Devlet MemuruKARİYERÖne Çıkan Haberler

İKİNCİ GÖREV VERİLECEK MEMURLAR VE GÖREVLER NELERDİR?

İKİNCİ GÖREV VERİLECEK MEMURLAR VE GÖREVLER

DMK’nın 88 inci maddesi, ikinci görev verilecek memurları ve görevleri düzenlerken aynı zamanda 87 nci maddeye de istisnalar getirmektedir.

Genel kural, Yasanın 87/1 inci maddesinde hükme bağlanmıştır. Buna göre, memurlara asıl görevlerinin yanında ek olarak başka bir kadronun görevi ikinci görev olarak verilemez. Ancak Yasanın 87 nci maddesinin son fıkrası ile 88 inci madde hükümleri saklıdır.

657 sayılı Kanununun 88 inci maddesinde; 657 sayılı Kanununa tabi kurumlarda çalışan memurlara asıl görevlerinin yanında şu hallerde ikinci görev verilebilir;

A-Özel Kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,

B-Mesleki bilgisi ile ilgili olarak hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla bazı görevler ikinci görev olarak verilebilir.

Bu görevler şunlardır;

a)87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,

b)Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,

memurlara ikinci görev olarak verilebilir.

Asıl görevlerinin yanında;

a)Tabiplere; sağlık müdürlüğü, sağlık müdür yardımcılığı, baştabiplik ve baştabip yardımcılığı,

b)Diş hekimlerine ve veterinerlere; meslekleri ile ilgili baştabiplik,

c)Veteriner, diş hekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,

d)Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri,

ikinci görev olarak yaptırılabilir.