Gümrük MevzuatıVERGİ MEVZUATI

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TIR İŞLEMLERİ

11 Şubat 2017 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 29976
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO:1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TIR İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 6)

MADDE 1 – 31/12/2010 tarihli ve 27802 beşinci Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 31/3/1985 tarihli ve 18711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/1/1985 tarihli ve 85/8993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 1975 tarihli TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 91 inci maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 276 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “TIR Uygulama Tebliği” ifadesi “bu Tebliğ”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ö) bentlerinde yer alan “Müsteşarlık” ifadeleri “Bakanlık”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünü” ifadesi “Gümrükler Genel Müdürlüğünü”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan “Gümrük Müsteşarlığını” ifadesi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde yer alan “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri” ifadesi “Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve 65 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma Bakanlığı” ifadeleri “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (hh) bendinde yer alan “Ulaştırma Bakanlığınca” ifadesi “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca”, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “144” ifadesi “120”, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “192” ifadesi “168”, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma Bakanlığınca” ifadesi “bu Bakanlıkça”, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma Bakanlığından” ifadeleri “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından” ve 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hata bildirim formu” ifadesi “yazı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ikinci bölüm başlığı ve 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TIR Güzergâhları ve Güzergâh Katetme Süreleri”

“MADDE 4 – (1) Kaçakçılık yapılacağına dair ihbar, istihbarat, kuvvetli şüphe bulunması veya gerek taşınan eşya gerekse taşıyıcı hakkında gümrük idarelerinde risk verilerinin mevcut olması ile ATS cihazının takılması hallerinde, TIR karnesi himayesinde eşya taşıyan taşıtların izleyeceği güzergâhlar gümrük idaresince belirlenir. Belirlenen bu güzergâh TIR karnesinin 22 no.lu kutusuna yazılır.

(2) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen özel izin belgesi veya özel yük taşıma izin belgesinde bir güzergâh belirlenmesi halinde, bu güzergâh gümrük idaresi tarafından esas alınır ve taşıtların bu güzergâhı izlemeleri zorunludur.

(3) Güzergâh ihlali yaptığı tespit edilen taşıtlar için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince para cezası uygulanır. Ayrıca, bu taşıtlar fiziki kontrole tabi tutulur.

(4) Güzergâh ihlallerinin tespitinde, taşıyıcı firmalar tarafından kullanılan araç takip sistemlerinden de yararlanılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tezkiye edilen firmaların bilgileri, TIR/Transit Takip Programı ile Uluslararası TIR Veri Bankasına girilir. Ayrıca tezkiye edilen firmalar Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.”

“(7) Tezkiye edilmiş firmalara ait bilgiler ile firmaların adres, unvan ve ortak değişiklikleri, kefil kuruluş tarafından tutulur, bu bilgiler yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe bildirilir. Adres ve unvan değişiklikleri Genel Müdürlükçe TIR/Transit Takip Programına girilir ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezkiyesi iptal edilen firmanın bilgileri TIR/Transit Takip Programı ile Uluslararası TIR Veri Bankasından silinir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A maddesi eklenmiştir.

Başlamış taşımalarda yapılacak işlemler

MADDE 12/A – (1) Taşıyıcı firmanın geçici veya daimi ihraç edildiği ya da tezkiyesinin iptal edildiği tarihten önce başlamış taşımalarda;

a) Çıkış gümrük idaresince Kara Kapıları Taşıt Takip Programından taşıtın çıkış işlemi yapılır ve TIR karnesi veri girişi yapılarak sonlandırılır.

b) Özet beyan modülünden “Teslim Alma” kaydı düzenlenir ve varış gümrük idaresince TIR karnesi veri girişi yapılarak sonlandırılır.

c) Başka bir Akit Tarafta başlamış taşımada bu firmaya ait TIR karnesi giriş gümrük idaresince kabul edilmez.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – (1) Taşıt onay belgesi, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yetki verilen gümrük idarelerince Elektronik Taşıt Onay Belgesi Sistemi (ETOBS) kullanılarak düzenlenir. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından belirlenen taşıt onay belgesi düzenlemeye yetkili gümrük idareleri Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) Taşıt onay belgesi başvurusunda bir dilekçe ekinde;

a) İmza sirküleri,

b) Araç tescil belgesi,

c) Taşıt listesini gösteren taşıt belgesi,

ç) Taşıtın “ön, arka, sağ ve sol” cephelerinden çekilmiş 18 x 24 cm. ebatlarında fotoğraflar ile birden fazla gümrük mührünün tatbik edilmesinin gerekmesi halinde bu mühürlerin yerlerini gösterir kroki veya fotoğraflar,

yer alır.

(3) Taşıt onay belgesi, tezkiye edilen firmalar adına kayıtlı taşıtların TIR Sözleşmesi ek-2’de yer alan teknik şartlara sahip olduğunun tespit edilmesi halinde TIR Sözleşmesi ek-6’da yer alan açıklama notları da dikkate alınarak, gümrük müdürü veya yetkilendireceği müdür yardımcısı başkanlığında ETOBS üzerinden oluşturulacak 3 kişilik komisyon tarafından, iki yıl süreyle geçerli olmak üzere TIR Sözleşmesi ek-4’te yer alan örneğe uygun olarak düzenlenir.

(4) Eşya güvenliğinin sağlanması için taşıta birden fazla gümrük mührünün tatbik edilmesinin gerekmesi halinde mühür sayısı, taşıt onay belgesinin 5 no.lu bölümüne yazılır.

(5) ETOBS üzerinden düzenlenerek A4 formatında çıktısı alınan taşıt onay belgesinin ilgili yeri imzalanır, her bir sayfası mühürlenir ve belgenin sayfaları birbirinden ayrılmayacak şekilde tutturulur.

(6) İkinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen belgeler tasdik edilerek işlemi biten taşıt onay belgesi ile birlikte taşıtın kayıtlı olduğu firmaya verilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – (1) Taşıt onay belgesi süresinin yurtdışında sona ermesi halinde, taşıt onay belgesini düzenleyen gümrük idaresine yazılı olarak başvurulur. Gümrük idaresi tarafından firma dosyası incelenerek bir defaya mahsus olmak üzere ETOBS üzerinden otuz gün ek süre verilir ve işlemler 15 inci maddenin beşinci fıkrasına göre tamamlanır.

(2) Bir TIR taşıması sırasında geçerlilik süresi biten taşıt onay belgesi, bu taşımanın sonuna kadar geçerli kabul edilir.

(3) Taşıt onay belgesinin yenilenmesi için geçerlilik süresinin bitimine en fazla otuz gün kala, taşıt onay belgesini düzenleyen gümrük idaresine başvurulur. Gümrük idaresince 15 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca şartların sağlandığının tespit edilmesi ve yapılan incelemede yenilenmesi talep edilen taşıt onay belgesi ve eki belge ve fotoğraflardan bir farklılığın olmadığının anlaşılması durumunda, 15 inci maddenin beşinci fıkrasına göre işlem yapılarak taşıt onay belgesi firmaya verilir. Farklılık tespit edilmesi durumunda ise belge yenileme talebi reddedilir ve belge iptal edilerek 15 inci maddede yer alan yeni belge düzenlemeye ilişkin hükümler çerçevesinde talep değerlendirilir.

(4) Taşıt onay belgesi en fazla üç defa yenilenebilir.

(5) Geçerlilik süresi dolan taşıt onay belgesi için belgenin düzenlendiği gümrük idaresinden farklı bir gümrük idaresine başvurulması halinde, başvurulan gümrük idaresine bir önceki belge ibraz edilerek 15 inci maddeye göre yeni taşıt onay belgesi düzenlenir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – (1) Geçerlilik süresi içinde, taşıt onay belgesinin;

a) Çalınması halinde ilgili kolluk birimleri veya adli makamlardan alınacak belgeler ile,

b) Kaybolması halinde gazete ilanı ile,

c) Tahrip olması halinde ise tahrip olan bu belge ile,

taşıt onay belgesini düzenleyen gümrük idaresine başvurulur, ETOBS’ta yer alan belgenin A4 formatında çıktısı alınarak ilgili yeri imzalanır, her bir sayfası mühürlenir, belgenin sayfaları birbirinden ayrılmayacak şekilde tutturulur ve taşıtın kayıtlı olduğu firmaya verilir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – (1) 14 üncü maddede yer alan ve tezkiye edilen firmalar adına kayıtlı taşıtlar için taşıt onay belgesi düzenlenir.

(2) Çekiciler ile ağır veya havaleli eşya taşıyan taşıtlar için taşıt onay belgesi aranmaz.

(3) Geçici olarak ihraç edilenler hariç TIR Sözleşmesi hükümlerine göre TIR rejiminden daimi olarak ihraç edilen firmalar adına düzenlenen taşıt onay belgeleri iptal edilir. Geçici ihraç edilen firmaların belge değişikliği, ek süre, yenileme ve yeni taşıt onay belgesi verilmesi talepleri kabul edilmez.

(4) Taşıtın kayıtlı olduğu firmanın değişmesi nedeniyle yeni bir taşıt onay belgesi talep edilmesi halinde, taşıt için önceki firma adına düzenlenmiş taşıt onay belgesi, iptal edilmek üzere taşıt onay belgesi düzenlemeye yetkili gümrük idaresine ibraz edilir. Ancak, belgenin ibraz edilemeyeceğinin beyan edilmesi halinde, taşıtın daha önce kayıtlı olduğu firmadan alınacak bir yazı veya bunun mümkün olmaması halinde verilecek bir taahhütname ile 15 inci maddeye göre yeni taşıt onay belgesi düzenlenir.

(5) Boyanma, branda veya üzerindeki bilgilerde değişiklik, firma logosunun değişmesi gibi nedenlerden dolayı, taşıtın dış görünümünün taşıt onay belgesi eki fotoğraflardan belirgin şekilde farklı hale gelmesi halinde belge, taşıt onay belgesi düzenlemeye yetkili gümrük idaresi tarafından iptal edilerek, 15 inci maddeye göre yeni taşıt onay belgesi düzenlenir. Taşıtın dış görünüşünde esaslı bir değişiklik olmaması halinde, farklılığa ilişkin 18 x 24 cm. ebatlarında fotoğraflar tasdik edilerek taşıtın kayıtlı olduğu firmaya verilir. Ayrıca, ETOBS üzerinden belge değişikliği yapılarak bu fotoğraflar sisteme eklenir.

(6) Taşıt onay belgesinin sahte olarak düzenlendiğinin ya da üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde ETOBS’ta kayıtlı olan belge iptal edilerek;

a) Kağıt ortamındaki belge üzerine yapılan tespit açıkça görülebilecek şekilde şerh düşülür ve resmi mühür ile tasdiklenir.

b) Belgenin iptal edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle ETOBS üzerinden taşıta bloke konur ve bu süre içinde taşıtın aynı kişinin mülkiyetinde olması durumunda taşıt onay belgesi düzenlenmez. İptal edilen taşıt onay belgesinin ETOBS’ta yer almaması durumunda ise söz konusu belgenin iptal edildiği ve aynı taşıta altı ay süreyle taşıt onay belgesi düzenlenmemesi gerektiği hususunda tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bildirimde bulunulur.

c) Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

ç) Usulsüzlüğü tespit eden gümrük idaresi tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

d) Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(7) Taşıt onay belgesi düzenlenmiş bir taşıtın TIR Sözleşmesi ek-2’de yer alan şartları kaybettiğinin tespit edilmesi halinde, tespiti yapan gümrük idaresinin taşıt onay belgesi düzenlemeye yetkili bir gümrük idaresi olması durumunda bu idare, yetkili gümrük idaresi olmaması durumunda ise bildirimde bulunmak suretiyle bu idareye en yakın taşıt onay belgesi düzenlemeye yetkili gümrük idaresince;

a) ETOBS’ta kayıtlı olan belge iptal edilir.

b) Kağıt ortamındaki belge üzerine yapılan tespit açıkça görülebilecek şekilde şerh düşülür ve resmi mühür ile tasdiklenir.

c) İptal edilen taşıt onay belgesinin ETOBS’ta yer almaması durumunda, bu hususlar ayrıca belgeyi düzenleyen gümrük idaresine de bildirilir.

ç) Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

d) Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(8) Dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, herhangi bir nedenle iptal edilen taşıt onay belgeleri ibraz edilmedikçe yeni taşıt onay belgesi düzenlenmez.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) Bu Tebliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 27, 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 40 ıncı maddelerinde belirtilen durumlar dışında, eşya gümrük idareleri tarafından muayene edilmez.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Geçerlilik süresi biten bir TIR karnesinin hareket gümrük idaresi tarafından sehven kabul edilerek eşyanın sevk edilmesi ve bu durumun diğer bir hareket gümrük idaresi, giriş, varış veya çıkış gümrük idaresi tarafından tespit edilmesi halinde, durumu tespit eden gümrük idaresi tarafından TIR karnesi sonlandırılarak TIR karnesi Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına sonlandırma gerekçesine ilişkin gerekli meşruhat düşülür. TIR karnesinin “onaylı rapor” sayfası doldurulur. TIR/Transit Takip Programında Volet-2 kaydına ilişkin işlemler tamamlanarak sonlandırma gerekçesine ilişkin açıklama yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Gümrük Yönetmeliğinin 33 no.lu ekinde yer alan, kaçakçılık yapılacağına dair ihbar, istihbarat, kuvvetli şüphe bulunan, gümrük idarelerinde risk verileri mevcut olan veya ATS cihazı takılan eşyanın sevkinde taşımaya ilişkin bilgiler, hareket veya giriş gümrük idaresinde işlemlerin tamamlanmasını müteakip bu idarelerce çıkış veya varış gümrük idaresine gecikmeksizin bildirilir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) TIR karnesi himayesinde taşınan eşya için taşıtın giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik ortamda ek-5’de belirtilen bilgileri içeren ön beyan verilir. Beyanın taşıtın giriş gümrük idaresine varışından sonra verilmesi durumunda, taşıyıcı firma ve taşınan eşya risk kriterleri çerçevesinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulur.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Gümrük idaresince;

a) Brandalı taşıtlarda brandanın yırtık ve sökük,

b) Römork, yarı römork ve konteynerlerde kırık ve delik,

c) Taşıtın mührünün/mühürlerinin, sağlam olup olmadığı ile TIR karnesinde kayıtlı numara ve adede uygun,

olup olmadığı haricen kontrol edilerek, uygun bulunması halinde 25 ve 26 ncı madde hükümleri uyarınca işlemlere devam edilir. Uygun bulunmaması halinde ise, TIR işlemleri ile ilgili servise derhal bilgi verilir.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Görevli memur tarafından, TIR karnesi ve taşıt onay belgesinin imza ve mühürleri, geçerlilik süreleri ile ibraz edilen diğer belgelerin uygunluğu kontrol edilir.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Sistem tarafından atanan memur, beyanın kontrol türüne göre işlemleri gerçekleştirir. Beyanın kontrol türünün belge kontrolü olması ve yapılan kontrol sonucunun olumlu olması halinde TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2 yaprakları ile Volet-1 yaprağı dipkoçanının ilgili bölümlerine görevli memur tarafından gerekli kayıt ve meşruhatlar düşülür. Sistem üzerinde onay verilerek Volet-1 yaprağı koparılarak TIR karnesi sürücüye teslim edilir ve taşıt varış veya çıkış gümrük idaresine sevk edilir.

(2) Beyanın kontrol türünün belge kontrolü olması ve yapılan kontrol sonucunda TIR karnesi ve ekli belgelerde ciddi farklılık tespit edilmesi ile muayene yapılmasının gerekli görülmesi durumunda, idare amiri tarafından gerekli yönlendirme yapılır ve eşya muayene edilir. Muayene sonucunun olumlu olması halinde, taşıta tekrar mühür tatbik edilir. TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2 yaprakları ile Volet-1 yaprağı dipkoçanının ilgili bölümlerine gerekli kayıt ve meşruhatlar düşüldükten sonra sistem üzerinde onay verilir. Volet-1 yaprağı koparılarak TIR karnesi sürücüye teslim edilir ve taşıt varış veya çıkış gümrük idaresine sevk edilir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Taşıt, römork, yarı römork ve konteynerlerden;

a) Haklarında ihbar ya da kuvvetli şüphe bulunanlar,

b) Mühürleri bulunmayanlar veya koparılmış ya da bozulmuş halde olanlar,

c) Brandalı taşıtlarda brandalarında sökük, yırtık veya TIR Sözleşmesi ek-2’de belirlenen şekle aykırı yama bulunanlar ile TIR halatlarında kopukluk bulunanlar,

ç) Römork, yarı römork veya konteynerlerde kırık, delik bulunanlar,

d) Tartıda tespit edilen ağırlığı TIR karnesinde kayıtlı ağırlıktan farklı olanlar,

e) Belgelerinde şüpheli durum bulunanlar ile gizli bölme olduğuna dair şüphe oluşturanlar,

f) Sistem tarafından muayeneye tabi tutulanlar,

görevlendirilecek muayene memuru tarafından açılarak masrafları taşımacıya ait olmak üzere muayene edilir.”

“(4) Taşıtın mühürlü kısmındaki veya mühürlü konteynerdeki eşyada TIR karnesinde beyan edilen eşyanın miktarına göre eksiklik veya fazlalık tespit edilmesi halinde tutanak düzenlenir ve tutanağın bir örneği TIR karnesine eklenir. Eksiklik durumunda, bu bilgiler TIR karnesinin varış veya çıkış gümrük idaresine kadar kullanılacak yapraklarının 9, 10 ve 11 no.lu kutularına yazılarak tasdiklenir. Aynı şekilde TIR/Transit Takip Programında eşya miktarına ilişkin veri girişi ve açıklama girilerek eşya sevk edilir. Fazlalık durumunda, Türkiye Gümrük Bölgesini transit geçecek eşya için eksiklik durumunda olduğu gibi işlem yapılır. Transit işleminin Türkiye Gümrük Bölgesinde tamamlanması halinde ise, TIR/Transit Takip Programında karnede beyan edilen kap miktarlarında değişiklik yapılmaksızın bu bilgilere ilişkin açıklama girilir ve eşya sevk edilir. Ancak, TIR karnesinde beyan edilen eşyanın miktarına göre tespit edilen fazlalığın, taşıtın veya konteynerin mühürlü kısmında olsa dahi gizlenmiş, saklanmış halde veya özel olarak yapılmış zula olarak tabir edilen bir yerde bulunması durumunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) TIR karnesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın tamamı veya bir kısmının Gümrük Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirgin bir şekilde beyan edilen eşyadan farklı cinste olduğunun giriş gümrük idaresince tespit edilmesi halinde, Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin beşinci fıkrası uygulanır ve eşyanın sevkine izin verilir. Bu tespitin Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da ihlal ettiği sonucuna varılması durumunda bu Kanun hükümleri uyarınca da gerekli işlemler yapılır.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 28 – (1) TIR karnelerinin Volet-1 yaprakları, varış veya çıkış gümrük idaresindeki Volet-2 yapraklarına ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra sistemde ibra edildiğinin anlaşılması üzerine takibi gerektirir bir hususa rastlanmaması halinde arşivlenir. Takibi gerektirir bir husus bulunması halinde Volet-2 yaprakları ve ekleri varış veya çıkış gümrük idaresinden talep edilir ve bu Tebliğin 42 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Taşıyıcı firma temsilcisi veya sürücü tarafından, TIR karnesinde yer alan bilgiler doğrultusunda özet beyan modülünden “TIR İhracat” kaydı düzenlenerek tescil edilir.

(2) Tescil edilen bu kayda ilişkin TIR karnesi ve ekleri gümrük memuruna teslim edilir.

(3) Gümrük memuru tarafından, TIR karnesi ve taşıt onay belgesinin imzaları, mühürleri ve geçerlilik süreleri ile birlikte, ibraz edilen diğer belgeler kontrol edilir. Uygun bulunması halinde;

a) Taşıtta bulunan yükün ihracat eşyası olması durumunda, tescil edilen kayda ilişkin bilgiler, TIR/Transit Takip Programı Volet-1 ekranına getirilerek “İHRACAT” kodu seçilir. TIR karnesi ve ekli belgelerde yer alan bilgiler ile uygunluğu kontrol edilir ve Volet-1 bilgileri tescil edilir.

b) Taşıtta bulunan yükün serbest dolaşımda bulunmayan eşya olması durumunda “TRANSIT” kodu seçilir. TIR karnesi ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin uygunluğu kontrol edilerek eşya bilgileri sisteme girilir ve Volet-1 bilgileri tescil edilir.

c) Taşıtta serbest dolaşımda bulunmayan eşya ile ihracat eşyasının bir arada bulunması durumunda “TRNİHR” kodu seçilir. TIR karnesi ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin uygunluğu kontrol edilerek serbest dolaşımda bulunmayan eşya ile ihracat eşyasının bilgileri ayrı ayrı sisteme girilir ve Volet-1 bilgileri tescil edilir.

(4) “TIR İhracat” kaydının 16 haneli tescil numarası TIR karnesine yazılır.

(5) Gümrük memuru tarafından, TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2 yaprağının;

a) 2 no.lu kutusunun altındaki “resmi kullanım için” başlıklı bölüme, ilgili kaşe ile transit – ihracat – mahrece iade – transit ve ihracat ibaresi,

b) 8 no.lu kutusuna, belirtilmemiş olması halinde TIR karnesine ekli belgeler,

c) 20 no.lu kutusuna 8 inci maddeye göre belirlenen transit süresi,

ç) 21 no.lu kutusuna tescilin yapıldığı gümrük idaresinin adı ile sistem tarafından verilen tescil numarası,

d) 22 no.lu kutusuna, 4 üncü madde hükümleri gereğince belli bir güzergâhın izlenmesinin zorunlu kılındığı hallerde belirlenen bu güzergâh ile çıkış gümrük idaresi,

e) 23 no.lu kutusu ile Volet-1 yaprağı dipkoçanının 6 no.lu kutusuna tescil tarihi ve gümrük mührü tatbik edilir ve Volet-1 yaprağı dipkoçanına tescilin yapıldığı gümrük idaresinin adı ile tescil numarası,

yazılır.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlk hareket gümrük idaresine ibraz edilen TIR karnesinin sarı manifesto sayfası ve varış gümrük idaresine kadar kullanılacak tüm yapraklarının eşya manifestosu bölümünde yazılı olan taşıt ve eşyaya ilişkin olarak tescil edilen “TIR İhracat” kaydına ilişkin bilgiler, TIR/Transit Takip Programı Volet-1 ekranına getirilerek TIR karnesi ve ekli belgelerde yer alan bilgiler ile uygunluğu kontrol edilir ve Volet-1 bilgileri tescil edilir. “TIR İhracat” kaydının 16 haneli tescil numarası, TIR karnesinin tüm Volet-1 yaprakları ve dipkoçanları ile Volet-2 yapraklarının ilgili bölümlerine yazılır. Tescil edilen Page 1 Volet-1 yaprağı koparılarak taşıt ikinci hareket gümrük idaresine Page 2 Volet-2 yaprağı ile birlikte sevk edilir.

(2) İkinci hareket gümrük idaresinde, şüphe, ihbar vb. durumlar hariç olmak üzere, TIR karnesi ve eki belgeler ile transit süresi kontrol edilerek taşıt haricen muayene edilir. TIR karnesinin Page 2 Volet-2 bilgileri TIR/Transit Takip Programının Volet-2 ekranına kaydedilerek Program tarafından verilen tescil numarası Page 2 Volet-2 yaprağına yazılır. İkinci hareket gümrük idaresinde yüklenecek eşya bilgileri TIR karnesinin sarı manifesto sayfası ve varış gümrük idaresine kadar kullanılacak yapraklarının eşya manifestosu bölümüne yazılır ve tescil edilen “TIR İhracat” kaydına ilişkin bilgiler, TIR/Transit Takip Programı Volet-1 ekranına getirilerek Page 3 Volet-1 bilgileri tescil edilir. “TIR İhracat” kaydının 16 haneli tescil numarası, TIR karnesinin Page 3 Volet-1 yaprağı ve dipkoçanı ile Page 4 Volet-2 yaprağının ilgili bölümüne yazılır. Tescil edilen Page 3 Volet-1 yaprağı koparılarak taşıt, üçüncü hareket gümrük idaresine veya çıkış gümrük idaresine Page 4 Volet-2 yaprağı ile birlikte sevk edilir. İkinci hareket gümrük idaresinde, birinci hareket gümrük idaresinden sevk edilen taşıt ve eşya için hiçbir şekilde özet beyan modülünden “Teslim Alma” kaydı düzenlenmez. Page 2 Volet-2 yaprağı ile ilgili olarak bilgisayar sisteminde herhangi bir teyit işlemi yapılmaz.

(3) Üçüncü hareket gümrük idaresinde, şüphe, ihbar vb. durumlar hariç olmak üzere, TIR karnesi ve eki belgeler ile transit süresi kontrol edilerek taşıt haricen muayene edilir. TIR karnesinin Page 4 Volet-2 bilgileri TIR/Transit Takip Programının Volet-2 ekranına kaydedilerek Program tarafından verilen tescil numarası Page 4 Volet-2 yaprağına yazılır. Üçüncü hareket gümrük idaresinde yüklenecek eşya bilgileri TIR karnesinin sarı manifesto sayfası ve varış gümrük idaresine kadar kullanılacak yapraklarının eşya manifestosu bölümüne yazılır ve tescil edilen “TIR İhracat” kaydına ilişkin bilgiler, TIR/Transit Takip Programı Volet-1 ekranına getirilerek Page 5 Volet-1 bilgileri tescil edilir. “TIR İhracat” kaydının 16 haneli tescil numarası, TIR karnesinin Page 5 Volet-1 yaprağı ve dipkoçanı ile Page 6 Volet-2 yaprağının ilgili bölümüne yazılır. Tescil edilen Page 5 Volet-1 yaprağı koparılarak taşıt, çıkış gümrük idaresine Page 6 Volet-2 yaprağı ile birlikte sevk edilir. Üçüncü hareket gümrük idaresinde, ikinci hareket gümrük idaresinden sevk edilen taşıt ve eşya için hiçbir şekilde özet beyan modülünden “Teslim Alma” kaydı düzenlenmez. Page 4 Volet-2 yaprağı ile ilgili olarak bilgisayar sisteminde herhangi bir teyit işlemi yapılmaz. Son hareket gümrük idaresinde, TIR karnesinin varış gümrük idaresine kadar kullanılacak yapraklarının 17 no.lu kutusuna tarih ve imza atılarak mühürlenir.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – (1) TIR karnelerinin Volet-1 yaprakları, varış veya çıkış gümrük idaresindeki Volet-2 yapraklarına ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra sistemde ibra edildiğinin anlaşılması üzerine takibi gerektirir bir hususa rastlanmaması halinde arşivlenir. Takibi gerektirir bir husus bulunması halinde Volet-2 yaprakları ve ekleri varış veya çıkış gümrük idaresinden talep edilir ve bu Tebliğin 42 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 31/A maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni ve izinli gönderici yetkisi kapsamında TIR karnesi ile yapılacak işlemler bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Yalnızca Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 77 nci maddesi kapsamında işlem gören ihracat eşyası izinli gönderici yetkisine sahip TIR karnesi hamili aracılığıyla taşıtılabilir.”

“(5) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 84 üncü maddesinde belirtilen çıkış izni bildirim süresi TIR karnesinin ilgili gümrük idaresince tescil edilmesini müteakip başlar.”

MADDE 24 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 32 – (1) TIR karnesi ve eki belgeler ile transit süresi kontrol edilerek TIR karnesi Volet-2 bilgileri TIR/Transit Takip Programına girilir ve TIR karnesi tescil edilir. TIR karnesi bilgileri esas alınarak özet beyan modülünden “TIR İthalat” kaydı oluşturulur. Ayrıca bir döküm alınmaz. Bu kayda ilişkin tescil numarası TIR karnesine yazılır.”

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası ile beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) TIR karnesinin Volet-2 yaprağı ve dipkoçanının ilgili bölümlerine, boşaltılan eşyaya ilişkin bilgiler yazılır. Boşaltılan eşya ile TIR karnesinde yer alan eşyanın birbirine uygun olması ve varsa ödenmesi gereken para cezasının ödendiğinin anlaşılması üzerine, sistem üzerinde onay verilerek TIR karnesinin Volet-2 yaprağı ve dipkoçanının ilgili bölümleri imzalanıp kaşe tatbik edilerek Volet-2 yaprağı koparılır.”

MADDE 26 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 33/A maddesi eklenmiştir.

İzinli alıcı ve ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılacak TIR karnesi işlemleri

MADDE 33/A – (1) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni ve izinli alıcı yetkisi kapsamında TIR karnesi ile yapılacak işlemler bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Yalnızca Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 97 nci maddesi kapsamında işlem görecek olan ithalat eşyası izinli alıcı yetkisine sahip TIR karnesi hamili aracılığıyla taşıtılabilir.

(3) Taşıtın Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği çerçevesinde kabul edilen izinli alıcı veya ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesisine geldiğine dair TIR karnesine meşruhat düşülür. TIR karnesi Volet-2 yaprağı ve eki belgeler gümrük idaresine ibraz edilir ve 32 nci maddeye göre işlem yapılır.

(4) Sistem tarafından muayene ile görevli memur atanması durumunda Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 111 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde görevli memurca ek-7’de belirtilen tutanak düzenlenir ve 33 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(5) Sistem tarafından muayene ile görevli memur atanmaması durumunda izinli alıcı tarafından eşya boşaltılır. Ek-7 de yer alan tutanak iki nüsha düzenlenir ve izinli alıcı ile sürücü tarafından imzalanır. Ayrıca 33 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır. Volet-2 yaprağı ve ekleri ile tutanağın bir nüshası 10 iş günü içerisinde dilekçe ekinde gümrük idaresine gönderilir. Bu belgelerin süresi içerisinde gönderilmemesi durumunda Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

(6) Boşaltılan eşya ile beyan edilen eşyanın miktarında eksiklik veya fazlalık tespit edilmesi durumunda gümrük idaresine bildirimde bulunulur ve gümrük idaresince 34 üncü maddeye göre işlem yapılır.

(7) Üçüncü ve altıncı fıkralarda belirtilen işlemler izinli alıcı veya ithalatta yerinde gümrükleme izinlerinde belirtilen gümrük idarelerinde gerçekleştirilir.”

MADDE 27 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki sekizinci ve dokuzuncu fıkralar eklenmiştir.

“(1) TIR karnesi himayesinde taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyaya ilişkin tespit edilen eksiklik veya fazlalık için takibat yapılır. TIR karnesinin Volet-2 yaprağı ve dipkoçanının ilgili bölümlerine tespit edilen eksiklik veya fazlalık yazılır ve “şartlı ibra edilmiştir” şerhi düşülür. Ayrıca TIR/Transit Takip Programının Volet-2 ekranına “şartlı ibra edildi” kaydı girilir.

(2) Eksiklik ve fazlalığa ilişkin tutanağın imzalandığı tarihte TIR karnesi hamiline bildirim yapılması halinde bu tarih, bildirim yapılamaması durumunda ise takibat yazısının TIR karnesi hamiline tebliğ edildiği tarih esas alınarak eksiklik veya fazlalığın nedeninin üç ay içinde belgelendirilmesi istenir. Eşyanın mahrecinden yüklenmediği veya eşyanın mahrecinden eksik veya fazla yüklendiği, yanlışlıkla başka bir yere boşaltıldığı ya da kaza veya avarya sonucu kaybolduğu veya çalındığına ilişkin eşyanın yüklendiği liman idaresi, çıkış acentesi, taşıyıcının bir kamu kuruluşu olması halinde bu kuruluş veya yükleme esnasında bu kurum ve kuruluşların bulunmaması halinde ihracatçı veya yüklemeyi yapan kuruluştan alınan ve eşyanın yüklendiği limandaki en büyük mülki idare amirince, gümrük idaresince, ticaret ve sanayi odalarınca veya liman başkanlığınca onaylanmış belgelerin TIR karnesi hamili tarafından ibrazı halinde, eksiklik veya fazlalık takibatı sonlandırılır. Bu fıkra hükmünün uygulanmasında Avrupa Birliğinin tek bir gümrük bölgesinden oluştuğu göz önünde bulundurulur. Üç aylık takibat süresi talep halinde ilgili gümrük idaresi tarafından üç ay uzatılır. Haklı sebebin varlığı halinde, bu süre gümrük idaresi tarafından bir ay daha uzatılabilir.”

“(4) Eksikliğe ilişkin olarak, verilen süre içerisinde herhangi bir belge ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgelerin geçerli sayılmaması halinde, gümrük idaresi tarafından eksik çıkan eşyadan tarife pozisyonuna veya tarife pozisyonu tespit edilemiyor ise cinsine ve türüne göre tarifede dahil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanan gümrük vergileri tahakkuk ettirilerek TIR karnesi hamilinden tahsili yoluna gidilir. Gümrük vergilerinin TIR karnesi hamilinden tahsil edilememesi halinde, TIR Sözleşmesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki süre dikkate alınarak kefil kuruluş nezdinde gerekli takibat yapılır. Ayrıca, giriş gümrük idaresine veya parsiyel taşımalarda bir önceki gümrük idaresine bilgi verilir. Eksikliğe isabet eden gümrük vergilerinin tahsil edilmesi halinde TIR karnesinin Volet-2 yaprağına “şartlı ibra kaldırılmıştır” şerhi düşülür. Ayrıca TIR/Transit Takip Programının Volet-2 ekranındaki “şartlı ibra edildi” kaydı kaldırılarak “ibra edildi” kaydı ile açıklama girilir.

(5) Fazlalığa ilişkin olarak verilen süre içerisinde herhangi bir belge ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgelerin geçerli sayılmaması halinde fazla çıkan eşyaya ilişkin olarak Gümrük Kanununun 177 nci maddesi uyarınca tasfiye işlemine tabi tutulur. TIR karnesinin Volet-2 yaprağına “şartlı ibra kaldırılmıştır” şerhi düşülür. Ayrıca TIR/Transit Takip Programının Volet-2 ekranındaki “şartlı ibra edildi” kaydı kaldırılarak “ibra edildi” kaydı ile açıklama girilir.

(6) Dökme eşyada eksiklik veya fazlalığın eşyanın tabiatı icabı 2009/15481 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 131 inci maddesinde belirtilen oranlarda olduğunun anlaşılması halinde, eksiklik veya fazlalık takibatı yapılmayarak işlemler tespit edilen miktar üzerinden sonuçlandırılır. Eksiklik veya fazlalık takibatı gerektiren durumlar için takibat ve varsa cezaî işlem, eksiklik veya fazlalığın tamamı için değil, bu oranları aşan kısmı için uygulanır.”

“(8) 27 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca giriş gümrük idaresince beyan edilen eşyanın miktarına göre fazlalık tespit edilmesi durumunda, varış gümrük idaresince bu madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(9) Bu madde kapsamındaki tespitlerin Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da ihlal ettiği sonucuna varılması durumunda bu Kanun hükümleri uyarınca da gerekli işlemler yapılır.”

MADDE 28 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 38 – (1) Gümrük idaresince;

a) Brandalı taşıtlarda brandanın yırtık ve sökük,

b) Römork, yarı römork ve konteynerlerde kırık ve delik,

c) Taşıtın mührünün/mühürlerinin, sağlam olup olmadığı ile TIR karnesinde kayıtlı numara ve adede uygun,

olup olmadığı haricen kontrol edilerek, uygun bulunması halinde 39 ve 40 ıncı madde hükümleri uyarınca işlemlere devam edilir. Uygun bulunmaması halinde ise, TIR işlemleri ile ilgili servise derhal bilgi verilir.”

MADDE 29 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 39 – (1) İbraz edilen TIR karnesi, geçiş belgesi ve diğer belgeler kontrol edildikten sonra TIR karnesinin Volet-2 bilgileri TIR/Transit Programına girilir ve Program tarafından verilen tescil numarası Volet-2 yaprağının ilgili bölümüne ve dipkoçanına yazılır. Gümrük idaresinin adı TIR karnesinin ilgili bölümüne yazılır ve resmi mühür tatbik edilir.

(2) Sistem tarafından atanan memur, beyanın kontrol türüne göre işlemleri gerçekleştirir. Beyanın kontrol türünün belge kontrolü olması ve yapılan kontrol sonucunun olumlu olması halinde, Volet-2 yaprağı ve dipkoçanının ilgili bölümlerine gerekli meşruhat düşülür. Sistem üzerinde onay verilerek Volet-2 yaprağı koparılır ve TIR karnesi sürücüye verilerek taşıtın yurtdışına çıkışına izin verilir.

(3) Beyanın kontrol türünün belge kontrolü olması ve yapılan kontrol sonucunda TIR karnesi ve ekli belgelerde ciddi farklılık tespit edilmesi ile muayene yapılmasının gerekli görülmesi durumunda, idare amiri tarafından gerekli yönlendirme yapılır ve eşya muayene edilir. Muayene sonucunun olumlu olması halinde, taşıta tekrar mühür tatbik edilir. TIR karnesinin Volet-2 yaprağı ve dipkoçanının ilgili bölümlerine gerekli kayıt ve meşruhatlar düşüldükten sonra sistem üzerinde onay verilir. Volet-2 yaprağı koparılır ve TIR karnesi sürücüye verilerek taşıtın yurtdışına çıkışına izin verilir.

(4) İç gümrük idarelerinde tescil edilen TIR karnesinde yer alan tüm “TIR İhracat” kayıtları ile ilişkilendirilen ihracat beyannameleri taşıtın yurtdışına çıkışı ile otomatik olarak kapanmakla birlikte, taşıtın yurtdışına çıkmasına rağmen bu kayıtların kapanmaması halinde özet beyan modülünden “uzaktan teyit” yöntemi ile bu kayıtlar kapatılır.

(5) Çıkış gümrük idaresinde, son hareket gümrük idaresinden sevk edilen araç ve eşya için özet beyan modülünden “Teslim Alma” kaydı düzenlenmez.”

MADDE 30 – Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.

“(1) Taşıt, römork, yarı römork ve konteynerlerden;

a) Haklarında ihbar ya da kuvvetli şüphe bulunanlar,

b) Mühürleri bulunmayanlar veya koparılmış ya da bozulmuş halde olanlar,

c) Brandalı taşıtlarda brandalarında sökük, yırtık veya TIR Sözleşmesi ek-2’de belirlenen şekle aykırı yama bulunanlar ile TIR halatlarında kopukluk bulunanlar,

ç) Römork, yarı römork veya konteynerlerde kırık, delik bulunanlar,

d) Tartıda tespit edilen ağırlığı TIR karnesinde kayıtlı ağırlıktan farklı olanlar,

e) Belgelerinde şüpheli durum bulunanlar ile gizli bölme olduğuna dair şüphe oluşturanlar,

f) Sistem tarafından muayeneye tabi tutulanlar,

görevlendirilecek muayene memuru tarafından açılarak masrafları taşımacıya ait olmak üzere muayene edilir.”

“(3) Muayene sonucunda ihraç eşyasında beyan edilen miktara göre eksiklik veya fazlalık bulunduğunun tespit edilmesi halinde, hareket gümrük idaresine gecikmeksizin bilgi verilir. TIR karnesinin 9, 10 ve 11 no.lu kutularına tespit edilen eksiklik veya fazlalık yazılarak tasdiklenir. Aynı şekilde TIR/Transit Takip Programında eşya miktarına ilişkin veri girişi ve açıklama girilir. Gümrük Kanununa göre cezai hüküm uygulanarak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir.

(4) Muayene sonucunda serbest dolaşımda bulunmayan eşyada beyan edilen miktara göre eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde, TIR işlemi sonlandırılmaz ve 42 nci maddeye göre işlem yapılmak üzere Volet-2 yaprağı ve ekleri ile birlikte hareket veya giriş gümrük idaresine bildirimde bulunulur. Ancak, Türkiye Gümrük Bölgesine mühürlü olarak gelen ve giriş gümrük idaresince söz konusu mühürleri kontrol edilmek suretiyle TIR karnesi kapsamında çıkış gümrük idaresine sevk edilen eşyanın, çıkış gümrük idaresince yapılan muayenesi sonucunda birinci fıkranın (c) ve (ç) bendinde yer alan uygunsuzlukların olmadığı ve mahreç ülkede tatbik edilen mühürlerin sağlam olduğu görülmekle birlikte, eşyada beyan edilen miktara göre eksiklik çıkması halinde, TIR işlemi sonlandırılmaz ve 34 üncü maddeye göre işlem yapılır. 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde bu eksikliğin ispat edilememesi halinde, 34 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre noksanlığa isabet eden gümrük vergileri tahsil edilir ve TIR karnesinin 9, 10 ve 11 no.lu kutularına tespit edilen eksiklik yazılarak tasdiklenir ve eşya miktarına ilişkin veri girişi ve açıklama girilir. TIR işlemi sonlandırılarak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Bu eksikliğin ispat edilmesi halinde ise 34 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır. TIR karnesinin 9, 10 ve 11 no.lu kutularına tespit edilen eksiklik yazılarak tasdiklenir ve eşya miktarına ilişkin veri girişi ve açıklama girilir. TIR işlemi sonlandırılarak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Ayrıca giriş gümrük idaresine bilgi verilir.”

“(5) Muayene sonucunda serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın cinsi aynı olmakla birlikte beyan edilen miktara göre fazlalık bulunduğunun tespit edilmesi halinde, tespit edilen fazlalık TIR karnesinin 9, 10 ve 11 no.lu kutularında gösterilerek tasdiklenir, TIR/Transit Takip Programında eşya miktarına ilişkin veri girişi ve açıklama girilir. TIR işlemi sonlandırılarak beyan edilen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Ayrıca hareket veya giriş gümrük idaresine bilgi verilir.

(6) Muayene sonucunda beyan edilen serbest dolaşımda bulunmayan eşyadan farklı cinste eşya tespit edilmesi halinde, bu eşyanın yurtdışına çıkışına izin verilmez. TIR karnesine ve TIR/Transit Takip Programına açıklama yapılır. TIR işlemi sonlandırılarak beyan edilen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Farklı cinsteki eşya için 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde farklılığın ispat edilememesi halinde, Gümrük Kanununun 177 nci maddesi uyarınca tasfiye işlemine tabi tutulur. İspat edilmesi halinde ise eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir. Ayrıca, hareket veya giriş gümrük idaresine bilgi verilir.

(7) Üçüncü ila altıncı fıkra kapsamındaki tespitlerin Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da ihlal ettiği sonucuna varılması durumunda bu Kanun hükümleri uyarınca da gerekli işlemler yapılır.”

MADDE 31 – Aynı Tebliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 41 – (1) İşlem gören TIR karnelerinin Volet-2 yaprakları ve ekleri varış veya çıkış gümrük idaresince arşivlenir.”

MADDE 32 – Aynı Tebliğin 42 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile yedinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Gümrük idareleri tarafından, bu gümrük idarelerinde işlem gören TIR karnelerinin haftalık ve aylık olarak listeleri alınarak, bu TIR karnelerinin sisteme veri girişlerinin ve muayene onaylarının eksiksiz ve hatasız olarak yapılıp yapılmadığı ve diğer usulsüzlüklerin tespiti amacıyla kontrol edilir.”

“1) Gümrük vergileri, tahakkuk ettirilerek karne hamilinin yabancı olması halinde İngilizce veya ilgili ülke dilinde hazırlanan bir yazı ekinde iadeli taahhütlü posta ile, yerli firma olması halinde ise tebliğ mazbatalı zarf ile, TIR Sözleşmesinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince öncelikle karne hamiline tebliğ edilir ve bu durumdan aynı zamanda kefil kuruluşa da bilgi verilir. Tahsilâtın karne hamilinden yapılamaması durumunda; TIR Sözleşmesinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, altıncı fıkraya göre yapılan bildirim tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde, TIR Sözleşmesinde öngörülen azami teminat tutarı göz önünde bulundurularak düzenlenen tahakkuk kefil kuruluşa tebliğ edilerek gümrük vergilerinin tahsili sağlanır.”

MADDE 33 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TIR karnesi takip işlemlerinin Bölge Müdürlüklerince izlenmesi

MADDE 45 – (1) Sistemde kayıtları açık görünen TIR karneleri sorgulanarak bu TIR karneleri ile ilgili takip işlemlerinin bağlantıları gümrük idareleri tarafından yerine getirilip getirilmediği Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından düzenli olarak kontrol edilir ve açık kayıtlar gerekçesi ile birlikte altı ayda bir Genel Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 34 – Aynı Tebliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 46 – (1) Bir akit taraftan TIR karnesi düzenlenmeksizin ülkemize giriş yapan taşıtın; gideceği ülkenin bir akit taraf olması ve eşyanın TIR karnesi himayesinde taşınabilmesi için gerekli belgelerin ibraz edilmesi koşuluyla, giriş gümrük idaresince eşyanın muayenesinin yapılarak ibraz edilen belgelerle uygunluğunun sağlanması durumunda, giriş yaptığı gümrük idaresinden TIR karnesi himayesinde sevk edilmesi mümkündür.

(2) Bununla birlikte, eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alması durumunda, aynı maddenin yedinci fıkrasına göre işlem yapılır.”

MADDE 35 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eşyanın çıkış gümrük idaresine sevk edilmesinden vazgeçilmesi veya sevkinin mümkün olmaması

MADDE 49 – (1) Volet-1 yaprağının hareket gümrük idaresi tarafından tescil edilmesinden sonra, eşyanın herhangi bir nedenle çıkış gümrük idaresine sevk edilmesinden vazgeçilmesi veya sevk edilmesinin mümkün olmaması halinde;

a) Aynı TIR karnesi ile taşımaya devam edilecekse, TIR/Transit Takip Programında Volet-1 kaydı açıklama yapılarak iptal edilir ve 29 uncu maddeye göre işlem yapılır.

b) Aynı TIR karnesi ile taşımaya devam edilmeyecekse, TIR karnesi iptal edilir. TIR karnesi Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına iptal gerekçesine ilişkin gerekli meşruhat düşülür. TIR karnesinin “onaylı rapor” sayfası doldurulur. TIR/Transit Takip Programında Volet-1 kaydı iptal edilerek gerekçesine ilişkin açıklama yapılır.”

MADDE 36 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 49/A maddesi eklenmiştir.

Adli işleme konu olan TIR karneleri

MADDE 49/A – (1) Eşya ve araç ile ilgili olarak adli makamlara intikal ettirilen usulsüzlüğe konu TIR karnesine ilişkin vergi takibini gerektiren bir durum bulunmaması halinde, TIR karnesi sonlandırılır ve TIR karnesi Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına sonlandırma gerekçesine ilişkin gerekli meşruhat düşülür. TIR karnesinin “onaylı rapor” sayfası doldurulur. TIR/Transit Takip Programında Volet-2 kaydına ilişkin işlemler tamamlanarak sonlandırma gerekçesine ilişkin açıklama yapılır. Vergi takibini gerektiren bir durum bulunması halinde ise takibat ve buna bağlı mahkeme sonucuna göre işlem yapılır.

(2) TIR karnesine gümrük idaresince el konulması halinde, gümrük idaresi tarafından karne cildinin arka kapağındaki kopartılabilir bölüm mühürlenir, imzalanır ve kopartılarak sürücüye verilir.”

MADDE 37 – Aynı Tebliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 50 – (1) Giriş gümrük idaresine TIR karnesi himayesinde gelen eşyanın, bu gümrük idaresinde başka bir rejime tabi tutulmak istenmesi halinde TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2 yaprağı bilgileri TIR/Transit Takip Programına girilir ve sistemin Volet-2 bilgilerinden “TIR İthalat” kaydı oluşturulur.”

MADDE 38 – Aynı Tebliğin 54 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) TIR karnesi himayesinde taşıma yapan yabancı firmaların elektronik ortamda ön beyan verebilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 39 – Aynı Tebliğin 58 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kaza nedeniyle telef olan eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 273 üncü maddesi uyarınca kanıtlanması durumunda, gümrük vergileri aranmaz. TIR karnesi kazanın meydana geldiği yere en yakın gümrük idaresince sonlandırılır. TIR karnesi Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına sonlandırma gerekçesine ilişkin gerekli meşruhat düşülür. TIR karnesinin “onaylı rapor” sayfası doldurulur. TIR/Transit Takip Programında Volet-2 kaydına ilişkin işlemler tamamlanarak sonlandırma gerekçesine ilişkin açıklama yapılır. Ayrıca giriş veya hareket gümrük idaresine bilgi verilir.

(2) Kaza nedeni ile telef olan ve sahibi tarafından yurtdışı edilmek istenmeyen eşya gümrüğe terk edilebilir. Gümrüğe terk edilen bu eşya 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Tasfiye Yönetmeliğine göre tasfiye hükümlerine tabi tutulur.”

MADDE 40 – Aynı Tebliğin 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 60 – (1) TIR Sistemi, Ortak Transit veya Ulusal Transit kapsamında yapılan taşımalarda ya da boş araç giriş ve çıkışlarında, taşıyıcı veya sürücü tarafından TIR Sözleşmesi, gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulmadığının tespit edilmesi halinde, durum elde edilen bilgi ve belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe ivedilikle bildirilir. Genel Müdürlükçe yapılacak inceleme sonucunda taşıyıcı firma ile ilgili olarak gerekli tedbirler alınır.”

MADDE 41 – Aynı Tebliğin 62 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı taşıyan taşıtların, mücbir sebep, olağanüstü haller veya haklı bir sebebin olması koşuluyla, giriş veya hareket gümrük idaresi tarafından TIR karnesine yazılan çıkış gümrük idaresi dışında bir gümrük idaresinden yurtdışı edilmek istenmesi halinde, eşya muayene edilir. Eşyanın TIR karnesine uygun bulunması halinde, taşıta mühür tatbik edilerek taşıtın çıkışına izin verilir.

(2) İhraç eşyası taşıyan taşıtların, hareket gümrük idaresi tarafından TIR karnesine yazılan çıkış gümrük idaresi dışında bir gümrük idaresinden yurtdışı edilmek istenmesi halinde, 39 uncu maddeye göre işlem yapılır.”

MADDE 42 – Aynı Tebliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 69 – (1) Arşivlenen TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2 yaprakları saklanmalarına gerek duyulan haller dışında sekiz yıllık süre sonunda diğer resmi evrakın tabi olduğu koşullara göre imha edilir.”

MADDE 43 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ff) ve (ii) bentleri, 5, 6, 7 ve 9 uncu maddeleri, 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında geçen “ile araç tamir ve bakımı ile ilgili yetkili servisler” ibaresi, 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “ve durum Genel Müdürlüğe bildirilir” ibaresi, 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde geçen “muayene ile görevli” ibaresi, 27 nci maddesinin altıncı fıkrasında geçen “fiziki” ibaresi, 52 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, 55 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde geçen “muhafaza” ibaresi ve 6 no.lu eki yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 44 – Aynı Tebliğin 5 ve 7 numaralı ekleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 45 – Bu Tebliğin;

a) 14 üncü maddesi 25/4/2017 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 46 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.