Finans GündemGÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İhale Tarihinde Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Olmayan Şahsın İmzaladığı Teklif Mektubunun Geçersiz Sayılması Gerektiği

Muhasebe-15

İhale Tarihinde Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Olmayan Şahsın İmzaladığı Teklif Mektubunun Geçersiz Sayılması Gerektiği

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2015/071
Gündem No : 70
Karar Tarihi : 09.12.2015
Karar No : 2015/UH.II-3339
Şikayetçi:

Me-Son İnşaat Medikal Tem.Güv.G.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Başvuru Tarih ve Sayısı:

23.11.2015 / 91285

Başvuruya Konu İhale:

2015/117366 İhale Kayıt Numaralı “3 Kısım 3 Yıl Süreli 322 Çalışanlı Bağlı Sağlık Tesislerimiz İçin Tıbbi Sekreterlik Hizmet Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Me-Son İnşaat Medikal Tem. Güv. G. Tur. San.Tic. Ltd. Şti.,

Rızaiye Mah. İzzetpaşa Cad. Polatlar İş Merkezi No: 10 Kat: 2/7 ELAZIĞ

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

Hamidiye Mah. İnönü Caddesi No: 5 Kat: 1 MALATYA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/117366İhale Kayıt Numaralı “3 Kısım 3 Yıl Süreli 322 Çalışanlı Bağlı Sağlık Tesislerimiz İçin Tıbbi Sekreterlik Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 07.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “3 Kısım 3 Yıl Süreli 322 Çalışanlı Bağlı Sağlık Tesislerimiz İçin Tıbbi Sekreterlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Me-Son İnşaat Medikal Tem. Güv. G. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. nin 03.11.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.11.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.11.2015 tarih ve 91285 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.11.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusundabulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/3035 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından, sunmuş oldukları teklif mektubunu imzalayan şirket müdürü Bülent Yetüt’ ün noter tarafından düzenlenmiş imza sirkülerinden 23.09.2015 tarihinde imza yetki süresinin sona erdiği dolayısıyla sunulan teklif mektubunun geçersiz olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak şirketlerinin yüzde 50 hissesine sahip ortağı olan Bülent Yetüt’ ün 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 540’ıncı maddesine göre ihalenin ilan tarihi itibariyle müdürlük yetkilerine sahip olduğu, ayrıca teklif mektubunun Bülent Yetüt tarafından imzalanması işlemine diğer şirket ortağı Mehmet Tügen’ in icazet verdiği, dolayısıyla 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 46’ncı maddesine göre geçerli bir işlem olduğu ve bu nedenle Bülent Yetüt tarafından imzalanan teklif mektubunun geçerli kabul edilerek tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdari Şartname düzenlemeleri incelendiğinde ihale konusu işin “3 Kısım 3 Yıl Süreli 322 Çalışanlı Bağlı Sağlık Tesislerimiz İçin Tıbbi Sekreterlik Hizmet Alımı” olduğu, işin açık ihale usulüyle ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle, kısmi teklife açık olmak üzere, toplam 3 kısımda ihale edildiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin 23.11.2015 tarih ve 91285 sayı ile kayda alınan itirazen şikâyet dilekçesinde hangi kısma yönelik başvuruda bulunulduğunun belirtilmediği, diğer taraftan idareye sunulan 03.11.2015 tarihli şikâyet dilekçesinde de adı geçen hususun belirtilmediği, bununla birlikte başvuru sahibi isteklinin ihalenin 3 kısmına da teklif verdiği görüldüğünden, itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan iddiaların ihalenin tüm kısımları yönünden incelenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “ Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. …” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde“ (1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, istenilmesi zorunludur. …” hükmü,

Adı geçen Yönetmelik’in “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “ (1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: ….

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, …” düzenlemesi,

İdari Şartname’ nin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 24’üncü maddesinde “24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibi Me-Son İnşaat Medikal Tem.Güv.G.Tur.San.Tic.Ltd.Şti. nin teklif dosyası incelendiğinde, 3 adet Ticaret Sicili Gazetesinin sunulduğu, 24.03.2005 tarihli ve 6267 sayılı Gazete’nin şirketin kuruluşuna ilişkin olduğu, Gazete’de şirketin kurucu ortaklarının Mehmet Tügen ve Songül Tügen olarak belirtildiği, Mehmet Tügen’ in ilk 15 yıl için şirket müdürü olarak seçildiğinin belirtildiği;

19.11.2008 tarihli ve 7192 sayılı Gazete’nin şirket adres değişikliğine ilişkin olduğu, 01.10.2013 tarih ve 8416 sayılı Gazete’nin şirket hisse devri ve şirkete ikinci müdür atanmasına ilişkin olduğu, şirket ortağı Mehmet Tügen’ in şirketteki hisselerinin bir kısmını şirket ortağı olmayan Bülent Yetüt’ e devrettiği, Şirket Ortağı Songül Tügen’ in şirketteki hisselerinin tamamını şirket ortağı olmayan Bülent Yetüt’ e devrettiği, böylelikle Songül Tügen’ in şirkette hiçbir hissesinin kalmadığı , şirketteki temsil ve ilzam yetkilerinin kaldırılarak şirketle ilişiğinin kesildiği, şirket sermayesinin tamamının yarı yarıya Mehmet Tügen ve Bülent Yetüt’ e ait olduğunun belirtildiği ayrıca, Mehmet Tügen’ in 25 yıl müddetle şirket müdürlüğüne seçilerek şirketi münferit olarak temsil ve ilzama yetkili kılındığı, bununla birlikte Bülent Yetüt’ ün 2 yıl süre ile şirket müdürü olarak seçildiği ve şirket adına ihalelere katılmaya, sözleşmeler imzalamaya, SGK’ dan şifre almaya ve imzalamaya 2 (İki) yıl süre ile görev yapmak üzere münferiden yetkili kılındığı görülmüştür.

Diğer taraftan anılan istekli tarafından, Elâzığ 3. Noterliğince düzenlenen 25.09.2013 tarihli ve 25540 yevmiye numaralı imza sirkülerinin sunulduğu, bu belgede şirket müdürü Bülent Yetüt’ e ait imzanın bulunduğu ve Bülent Yetüt’ ün şirketi temsil yetkisinin 23 Eylül 2013 tarihinden itibaren 2 yıl olduğu, bu belgenin arka sayfasında sirkülerin dayanağı olan 23.09.2013 tarih ve 3 sayılı ortaklar kurulu kararına yer verildiği görülmüştür.

Ayrıca başvuru sahibinin teklif dosyasında sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubunun ihale tarihi olan 07.10.2015 tarihinde Bülent Yetüt tarafından imzalandığı görülmüştür.

Başvuru sahibi istekli ile ilgili olarak ticaret sicil gazetesinin resmi internet sayfasından yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bilgiler ile isteklinin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu Ticaret Sicil Gazetelerinin birbiriyle uyumlu olduğu görülmüştür. Bu itibarla, başvuru sahibi isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu 01.10.2013 tarihli ve 8416 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin şirket ortaklarının ve şirket müdürlerinin son durumunu gösteren bir belge olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile İdari Şartname’ de bulunan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi olmaları durumunda ortaklık ve yönetim ilişkisini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini teklif dosyası kapsamında sunmaları gerektiği, İdari Şartname’ nin 24’ üncü maddesinde yer alan “24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.” düzenlemesi gereğince tekliflerin ihale tarihi itibariyle geçerli olacağı anlaşılmaktadır. Kaldı ki ihale komisyonu tarafından isteklilerin sunduğu tekliflerin ihale tarihinde değerlendirileceği bir başka ifadeyle verilen tekliflerin hukuk aleminde ihale tarihi itibariyle sonuç doğuracağı dikkate alındığında teklif mektubunu imzalayan kişi ya da kişilerin ilan tarihinde değil ihale tarihinde imza yetkilerinin bulunması gerektiği, ayrıca isteklilerin teklif dosyası kapsamında sundukları teklif mektuplarının yetkili kişilerce imzalanmış olması gerektiği, yetkili kişilerce imzalanmamış olan teklif mektubunun usulüne uygun olamayacağı ve teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede başvuru sahibi istekli Me-Son İnşaat Medikal Tic .Ltd. Şti’ nin teklif dosyasında sunmuş olduğu noter onaylı imza sirkülerinden ve 01.10.2013 tarihli ve 8416 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’ nde yer alan bilgilerden anlaşıldığı üzere şirket müdürü Bülent Yetüt’ ün imza yetkisinin 23.09.2015 tarihinde sona erdiği, dolayısıyla adı geçen kişinin ihale tarihinde (07.10.2015) şirketi temsil ve ilzama yetkisi olmadığı görülmüştür.

Ayrıca başvuru sahibinin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ nun 46’ncı maddesine ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 540/1 maddesine göre, Bülent Yetüt’ ün müdürlük yetkilerine sahip olduğu ve imzaladığı teklif mektubunun geçerli olduğu iddialarına ilişkin olarak;

Teklif mektuplarının Kamu İhale Kanunu’nda belirtildiği usulde sunulması gerektiğinden diğer şirket müdürü Mehmet Tügen’ in daha sonradan icazet vermesiyle yapılan işlemin geçerli hale gelemeyeceği, diğer taraftan başvuru sahibinin iddiasında bahsettiği mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar.” şeklindeki 540/1 maddesinin, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu maddeye dayanarak işlem yapılamayacağı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan tüm tespitler bir arada değerlendirildiğinde ihale tarihinde şirketi temsil ve ilzama yetkili olmayan Bülent Yetüt’ ün 07.10.2015 tarihinde (ihale tarihi) imzaladığı teklif mektubunun idare tarafından geçersiz sayılarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı, bu çerçevede başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.