GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İhalede Damga Vergisi, Kik Payı ve Karar Pulu Hesabı

Toplantı No: 2018/024
Gündem No: 16
Karar Tarihi: 26.04.2018
Karar No: 2018/UH.II-824

BAŞVURU SAHİBİ:

Paş Han İnşaat Taahhüt Turizm Tic. San. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/592501 İhale Kayıt Numaralı “Menderes Bölgesi Vidanjör Kiralama” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 29.12.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Menderes Bölgesi Vidanjör Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Paş Han İnşaat Taahhüt Turizm Tic. San. Ltd. Şti.nin 07.03.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.03.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.03.2018 tarih ve 19675 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/515 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Menderes Bölgesi Vidanjör Kiralama Hizmet Alımı işine ilişkin olarak Ens Atık Yönetim Tem. Taş. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görüldüğü, ancak teklif edilen tutarın ihale konusu işte çalıştırılacak vidanjörler ve binek araçlar için kiralama veya amortisman maliyeti, tamir, periyodik bakım, lastik, otoyol geçiş kartı vs. maliyeti, akaryakıt, asgari işçilik maliyeti, sigorta giderleri, araç muayene ve motorlu taşıt vergisi, İZSU Çalışma İzin Belgesi Ruhsat ve teminat bedeli, sözleşme karar pulu ve sözleşme damga vergisi giderlerini karşılayamayacağı, istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamalarında teklifin esasını değiştirecek nitelikte eksikleri veya hataları olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

İhale tarihi itibariyle yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir…”

açıklaması,

Aynı Tebliğin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “ … 79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.6.  Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.7.  İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.  

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.8.İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.5. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenir.

79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Menderes Bölgesi Vidanjör Kiralama

b) Miktarı ve türü:

3 adet vidanjör 10 ton tasıma kapasiteli=7000 sefer, 1 adet vidanjör 15 ton tasıma kapasiteli=2000 sefer vidanjör kiralama hizmet alımı işidir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İzmir İli İZSU Menderes Teknik Amirliği Hizmet Sorumluluk Alanları” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

-Vidanjörün iş saatlerinde arızalanması durumunda, arızanın aynı gün içerisinde giderilerek eksik işleri tamamlaması, arızanın aynı gün içerisinde giderilmesinin mümkün olmaması durumunda ise yerine 2 gün içerisinde yeni bir araç getirilmesi gerekmektedir. Bu iş için ayrıca bir bedel ödenmeyecek olup, teklif fiyata dahildir.

-Vidanjörler çekim için adreslerden ücret almayacak olup, teklif fiyata dahildir.

-İhale kapsamında çalışacak vidanjörler İZSU Genel Müdürlüğünden çalışma ruhsatı alacaktır. Bununla ilgili gider ve her türlü masraf yükleniciye aittir.

-Vidanjörlerin İZSU Çalışma Ruhsatı ve her türlü sigorta bedelleri, taşıt vergisi, muayene vb. sorumluluklar ile amortisman giderleri, tamir, bakım, lastik, akaryakıt, yağ gibi sarf malzeme giderleri ve muhtasar vergiler ile diğer benzeri masraflar yükleniciye ait olup teklif fiyata dahildir. Ayrıca ihale kapsamında çalışacak vidanjörlerin tamamının zorunlu trafik sigortasının yaptırılması ve poliçelerinin idareye ibraz edilmesi gerekmektedir. Bununla  ilgili tüm giderler yükleniciye aittir.

-Görevini suistimal eden sürücüler için önce yüklenici şirket sözlü ya da yazılı olarak uyarılacak, düzeltilmemesi durumunda aracı ile birlikte işten uzaklaştırılacaktır. Yerlerine çalışma iş günü boşluğu oluşturulmadan yeni vidanjör ve sürücü temin edilecek olup, bununla ilgili oluşabilecek tüm giderler teklif fiyata dahildir.

-Sürücülere ait maaş, yemek, yol ve diğer tüm personel giderleri yükleniciye ait olup teklif fiyata dahildir.

-Her bir vidanjör için 1(bir) adet sürücü ve 1(bir) adet muavin olmak üzere toplam iki adet personel hizmet verecek olup, teklif fiyata dahildir.

-Yüklenici, ihale kapsamında görev alacak araçların sürücüleri ve muavinleri için gerek 4857 sayılı iş kanununda gerekse 5510 sayılı SGK yasası ile diğer çalışma ortamını düzenleyen değişik kanunlarda ön görülen koşulları eksiksiz bir şekilde yerine getirecek ve çalıştırılan personelin sigortalı olmaları sağlanarak İZSU’da fiilen görev yapacakları tüm çalışma günleri ile izleyen hafta sonlarının sigorta prim tutarlarının bağlı oldukları sigorta müdürlüklerine süresi içerisinde yatırılacaktır. Yukarıda ifade edilen bu kanunlar ile diğer hukuki mevzuata uyulmaması dolayısıyla uğranacak cezai işlemler ve her türlü cezai, maddi ve manevi sorumluluklar yükleniciye ait olup, teklif fiyata dahildir.

-İZSU birimlerinde sözleşme kapsamında görev alacak araçlar, görevleri sırasında meydana gelebilecek herhangi bir trafik kazasında İZSU’ya adli mercilere ve karşı taraf ile üçüncü şahıslara karşı maddi ve manevi açıdan sorumlu olacaklardır. Bu gibi hallerdeki sorumluluk yüklenici ile aracın sürücüsü arasında ortaklaşa sorumluluk şeklinde uygulamaya konulacak ve İZSU’nun hiçbir açıdan sorumluluğu bulunmayacaktır. Bununla ilgili oluşabilecek her türlü gider teklif fiyata dahildir.

-İhtiyaç duyulduğunda vidanjörler 7 gün 24 saat çalıştırılabilecektir. Yüklenici böyle durumlarda değiştirici şoförleri ücret talep edilmeksizin temin edecektir.

-İşin yer tesliminden kabulüne kadar işveren ile ilgili personelin hizmetine 5 yaşını (0-5) geçmemiş 2 (iki) adet şoförsüz binek araç sunulacaktır. Temin edilen araçlar hizmetine ihtiyaç duyulduğu sürece 7 gün 24 saat hazırda bulunacak ve her aracın günlük en fazla 150km yapacağı kabul edilecektir. Araçların temini, bakımı, ve işletmesi (yakıt, bakım vs) ile araçlara tanımlı otoyol geçiş kartı (HGS/OGS), en yakın yakıt istasyonu ile anlaşmalı otomatik taşıt tanıma sistemi (taşıtmatik) olacaktır. Bu hizmetler için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecek olup, teklif fiyata dahildir.

-Yüklenici firma yer tesliminden itibaren araç takip programı yüklü 2(iki) adet laptop (yoga tipi-tablet özellikli) bilgisayar teslim edecektir. Bu hizmet için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecek olup, teklif fiyata dahildir.

-İşin yer tesliminden kabulüne kadar işveren, ihale sürecinin iş tevzi ve kontrol işlerinin takibini sağlamak amacıyla İzsu Menderes Teknik Amirliğinde görevli olarak 1(bir) adet büro personeli çalıştıracaktır. Bu hizmet için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecek olup, teklif fiyata dahildir.

-Yüklenici firma tarafından ihale kapsamında tahsis edilen vidanjör çalışmalarının iş başında yapılan işleri ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Firma tarafından görevlendirilecektir. Bu hizmet için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecek olup, teklif fiyata dahildir.

-Yüklenici karı teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikâyete konu ihaleye ait ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede sınır değerin altında teklif veren isteklilere gönderilen 24.01.2018 tarihli aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında açıklama istenilen maliyet bileşenlerinin;

 

“ … -Vidanjör Araçları için (Mazot, Motor yağı, Benzin, Üstübü, Şoför Amortisman veya Kiralama, Yedek Parça, Tamir- Bakım Giderleri, İZSU Çalışma Ruhsatı Giderleri)

-Kontrollük Araçları için (Mazot, Motor yağı, Benzin, Şoför Amortisman veya Kiralama, Yedek Parça, Tamir- Bakım Giderleri,)

-Sözleşme Damga vergisi, Karar pulu, KİK payı giderleri ve diğer giderlerin açıklanması gerekmektedir…” olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Ens Atık Yönetimi Temizlik Taşımacılık Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında;

 

İhale konusu işte çalıştırılacak 3 adet 10 ton kapasiteli, 1 adet 15 ton kapasiteli Vidanjör ve 2 adet binek araç için Altınok Otomotiv ve Turizm Tic. Ltd. Şti.den 2 adet fiyat teklifi alındığı, mezkur fiyat teklifinin, teklifi veren şirket kaşe ve imzası ile SMMM’ye ait imza, kaşeyi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.5’inci maddesinde aranan beyanı ihtiva ettiği görülmüş, ancak söz konusu teklif içeriğinde “ … araçlar şoförsüz ve yakıtsız olarak, tüm ekipmanların periyodik bakım onarım, motor yağı, üstübü ve her türlü tamir giderleri, lastik giderleri, kasko, MTV, trafik koltuk sigortası, bandrol, egzoz emisyon, trafik muayene vb. giderlerin teklif fiyatına dahil olduğu…” ifadelerine yer verildiği, alınan fiyat teklifinde araçlar için teklif edilen tutarların gösterildiği, ancak bu tutarı oluşturan motor yağı, benzin, üstübü, amortisman veya kiralama, yedek parça, tamir- bakım ve benzeri giderlerin ayrı ayrı gösterilerek tevsik edilmesi gerekirken yalnızca araçların türleri, miktarları ve birim fiyatlarının belirtildiği, dolayısıyla istekli tarafından yapılan bu açıklamada söz konusu giderlerin mevzuata uygun şekilde tevsik edilmediği sonucuna varılmıştır.

 

İşçilik giderine ilişkin olarak;

 

İhale konusu işte çalıştırılacak 9 işçinin maliyeti ile ilgili olarak asgari ücretin %20 fazlası oranında gider öngörüldüğü, söz konusu bedeli tevsik etmek amacıyla KİK işçilik modülü çıktılarının sunulmuş olmasına karşın yemek ve yol giderini tevsik etmek amacıyla herhangi bir belgeye yer verilmediği görüldüğünden, işçiliğe ilişkin açıklamasının bu yönüyle uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Vidanjörler için İZSU tarafından verilecek çalışma ruhsatı giderlerine ilişkin olarak;

 

www.izsu.gov.tr” linki üzerinden erişilebilen 2016 yılı özel vidanjör çalışma izin ücretleri tablosunun sunulduğu, sunulan tabloda,

– Özel vidanjör çalışma izin bedelinin (1 araç için, 1 yıllık) 1.775,25 TL +KDV

– Özel vidanjör çalışma izin belgesi teminat bedelinin (1 yıllık) 1.187,98 TL

– Özel vidanjör çalışma izin belgesi teminat bedelinin (1 yıllık 1’den fazla araç çalıştıranlar için %50 tenzilatlı) 593,99 TL şeklinde olduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından vidanjörler için İZSU tarafından verilecek çalışma ruhsatı gideri hesaplanırken sadece 4 araç için 2017 yılı özel vidanjör çalışma izin bedelinin (1 araç için, 1 yıllık; 1.775,25 TL) dikkate alınmasına rağmen, özel vidanjör çalışma izin belgesi teminat bedeline ilişkin bir gider öngörülmediği tespit edilmiştir. Vidanjörler için İZSU tarafından verilecek çalışma ruhsatı giderinin özel vidanjör çalışma izin bedeli ve özel vidanjör çalışma izin belgesi teminat bedelini kapsadığı anlaşılmış olup açıklamanın bu hali ile mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

Araçların yakıt giderlerine ilişkin olarak;

 

Vidanjörler için 3 adet Ford Cargo 2533 Vidanjör (10 Ton Kaps.)  marka aracın belirtildiği, günlük 50 km olmak üzere, ihale konusu iş süresince (7000 sefer) 350.000 km yapacağının,

 

  1 adet Ford Cargo 2533 Vidanjör (15 Ton Kaps.)  marka aracın belirtildiği, günlük 50 km olmak üzere, ihale konusu iş süresince (2000 sefer) 100.000 km yapacağının öngördüğü anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, ihale konusu işte çalıştırılacak olan 2 adet binek araç (Renault Symbol 1.5 dCİ 90 bg) için Teknik Şartname’de belirtildiği üzere günlük 150 km üzerinden ihale konusu iş süresi (365 gün) boyunca toplamda 54.750 km öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

İhale konusu işte çalıştırılacak vidanjörlerin yakıt tüketimine ilişkin olarak Ford yetkili bayii Çetaş Ticari Vasıta A.Ş. den alınmış Ford Cargo 2533 marka (100 km’de 25-30 lt)  araçların ortalama yakıt tüketimini gösteren belgelerin, binek araçların yakıt tüketimine ilişkin olarak ise Renault Symbol 1.5 dCİ 90 bg araç kataloglarının sunulduğu (100 km’de 3,9 lt)  tespit edilmiştir.

 

Akaryakıt birim fiyatı için 29.12.2017 tarihindeki Türkiye Petrolleri İzmir İli Menderes ilçesine bağlı pompa fiyatlarını gösteren internet çıktısının sunulduğu, sunulan çıktıda motorin fiyatının KDV hariç 4,33 TL olduğu görülmüştür.

 

Anılan isteklinin ihale konusu işte çalıştırılacak araçların yapacakları toplam mesafe ve bu araçların ortalama yakıt tüketim miktarı ile (KDV hariç) 4,33 TL motorin fiyatının çarpılması sonucunda akaryakıt maliyetini toplamda 603.615,00 TL olarak hesaplandığı görülmüş olup açıklamanın bu hali ile mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sözleşme giderlerine (damga vergisi, kik payı, karar pulu) ilişkin olarak yapılan açıklamada;

 

Teklif tutarının binde 9,48’i oranında sözleşme damga vergisi (11.376,00 TL), binde 5,69’u oranında karar pulu bedeli (6.828.00 TL), onbinde 5’i oranında KİK payı (600 TL)  bedeli olmak üzere toplamda 18.804,00 TL sözleşme gideri öngörüldüğü dikkate alındığında açıklamaların bu hali ile mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Ens Atık Yönetimi Temizlik Taşımacılık Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.