GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

EKAP Üzerinden Düzenlenmiş İş Deneyim Belgelerinin İhalelerde İş Deneyimini Tevsiken Kullanılacağı…Kik Kararı

Toplantı No: 2016/016
Gündem No: 17
Karar Tarihi: 03.03.2016
Karar No: 2016/UH.II-689
Şikayetçi:
Gürmed Tıbbi Ve Teknolojik Sistemler San. Ve Tic. A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire:

Sinop İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği

Başvuru Tarih ve Sayısı:

05.02.2016 / 7722

Başvuruya Konu İhale:

2015/167919 İhale Kayıt Numaralı “2016-2018 Yılları Puan Usulü Kit Karşılığı Laboratuvar” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.,

Mimar Sinan Mah. 155. Sokak No: 7 Atakum/SAMSUN

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No: 129 80. Yıl Saha Yanı SİNOP

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/167919İhale Kayıt Numaralı “2016-2018 Yılları Puan Usulü Kit Karşılığı Laboratuvar” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 05.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2016-2018 Yılları Puan Usulü Kit Karşılığı Laboratuvar” ihalesine ilişkin olarak Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.nin 22.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.01.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.02.2016 tarih ve 7722 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/379 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,05.01.2016 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin 2 ve 8’inci kısımlarına teklif verdikleri, ihale komisyonunca tekliflerinin “sunulan iş deneyim belgesinin idarece onaylı olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden taraflarınca temin edildiği ve İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7.1’nci maddesi uyarınca geçerli kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu hizmet alımı ihalesinin 2016-2018 yılları Sinop ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Atatürk Devlet Hastanesi, Ayancık Devlet Hastanesi, Boyabat Devlet Hastanesi, Durağan Devlet Hastanesi, Gerze Devlet Hastanesi, Türkeli Devlet Hastanesinin ihtiyaç duyduğu laboratuvar hizmetleri için puan usulü kit karşılığı laboratuvar hizmeti alımı ihalesi olduğu, ihalenin kısmî teklife açık ve 11 kısımdan oluştuğu anlaşılmıştır.

 

Alıma konu İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 15’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesine yer verilmiş, benzer işleri düzenleyen 7.6’ncı maddesinde ise her türlü laboratuvar hizmet alımları ile kit karşılığı laboratuvar cihazı kullanımına yönelik mal alımlarının benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

 

Anılan Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7.1’inci maddesinde, Tip İdari Şartname’de yer alan “İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibince iş deneyimini tevsiken Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden alınan internet çıktısının sunulduğu, söz konusu belgede herhangi bir onay, imza ve mühür bulunmadığı görülmüştür.

 

İhale komisyonu da sunulan iş deneyim belgesini bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakmış ve söz konusu belgenin sunuluş şeklinin nasıl olması gerektiği hususu ihtilafa konu olmuştur.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinin yedinci fıkrasında “İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin elektronik ortamda sunulması ya da kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına yönelik olarak Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ihale ve ön yeterlik dokümanında düzenleme yapılabilir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı Ek 1’inci maddesinde “(1) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Konuya ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 8’inci maddesinde belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemelerin, uygulama yönetmelikleri ile tip şartnamelerin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı maddelerinde yer aldığı, hizmet alımı ihalelerinde de kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı olarak sunulabileceği belirtilmiştir.

 

Anılan Tebliğ’in “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı 30.8’inci maddesinde “30.8.1 İhale Uygulama Yönetmeliklerinin Ek-1 maddeleri uyarınca 31/8/2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere (İKN’si 2010/500.000 ve daha sonraki ihaleler) ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan mevcut iş deneyim belgelerinin, EKAP’a kayıt edilerek yeniden düzenlenmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun olmayan iş deneyim belgeleri, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır. Bu nedenle; EKAP üzerinden düzenlenmiş iş deneyim belgesi almaları veya iş deneyim belgesini EKAP üzerinden kayıt altına aldırarak yeniden düzenletmeleri gerektiği halde, bu zorunlulukları yerine getirmeyen belge sahiplerinin, belgeyi düzenleyen idareye başvuruda bulunarak, mevcut iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmesi talebinde bulunması gerekmektedir.

30.8.3 İdarece EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesine, EKAP tarafından otomatik olarak bir “belge numarası” verilmektedir. EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi çıktısı alınarak belgeyi onaylamaya yetkili kişi tarafından isim ve unvanı belirtilmek suretiyle imzalanıp mühürlendikten sonra ilgiliye verilecektir.

30.8.4 Daha önce EKAP üzerinden düzenlenmeyen mevcut iş deneyim belgesinin, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenebilmesi için, iş deneyim belgesi sahibinin ilgili idareye başvuruda bulunması ve iş deneyim belgesinin aslını idareye teslim etmesi gerekmektedir. Bu durumda; ilgili idarece iş deneyim belgesi süresi içinde EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek 30.8.3 üncü maddede belirtilen şekilde onaylanıp ilgiliye verilecek, ilgili tarafından idareye teslim edilen iş deneyim belgesi ise dosyasında muhafaza edilecektir.

            30.8.5 İhalelerde aday veya isteklilerce sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin sorgulanması, ihale komisyonu tarafından EKAP’ın “İş deneyim belgesi sorgulama” uygulaması vasıtasıyla, belge üzerinde yer alan “belge numarası” esas alınarak yapılacaktır.

30.8.6 İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanmasında iş deneyim belgesinin, EKAP kaydı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir. Yapılan sorgulamada, bir uyumsuzluk olduğunun belirlenmesi durumunda, sunulan belgenin geçerliğine ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmalıdır.” açıklaması bulunmaktadır.

 

            İdarelerce EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenlenirken, ilgili uygulama yönetmeliğinin ekinde yer alan standart formlar kullanmaktadırlar. Bu formlar esas itibarıyla idarelerin iş deneyim belgelerini kağıt ortamında düzenlemelerine imkân verecek şekilde hazırlanmış olduğundan, EKAP üzerinden elektronik ortamda düzenlenen şikâyete konu belge üzerinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yayımlanan KİK026.1/H numaralı standart formda yer alan “İdare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından ad ve soyadı ile unvan belirtilerek imzalanacak ve mühürlenecektir.” ifadesi bulunmaktadır.

 

Ancak, ihale uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişiklikle iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31.08.2014 tarihinden sonra düzenlenecek belgelerin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunluluğunun olduğu, EKAP üzerinden düzenlenen belgede ayrıca imza ve mühür gibi şekil unsurlarının aranmaması gerektiği, bu şekilde düzenlenen belgelerin düzenleyen idarelerce kayıt edilmesi zorunluluğunun aynı zamanda belgenin onaylanması anlamına geleceği açıktır.

 

Kaldı ki, sunulan iş deneyim belgesi düzenleyen idarenin imza, onay ve mührünü ihtiva etse dahi, bir ihalede iş deneyimini tevsiken sunulması halinde, sunulan bu iş deneyim belgesinin ihale komisyonunca EKAP kaydı ile uyumlu olup olmadığı yönünde kontrole tabi tutulmasının zorunlu olduğu, yapılan sorgulama sonucunda bir uyumsuzluk olduğunun belirlenmesi durumunda sunulan belgenin geçerliğine ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılacağı, dolayısıyla EKAP üzerinden internet çıktısı alınarak sunulan bir iş deneyim belgesinin salt onay, imza ve mühür taşımadığı gerekçesiyle, EKAP üzerinden herhangi bir sorgulamaya tabi tutulmaksızın değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7.1’inci maddesinde yer alan “İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.” düzenlemesi de dikkate alındığında, uyuşmazlığa konu belgenin internet çıktısı olarak sunulmasının söz konusu maddeye aykırılık taşımadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca şikâyetçi tarafından teklifi ekinde sunulan belge, EKAP üzerinden belge numarası esas alınarak sorgulanmış olup sunulan belgede yer alan bilgilerin EKAP üzerinde kayıtlı belgede yer alan bilgiler ile birebir uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde Elektronik Kamu Alımları Platformu, idareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortam olarak tanımlanmıştır.

 

Anılan Kanun’un “Elektronik Kamu Alımları Platformu” başlıklı Ek 1’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerde; bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, ilan, ihale dokümanının hazırlanması ve verilmesi, katılım ve yeterliğe ilişkin belgelerin sunulması, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimler kısmen veya tamamen, Kurum tarafından oluşturulan Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilebilir.”

hükmü yer almaktadır.

 

            Gelinen aşamada, ihaleye katılacak tüm gerçek ve tüzel kişiler ile 4734 sayılı Kanun’a tabi idarelerin EKAP’a kayıt olmalarının zorunlu olduğu, idarelerin ihale aşamasında ihtiyaç raporunun hazırlanması, ihale kaydının yapılması ve İKN alınması, ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının hazırlanması, doküman satın alanların ve indirenlerin kaydedilmesi, ilan işlemleri, dokümanda açıklama ve değişiklik işlemleri, ihale komisyonu oluşturulması, başvuru ve tekliflerin kaydı, başvuru ve teklif değerlendirme işlemlerinin kaydı, teyit işlemleri, sonuç bildirim işlemleri gibi işlemleri ve ihaleye ilişkin tüm tebligatları EKAP üzerinden yapmalarının zorunlu olduğu, yakın bir gelecekte de sadece EKAP üzerinden düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin ihalelerde iş deneyimini tevsiken kullanılacağı hususları yukarıya aktarılan mevzuatla birlikte ele alındığında, başvuru sahibine ait teklifin, sunulan iş deneyim belgesinin EKAP çıktısı olması ve belge üzerinde düzenleyen idarenin imza, onay ve mührünün yer almaması gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin yerinde olmadığı, ihalenin şikâyete konu 2 ve 8’inci kısımlarına ilişkin olarak başvuru sahibi Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.ne ait teklifin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibine ait teklifin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddiası kapsamında Kurul çoğunluğunca, başvuru sahibine ait teklifin, sunulan iş deneyim belgesinin EKAP çıktısı olması ve belge üzerinde düzenleyen idarenin imza, onay ve mührünün yer almaması gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin yerinde olmadığı, dolayısıyla idarenin ihalenin şikâyete konu 2’nci ve 8’inci kısımlarına ilişkin vermiş olarak başvuru sahibi Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler San. ve Tic. A. Ş.’ne ait teklifin değerlendirmeye alınmasına ilişkindüzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Başvuru sahibince iş deneyimini tevsiken Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden alınan internet çıktısının sunulduğu, söz konusu belgede herhangi bir onay, imza ve mühür bulunmadığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde yer alan düzenlemeler gereğince isteklilerin ihalelerde istenilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterlerce veya ihaleyi yapan idarelerce onaylı örneklerini sunmaları gerekmektedir.

 

Bu düzenlemeye uygun olarak şikayete konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7.1’inci maddesinde “İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 8’inci maddesinin 8.1.3. numaralı alt maddesinde ise “Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan Tebliğin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı 30.8.3’üncü maddesindeki, “İdarece EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesine, EKAP tarafından otomatik olarak bir “belge numarası” verilmektedir. EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi çıktısı alınarak belgeyi onaylamaya yetkili kişi tarafından isim ve unvanı belirtilmek suretiyle imzalanıp mühürlendikten sonra ilgiliye verilecektir.” açıklama uyarınca, EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesinin çıktısının belgeyi onaylamaya yetkili kişi tarafından isim ve unvanı belirtilmek suretiyle imzalanıp mühürlendikten sonra ilgiliye verilmesi ve isteklilerce iş deneyim belgesinin bu hali ile teklif zarfı içinde sunulması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesi her ne kadar EKAP üzerinden düzenlenmiş ve EKAP üzerinden teyidi yapılabilse de, temini kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen belgeler niteliğinde olmadığından ve ancak belgeyi onaylamaya yetkili kişi tarafından isim ve unvanı belirtilmek suretiyle imzalanıp mühürlendikten sonra geçerli bir belge olacağından ve sunulan belge üzerinde herhangi bir onay, imza ve mühür bulunmadığından geçerli bir belge olarak değerlendirilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Kaldı ki bu güne kadar yapılan incelemelerde, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyidi yapılabilmekle birlikte, aslı veya aslına uygunluğu onaylı belge yerine fotokopi belge sunulması nedeniyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan birçok istekli bulunmaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 8’inci maddesinde yer alan açıklamanın sadece internet sayfası üzerinden temin edilebilen (Örn. Esnaf ve Sanatkarlar sicil kaydı, SGK prim borçlarının ödenmesi, TİTUBB kayıtları gibi) belgelerle sınırlı tutulması gerektiği, aksine bu tutumun ihalede istenilen bütün belgeler için uygulanması hem ihale mevzuatına aykırılık oluşturacağı, hem de ihalelerde suiistimal edilebileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle idarenin başvuru sahibinin teklifini sunmuş olduğu iş deneyim belgesinde herhangi bir onay, imza ve mühür bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiaları kapsamında yapılan inceleme sonucunda “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemiz ile Kurul çoğunluğunca verilen karara katılmıyoruz.