Kamu Mali YönetimKamu Zararı/Sorumlular

Hesap Verme Sorumluluğuyla İlgili Yönlendirici İlkeler

denetci-6

Hesap Verme Sorumluluğuyla İlgili Yönlendirici İlkeler

Etkin  hesap  verme  sorumlulu÷u,  kamu  kaynaklarını  yönetenlerin
spekülasyonlara de÷il, sa÷lıklı bilgilere dayanmaları anlamına gelmektedir.
Bilgiler basitten karmaúı÷a pek çok biçim alabilir. Bir úeyin karar alanlar
bakımından yararlı olması neye ihtiyaç duyuldu÷unun da kriteridir. Hesap
verme sorumlulu÷u bir raporlama faaliyeti oldu÷u kabulünden hareketle bu
sorumluluk  çerçevesinin  belli  ilkeleri  taúıması  gerekir.  Bu  yönlendirici
ilkeler;

Ź Etkin bir hesap verme sorumluluk çerçevesinin temel ö÷esi kanuni dayana÷ının olmasıdır.

Ź Sorumluluk yetkisinin devredilmesi söz konusu oldu÷u zaman
raporlama(=hesap  verme  sorumlulu÷u)  gereklidir.  Daha  açık  anlatımla,
kuruluúlara  sınırları  belirlenen  ve  beklenen  sonuçların  elde  edilmesini
sa÷layacak   yetkiler   verilmelidir.   Bu   durum   yetkiyi   devredenin
sorumlulukların yerine getirilmesi ve hedeflere ulaúmada bireysel olarak
sınırlı kontrol yetkisine sahip olması anlamına gelmektedir ki sırf bu nedenle
dahi hesap verme sorumluluk sistemi gerekir. Bu, fiili sonuçların planlanmıú
sonuçlarla mukayesesidir ve yetkiyi devredene gerekli bilgi aktarımıdır.

Ź    Hesap    verme    sorumlulu÷u(=    raporlama),    anlaúılabilir,
karúılaútırılabilir,  güvenilir  ve  uygun  zamanlı  olmalıdır.  Raporlamanın
elbette bir de maliyeti vardır. Raporlama maliyeti, bu rapordan elde edilecek
faydayı aúmamalıdır.

Ź   Hesap   verme   sorumluluk   raporlaması   kurum   faaliyetlerinin
gerçekleúmiú sonuçları hakkında bilgi vermelidir. Makro hedeflere ulaúmada
alternatif   politikalar   üretilmesi   dahi   kurum   faaliyetinin   gerçekleúme
maliyetleri ve toplumsal etkilerinin raporlara ne ölçüde yansıdı÷ına ba÷lıdır.
Faaliyet maliyeti ve elde edilen fayda veya sonucun ölçülebilirli÷i ise
kurumun planlarına, bütçelerine ve muhasebe tablolarına yansıtabilece÷i en
azından birkaç performans göstergelerinin varlı÷ını gerektirir. Performans
kriterleri;   maliyet-sonuç   iliúkisinin   kurulması,   kamuoyunun   kurum
faaliyetlerini de÷erlendirme imkanı sunar.

Ź  Hesap  verme  sorumluluk  raporlaması  kamu  kayna÷ının  elde
edilmesinde ve harcanmasında sorumlu olanlar tarafından yetkili kılınmıú
mercilere karúı yerine getirilmelidir. Nihai olarak bakanlar da bütçe hakkını
kullanan   parlamentoya   karúı   konsolide   edilmiú   bakanlık   sorumluluk
raporunu düzenlemelidir.

Ź   Hesap   verme   sorumluluk   sürecinde   sorumlular,   performans hedeflerine ulaúmanın gerçekleúme aúamalarını planlanmalı ve bunu raporda belirtmelidirler.   Çünkü,   hesap   verme   sorumluluk   raporları,   hangi sorumlulu÷un kime tevdi edildi÷ini de ihtiva etmelidir.

Ź Planlar, bütçeler, finansal tablolar ve yıllık raporlar dahil olmak üzere temel hesap verme sorumluluk raporları kamuoyuna açık, yayımlayan performans bilgileri denetlenebilir olmalıdır.

Ź Kamu kurumlarının hesap verme sorumluluk süreçleri, bir üst
süreçle tutarlı olmalı ve onu desteklemelidir. Kalkınma planları, orta vadeli plan gibi.

Ź Beklenen sonuçlar açıkça ifade edilmeli ve ölçülebilmelidir.

Ź Hesap verme sorumluluk raporları çıktıların maliyetine iliúkin bilgileri çıktıların etkileriyle ilgili bilgilerle iliúkilendirilmelidir.

Ź   Planlar   kendilerine   sorumluluk   yüklenen   kiúiler   tarafından
hazırlanmalıdır. Planlar; ulaúılacak sonuçları, atılacak adımları, bunların
kimler tarafından atılaca÷ını, tahmini maliyetleri ve performans hedeflerini
belirtmelidir. Sorumluluk yükleyen kiúiler planları onaylamalıdırlar.

Ź Performans raporları (örne÷in, finansal tablolar ve yıllık raporlar) fiili sonuçlarla planlanan sonuçları karúılaútırmalıdır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.