GÜNCEL HABERLERTEOLOJİ

Esmaül Hüsna Duası Nasıl Okunur? Esmaül Hüsna Duasının Meali…Esmaül Hüsna Duasının Fazileti

Esmaül Hüsna Duası Nasıl Okunur? Allah’ın 99 İsmi…..Esmaül Hüsna Duasının Meali…Esmaül Hüsna Duasının Fazileti

Yüce mevlamız bizi yaratmıştır….Bizi yaradan Allah CC’nün isimlerini bilmek zorundayız… Allah CC’nin 99 tane ismi vardır…..Ve bu 99 ismi sürekli tekrarlamalıyız…..

Allah’ın 99 ismini tekrarlamanın sonsuz faydası vardır…Her bir isminin belli bir anlamı ve karşılığı vardır…

Bu anlam ve karşılıklarını bilerek Allah CC’nün 99 ismini tekrarladığımız zaman dertlerimize çare olacaktır…

esmaül hüsna ile ilgili görsel sonucu

Bu cenabı Rabbimizin 99 ismin Esmaül Hüsna denilmektedir…her müslümanın esmaül hüsnayı mutlaka bilmesi bilmesi ve sık sık tekrar etmesi gerekmektedir……

esmaül hüsna ile ilgili görsel sonucu

Allah’ın 99 ismi arapça oku Diyanet: Esmaül Hüsna faziletleri anlamları!

Anlamsal bakımdan ”En güzel isimler” biçiminde ifade edilen Esmaül Hüsna’da, hem yerin hem de göğün sahibi ulu Allah’ın 99 ismi yer almaktadır. Gerek Kur’an-ı Kerim vasıtasıyla gerekse Hadis-i şerifler üzerinden ehemmiyetine her fırsatta vurgu yapılan Diyanet Allah’ın 99 ismi Arapça Türkçe okunuşunu sizin için hazırladık. İçerisinde Cenab-ı Hakk’ın eşi benzeri bulunmayan özelliklerinin en güçlü şekilde aktarıldığı Esmaül Hüsna faziletleri ve anlamlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Allah'ın 99 ismi arapça oku Diyanet: Esmaül Hüsna faziletleri anlamları!

Kökenine bakıldığında Arapça olan Esmaül Hüsna; ”En güzel isimler” olarak tabir edilerek gelmiş ve gelecek olan her şeyin tek yaratıcısı Allah’ın 99 tane birbirinden güzel isimlerinin bulunduğu anlamını taşımaktadır. Esmaül Hüsna’da; tek, eşi benzeri olmayan ve sonsuz kudrete sahip yüce Allah’ın özellikleri yer almaktadır.

esmaül hüsna ile ilgili görsel sonucu

Diğer taraftan kainatın biricik sahibi ve sınırsız yetkiye de sahip, hakimiyetin yalnızca kendisinde var olduğu Allah’ın 99 isimlerinin anlamları, önemi & faziletleri Kuran-ı Kerim’de özellikle belirtildiği gibi Hadis-i şeriflerde de tüm incelikleriyle vurgulanarak İslam inancına sahip her müminin dilinden eksik etmemesi gerektiğini belirtilmiştir.

esmaül hüsna faziletleri ile ilgili görsel sonucu

Gerek okuyan ve ezberleyen müminlerin gerekse can-ı gönülden inananların uhrevi dünyada cennet ile nail olmakla müjdelendiği Diyanet Allah’ın 99 ismi Arapça Türkçe okunuşunu ve anlamlarını haberimizde derledik. İşte, hiçbir yaratılmışa asla benzemeyen ulu Allah’ın huzurunda ihlas ve samimiyet duygularıyla eda edilen dua ibadetlerinin de onun birbirinden özel isimleriyle beraber gerçekleştirilmesinin en makbulu olduğu özellikle altı çizilen Allah’ın 99 ismi ve Türkçe anlamları…
esmaül hüsna faziletleri ile ilgili görsel sonucu

ALLAHIN 99 İSMİ ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU ANLAMLARI! ESMAÜL HÜSNA…

1- Allah(C.C.): “Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı.”
2- Er-Rahmân: “Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.”
3- Er-Rahîm: “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.”
4- El-Melik: “Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.”
5- El-Kuddûs: “Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan.”
6- Es-Selâm: “Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.”
7- El-Mü’min: “Güven veren, emin kılan, koruyan.”
8- El-Müheymin: “Her şeyi görüp gözeten.”
9- El-Azîz: “İzzet sahibi, her şeye galip olan.”

10- El-Cebbâr: “Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.”
11- El-Mütekebbir: “Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.”
12- El-Hâlık: “Yaratan, yoktan var eden.”

esmaül hüsna faziletleri ile ilgili görsel sonucu

13- El-Bâri: “Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.”
14- El-Musavvir: ”Varlıklara şekil veren.”
15- El-Gaffâr: “Günahları örten ve çok mağfiret eden.”

ALLAH
16- El-Kahhâr: “Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.”
17- El-Vehhâb: “Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden.”
18- Er-Rezzâk: “Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.”
19- El-Fettâh: “Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. ”
20- El-Alîm: “Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.”
21- El-Kâbıd: “Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.”
22- El-Bâsıt: “Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.”

esmaül hüsna ile ilgili görsel sonucu

23- El-Hâfıd: “Dereceleri alçaltan”
24- Er-Râfi: “Şeref verip yükselten.”
25- El-Mu’ız: “Dilediğini aziz eden, izzet veren.”
26- El-Müzil: “Dilediğini zillete düşüren.”
27- Es-Semi: “Her şeyi en iyi işiten.”
28- El-Basîr:

 “Gizli açık, her şeyi en iyi gören.”
29- El-Hakem: “Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden.”
30- El-Adl: “Mutlak adil, çok adaletli.”

ALLAH
31- El-Latîf: “Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen.”
32- El-Habîr: “Olmuş olacak her şeyden haberdar.”
33- El-Halîm: “Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan.”
34- El-Azîm: “Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.”
35- El-Gafûr: “Affı, mağfireti bol.”
36- Eş-Şekûr: “Az amele, çok sevap veren.”
37- El-Aliyy: “Yüceler yücesi, çok yüce.”
38- El-Kebîr: “Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.”
39- El-Hafîz: “Her şeyi koruyucu olan.”
40- El-Mukît: “Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.”
41- El-Hasîb: “Kulların hesabını en iyi gören.”
42- El-Celîl: “Celal ve azamet sahibi olan.”
43- El-Kerîm: “Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.”
44- Er-Rakîb: “Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.”
45- El-Mucîb: “Duaları, istekleri kabul eden”.

ALLAH
46- El-Vâsi: “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'”
47- El-Hakîm: “Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.”
48- El-Vedûd: “Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.”

İlgili resim

49- El-Mecîd: “Her türlü övgüye layık bulunan.”
50- El-Bâis: “Ölüleri dirilten.”
51- Eş-Şehîd: “Her zaman her yerde hazır ve nazır olan.”
52- El-Hakk: “Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.”
53- El-Vekîl: “Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.”
54- El-Kaviyy: “Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.”
55- El-Metîn: “Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü.”
56- El-Veliyy: “İnananların dostu, onları sevip yardım eden.”
57- El-Hamîd: “Her türlü hamd ve senaya layık olan.”
58- El-Muhsî: “Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.”

İlgili resim

59- El-Mübdi: “Maddesiz, örneksiz yaratan.”
60- El-Muîd: ”Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.”

ALLAH
61- El-Muhyî: “İhya eden, dirilten, can veren.”
62- El-Mümît: “Her canlıya ölümü tattıran.”
63- El-Hayy: “Ezeli ve ebedi hayat sahibi.”
64- El-Kayyûm: ‘Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.”
65- El-Vâcid: “Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.”
66- El-Macîd: “Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.”
67- El-Vâhid: “Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.”
68- Es-Samed: “Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu.”
69- El-Kâdir: “Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.”
70- El-Muktedir: “Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.”
71- El-Mukaddim: “Dilediğini, öne alan, yükselten.”
72- El-Muahhir: “Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan.”
73- El-Evvel: “Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.”
74- El-Âhir: “Varlığının sonu olmayan.”
75- El-Zâhir: “Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. ”

ALLAH
76- El-Bâtın: “Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. ”
77- El-Vâlî: “Bütün kainatı idare eden.”
78- El-Müteâlî: “Son derece yüce olan.”
79- El-Berr: “İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı.”
80- Et-Tevvâb: “Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.”
81- El-Müntekim: “Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.”
82- El-Afüvv: “Affı çok olan, günahları affetmeyi seven.”
83- Er-Raûf: “Çok merhametli, pek şefkatli.”
84- Mâlik-ül Mülk: “Mülkün, her varlığın sahibi.”
85- Zül-Celâli vel ikrâm: “Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.”
86- El-Muksit: “Her işi birbirine uygun yapan.”
87- El-Câmi: “Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.”

İlgili resim

88- El-Ganiyy: “Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.”
89- El-Mugnî: “Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden.”
90- El-Mâni: “Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.”
91- Ed-Dârr: “Elem, zarar verenleri yaratan.”
92- En-Nâfi: “Fayda veren şeyleri yaratan.”
93- En-Nûr: “Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.”
94- El-Hâdî: “Hidayet veren.”
95- El-Bedî: “Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan.”

İlgili resim

96- El-Bâkî: ”Daimi, ölümsüz, ebedi olan.”
97- El-Vâris: “Her şeyin asıl sahibi olan.”
98- Er-Reşîd: “İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.  ”
99- Es-Sabûr: “Ceza vermede acele etmeyen.”

ALLAH

Esmaü’l- Hüsna (Allah’ın 99 ismi) nedir? Rahatlatan Esmaül hüsna zikirleri ve anlamı

21 Ağustos 2019, 12:22

Esmaü'l- Hüsna (Allah'ın 99 ismi) nedir? Rahatlatan Esmaül hüsna zikirleri ve anlamı

Allah (c.c)’un birbirinden güzel isimlerinin bir arada bulunduğu Esmaü’l-Hüsna’nın bilinmeyen sırlarını ve faziletlerini sizler için derledik. Peki Esmaü’l-Hüsna’da 99 ismin verilmesinin sebebi nedir? Hangi rahatsızlık için hangi esma zikri çekilmeli? Esma-ü’l Hüsnanın şifreleri neler? Esmaü’l-Hüsna’daki isimler ve anlamları…

Arapça’da ”isim” kelimesinin çoğulu olan ‘‘Esma”, en güzel anlamına gelen ”Hüsna”nın birleşmesiyle ortaya çıktığı zaman oluşan ”Esmaü’l- Hüsna” tabiri, Allah (c.c)’un 99 ismini ifade etmek için kullandığımız bir kelimedir. Birbirinden güzel isimleri ile derinliğini idrak edemeyeceğimiz manaları olan Esmaü’l-Hüsna’nın sağlık açısından da birçok sırrı ve fazileti vardır. Günümüzde görülen birtakım rahatsızlıkların şifa bulması için çekebileceğiniz esma zikirlerini ve manalarına sizler için haberimizde yer verdik. İçerisinde 99 ismi kapsayan Esmaü’l- Hüsna’yı anlayıp sayan ve ezberleyen kişinin cennete gireceğini müjdeleyen Peygamber Efendimiz (SAV), pek çok hadis-i şerifinde Esmaü’l-Hüsnanın faziletleri üzerinde durmuştur. Peki Esmaü’l-Hüsna’da Allah (c.c)’un hangi isimleri var? Allah (c.c)’un isimlerinin anlamları neler? Hangi Esma zikri neye iyi gelir? İşte Esmaü’l- Hüsna ile ilgili merak edilenler…

TIKLA OKU: AĞIR HASTALARA OKUNACAK DUALAR

ALLAH (C.C)’UN SADECE 99 İSMİ Mİ VAR? 99 RAKAMIN SIRRI NEDİR?

Allah'ın isimleri (Esmaül Hüsna)Allah’ın isimleri (Esmaül Hüsna)

 PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ GÜNLÜK ZİKİRLER

Toplum içerisinde Esmaü’l- Hüsna ile ilgili en çok merak edilen konulardan bir tanesi de Allah (c.c)’un isimlerinin neden 99’unun Esmaü’l Hüsnanın içinde olduğu ve kesin sayının 99 olup olmadığıdır. Hadis-i şeriflerde Allah’ın 99 ismi olduğundan bahsedilmesi ile beraber, Kuran-ı Kerimde sıfat ile birlikte gelen yani cümle şeklindeki esmaların olduğu geçmektedir. Allah (c.c)’un 99’dan daha çok daha fazla ismi vardır sadece bize bildirilmesi istenen rakam 99’dan ibarettir. Allah’ın isimlerinin 99 ile sınırlı olduğunu söylemek yanlıştır, sonsuz sayıda ismi vardır…

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet etmiştir:

“Allah’ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. Bu isimleri bir kimse ezberlerse (hıfz) Cennete girer. O tektir, teki sever.” (Buhârî, De’avât, 68, VII, 169)

HANGİ ESMA ZİKRİ NEYE İYİ GELİR? ESMA ZİKİRLERİ…

Esmaül hüsna zikirleriEsmaül hüsna zikirleri

TIKLA OKU: NAMAZ SONRASI TESBİHAT NASIL YAPILIR?

Kulak sorunu için: Es Semi

Omurga sorunu  için: El Cabbar

Saç sorunu  için: El Bedi‘

Adale sorunu için: El Kavi

Kalp kasları sorunu için: Er Rezzak

Atardamar sorunu  için: El Cabbar

esmaül hüsna ile ilgili görsel sonucu

Kanser sorunu için: Celle CelaluhuBurun sorunu için: Latif- Ğani- RahimBacak sorunu için: Er Rafi‘Göz ve damar sorunu için: El Muteal

Kolon sorunu için: Er Rauf

Karaciğer sorunu için: En Nafi‘

Prostat sorunu için: ErReşid

Yağ keseleri sorunu için: En Nafi‘

İdrar kesesi sorunu için: El Hadi

Akciğer sorunu için: Er Razık

Kemik sorunu  için: En Nafi

Diz sorunu  için: Er Rauf

Saç Kepeği sorunu için: Celle Celaluhu

Kalp sorunu için: En Nur

Kalp Damarı sorunu  için: El Vahhab

Sinir sorunu  için: El Muğni

esmaül hüsna ile ilgili görsel sonucu

Migren sorunu  için: El ĞaniGuatr sorunu için: El CabbarGöz sorunu  için: En Nur-Basir-VahhabMide sorunu için: Er RezzakBöbrek sorunu  için: El Hayy

Bağırsak sorunu  için: EsSabur

Pankreas-Şeker sorunu için: El Bari

Rahim sorunu  için: El Halik

Romatizma sorunu  için: El Muheymin

Göz Siniri  sorunu için: Ez Zahir

Tansiyon sorunu için: El Hafid

Sağlıklı bir ömür için: El- Vasi

ESMAÜ’L-HÜSNA İSİMLERİ VE MANALARI 

Tesbihte hangi esma zikirleri çekilmeli

Tesbihte hangi esma zikirleri çekilmeli

TIKLA OKU: KABİR ZİYARETİ DUASI NEDİR? MEZARLIKTA OKUNAN DUALAR

1- Allah (C.C.): “Eşi benzeri olmayan.”
2- Er-Rahmân: “Dünyadaki herkese merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.”
3- Er-Rahîm: “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.”
4- El-Melik: “Mülkün, dünyanın sahibi”
5- El-Kuddûs: “Noksanlıktan uzak.”
6- Es-Selâm: “Tehlikelerden selamete çıkaran.”
7- El-Mü’min: “Güven veren, koruyan.”
8- El-Müheymin: “Her şeyi görüp gözeten.”
9- El-Azîz: “İzzet sahibi”
10- El-Cebbâr: “Azamet ve kudret sahibi.”
11- El-Mütekebbir: “Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.”
12- El-Hâlık: “Yaratan.”

esmaül hüsna ile ilgili görsel sonucu

13- El-Bâri: “Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.”
14- El-Musavvir: ”Şekil veren.”
15- El-Gaffâr: “Günahları örten ve çok mağfiret eden.”
16- El-Kahhâr: “Her şeye galip ve hakim olan.”
17- El-Vehhâb: “Çok fazla ihsan eden.”
18- Er-Rezzâk: “Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.”
19- El-Fettâh: “Darlıktan kurtaran. ”
20- El-Alîm: “Gizli açık, her şeyi bilen.”
21- El-Kâbıd: “Dilediğine darlık veren”
22- El-Bâsıt: “Dilediğine bolluk veren”
23- El-Hâfıd: “Dereceleri alçaltan”
24- Er-Râfi: “Şeref verip yükselten.”
25- El-Mu’ız: “Dilediğini aziz eden”
26- El-Müzil: “Dilediğini zillete düşüren.”
27- Es-Semi: “Her şeyi en iyi işiten.”
28- El-Basîr: “Her şeyi en iyi gören.”
29- El-Hakem: “Mutlak hakim”
30- El-Adl: “Mutlak adil”
31- El-Latîf: “Lütuf ve ihsan sahibi olan.”
32- El-Habîr: “Olmuş olacak her şeyden haberdar.”
33- El-Halîm: “Acele etmeyen”
34- El-Azîm: “Pek yüce.”
35- El-Gafûr: “Affı bol.”

esmaül hüsna faziletleri ile ilgili görsel sonucu

36- Eş-Şekûr: “Az amele, çok sevap veren.”
37- El-Aliyy: “Yüceler yücesi”
38- El-Kebîr: “Büyüklükte benzeri yok,”
39- El-Hafîz: “Her şeyi koruyucu olan.”
40- El-Mukît: “Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.”
41- El-Hasîb: “Kulların hesabını en iyi gören.”
42- El-Celîl: “Celal ve azamet sahibi.”
43- El-Kerîm: “Çok ikram eden.”
44- Er-Rakîb: “Kontrolü altında tutan.”
45- El-Mucîb: “Duaları, istekleri kabul eden”
46- El-Vâsi: “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'”
47- El-Hakîm: “Her işi hikmetli”

Allah'ın isimleri (Esmaül Hüsna)

48- El-Vedûd: “Kullarını en fazla seven”
49- El-Mecîd: “Her türlü övgüye layık bulunan.”
50- El-Bâis: “Ölüleri dirilten.”
51- Eş-Şehîd: “Her zaman her yerde hazır.”
52- El-Hakk: “Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.”
53- El-Vekîl: “Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.”
54- El-Kaviyy: “Kudreti en üstün”
55- El-Metîn: “Kuvvet ve kudret kaynağı”
56- El-Veliyy: “İnananların dostu, onları sevip yardım eden.”
57- El-Hamîd: “Her türlü hamd ve senaya layık”
58- El-Muhsî: “Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.”
59- El-Mübdi: “Maddesiz”

esmaül hüsna ile ilgili görsel sonucu

60- El-Muîd: ”Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.”
61- El-Muhyî: “İhya eden”
62- El-Mümît: “Her canlıya ölümü tattıran.”
63- El-Hayy: “Ezeli ve ebedi”
64- El-Kayyûm: ‘Varlıkları diri tutan”
65- El-Vâcid: “Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.”
66- El-Macîd: “Kadri ve şanı büyük”
67- El-Vâhid: “Tek olan.”
68- Es-Samed: “Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan.”
69- El-Kâdir: “Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.”
70- El-Muktedir: “Dilediği gibi tasarruf eden”
71- El-Mukaddim: “Dilediğini, öne alan, yükselten.”
72- El-Muahhir: “Dilediğini sona alan”
73- El-Evvel: “Ezeli olan.”
74- El-Âhir: “Ebedi olan”
75- El-Zâhir: “Varlığı açık ”

esmaül hüsna ile ilgili görsel sonucu

76- El-Bâtın: “Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. ”
77- El-Vâlî: “Kainatı idare eden.”
78- El-Müteâlî: “Son derece yüce olan.”
79- El-Berr: “İyilik ve ihsanı bol”
80- Et-Tevvâb: “Günahları bağışlayan.”
81- El-Müntekim: “Zalimlerin cezasını veren”

esmaül hüsna ile ilgili görsel sonucu

82- El-Afüvv: “Affı çok olan”
83- Er-Raûf: “Çok merhametli.”
84- Mâlik-ül Mülk: “Mülkün, her varlığın sahibi.”
85- Zül-Celâli vel ikrâm: “Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.”
86- El-Muksit: “Her işi birbirine uygun yapan.”
87- El-Câmi: “Mahşerde bir araya toplayan.”
88- El-Ganiyy: “Her türlü zenginlik sahibi”
89- El-Mugnî: “Zengin eden.”
90- El-Mâni: “Engelleyen.”
91- Ed-Dârr: “Elem”
92- En-Nâfi: “Fayda veren şeyleri yaratan.”
93- En-Nûr: “Alemleri nurlandıran”
94- El-Hâdî: “Hidayet veren.”
95- El-Bedî: “Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi.”
96- El-Bâkî: ”Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.”
97- El-Vâris: “Her şeyin asıl sahibi olan.”
98- Er-Reşîd: “Doğru yolu gösteren. ”
99- Es-Sabûr: “Ceza vermede acele etmeyen.”

esmaül hüsna ile ilgili görsel sonucu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.