GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Fiyat Farkına İlişkin Hususların Sözleşme Tasarısında ve İdari Şartnamede Yer Verilmesi

mevzuat-5

Bu kararda yer alan önemli hususlar aşağıda gösterilmiştir.

-Fiyat Farkına İlişkin Hususların Sözleşme Tasarısında ve İdari Şartnamede Yer Verilmesi

-ferdi kaza sigortası giderinin % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde kabul edilmesi gerektiği

-isteklilerin personel sayısına göre teklif verecekleri ve her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden %4 olan sözleşme giderleri ve genel giderlerin teklif bileşeni olarak personel giderlerine dâhil edileceği, sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde Kamu İhale Kurumu payı, damga vergileri, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri vb. giderler ile bu nitelikteki önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen maliyet kalemlerinin %4 olan sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alacağı,

-ihale konusu işte kullanılacak tüm malzemelerin kullanımı esnasında alınacak emniyet tedbirlerine ve verilecek eğitimlerine ilişkin sorumluluğun istekliye ait bulunduğu ve isteklilerin basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü olduğu

-Zira idarelerin ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu ilkesinden hareketle, idarece Teknik Şartname’de yapılacak işin mahiyetinin ve ekipmanların ayrıntılı bir şekilde belirlendiği ve yüklenicinin basiretli bir tacir gibi davranma yükümlüğü bulunduğu dikkate alındığında, söz konusu düzenlemede tereddüt yaratacak bir husus bulunmadığı ve ayrıca idarece bahçe traktörü için belirlenen 100 litre motorinin tüm traktörlerde kullanılabileceği anlaşılmıştır.

-Sözleşme Tasarısı’nda düzenlenen cezaların oransal olarak ve dokümanda belirlenen her bir sözleşmeye aykırılık hali için sözleşme bedeli üzerinden %1’in altında olmak üzere belirlendiği, toplam ceza tutarının hiçbir durumda sözleşme bedelinin %30’unu geçmeyeceğinin düzenlendiği ve mevcut düzenlemelerin Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesine ait 26 numaralı dipnotta yapılan açıklamalara uygun olduğu, kaldı ki idarece yapılan düzenlemelerin mevzuatın verdiği yetki sınırları içerisinde kullanıldığı, diğer taraftan bu düzenlemelerin teklif verme aşamasında herhangi bir isteklinin lehine veya aleyhine bir durum yaratmamasının yanı sıra isteklilerin teklif vermelerini engelleyici nitelikte de olmadığı…………

Toplantı No: 2015/065
Gündem No: 45
Karar Tarihi: 05.11.2015
Karar No: 2015/UH.I-2933
Şikayetçi:
Yelken Grup Temizlik Hizmetleri Veri Hazırlama Ziyaretçi Yönlendirme Sosyal Hizmetler İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

İhaleyi Yapan Daire:

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

19.10.2015 / 83534

Başvuruya Konu İhale:

2015/106904 İhale Kayıt Numaralı “205 İşçi İle, 01/01/2016 – 31/12/2016 Tarihleri Arasında Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Hizmet Binalarının Ve Çevrelerinin (Bahçelerinin) Genel Temizlik Ve Bakımının Yaptırılması Hizmet Alımı İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Yelken Grup Temizlik Hizmetleri Veri Hazırlama Ziyaretçi Yönlendirme Sosyal Hizmetler İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

Atatürk Bulvarı (Protokol Yolu) No:160/6 Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

Dumlupınar Bulvarı No:252 TOBB Hizmet Binası C Blok Kat:20 06100 Çankaya/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/106904İhale Kayıt Numaralı “205 İşçi ile 01/01/2016 – 31/12/2016 Tarihleri Arasında Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Hizmet Binalarının ve Çevrelerinin (Bahçelerinin) Genel Temizlik ve Bakımının Yaptırılması Hizmet Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 13.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “205 İşçi ile 01/01/2016 – 31/12/2016 Tarihleri Arasında Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Hizmet Binalarının ve Çevrelerinin (Bahçelerinin) Genel Temizlik ve Bakımının Yaptırılması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Yelken Grup Temizlik Hizmetleri Veri Hazırlama Ziyaretçi Yönlendirme Sosyal Hizmetler İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 07.10.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.10.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.10.2015 tarih ve 83534 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.10.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/2678 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

            1) İhaleyi yapan İdare tarafından hazırlanan İdari Şartnamenin 46’ncı maddesinde asgari ücrete gelecek artışlara karşı fiyat farkının ödeneceği her ne kadar belirtilmiş olsa da Sözleşme Tasarısının 7.1.7. “7.1. maddesinde ver alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz” düzenlemesine yer verildiği, İdare tarafından Sözleşme Tasarısının 7.1.7’inci maddesinde 7.1’inci maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması halinde fiyat farklarını karşılayacak şekilde teklif verilmesinin istenildiği, 7.1’inci maddesi içeriğinde ise söz konusu iş kapsamında çalıştırılacak personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme öngörülmediği, personelin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapmayacağının belirtildiği, İdari Şartname ile Sözleşme Tasarısı arasında farklılık yaratan düzenlemelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin 81.1’inci maddesine aykırı olmakla birlikte kendilerini çelişkiye düşürdüğünden dolayı sağlıklı teklif oluşturmalarını engeller nitelikte olduğundan 13/10/2015 tarihinde yapılan ihaleye katılamadıkları ve büyük hak kayıplarına uğradıkları,

 

2) Sözleşme Tasarısının 21’inci maddesinde işyerinin korunması ve sigortalanmasının yüklenici firmalar tarafından yaptırılacağının belirtildiği, gerek İdari Şartnamede gerekse Sözleşme Tasarısında işyerinin korunması ve sigortalanmasının ne tür sigorta limitleri üzerinden yapılacağının belirtildiği, işin yapılacağı yerlerin İdari Şartnamenin 2.c maddesinde belirtilen yerler olduğu dikkate alındığında işin yapılacağı kurum binalarına yapılacak olan işyerinin korunması ve sigortalanmasının teminat limitleri belirtilmediğinden maliyeti etkileyecek farklılar ve rekabeti engelleyecek fiyat farklıları yaratacağı, bundan dolayı ihalenin bu haliyle sonuçlandırılamayacağı; Sözleşme Tasarısı ve İdari Şartnamenin ilgili maddelerinde Mali Sorumluluk sigortasının teklif fiyata dahil olduğunun belirtilmesine rağmen Birim Fiyat Teklif Cetveline ayrı satır açılmadığından dolayı teklif değerlendirilmesinin ve aşırı düşük teklif sorgulanmasının sağlıklı sonuçlandırılamayacağı,

 

İdarenin cevap yazısında; (“…hizmet binalarında çalıştırılacak 8 (sekiz) iç ve dış cephe cam silme isçisi ile makam bloğundaki avizeleri silmekle görevlendirilecek 3 (üç) işçi için…”) denildiği, idare tarafında hizmet binalarında çalışacak işçilere dış cephe cam silme işinin de yaptırılacağı hükmüne yer verildiği, İdari Şartname, Teknik Şartname ve eki olan ekipman ve malzeme listeleri incelendiğinde dış cephe cam silme işinde kullanılacak hiçbir ekipman (vinç, halat, cam silme ekipman ve malzemeleri) ne yer verilmediğinden, söz konusu giderlerin idare tarafından mı yoksa yüklenici firmalar tarafından mı karşılanacağı hususunda ihale dokümanının hiçbir kısmında düzenleme yapılmadığı, dış cephe cam silme hizmetinin kapsamlı bir iş olduğu, bazı binalarda vinç, asansör, vb. teknik ekipmanlar kullanılmakla birlikte bazı binalarda ise ulaşılması teknik ekipmanlarla güç olan yerlerde dağcı tabir edilen profesyonel ekipler kullanılmakta olup, Yüklenici firmalara büyük maliyet farklılıkları yaratacağı, Birim Fiyat Teklif Cetveli incelendiğinde dış cephe cam silme işine sunulacak teklif fiyata dahil giderlerin ayrı bir satır açılmadığından dolayı aşırı düşük teklif sorgulamasının sonuçlandırılmasında sağlıklı ve şeffaf bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı,

 

            3) Teknik Şartname’nin ekinde yer alan temizlik malzemeleri listesinde yer alan özel cam temizleme yenileme maddesinin istenilen özellikleri incelendiğinde (hemera re – glass) organik asitler ve alkol içerir şeffaf yoğunluk 50 gr düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu malzemenin ne tür bir işte kullanılacağı ya da ne gibi bir malzeme olduğu kendilerince anlaşılamadığından araştırma yapıldığı, yapılan araştırmalar neticesinde söz konusu ürünün yapısının, kullanım alanlarının ve kullanım esnasında kullanılacak koruyucu malzeme ve dikkat edilmesi gereken hususların ürünün adı olan HEMERA Re – Glass markasından edinilen bilgilere göre söz konusu ürünün kullanılması aşamasında plastik kap, fırça, gözlük, eldiven, koruyucu elbise ve uygulayıcı personele malzeme hakkında eğitim verilmesini gerektirdiği ve bu eğitim konusunun iş sağlığı ve güvenliği hususunda neler olduğu belirtilmediğinden, personel zehirlenmesi, iş kazası ve ölümlerle sonuçlanabilecek durumlar hasıl olacağından dolayı türü ve niteliğinin yeterince açıklanmayan asidik bir ürünün kullanılması da mümkün olmadığından, ihalenin bu haliyle sonuçlandırılamayacağı,

 

4) Teknik Şartname’nin eki olan makine ve ekipman ile temizlik malzemeleri incelendiğinde hangi binada kaç adet makine kullanılacağı ve bunlarla ilgili giderlere detaylı yer verildiği, çim biçme makinaları için 930 litre benzin denildiği, benzinli misinalı tırpanlarda kullanılacak benzin giderine detaylı yer verilmediği, anılan listede her ne kadar “Çim Biçme Makinası için benzin” yazılmış olsa da gibi bir cümle kullanıldığı, afaki cümleler ile ihalenin sonuçlandırılamayacağı ve sözleşmenin ifa aşamasında ilerde telafisi güç sonuçlara yol açacağı,

 

            Çim biçme makinaları için 930 litre benzin istenildiği, bu benzinin çim biçme makinaları ve misinalı sırt tırpanları için kullanılacağının aşikar olduğu, yalnız Teknik Şartnamenin eki olan makine ve cihazlar başlıklı listede binilebilir dış alan zemin temizleme makinası ana hizmet binası için 1 adet istenildiği, Teknik Özelliklerinde ise 4 zamanlı Honda benzinli motor olması gerektiği ifadelerine yer verildiği, malzeme listesinde istenilen 930 litre benzinin çim biçme makinaları ile misinalı sırt tırpanlarında kullanılacağı dikkate alındığında Ana hizmet binasında kullanılacak binilebilir dış alan temizleme makinasında kullanılacak benzin giderinin ne şekilde karşılanacağının belirtilmediğinden sağlıklı maliyet yapılamayacağı,

 

Teknik Şartname’nin eki olan Temizlik Kullanılacak İş Makinaları Cihazlar ve Platformların Adetleri başlıklı listede bahçe traktörü (römorklu) Ana Hizmet Binası 2 adet Eğitim Merkezi Hizmet Binası 2 adet Köpek Eğitim Hizmet Binası 1 adet olmak üzere toplam 5 Adet Bahçe Traktörü istenildiği, malzeme listesinde ise bahçe traktörü için motorin Ana Hizmet Binası 100 litre toplam 100 litre ifadesine yer verildiği, makine ekipman ve malzemelerin hangi hizmet binasında ne kadar malzeme ve ekipman kullanılacağının belirtilmiş olmasına rağmen bahçe traktörü için bu uygulamanın yapılmadığı, ayrıca idarenin ret cevabı incelendiğinde listede Ana Hizmet Binasında kullanılacak traktörler için motorin belirtilmiş görünse de, 100 litre motorinin 5 adet traktör içinde kullanılabileceği ifadesine yer verildiği, bir başka husus ise 100 litre motorinin 5 adet traktör için kullanılacağı düşünüldüğünde 1 adet traktör için 20 litre motorinin talep edildiği, 365 günde 1 adet traktör için 20 litre motorin kullanılacağı dikkate alındığında sadece 20 litre motorin kullanılarak alınacak hizmet için ana hizmet binasında 2 adet traktörle yapılacak işin 1 adet traktör ile yapılmasının mümkün olduğu, Eğitim Hizmet binasında ise yine 365 günde 1 adet traktör için 20 litre motorin kullanılacağı sadece 20 litre motorin kullanılarak alınacak hizmet içi eğitim hizmet binasında 2 adet traktörle yapılacak işin 1 adet traktör ile yapılmasının mümkün olduğu, Teknik Şartname’nin “İşin Miktarı ve Nev’i” başlıklı maddesi incelendiğinde Ana hizmet binasında bulunan yeşil alan miktarının 15.200 m2 olduğu Eğitim hizmet binasında ise yeşil alan miktarının 5.500 m2 olduğu dikkate alındığında idarenin istemiş olduğu traktör adetlerinin çok fazla olup, kullanılacak motorin miktarının az olmasının ihaleye katılımı güçleştirdiği, istekli firmalara büyük maliyet yüklediği ve % 4 sözleşme gideri ve genel giderler ile söz konusu traktör maliyetlerinin karşılanması da mümkün olmadığından yapılan ihaleye teklif verilemediği,

 

İdarenin 1 yıl önce yapmış olduğu 2014/90453 İhale Kayıt Numarası ile yapılan aynı hizmet ihalesi incelendiğinde Teknik Şartname’nin Ana Hizmet Binasında kullanılacak makine ve ekipman listesinde bahçe traktörünün 1 adet istenildiği, malzeme listesinde ise bu traktörde kullanılmak üzere 100 litre motorin istenildiğinin açıkça görüleceği, 2014 yılı hizmet aa Ana hizmet binasında kullanılacak 1 adet traktör için 100 litre kullanılacağı öngörülmesine karşılık, 2015 yılında ise 3 adet farklı birimde toplam 5 adet traktör için yine 100 litre motorin kullanılacağının belirtilmesin kendilerini çelişkiye düşürdüğü ve sağlıklı teklif maliyeti oluşturmayı engellediği,

 

İhale dokümanında istenilen 5 adet traktörün teknik özellikleri incelendiğinde, trafiğe çıkabilecek özellikte römorklu araç olduğu bu aracın ruhsatının ve plakasının olması gerektiği, traktörlere ait sigorta, kasko, lastik, araç bakım muayene gibi giderlerin kimin tarafından karşılanacağının belirtilmediği, ihale dokümanın eki olan Birim Fiyat Teklif cetveli incelendiğinde söz konusu traktörlerin maliyet ve gider kalemlerine ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmadığı ve bu şartlarda ihaleye katılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirilme aşamasında sağlıklı sonuç alınamayacağı, söz konusu durumdan dolayı ihaleye teklif maliyeti oluşturma hususunda çelişkiye düşüldüğü,

 

5) Teknik Şartname’nin 1.f bendinde (“köpek kulübelerinin temizliği güvenlik açısından köpekler eğitim alanına gidince yapılacak olup, hafta sonu temizliği cumartesi günü çalışma saatleri içerisinde yapılacak.”) düzenlemesinin yer aldığı, İdari Şartname’de ise işin niteliği türü miktarının a) Adı: “205 İşçi ile 01/01/2016 – 31/12/2016 Tarihleri Arasında Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Hizmet Binalarının ve Çevrelerinin (Bahçelerinin) Genel Temizlik ve Bakımının Yaptırılması Hizmet Alımı İşi” olduğu dikkate alındığında bina temizliği yapacak personelin köpek kulübesi temizliğini yapmasının iş güvenliği ve sağlığı açısından mümkün olmadığı, ayrıca yapılması istenilse dahi koruyucu giyim malzemeleri giymeleri gerektiği, eğitim ve gerekli güvenlik tedbiri açısından vasıfsız temizlik personellerinin köpek kulübesi temizlemesinin mümkün olmadığı, söz konusu temizliği yapacak personel bulunması mümkün olmadığından sözleşmenin uygulanması aşamasında Sözleşme Tasarısında belirtilen ceza miktarlarının Hizmet İşleri Genel Şartnamesine göre ağırlaştırılmış şeklide düzenlendiğinden işin vasıflı elemanlar üzerinde yapılmasının mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1)      Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin 2’nci maddesinin (a) fıkrasında işin adının “205 işçi ile 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında bakanlığımız merkez teşkilatı hizmet binalarının ve çevrelerinin (bahçelerinin) genel temizlik ve bakımının yaptırılması hizmet alım işi” olarak ifade edildiği, (b) fıkrasında işin miktarı ve türünün “İşçi sayısı=205 işçi (198 engelli olmayan işçi+7 engelli işçi) Temizlik malzemesi (26 kalem)=12 aylık, Temizlik ekipmanı (26 kalem)=12 aylık” şeklinde belirlendiği görülmüştür.

 

            Aynı Şartname’nin “Fiyat Farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır. 46.1.1. 31.08.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2013/5215 sayılı (Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar) Kararına göre fiyat farkı verilecektir.” düzenlemesine,

 

            Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme bedeline dahil olan giderler” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1.1. Sözkonusu iş kapsamında çalıştırılacak personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme öngörülmemektedir. Personel ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapmayacaktır.

7.1.7. 7.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz…” düzenlemesi,

 

Anılan Tasarının “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14’üncü maddesinde “14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır.31.08.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2013/5215 sayılı (Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar) Kararına göre fiyat farkı verilecektir.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

                       

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “İşçilik maliyetlerindeki değişiklik” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırılan işçinin idari şartnameye göre ihale tarihi itibarıyla hesaplanan brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt maliyeti arasındaki fark, 5’inci madde uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.

 (2) İhale dokümanında sözleşme kapsamında çalıştırılacak personele brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödenmesi öngörülmüş ise, uygulama ayında fiilen ödenen ücret üzerinden fiyat farkına esas olacak brüt maliyet bulunur ve fiyat farkı, bu maliyete asgari ücretteki brüt artış oranı uygulanarak hesaplanır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma ücretiyle ilgili olarak bu fıkraya göre belirlenen ücret esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

(3) Uygulama ayına ilişkin aylık ücret bordrosunda belirtilen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ile idari şartnamede idarece öngörülen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı arasında farklılık olması halinde, bu değişiklik fiyat farkı hesabında dikkate alınır.” düzenlemesi,

 

          4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Uygulama esasları” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Bu Esaslara tabi hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir. Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin usul ve esaslarda sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

(3) İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur.

(12) İdari şartname ile sözleşmelere, sadece 6’ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanacağına dair hüküm konulabilir…” düzenlemesi,

 

           Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesine ait dipnotlarında “(1) İdarenin fiyat farkı hesaplanmasını öngörmesi halinde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

 “46.1.İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.”

 

(2) İdarenin fiyat farkı hesaplanmasını öngörmemesi halinde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.“46.1.İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.”

 (1)46.1. maddesinde fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi halinde 46.1.1. maddesi, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak idare tarafından düzenlenecektir.

(2) 46.1. maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtilmesi halinde “46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

(1) İdareler, bu şartnamede düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre idarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu hizmet işinin gereklerini de dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla bu başlık altında, maddeler halinde başka düzenlemeler yaparak bu bölüme ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde, “47.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Şikayete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 46.1’inci maddesi ve Sözleşme Tasarısı’nın 14.2’inci maddesi incelendiğinde idarece söz konusu işin yürütülmesi aşamasında fiyat farkının hesaplanacağına yönelik düzenlemelere açıkça yer verildiği tespit edilmiştir.

 

 Bu itibarla idarece gerek İdari Şartname ve gerekse Sözleşme Tasarısında fiyat farkına ilişkin düzenlemelerde herhangi bir çelişkili hususa yer verilmediği, aksine düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olduğu ve ayrıca yapılan düzenlemelerin ihale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “İşçilik maliyetlerindeki değişiklik” başlıklı 6’ncı maddesinde yer alan hükümler ile benzer olduğu ve dolayısıyla idarece yapılan fiyat farkına ilişkin düzenlemelerde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve isteklilerin tekliflerini sağlıklı şekilde oluşturmalarına engel olacak nitelikte bir içeriğe yer verilmediği değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İşe ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme öngörülmemektedir. Personel ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapmayacaktır.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

İstekli; bu iş için çalıştıracağı her personele 26 gün üzerinden aylık brüt 10,00 TL ( 26 gün X 10,00 TL) yemek ve 26 gün üzerinden aylık brüt 10,00 TL (26 gün X 10,00 TL) yol parası nakdi olarak ödeyecek, ücret bordrolarında gösterecek ve bu bedelleri teklifine dahil edecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

İhale konusu işte kullanılacak olan; özellikleri, sayıları ve kullanım amaçları teknik şartnamede belirtilen ve istekli tarafından karşılanması istenen temizlik malzeme ve ekipman giderleri teklif fiyata dahildir.

25.3.4. Diğer giderler:

* İstekli tarafından çalıştırılacak personele verilecek olan ve özellikleri teknik şartnamede belirtilen giyecek giderleri teklif fiyata dahildir. Giyecek bedelleri % 4 sözleşme ve genel giderler kapsamında değerlendirilecektir.
* Teknik şartnamede ve sözleşme tasarısının 21.1 maddesinde detayları ve teminat tutarları belirtilen; Yüksek Blok Ek Hizmet Binası’nda çalıştırılacak cam silme işçileri hariç diğer hizmet binalarında çalıştırılacak 8 (sekiz) iç ve dış cephe cam silme işçisi ile makam bloğundaki avizeleri silmekle görevlendirilecek 3 (üç) işçi için sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlama tarihine kadar yaptırılarak idareye işe başlamadan önce teslim edilecek ve işin bitimine kadar geçerli olacak Ferdi Kaza Sigortası giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu iş için Sigorta İl Müdürlüğünden alınarak yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2,00’dir.” Düzenlemesi,

 

            Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme bedeline dahil masraflar” başlıklı 7’nci maddesinde “..7.1.5. Teknik şartnamede ve iş bu sözleşmenin 21.1. maddesinde detayları ve teminat tutarları belirtilen; Yüksek Blok Ek Hizmet Binası’nda çalıştırılacak cam silme işçisi hariç diğer hizmet binalarında çalıştırılacak 8 (sekiz) iç ve dış cephe cam silme işçisi ile makam bloğundaki avizeleri silmekle görevlendirilecek 3 (üç) işçi için sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlama tarihine kadar yaptırılarak idareye işe başlamadan önce teslim edilecek ve işin bitimine kadar geçerli olacak Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi giderleri sözleşme bedeline dahildir.” Düzenlemesi,

 

            Yine Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. İş ve işyerlerinin korunması ile işin ve/veya işyerlerinin sigortalatılmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.

21.2. Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri:

 

21.2.1. Yüksek Blok Ek Hizmet Binası’nda çalıştırılacak cam silme işçileri hariç diğer hizmet binalarında çalıştırılacak 8 (sekiz) iç ve dış cephe cam silme işçisi ile makam bloğundaki avizeleri silmekle görevlendirilecek 3 (üç) işçi için sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlama tarihine kadar yaptırılarak idareye işe başlamadan önce teslim edilecek ve işin bitimine kadar geçerli olacak Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi yaptırılacaktır.


Yaptırılacak Ferdi Kaza sigortasının teminat tutarları en az


• Vefat Teminatı: Kişi başı 50.000,00 TL


• Daimi Maluliyet Teminatı: Kişi başı 50.000,00 TL


•Gündelik Tazminatı: Kişi başı 20,00 TL


•Tedavi Masrafları Teminatı: Kişi başı 5.000,00 TL olacaktır.


            Bu maddede tanımlanan işlerde çalıştırılacak personellerin ferdi kaza sigortaları, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlama tarihine kadar yaptırılarak idareye işe başlamadan önce teslim edilecek ve işin bitiş tarihine kadar geçerliliğini koruyacaktır. Ferdi kaza sigortası yaptırılmamış hiçbir personel teknik şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen cam silme ve avize temizlik işlerinde çalıştırılmayacaktır. Poliçelerde Yüklenici sigorta ettiren olarak, personeller ise sigortalanan (hak sahibi) olarak gösterilecektir. Yüklenici, ilgili sigorta belgelerini sözleşme imzalandıktan sonra işe başlamadan önce idareye teslim edecektir. Bu maddede belirtilen hususlara ait yükümlülük tamamen Yükleniciye aittir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 76’ncı maddesinde “76.1. Hizmet alımı ihalelerinde iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin düzenleme Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi ile tip idari şartnamelerin “teklif fiyata dahil olan giderler” maddesi ve tip sözleşmenin 21 inci maddesinde yer almaktadır.

 

76.1.1 Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenicinin sorumlu olduğu, hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtileceği” hükme bağlanmıştır.


           76.1.2 Tip idari şartnamelerin “Teklif fiyata dahil olan giderler” maddesinin konuyla ilgili dipnotunda “idarelerin, ihale edilecek hizmetin özelliğine göre sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak … sigorta, …giderlerinden hangilerinin, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olması gerektiğini bu maddede belirtecekleri” ifade edilmiştir. Bu nedenle, idarece sözleşme taslağının 21 inci maddesinde yükleniciden sigorta yaptırması istenmekte ise idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” maddesinde sigorta giderinin de teklif fiyata dahil olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Ancak, idarece sözleşme taslağının 21 inci maddesinde yükleniciden sigorta yaptırmasının istenmediği durumlarda ise ilgili mevzuatı gereğince yapılması gereken başka sigorta giderlerinin de bulunabileceği göz önüne alınarak idari şartnamede, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuatı gereğince yapılacak sigorta giderinin teklif fiyata dahil olduğuna ilişkin düzenleme yapılması mümkün bulunmaktadır.

          

76.2. İdareler, idari şartnamede teklif fiyata dahil olan giderler arasında sigorta giderine yer vermek kaydıyla sözleşme taslağının 21 inci maddesinde sigortaya ilişkin düzenleme yapabileceklerdir. Bu çerçevede, idarece yüklenici tarafından iş ve/veya işyerinin sigortalatılması isteniyorsa sözleşme taslağının 21.1. maddesinde iş ve işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu mutlaka belirtilecektir.
      

 76.3. Sözleşme taslağının (21.1.) maddesinde iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğunun belirtilmesi halinde sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitini belirleyen düzenlemenin sözleşme taslağının (21.2.) maddesinde yapılması gerekmektedir. Ancak, (21.1.) maddesinde sigortaya ilişkin bir düzenleme yapılmamış ise (21.2.) maddesine “Bu madde boş bırakılmıştır.” cümlesi yazılacaktır.

          

76.4. Sözleşme taslağının (21.1.) maddesinde iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu belirtilmesine rağmen, idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” maddesinde sigorta giderine yer verilmediği ve/veya sözleşme taslağının (21.2.) maddesinde sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlenmediği hallerde, iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının istenmediği ve sigorta giderinin de teklif fiyata dahil giderler arasında yer almadığı kabul edilmek suretiyle teklifler değerlendirilecektir.

      

 76.5. İdari şartnamede teklif fiyata dahil olan giderler arasında sigorta giderine yer verilen ve sözleşme taslağının (21.1.) maddesinde iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu belirtilerek (21.2.) maddesinde sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlendiği ihalelerde, isteklilerden ihale aşamasında sigortaya ilişkin herhangi bir belge (taahhütname, sigorta poliçesi vb.) sunmaları istenmeyecektir. Bu durumda, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yüklenici tarafından sigorta poliçesi sunulacağına ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır.” açıklaması bulunmaktadır.


               Söz konusu ihalede yükleniciye çalıştırılacak 11 işçi için ferdi kaza sigortası yaptırma yükümlülüğünün getirildiği, bu itibarla yukarıdaki mevzuat açıklamaları doğrultusunda idarece İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan masraflar“ başlıklı 25’inci maddesinde ve Sözleşme Tasarısı’nın 21’inci maddesinde iş ve işyerlerinin korunması ile işin ve/veya işyerlerinin sigortalatılmasına ilişkin sorumluluğun Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye ait olduğunun belirtildiği ve yüklenicilerden yaptırılması istenilen sigorta türü ve teminat limitlerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

    Bu durumda, idarece sigorta giderlerine İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer verildiği ve ayrıntılarının da sözleşme tasarısında düzenlendiği görüldüğünden, yapılan düzenlemelerin anılan Tebliğ açıklamalarına uygun olduğu ve dolayısıyla başvuru sahibinin ihale konusu iş kapsamında yaptırılacak sigorta türleri ile limitlerinin belirtilmemiş olduğuna yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

    Diğer taraftan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

78.16. İdari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.

78.21. Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dâhil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dâhil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.

 

78.22. Brüt asgari ücret veya üzerinde ücret ödenmesi öngörülen personelin varsa nakdi yol ve yemek bedeli dâhil aylık (78.12 nci maddeye göre gün üzerinden teklif alınan hallerde günlük) ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalara ilişkin ücretler ile engelli işçi ücreti gibi ayrı ayrı hesaplanması gereken her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması, malzeme giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, ayni teklif verileceği belirtilen yemek ve yol giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi esastır. Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır.

78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici kârı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dâhil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.…” açıklaması yer almaktadır.

 

İncelenen ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu ve söz konusu ihalede İdari Şartname’nin 25.3’üncü maddesinde işin bitimine kadar geçerli olacak Ferdi Kaza Sigortası giderlerinin teklif birim fiyata dahil edileceğinin düzenlendiği, ancak birim fiyat teklif cetvelinde sigorta gideri için ayrı kalem açılmadığı anlaşılmış olmakla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.30… ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler” başlığı altında yukarda belirtilen açıklama uyarınca her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderlerin neler olduğu hususunda birkaç örneğin sayılmasının ardından “ve bu nitelikteki genel giderler” ifadesine yer verildiği dikkate alındığında ferdi kaza sigortası giderinin % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Bu itibarla başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetvelinde iş ve işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin ayrı bir satır açılması gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibi tarafından başvuru dilekçesinde İdari Şartname, Teknik Şartname ve eki olan ekipman ve malzeme listeleri incelendiğinde dış cephe cam silme işinde kullanılacak hiçbir ekipmana (vinç, halat, cam silme ekipman ve malzemeleri) yer verilmediği, söz konusu giderlerin idare tarafından mı yoksa yüklenici firmalar tarafından mı karşılanacağı hususunda ihale dokümanının hiçbir kısmında düzenleme yapılmadığı, birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde dış cephe cam silme işine sunulacak teklif fiyata dahil giderlerin ayrı bir satırda belirtilmediği iddia edilmektedir.

 

Söz konusu iddiaya ilişkin yapılan incelemede, İdari Şartname’nin 25.3.3’üncü maddesinde ihale konusu işte kullanılacak olan; özellikleri, sayıları ve kullanım amaçları teknik şartnamede belirtilen ve istekli tarafından karşılanması istenen temizlik malzeme ve ekipman giderlerinin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği,

 

            Teknik Şartname’nin “Temizlik ve Taşıma İşleri” başlıklı 2’nci maddesinin “Aylık Cam Temizliği” başlıklı (Ç) bendinde “Binaların iç ve dış camları; en az ayda bir defa temizlik ekipman ve malzeme tablolarında belirtilen malzeme ve ekipmanlarla silinecektir. Cam silme ekipleri, ana hizmet binasında 3 personel, Eğitim Merkezi Hizmet binasında 2 personel, Yüksek Blok Hizmet Binasında 2 personel, Arşiv Hizmet Binasında 1 personel, Köpek Eğitim Merkezi Hizmet Binasında 1 personel, Bakırhan Ek Hizmet Binasında 1 personel olmak üzere toplam 10 personel ile silinecektir. Cam silme ekibinin her personel için işin niteliğine uygun iş araç ve gereçleri ve koruyucu iş ekipmanları işçilere sağlanacaktır. Baret emniyet kemeri ve her türlü emniyet tedbirleri istekli tarafından alınacak ve denetimi yapılacak, bu konudaki her türlü sorumluluk istekliye ait olacaktır.(Yüksek Blok Ek Hizmet Binası Dış Cephe Cam Silimi Hariç)” düzenlemesinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            Yine anılan Şartname’nin “İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Uygulanacak Kurallar” başlıklı 3.7’nci maddesinde “İstekli, işin niteliğine uygun araç ve gereçlerini ve kişisel koruyucu donanımları işçilere istekli tarafından karşılanacaktır. Özellikle dış cephe ve yüksek yer temizliği pana işçilerinin iş güvenliği için gerekli önlemleri alındıktan sonra istekli tarafından yaptırılacaktır.” düzenlemesinin yapıldığı (s.67) ve ayrıca Teknik Şartname’nin eki “Temizlikte kullanılacak iş makinaları cihazlar ve platformların adetleri” başlıklı tabloların incelenmesinde de cam silmede kullanılmak üzere emniyet kemeri, baret, cam silme aparatları ve cam peluş vb. malzemelere yer verildiği görülmüş olup, cam silme işine ait giderlerin istekliler tarafından karşılanacağı düşüncesiyle idarece yapılan düzenlemelerde isteklileri tekliflerini oluşturmalarında tereddüde düşürecek nitelikte bir hususa rastlanılmamıştır.

 

Bundan başka dış cephe cam silme işinde(Yüksek Blok Ek Hizmet Binası Dış Cephe Cam Silimi Hariç) kullanılacak malzeme ve ekipmanlara yönelik İdari Şartname’nin 25’inci maddesindeki düzenleme gereği birim fiyat teklif cetvelinin de,

 

 

A

B

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

İşçilik ücreti (engelli olmayan personel)(brüt asgari ücret)

Ay

198

12

 

 

2

İşçilik ücreti (engelli personel)(brüt asgari ücret)

Ay

7

12

 

 

                                                                                                      ı. ara toplam (k.d.v hariç)5

 

Sıra No

iş kaleminin adı ve kısa açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Temizlik malzemesi ücreti (26 kalem)

ay

12

 

 

2

Temizlik ekipmanı ücreti (26 kalem)

ay

12

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

Şeklinde hazırlandığı görülmüştür.

 

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda söz konusu ihalenin personel çalışmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu dikkate alındığında, isteklilerin personel sayısına göre teklif verecekleri ve her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden %4 olan sözleşme giderleri ve genel giderlerin teklif bileşeni olarak personel giderlerine dâhil edileceği, sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde Kamu İhale Kurumu payı, damga vergileri, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri vb. giderler ile bu nitelikteki önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen maliyet kalemlerinin %4 olan sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alacağı, anılan Tebliğ’in 78.22’nci maddesinde ise malzeme giderlerinin ayrı bir iş kalemi olarak düzenlenmesi gerektiğine dair açıklama bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yapılan düzenleme uyarınca Teknik Şartname’nin ekindeki tablolarda belirtilen temizlik malzeme ve ekipmana ilişkin giderlerin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesinde de temizlik malzeme ve ekipman giderleri için ayrı bir satır açıldığı tespit edilmiş olduğundan başvuru sahibinin ekipman ve malzeme listeleri incelendiğinde dış cephe cam silme işinde kullanılacak hiçbir ekipmana (vinç, halat, cam silme ekipman ve malzemeleri) yer verilmediği, söz konusu giderlerin idare tarafından mı yoksa yüklenici firmalar tarafından mı karşılanacağı hususunda ihale dokümanının hiçbir kısmında düzenleme yapılmadığı, birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde dış cephe cam silme işine sunulacak teklif fiyata dahil giderlerin ayrı bir satırda belirtilmediği yönündeki iddialarının yerinde olmadığı sonucuna  ulaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin “Temizlik ve Taşıma İşleri” başlıklı 2’nci maddesinin “Aylık Cam Temizliği” başlıklı (Ç) bendinde ikinci iddiada yer verildiği üzere söz konusu maddede cam silme ekibinin her personel için işin niteliğine uygun iş araç ve gereçleri ve koruyucu iş ekipmanlarının işçilere sağlanacağı ve her türlü emniyet tedbirlerinin istekli tarafından alınacağı ve denetiminin yapılacağı ayrıca bu konudaki her türlü sorumluluğun istekliye ait olacağı belirtilmiştir.

 

 

            Anılan Şartname’nin “İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Uygulanacak Kurallar” başlıklı 3’üncü maddesinde “1- İstekli iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak mevzuatın gerektirdiği tüm önlemleri almakla sorumludur. 2- İstekli, iş bu Teknik Şartnameye konu olan işi fiilen yerine getirecek tüm işçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermiş olmakla yükümlüdür…7-İstekli, işin niteliğine uygun araç ve gereçlerini ve kişisel koruyucu donanımları işçilere istekli tarafından karşılanacaktır. Özellikle dış cephe ve yüksek yer temizliği yapan işçilerinin iş güvenliği için gerekli önlemler alındıktan sonra istekli tarafından yaptırılacaktır.” Düzenlemesine,

 

            Yine aynı Şartname’nin “İş Emniyeti ve Sağlık Tedbirleri” başlıklı 9’uncu maddesinde de “İstekli, hiçbir ikaza gerek kalmaksızın lüzumlu bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalarda korunma usulü ve çarelerini personele öğretmekle mükellef olup, bu konudaki her türlü sorumluluk ile işçilerin ve işçilerle ilgili yöneticilerin bina dahilinde ve çevresinde kazaya uğramaları, yaralanmaları veya hayatlarını kaybetmeleri halinde bütün sorumluluk istekliye ait olup, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili İş Kanununun 80 ve 81’inci maddelerinde belirtilen önlemleri almaya istekli sorumlu olacaktır…Bu itibarla taahhüdün ifasında gerek ihmal ve itaatsizlik gerekse tedbirsizlik ve ehliyetsiz işçiler kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vukuu bulacak kazalardan istekli sorumlu sayılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik Şartname ekindeki tabloların incelenmesinde ise başvuru sahibinin iddiasında yer verilen “Özel Cam Temizleme Yenileme Maddesi” ne yönelik ana hizmet, eğitim merkezi, yüksek blok ek, arşiv, bakırhan ve köpek eğitim merkezi hizmet binası olmak üzere altı bina için “(hemera re-glass)  organik asitler ve alkol içerir şeffaf sıvı yoğunluk +-50 gr” olarak düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

            İdarece yapılan Teknik Şartname düzenlemeleri doğrultusunda özel cam temizleme yenileme maddesi ile ilgili teklif vermeye engel bir durum olmadığı, ayrıca ihale konusu işte kullanılacak tüm malzemelerin kullanımı esnasında alınacak emniyet tedbirlerine ve verilecek eğitimlerine ilişkin sorumluluğun istekliye ait bulunduğu ve isteklilerin basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin üçüncü iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            Teknik Şartname’nin “İşin Miktarı ve Nev’i” balıklı 1’inci maddesinde “…tüm hizmet binalarının genel temizlik işleri ile bu binalardaki; ambar, depo, tuvaletler, çalışma ve toplantı odaları ve salonları, konferans salonları, atış poligonu, makam katı avizelerin periyodik aralıklarla temizlenmesi, köpek kulübelerinin temizlenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki mevzuatlara uymak ve çim biçme işleri ile diğer(çevre) yerlerin temizlik ve temizlikle ilgili taşıma işleri ve yine bu yerlerin mikrop, bakteri, böcek ve diğer haşaratlara karşı insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ayda bir ilaçlama (haşereyle mücadele) işlerinin yaptırılmasıdır.” şeklinde yer alan düzenlemeyle ihale konusu işin kapsamı belirtilmiştir.

 

 

 

Bu kapsamda yapılacak iş için gerekli olan temizlik malzemeleri ve ekipmanları idarece Teknik Şartname’nin ekinde yer alan tablolarda düzenlenmiş olup, gerek İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 25’inci maddesi ve gerekse idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde temizlik malzemesi ve ekipmanlarının her türlü giderinin istekliye ait olacağı düzenlenmiştir.

 

Buradan hareketle Teknik Şartname’nin ekinde yer alan “Temizlik Malzemeleri” başlığı altında çim biçme makinaları için 930 litre benzinin belirtildiği, benzinli misinalı tırpanlarda ve binilebilir dış alan zemin temizleme makinasında kullanılacak benzine yönelik bir açıklama getirilmediği görülmüş olsa da, idarece öngörülen toplam 930 litre benzinin benzinle çalışacak tüm araçlarda kullanılabileceği ve bu durumda ihalenin sonuçlandırılmasını ve teklif verilmesini engelleyici nitelikte bir hususun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Yine anılan Şartname’nin ekinde yer alan listede temizlikte kullanılacak iş makinelerinin incelenmesinde bahçe traktörünün (römorklu) ana hizmet binası için 2 adet, eğitim merkezi hizmet binası için 2 adet ve köpek eğitim merkezi hizmet binası için ise 1 adet olmak üzere 5 adet olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Buna mukabil aynı Şartname’nin “Temizlik Malzemeleri” başlığı altında bahçe traktörü için kullanılmak üzere 100 litre motorin öngörüldüğü tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından idarenin istemiş olduğu traktör adetlerinin çok fazla olup, kullanılacak motorin miktarının az olmasının ihaleye katılımı güçleştirdiği iddiası yerinde bulunmamıştır. Zira idarelerin ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu ilkesinden hareketle, idarece Teknik Şartname’de yapılacak işin mahiyetinin ve ekipmanların ayrıntılı bir şekilde belirlendiği ve yüklenicinin basiretli bir tacir gibi davranma yükümlüğü bulunduğu dikkate alındığında, söz konusu düzenlemede tereddüt yaratacak bir husus bulunmadığı ve ayrıca idarece bahçe traktörü için belirlenen 100 litre motorinin tüm traktörlerde kullanılabileceği anlaşılmıştır. Ayrıca ihale konusu işin yerine getirilmesinde öngörülecek araç sayısı ve kullanılacak motorin miktarı hususundaki belirlemelerin idarenin takdirinde olduğu ve netice itibariyle idarece yapılan düzenlemelerde isteklilerin teklif vermesine ve ihalenin sağlıklı sonuçlandırılmasına engel olacak nitelikte bir içeriğe yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır.

           

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdarece Teknik Şartname’nin “İşin miktarı ve Nev’i “ başlıklı 1’inci maddesinin “Köpek Eğitim Merkezi Hizmet Binası” başlıklı (f) bendinde “Köpek Eğitim Merkezi Hizmet Binasında normal 3 kat normal 45 çalışma odaları 674 m2, 11 adet eğitmen odası 262 m2, sınıf 3 adet 123 m2, toplantı odası 54 m2, 72 m2, yemekhane 1 adet 118 m2, depo 3 adet 80 m2, 3 adet koridor 75 m2, 6 adet tuvalet 20 m2, 37 adet köpek kulübesi kapalı 1480 m2, toplam kapalı alan 3018 m2, çıplak alan 28576 m2, cam alanı 200 m2, toplam alan 31974 m2 olup, belirtilen yerlerin temizliği ile ilaçlama işlerinin yapılması. Köpek kulübelerinin güvenlik açısından köpekler eğitim alanına gidince yapılacak olup, hafta sonu temizliği Cumartesi günü çalışma saatleri içerisinde yapılacaktır.” düzenlemesinin yapıldığı görülmüştür.

 

            İdarece iş sağlığı ve güvenliğinde uygulanacak kuralların ve iş emniyeti ve sağlık tedbirlerine ilişkin esasların Teknik Şartname’nin 3 ve 9’uncu maddelerinde ayrıntılı bir şekilde düzenlendiği ve ayrıca ihale konusu işin kapsamında köpek kulübesi temizliğinin de diğer temizlenmesi öngörülen yerlerden biri olarak (örn: çalışma odaları vb.) belirlendiği, kaldı ki kulübelerin temizliğinin güvenlik açısından köpeklerin eğitim alanına gittikleri zamanlarda yapılacağı dikkate alındığında, işin özellik arz etmemesi sebebiyle vasıflı elemana ve koruyucu giyim malzemesine ihtiyaç göstermeyeceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan başvuru sahibinin işçilerin uyacakları kurallar ve dikkat edilecek hususlara uyulmadığı takdirde her bir durum için günlük ceza miktarının karşılanmasının mümkün olmadığı ve bu ağır şartlar içerisinde teklif fiyatını oluşturmalarının imkansız olduğu iddiası aşağıda incelenmiştir.

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1.

a)Temizlik eksikliğinde kontrol teşkilatı ve yüklenici yetkilisinin düzenleyeceği tutanağa göre; beher gün için oda, koridor, lavabo, WC, asansör, ambar, depo, merdivenler, çöp biriktirme mahalli ve çevre vs. başına sözleşme bedelinin % 0,01 (onbindebir)’i oranında ceza kesilir.
b)Teknik Şartnamede belirtilen işçilerin uyacakları kurallar ve dikkat edilecek hususlara uyulmadığının tespiti halinde, her bir durum ve her bir işçi için ayrı ayrı olmak üzere sözleşme bedelinin % 0,01 (onbindebir)’i oranında ceza kesilir.

c) İşçi eksikliğinde; kontrol teşkilatı ve yüklenici yetkilisinin düzenleyeceği çizelgeye göre, Kontrol Teşkilatınca düzenlenen Hizmet İşleri Kabul Teklif Tutanağında belirtilmek kaydıyla; eksik çalıştırılan her işçi için yürürlükte bulunan günlük brüt asgari ücret, (SGK işveren payı, işsizlik sigorta primi, yemek ve yol ücreti ile asgari ücret fiyat farkı dahil) ödenmeyecektir.
d) Yüklenicinin taahhüt etmiş olduğu ve Teknik Şartnamede belirtilen temizlik ekipman ve malzemelerinin kullanılmadığı, eksik veya değişik kalitede kullanıldığı anlaşılan her bir durum için ayrı ayrı olmak üzere günlük sözleşme bedelinin % 0,01 (onbindebir)’i oranında ceza kesilir.
e) Makine parkında eksiklik halinde; Kontrol teşkilatı ve yüklenici yetkilisinin düzenleyeceği puantaj cetveline göre, eksik olan her makine için günlük sözleşme bedelinin % 0,01 (onbindebir)’i oranında ceza kesilir.

f)Temizlik esnasında, büro mefruşatı, binanın badana ve boyasında tahribat ve bozulma olduğunda veya diğer her türlü zarar vukuunda; Kontrol teşkilatı, İç Hizmetler Şube Müdürlüğü Teknik Elemanları ve Taşınır Şubesince oluşturulacak 3 (üç) kişilik komisyonca zarar bir tutanakla tespit edilecek ve onarım yüklenici tarafından yapılacak. Onarımı mümkün olmayan hallerde yenileme için yapılacak her türlü masraflar yüklenici yetkilisince karşılanacaktır. Karşılanmadığı taktirde ise oluşacak masraf yüklenicinin takip eden aylık hakedişinden kesilecektir.

g) İşçiler için idarece hazırlanmış olan giriş kartı kullanılacaktır. Kartların çalınması, kaybolması ve sair nedenlerle iade edilmemesi söz konusu olduğunda, Bakanlık personelinden alınan kart bedelinden az olmayacak şekilde kart bedeli (hazırlama bedeli dahil) yükleniciden tahsil edilecektir.

h) Yüklenici kendisine ödeme yapıldıktan sonra en geç 3 (Üç) işgünü içerisinde personelin maaşlarını ödemediği takdirde ödenmeyen her gün için sözleşme bedelinin % 0,04 (onbindedört)’ü oranında ceza kesilir.

g) İhale dokümanı kapsamında kapsamı ve teminat tutarları belirtilen 11 işçiye ait ferdi kaza sigortasının işe başlayıncaya kadar yaptırılarak poliçelerin İdareye teslim edilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,01 (onbindebir)’i oranında ceza kesilir.

İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmeyecektir.

16.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

16.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

16.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” şeklinde düzenlemeye yer verildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin  “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesine ait 26 no’lu dipnotta “Bu madde aşağıda belirtilen açıklamalara uygun olarak İdare tarafından düzenlenecektir:

1) Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

           

(3) İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı, sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısı (iki veya daha fazla) idarece belirlenerek bu maddede yazılacaktır. Ancak ağır aykırılık hallerinde, bu aykırılık halleri maddede belirtilmek kaydıyla, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi yukarıda öngörülen şekilde sözleşmenin feshedilebileceği hususuna da idarece gerek görülmesi halinde bu maddede yer verilecektir.

(4) İşin tamamının ya da kısmi kabule konu olan kısmının süresinde bitirilmemesi veya işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halleri hariç, idarece gerek görülüyorsa diğer sözleşmeye aykırılık hallerinin neler olduğu belirlenecek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesi durumunda İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

(5) İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarının, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmeyeceği hususu da bu maddede belirtilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde, idarece sözleşmenin yürütülmesi sırasında uygulanabilecek cezaların yine idare tarafından belirlenmek üzere boş bırakıldığı, anılan maddeye ait 26 numaralı dipnotta yapılan açıklamalardan, sürekli tekrar eden işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi halinde her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarının sözleşme bedelinin %1’ini geçmeyecek şekilde oran olarak belirleneceği, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda, öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısının (iki veya daha fazla) idarece belirleneceği, ancak ağır aykırılık hallerinde, bu aykırılık halleri maddede belirtilmek kaydıyla, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi yukarıda öngörülen şekilde sözleşmenin feshedilebileceği hususuna da idarece gerek görülmesi halinde bu maddede yer verileceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru konusu hizmet işine ait Sözleşme Tasarısı’nda düzenlenen cezaların oransal olarak ve dokümanda belirlenen her bir sözleşmeye aykırılık hali için sözleşme bedeli üzerinden %1’in altında olmak üzere belirlendiği, toplam ceza tutarının hiçbir durumda sözleşme bedelinin %30’unu geçmeyeceğinin düzenlendiği ve mevcut düzenlemelerin Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesine ait 26 numaralı dipnotta yapılan açıklamalara uygun olduğu, kaldı ki idarece yapılan düzenlemelerin mevzuatın verdiği yetki sınırları içerisinde kullanıldığı, diğer taraftan bu düzenlemelerin teklif verme aşamasında herhangi bir isteklinin lehine veya aleyhine bir durum yaratmamasının yanı sıra isteklilerin teklif vermelerini engelleyici nitelikte de olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.