Çeşitli MesleklerGÜNCEL HABERLERKARİYER

Muhasebat Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

 

 

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

    Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

    Maliye Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 07/06/1989

    Resmi Gazete Sayısı : 20188

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel İlkeler

    Amaç Ve Kapsam

    Madde 1- Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma esas ve usulleri, bu göreve atanmak için gerekli olan şartlar ile Denetim Birimi Başkanlığının yapısı bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2- Bu Yönetmelik, 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 nci ve 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakan: Maliye Bakanını,

    Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

    Genel Müdür: Muhasebat Genel Müdürünü,

    Genel Müdürlük: Muhasebat Genel Müdürlüğünü,

    Başkanlık: Denetim Birimi Başkanlığını,

    Başkan: Denetim Birimi Başkanını,

    Grup Başkanı: Grup kurulan yerlerdeki Grup başkanlarını,

    Kontrolör: Denetim Birimi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Grup başkanları, Muhasebat Başkontrolörü, Muhasebat Kontrolörü ve Stajyer Muhasebat kontrolörlerini,

    (Değişik tanım: 19/11/2002- 24941 S.R.G Yön/1.md.) KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavında): Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümlerince düzenlenen usul ve esaslar gözönüne alınarak yapılan, Kurumlar İçin Merkezi Seçme Sınavını,

    (Değişik tanım: 19/11/2002- 24941 S.R.G Yön/1.md.) Meslek Giriş Sınavı: ÖSYM’ce yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) Bakanlıkça öngörülen puan türlerine göre başarılı olan adaylar arasında Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

    (Değişik tanım: 19/11/2002- 24941 S.R.G Yön/1.md.) Giriş Sınavı: Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile Meslek Giriş Sınavını,

    ifade eder.

    Denetim Birimi Başkanlığının Yapısı

    Madde 4- Denetim Birimi Başkanlığı; Başkan, Başkan Yardımcısı, Grup Başkanları, Kontrolörler ile Büro Müdürlüğünden oluşur.

    Denetim Birimi Başkanlığının Merkezi Ankara’dadır. Bakanlıkça uygun görülen büyük il merkezlerinde devamlı denetim grupları kurulabilir.

    Kontrolörlerin gruplarda görevlendirilmesi Bakanlıkça yapılır.

    Yönetim

    Madde 5- Muhasebat Kontrolörleri doğrudan Muhasebat Genel Müdürüne bağlıdır.

    Genel Müdür, Denetim Birimi Başkanlığının yönetim ve çalışmalarını düzenlemek üzere, kıdemli Kontrolörlerden birini Başkan olarak görevlendirir.

    Başkan Yardımcısı ve Grup Başkanları, Başkanın önerisi ile Genel Müdür tarafından belirlenir.

    Genel Müdürün gerekli gördüğü hallerde, devamlı denetim grupları doğrudan Başkan tarafından yönetilir.

    Başkanın Görev Ve Yetkileri

    Madde 6– Denetim Birimi Başkanı;

    a) Genel Müdür adına Denetim Birimi Başkanlığını yönetmek ve çalışma yöntemlerini düzenlemek,

    b) Yıllık çalışma programlarını Grup Başkanlarının önerilerini de alarak hazırlamak, onaya sunmak ve uygulanmasını izlemek,

    c) Genel Müdürce uygun görülen denetim, inceleme ve soruşturmaya ilişkin görevleri Kontrolörlere vermek ve sonucunu izlemek,

    d)Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek, Kontrolörlerin meslekte yetiştirilmelerini ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak,

    e) Kontrolörlerin ilerleme ve yükselmeleri ile ilgili önerilerde bulunmak görev ve yetkisine sahiptir.

    Başkan Yardımcısının Görev Ve Yetkileri

    Madde 7– Başkan Yardımcısı, Başkan tarafından verilen işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

    Grup Başkanlarının Görev Ve Yetkileri

    Madde 8- Grup Başkanları, gruplarda bulunan Kontrolörlerin bu yönetmelik esaslarına göre düzenlenen programlar gereğince çalışmalarını sağlamak, Başkan tarafından gönderilen inceleme ve soruşturmaları Kontrolörlere vermek veya gerekirse bizzat yapmak ve sonuçlarını izlemekle görevli ve yetkilidirler.

    Kontrolörlerin Görev Ve Yetkileri

    Madde 9- Muhasebat Kontrolörleri;

    a) Genel ve Katma Bütçe Saymanlıkları, Genel ve Katma Bütçeli İdarelere bağlı Döner Sermaye ve Fon Saymanlıkları işlemlerini kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden denetlemek,

    b)Denetlenen saymanlıklarda hesap ve kayıtların muhasebe yönetmelikleri gereğince düzenlenmelerini sağlamak,

    c) Suç sayılan eylem ve işlemleri görülenler hakkında soruşturma yapmak,

    d)Denetlenen ünitelerin amirleri ve gerekli görülen memurları hakkında değerlendirme belgesi düzenlemek,

    e) Kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgili görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak,

    f) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

    g) Denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma sırasında gizli de olsa bütün defter, dosya ve belgeleri görmek, istemek, incelemek ve gerektiğinde zimmet karşılığında almak,

    görev ve yetkilerine sahiptirler.

    Mesleki Kıdem

    Madde 10- Kontrolörlerin, çalışma,yetişme, ilerleme ve yükselmelerinde kıdem esası uygulanır.

    Kıdem, meslekte geçirilen süredir. Geçici ayrılmalar bu süreye dahildir.

    Aynı giriş veya aynı yeterlik sınavında başarı gösterenler bir promosyon oluştururlar.

    Promosyon içi kıdem, sınavdaki başarı sıralamasına göre belirlenir.

    Stajyer Kontrolörlükten geçici ayrılmalar mesleki kıdemin hesabında dikkate alınmaz.

    Yardım Zorunluluğu

    Madde 11- Muhasebat Kontrolörlerine görevleri sırasında, mülki amirler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Maliye Bakanlığı Teşkilatı yetkilileri tarafından gereken her türlü yardımda bulunulması ve kolaylık gösterilmesi zorunludur.

    Denetim süresi içinde izin kullanılması sakıncalı görülenlerin izinleri, Kontrolörün talebi üzerine yetkili amirleri tarafından iptal edilir veya ertelenir.

    Denetlenenlerin Zorunluluğu

    Madde 12- Denetime tabi kurum ve kuruluşların görevlileri, para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlara ilişkin işlemlerle ilgili, gizli de olsa, bütün defter ve belgeleri ilk talepte Muhasebat Kontrolörlerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak zorundadırlar. Ancak, Silahlı Kuvvetlere ait ayniyat hakkında özel kanun hükümleri uygulanır.

    Kimlik Cüzdanı Ve Resmi Mühür

    Madde 13- Kontrolörlere ve Stajyer Kontrolörlere, Bakan ve Genel Müdür tarafından imzalanan, sıfat ve yetkilerini belirten bir kimlik belgesi ile resmi mühür verilir. Henüz yetki verilmeyen Stajyer Kontrolörlerin mühürleri yetkileriyle birlikte verilir.

    Büro Müdürlüğü Ve Görevleri

    Madde 14-Büro Müdürlüğü Başkana bağlı bir Büro Müdürü ile yeteri kadar memurdan oluşur.

    Büro Müdürünün görevleri şunlardır :

    a) Kontrolörlere verilen işler ile Kontrolörlerden gelen rapor ve soruşturma belgeleri ve diğer her türlü evrakın kayıt, sevk, takip işlemlerini yapmak ve saklanmasını sağlamak,

    b) Çalışma ve hakediş cetvellerine dayanarak tahakkuk işlemlerini yapmak,

    c) Başkan tarafından verilen diğer işleri yapmak,

    Büronun yönetiminden, birinci derecede Büro Müdürü sorumludur.

    Büro Müdürü ve memurları görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

    İKİNCİ BÖLÜM : Muhasebat Kontrolörlüğüne Giriş

    Kontrolörlüğe Giriş Ve Sınavlar

    Madde 15- Muhasebat Kontrolörlüğüne, Giriş Sınavı ile Stajyer Muhasebat Kontrolörü olarak girilir.

    Giriş Sınavı yapılmadan dışarıdan atama yoluyla Stajyer Muhasebat Kontrolörü alınamaz.

    (Değişik fıkra: 19/11/2002- 24941 S.R.G Yön/2.md.) Giriş sınavı, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan Meslek Giriş Sınavı bölümlerinden oluşur.

    Meslek Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılan iki aşamalı bir sınavdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

    STAJYER KONTROLÖRLÜĞE ATANMA

    Madde 16- Stajyer Muhasebat Kontrolörü olarak atanabilmek için ilgili Yönetmelikler uyarınca yapılan Giriş Sınavında başarılı olmak ve 17 nci maddede belirtilen şartları taşımak zorunludur.

    Madde 17- Meslek Giriş Sınavına katılabilmek ve Stajyer Muhasebat Kontrolörü olarak atanabilmek için;

    a) (Değişik bend: 19/11/2002- 24941 S.R.G Yön/3.md.) “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) Bakanlıkça öngörülen puan türlerine göre başarılı olmak,

    b) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    c) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,

    d) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

    e) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş olmak veya bu hizmetten muaf bulunmak,

    f) Sağlık durumu itibariyle yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,

    g) Kontrolörlüğün gerektirdiği yapı ve niteliklere sahip olmak,

    gerekir.

    (Değişik fıkra: 19/11/2002-24941 S.R.G Yön/3.md.) ; ( Değişik fıkra: 12/07/2007 – 26580 S.R.G Yön1.mad ; Değişik fıkra: 31/07/2009 – 27305 S.R.G Yön1.mad) Sınava girmek isteyenler Genel Müdürlüğe şekli Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ile müracaat ederler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz. (g) bendinin gerektirdiği araştırma, giriş sınavının yazılı bölümünü kazanmış adaylar hakkında, Genel Müdürce, kontrolörlere yaptırılır.

    Meslek giriş sınavının duyurulması

       Madde 18 – ( Değişik madde : 31/07/2009 – 27305 S.R.G Yön2.mad)

    Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.

    Meslek Giriş Sınavının Konuları

    Madde 19-Meslek Giriş sınavı yazılı ve sözlü bölümler olarak aşağıda gösterilen konu gruplarından yapılır.

    a) Muhasebe

    -Genel Muhasebe,

    -Bilanço Analizi ve Teknikleri,

    -Şirketler Muhasebesi

    b) Hukuk

    -Anayasa Hukuku,

    -İdare Hukuku (İdare Teşkilat, İdare Yargı)

    -Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Suçlar),

    -Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

    -Borçlar Hukuku,

    -Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Ticari Şirketler ve Kıymetli Evrak),

    -Ceza Muhakemeleri Usulleri (Genel Esaslar),

    -Vergi Hukuku,

    -İcra-İflas Hukuku,

    c) Ekonomi

    -Ekonomi Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi ve diğerleri),

    -Güncel Ekonomik Sorunlar,

    -Uluslararası Ekonomi,

    d) Maliye

    -Kamu Maliyesi Teorisi,

    -Bütçe,

    -Kamu Borçlanması,

    -Maliye Politikası,

    Sınav Yerleri

    Madde 20- Yazılı sınavlar Genel Müdürlükçe belirlenen yerlerde, sözlü sınav Ankara’da yapılır.

    Sınav Kurulu

    Madde 21- Sınav Kurulu; Bakanlık Makamının Onayı ile belirlenir ve Genel Müdürün Başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları arasından seçilecek iki üye ile Denetim Birimi Başkanı ve kıdemli bir Kontrolörden oluşur.

    Ayrıca Kontrolörler arasından iki yedek üye seçilir.

    Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

    Madde 22- Yazılı sınav soruları, sınav kurulu tarafından konularına göre hazırlanıp imzalandıktan sonra mühürlü zarflar içinde sınav kurulu başkanınca uygun görülen biçimde saklanır.

    Yazılı Sınavların Yapılış Şekli

    Madde 23- Yazılı sınavlar, Genel Müdür tarafından görevlendirilen Kontrolörlerin gözetiminde yapılır. Adayların kimlikleri saptandıktan sonra soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğuna dair bir tutanak düzenlenir. Bundan sonra zarflar açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.

    Sınav sonunda toplanan sınav kağıtları ile düzenlenen tutanaklar bir zarf içine konur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra durum diğer bir tutanakla saptanır ve zarf tutanakla birlikte sınav kurulu başkanına teslim edilir veya gönderilir.

    Meslek Giriş Sınavı Notları

    Madde 24- Giriş sınavında tam not yazılı sınav konu gruplarında, ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür.

    Yazılı Sınavın Başarılması

    Madde 25- Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, sınav konu gruplarından alınan notların her birinin 50’den, notlar ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir.

    Sözlü Sınav

    Madde 26– Yazılı Sınavı başaranlar sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavda, 19 uncu maddede belirtilen konuların yanında adayların zeka, ifade ve kavrayış yetenekleri ile tavır ve hareketleri de gözönünde bulundurulur.

    Sözlü sınav notunun en az 65 olması gerekir.

    Giriş Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

    Madde 27- Giriş sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

    Giriş sınavı notu en yüksek olandan başlamak suretiyle ve sıra ile kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday başarılı olmuş sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

    Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı kazananlara Muhasebat Genel Müdürlüğünce duyurulur.

    Tekrar Sınava Girebilme

    Madde 28- Giriş sınavını kazanamayanlar ancak birkez daha sınava girebilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Stajyer Kontrolörlerin Yetiştirilmesi

    Yetiştirmede Amaç

    Madde 29-Stajyer Kontrolörlerin yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür:

    a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Mesleğe ilişkin mevzuat ve uygulamalar ile denetim ve soruşturma konularında uzmanlaşmalarını sağlamak,

    c) Rapor ve yazışma dili ile teknikleri konusunda becerilerini geliştirmek,

    d) Ekonomik ve mali bilgilerinin gelişmesini sağlayarak, bilimsel çalışma ve araştırma yetenek ve alışkanlığını kazanmak,

    e) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini sağlamak.

    Yetiştirme Dönemi

    Madde 30- Stajyer Kontrolörlere üç yıllık yetiştirme döneminde 29 uncu Maddede belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Denetim Birimi Başkanınca hazırlanıp Genel Müdür tarafından onaylanan yetiştirme programı uygulanır. Bununla birlikte Stajyer Kontrolörlerin yetişmelerinde kendi gayret ve çalışmaları esastır.

    Yetiştirme Şekli

    Madde 31- Stajyer Kontrolörler yetiştirilmek üzere;

    a) Hizmetiçi eğitim seminerleri düzenlenir,

    b) Kontrolörlerin refakatinde çalıştırılır,

    c) Yetkili olarak görevlendirilir,

    d) Bilimsel ve mesleki araştırmalar yaptırılır.

    Yetki Verilmesi

    Madde 32- Yetiştirme döneminin ikinci yılı sonunda refakatında çalıştıkları Kontrolörlerin düzenledikleri görüş bildirimleri de dikkate alınarak başarılı görülen Stajyer Kontrolörlere, Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile resen denetim, inceleme, soruşturma yapmak ve rapor düzenlemek yetkisi verilebilir.

    İlk değerlendirmede yetki verilmesi uygun bulunmayan Stajyer Kontrolörler 4-6 ay sonra ikinci bir değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bu kez de başarılı bulunmayanlara bu yönetmeliğin 38 inci Maddesi uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı

    Yeterlik Sınavı

    Madde 33-Stajyer Kontrolörler üç yıllık yetiştirme dönemi sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınav 21 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen sınav kurulu tarafından yapılır.

    Bu sınavı başaranlar Kontrolör olarak atanırlar.

    Yeterlik Sınavı Konuları

    Madde 34- Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak aşağıda belirtilen konulardan yapılır.

    A-Gider mevzuatı ve uygulamaları,

    B-Gelir mevzuatı ve uygulamalarının genel esasları,

    C-Devletin yapısı ve teşkilat kanunları,

    D-Muhasebe,

    E-Denetim ve inceleme usulleri,

    F-Soruşturmaya ilişkin mevzuat ve usuller.

    Konuların kapsamı, yeterlik sınavına girecek Stajyer Kontrolörlere bir yıl önce bildirilir.

    Yeterlik sınavında sorular, Stajyer Kontrolörlerin sorunları kavrama ve çözme yeteneklerini belirleyecek nitelikte hazırlanır.

    Yeterlik Sınav Notu

    Madde 35-Yeterlik sınav notu, yazılı ve sözlü notu ile yetişme notundan oluşur.

    Tam not, yetişme notu ile yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı ve sözlü sınavda tek olmak üzere 100 dür.

    Yeterlik sınavını başarmış sayılmak için;

    a) Yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 50 den ve ortalamasının 65 den,

    b) Sözlü sınav notunun 65 den,

    c) Yetişme notu, yazılı not ortalaması ve sözlü sınav notu toplamlarının üçe bölünmesinden elde edilen notun 65 den aşağı olmaması gerekir.

    Yetişme Notu

    Madde 36-Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan herbiri için verilen notların ortalaması alınarak saptanır. Bu not 65 den aşağı olamaz.

    a) Seminer notu (Hizmet için eğitim semineri sonunda aldıkları notlar ortalaması),

    b) Denetim notu (Yetkili Stajyer Kontrolörlerin yaptıkları denetimler sonunda düzenledikleri raporlar ve fezlekelere verilen not),

    c) Soruşturma notu (Yetkili Stajyer Kontrolörlerin yaptıkları soruşturmalar sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

    d) Araştırma notu (Stajyer Kontrolörlerin yaptıkları araştırmalar sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

    e) Özel Not (Stajyer Kontrolörlerin nitelikleri, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve yeterlilikleri hakkında refakatinde çalıştıkları Kontrolörlerin verdikleri notun ortalaması)

    Soruşturma yapmayan Stajyer Kontrolörler için “soruşturma notu” aranmaz.

    Yeterlik Sınavını Başaramayanlar Ve Sınava Girmeyenler

    Madde 37-Yeterlik sınavını başaramayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler Bakanlık Teşkilatında durumlarına ve kadro derecelerine uygun diğer bir göreve nakledilirler.

    Yeterlik Sınavından Önce Meslekten Çıkarılma

    Madde 38-Stajyer Kontrolörlük döneminde, mesleğin gerektirdiği özellik ve nitelikler ile bağdaşmayacak durum ve davranışları tespit edilenler veya yapılan iki değerlendirmeye rağmen kendilerine yetki verilmeyenler, yeterlik sınavı beklenmeksizin başka bir göreve nakledilirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çalışma Düzeni

    Çalışma Düzeni

    Madde 39-Muhasebat Kontrolörlerinin çalışma programları, Teftiş Kurulu ile koordinasyon sağlanarak, Kış Çalışma Programı ve Yaz Turne Programı olmak üzere yılda iki defa düzenlenir ve Bakanlık onayı ile yürürlüğü girer.

    Kış Çalışma Programı, merkez ve merkez emri; Yaz Turne Programı, turne ve merkez emri çalışmalarını kapsar.

    Çalışma Programı İlkeleri

    Madde 40-Çalışma Programları; Kontrolörlerin yapacakları çalışmaların nitelikleri ile denetleyecekleri üniteleri, gidecekleri yerleri, turne zamanını, süresini ve uyulması gereken esasları içerir. Programların hazırlanmasında ünitelerin iş hacimleri esas alınır.

    Programların öngörülen sürelerde tamamlanması esastır. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Denetim Birimi Başkanına zamanında bilgi verilir ve alınacak talimata göre hareket edilir. İnceleme ve soruşturma çalışmalarında süreyi işin niteliği belirler.

    Programlarda teftişi öngörülen ünitelerin sırası ancak Başkanın onayı ile değiştirilebilir.

    Çalışma programları gizlidir, hazırlanmasında ve uygulanmasında bu kurala uyulur.

    Turne Esası

    Madde 41-Kontrolörlerin merkezleri dışındaki çalışmaları turne esasına göre yapılır.

    İvedi ve önemli işlerde turne süreleri ve yerleri ile bağlı kalınmaksızın Başkan tarafından ayrıca görev verilebilir.

    Turne Bölgeleri Ve Yerleri

    Madde 42-Turne esasının uygulanması bakımından Ttürkiye, (EK:1) cetvelde tespit edildiği üzere altı bölgeye ayrılmıştır.

    Turne programları, Kontrolörlerin altı bölgeye sıra ile gitmelerini sağlayacak biçimde düzenlenir ve birinci bölgeden başlayarak uygulanır. Stajyer Kontrolörler için bölge esası dikkate alınmaz.

    Turne yerleri, Kontrolörlerin turne bölgeleri içinde denetim yapacakları yerlerdir.

    Turne Zamanı

    Madde 43-Turne zamanları bölgelerin iklim ve iş durumları gözönüne alınarak yaz turne programıyla belirlenir.

    Turne Süreleri

    Madde 44-Turne süreleri Kontrolörlerin mesleki kıdemlerine göre belirlenir.

    Buna göre turne süreleri:

    a) Kıdemleri 6 yıla kadar olanlar için 5 ay,

    b) Kıdemleri 9 yıla kadar olanlar için 4 ay,

    c) Kıdemleri 12 yıla kadar olanlar için 3 ay,

    d) Başkontrolörler ve kıdemleri 12 yıldan fazla olanlar için 2 aydır.

    Kıdemin hesabında, turneye çıkılacak yılın 1 Ocak günü esas alınır. Turne süresi içinde alınan izinler bu sürelere dahil edilmez. Zorunlu nedenlerle merkezleri dışına gönderilenler ile turne süreleri uzatılması uygun görülenlerin 10 günü aşan çalışma süreleri, talepleri halinde bir sonraki turne süresinden mahsup edilir.

    Zorunlu nedenlerle turne süresini tamamlayamayanların kalan süreleri ertesi yıl veya yıllar turne sürelerine eklenir.

    Merkez Emri

    Madde 45-Kontrolörler, yeterlik sınavını ve 6 ncı bölgede turne yaptıkları yılı izleyen 1 Ocak günü merkez emrine girerler.

    Merkez emri dönemi 1 yıldır.

    Merkez emrinde bulunan Kontrolörlere turne esasına ve merkez çalışmalarına bağlı kalınmaksızın görev verilir.

    Bilimsel Ve Mesleki Çalışmalar

    Madde 46-Kontrolörler, bu Yönetmelikte belirtilen, denetim ve soruşturma konuları dışında mesleki ve bilimsel çalışmalara da önem verirler.

    Kontrolörlerin başarılı çalışma sonuçlarının yayınlanması ve duyurulması Genel Müdürlükçe sağlanır.

    ALTINCI BÖLÜM : Raporlama Düzeni

    Genel İlke

    Madde 47-Muhasebat Kontrolörleri yaptıkları denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma çalışmaları sonucunda aşağıdaki Maddelerde gösterilen raporları düzenlerler.

    Denetim Raporu

    Madde 48-Denetlenen her ünite için, denetim yerinde bir denetim raporu düzenlenir.

    Bu raporda;

    a) Denetlenen servisler ile düzenlenen rapor ve yazılar,

    b) Denetim sonucunda saptanan önemli hata ve noksanlıklar,

    c) Kadroların iş hacmine göre yeterli olup olmadığı,

    d) Görevlilerin nitelik, yeterlik ve yetenekleri hakkında görüşler,

    e) Yerleşim araç-gereç durumları ve gereksinimleri,

    f) Saymanlığın özel ve tüzel kişiler ve resmi dairelerle ilişkileri

    g) Döner sermayeli kuruluşlar ile fonların amaçlarına uygun çalışıp çalışmadıkları ve döner sermayelerin verimlilik ve karlılık durumları,

    belirtilir.

    Düzenlenen denetim raporlarının aslı ve bir örneği Başkanlığa gönderilir.

    Cevaplı Rapor

    Madde 49-Cevaplı rapor, denetimi öngörülen ünitelerin, denetim sonucu tespit edilen noksan ve hatalı işlemleri ile ilgili olarak yerinde düzenlenir.

    Bu raporda;

    a) İşlemleri denetlenen memurların kimlikleri ve ünvanları,

    b) Denetimin kapsadığı dönem ve servisler,

    c) Eleştirilen işlemler, aykırı olduğu hükümler ve düzeltilme yolları,

    d) Raporun ilgililerce cevaplandırılma yöntem ve süreleri,

    kısa ve özlü olarak belirtilir.

    Düzenlenen cevaplı raporların, aslı ve bir örneği denetlenen birimin amirine tebliğ edilir, bir örneği ise Başkanlığa gönderilir.

    Tebliğ edilen cevaplı raporun, işlemleri denetlenen memurlar ile birinci ve ikinci derece amirleri tarafından cevaplandırılmasından sonra aslı Kontrolöre gönderilir, cevaplandırılmış örneği ise saymanlıktaki denetim raporları dosyasında saklanır. Kontrolöre gelen rapor aslı en geç bir ay içinde son görüşler eklenerek Başkanlığa gönderilir. Uygun ve yeterli bulunmayan cevaplar için yazılan son görüşler açık ve gerekçeli olmalıdır.

    Zorunlu nedenlerle ilgili Kontrolörlerce son görüş bildiriminin yazılamadığı hallerde bu husus Başkan Yardımcısı tarafından yerine getirilir.

    Kontrolörler cevaplı raporların süresinde ve eksiksiz olarak iadesini izlemekle yükümlüdürler. Haklı nedenlere dayanmaksızın süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bilgi verilir.

    Cevaplı rapor düzenlenmesine gerek görülmeyen hallerde durum cevaplı rapor yerine geçecek bir yazı ile denetlenen birime bildirilir ve yazının iki örneği Başkanlığa gönderilir.

    İnceleme Raporu

    Madde 50- İnceleme Raporu Kontrolörlerin;

    a) Yürürlükteki kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve uygulamalarda görülen aksaklıklar ve bunların düzeltilmesi yollarıyla yeniden konulması gereken hükümler ve usuller hakkında görüş ve önerilerini,

    b) Bakanlıkça tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerini,

    c) Mesleki ve bilimsel çalışmalarının sonuçlarını,

    d) Soruşturma açılmasına gerek olup olmadığını önermek için yapılan araştırma ve incelemelerini,

    e) Disiplin soruşturması açılmasına ya da idari önlem alınmasına ilişkin önerilerini yansıtmak için düzenlenir.

    İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği daireler gözönünde bulundurularak Başkanlığa yeter sayıda verilir veya gönderilir.

    Fezleke Ve Soruşturma Raporu

    Madde 51- Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan soruşturmalar sonucunda fezleke, 3628 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılan soruşturmalar sonucunda soruşturma raporu düzenlenir.

    Muhasebat Kontrolörleri bu raporların düzenlenmesinde “Maliye Bakanlığı Kontrolörleri Tahkikat Usullerine Dair Yönetmelik” hükümlerine uyarlar.

    Bu raporlarda, disiplin cezası ve idari tedbir önerilerine yer verilmez.

    Düzenlenen fezlekeler, verilmesi gereken merciler göz önünde bulundurularak Başkanlığa yeteri sayıda gönderilir. Soruşturma raporlarının aslı ilgili Cumhuriyet Savcılığına doğrudan, diğer nüshaları ise Başkanlığa verilir.

    Yıllık Çalışma Raporu

    Madde 52- Yıllık Çalışma Raporu, Kontrolörlerce yıl içinde yapılan denetim inceleme, soruşturma, araştırma ve diğer çalışmaları göstermek amacı ile yıl sonunda düzenlenir.

    Yıllık çalışma raporları, izleyen yılın en geç ocak ayı sonuna kadar, iki örnek olarak Başkanlığa verilir.

    Hata Ve Noksanlıklar

    Madde 53- Raporlarında usul ve esasa ilişkin hata ve noksanlıklara rastlanan Kontrolörler Grup Başkanları ve Başkanlıkça uyarılır. Uyarma sonucunda görüş birliğine varılamadığı takdirde konu, Başkanlıkça seçilecek iki Kontrolöre incelettirilir. Bu inceleme sonucu Genel Müdüre sunulur ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

    Çözümü açıkça belli olmayan ve değişik şekilde yorumlanabilecek hususlar, Kontrolörün hata ve noksanlığı olarak değerlendirilmez.

    Değerlendirme Belgesi

    Madde 54- değerlendirme belgeleri, işlemleri teftiş edilen amirler ile haklarında olumlu veya olumsuz kanıya varılan memurlar hakkında, Kontrolörün görüş ve düşüncelerini belirtmek amacıyla düzenlenir.

    Bu belgeler, denetim raporu ile birlikte Başkanlığa gönderilir.

    Bu belgelerin düzenlenmesinde ve gönderilmesinde gizlilik esasına uyulur.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Yurt Dışına Gönderilme

    Yurt Dışına Gönderilme

    Madde 55- Meslekte 9 yılını başarıyla tamamlayan ve yabancı dil sınavında başarılı olan Muhasebat Kontrolörleri; uzmanlıklarını geliştirmek, yabancı dil yeteneklerini ilerletmek ve Bakanlıkça uygun görülecek konularda araştırmalar yapmak üzere bir yıl süre ile yurt dışına gönderilirler.

    Dış ülkelere gönderilmede kıdem esası uygulanır.

    Yurt Dışı Çalışma Sonuçları

    Madde 56- Yurt dışına geçici görevle gönderilen Kontrolörler bütün çalışmalarını içeren raporlarını Türkiye ye dönüşlerinden itibaren en geç iki ay içinde, Başkanlığa iki örnek olarak sunarlar.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Haberleşme Düzeni

    Genel Müdürlükle Haberleşme

    Madde 57- Kontrolörler, Genel Müdürlükle haberleşmelerini Başkanlık kanalıyla yaparlar.

    Haberleşme genel olarak yazıyla yapılır. Gizliliği olmayan acele işlerde telgraf, teleks veya faksla da haberleşme yapılabilir.

    Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Haberleşme

    Madde 58- Kontrolörler, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez birimleri ile haberleşmelerini Bakanlık kanalıyla yaparlar.

    Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra birimleri ile haberleşmelerini ise doğrudan yapabilirler.

    İşe Başlayış Ve Ayrılış Bildirimi

    Madde 59- Kontrolörler merkezleri dışındaki çalışmalarında, göreve başlayış ve ayrılışları telgrafla Başkanlık ve Gruplarına bildirirler.

    Merkez çalışmalarında ise göreve başlayışlarını yazı ile Ankara da Başkanlığa, İzmir ve İstanbul da ise gruplara bildirirler.

    Evrak Kayıt Ve Zimmet Defteri

    Madde 60- Kontrolörler aldıkları ve gönderdikleri raporların kaydedilmesinde evrak defteri, bunların postadan başka yerlere tesliminde ise zimmet defteri kullanırlar.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Kontrolörlüğe Yeniden Alınma

    Madde 61- Kontrolörlükten ayrıldıktan sonra sadece kamu kesiminde çalışanların yeniden kontrolörlüğe alınması, Genel Müdürün değerlendirmesi ve Bakanın onayına bağlıdır.

    Üst düzey idari görevlerden dönenler, kendi promosyonlarının sonuna, diğerleri ise Kontrolörlük kıdemlerine uygun promosyonun sonuna eklenir.

    Kredi Cüzdanı Ve Çek

    Madde 62- Kontrolörlere aylık, yolluk ve diğer hakedişlerini almak için kredi cüzdanı ve çek verilir.

    Kullanılan kredi cüzdanı ve çek ciltlerinin dip koçanları yenisi alınmak üzere geri verilir.

    Hakedişlerin Alınması

    Madde 63- Kontrolörler, aylık, yolluk ve diğer hakedişlerini aybaşlarında avans olarak alırlar.

    Çekilen paranın hakediş tutarını aşmaması asıldır. Ertesi aya zimmet devri ancak ayın son günlerinde görevle ilgili yolculuk halinde mümkün olabilir.

    Çalışma Ve Hakediş Cetveli

    Madde 64- Kontrolörlerin aylık çalışma ve hakediş durumları düzenlenecek çalışma ve hakediş cetvelinde gösterilir.

    Çalışma ve hakediş cetveline o aya ait çek yaprağı, yolluk ve çeşitli giderlere ait bildirimler eklenir ve izleyen ayın ilk 5 günü içinde Başkanlığa verilir ve gönderilir.

    Demirbaş Eşya

    Madde 65- Kontrolörler, kendilerine sağlanan demirbaşları meslekten ayrılışlarında geri verirler.

    Kaldırılan Hükümler

    Madde 66- 8/12/1973 gün ve 14736 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Muhasebat Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğin ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 67-Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 68- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

   

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.