Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Ekap Üzerinden Döküman İndiren İsteklilerden Döküman Satın Alındığına Dair Belge İstenilmesi Mevzuata Uygun mu?

Muhasebe-21

Toplantı No: 2011/048
Gündem No: 70
Karar Tarihi: 20.06.2011
Karar No: 2011/UY.I-2087
Şikayetçi:
DOĞUKAN EFE İNŞAAT EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., ÇANKIRI CADDESİ NO:45/385 ALTINDAĞ/ANKARA

İhaleyi Yapan Daire:

Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Caddesi No:98 İskitler/ANKARA

Başvuru Tarih ve Sayısı:

01.06.2011 / 27058

Başvuruya Konu İhale:

2011/60748 İhale Kayıt Numaralı “Yeşildere Mesire Yeri 50 kAV Trafo ve Enerji Nakil Hattı Projesi Yapımı İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.06.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.Y.[18.14].(G027)./2011-37Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğütarafından 05.05.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Yeşildere Mesire Yeri 50 Kav Trafo ve Enerji Nakil Hattı Projesi Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Doğukan Efe İnşaat Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.05.2011tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.05.2011tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  01.06.2011tarih ve 27058sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.06.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Dosya bedelini bankaya yatırmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının, Kamu İhale Kurumu internet sitesinde yayınlanan 11.04.2011 tarihli duyuruya aykırı olduğu,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.8 inci maddesine uygun olmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

İnceleme konusu ihaleye teklif sunan başvuru sahibi Doğukan Efe İnş. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, doküman satın alma belgesini sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “Dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi” başlıklı 16 ncı maddesinde; “(1) İdare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik dokümanı ve/veya ihale dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneğinin idareden satın alınması veya EKAP üzerinden EKAP’a kayıt için yapılan protokolde belirtilen münferiden e-imza kullanmaya yetkili kişiler tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. İhale dokümanının EKAP üzerinden indirilmesi durumunda ilgili uygulama yönetmeliği ekinde yer alan “EKAP Üzerinden e-İmza Kullanılarak Ön Yeterlik/İhale Dokümanı İndirilmesine İlişkin Form” EKAP üzerinden düzenlenir.
          (2) Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ihalelerde, EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişilerin, ihale dokümanını e-imza kullanarak EKAP üzerinden indirmeleri zorunludur. Bu durumda Ek-1’de yer alan “Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde EKAP Üzerinden e-İmza Kullanılarak Doküman İndirilmesine İlişkin Form” EKAP üzerinden düzenlenir.
          (3) Teknik şartnamesi EKAP üzerinden yüklenemeyen ihalelerde, doküman e-imza kullanılarak indirilemez. Bu durumda ihaleye katılmak için dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneğinin idareden satın alınması zorunludur. Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ve teknik şartnamesi EKAP üzerinden yüklenemeyen ihalelerde, dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneğinin Ek-1’de yer alan “Doküman Satın Alındığına İlişkin Form” ile idareden satın alınması zorunludur.
          (4) Dokümanın, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi durumunda doküman satın alınmış sayılır ve doküman bedeli ödenmez.
          (5) İdarece satışı yapılan dokümanın EKAP’ta hazırlanan dokümana uygun olması zorunludur. Dokümanlar arasında farklılık bulunması halinde EKAP’ta hazırlanan doküman esas alınır.

(6) Birinci ve üçüncü fıkra uyarınca doküman, uygulama yönetmeliklerinin ilgili hükümlerine göre, iadeli taahhütlü posta, acele posta veya kargo yoluyla satın alınabilir.” hükümleri yer almaktadır.

Anılan yönetmelik hükümleri uyarınca ihale dokümanının tamamının EKAP üzerinden EKAP’a kayıt için yapılan protokolde belirtilen münferiden e-imza kullanmaya yetkili kişiler tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi durumunda ihale dokümanı satın alınmış sayılacağı ve doküman bedeli ödenmeyeceği, ihale dokümanının tamamını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin bilgilerine ise idarelerce EKAP üzerinden “Doküman Alanların Listelenmesi” sekmesinden ulaşılabileceği, başvuru sahibi Doğukan Efe İnş. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.05.2011 tarihinde EKAP üzerinde doküman indirdiği, idare tarafından alınan “doküman indirenlerin/satın alanları listesi” başlıklı listede de Doğukan Efe İnş. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda yer verilen yönetmelik hükmünce, EKAP üzerinde doküman indirilmesi durumunda doküman satın alınmış sayılacağı ve istekilerden doküman satın alma belgesi istenilmeyeceğinden, EKAP üzerinde doküman indirdiği anlaşılan Doğukan Efe İnş. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin doküman satın alma belgesini sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmış olmakla birlikte;

Doğukan Efe İnş. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin 34 sıra nolu “(28,5 – 34,5 kV) 50 kVA” iş kaleminin birim fiyat ve tutar haneleri toplam tutar hanesinde kalemle düzeltme yapıldığı, 34 sıra nolu “(28,5 – 34,5 kV) 50 kVA” iş kaleminde bilgisayar yazısı ile 4000,00 olan birim fiyatın üzeri çizilerek kalem ile 2000,00 yapıldığı, aynı iş kaleminin tutar hanesinde bilgisayar yazısı ile 4000,00 olan tutarın üzeri çizilerek kalem ile 2000,00 yapıldığı, birim fiyat teklif cetvelinin toplam tutar hanesinde bilgisayar yazısı ile 118.362,00 olan toplam tutarın üzeri çizilerek kalem ile 116.362,00 yapıldığı, düzeltme yapılan yerlerin kenarının paraflandığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmü yer almaktadır.

Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun bir parçası olup, teklif mektubu gibi değerlendirilmesi ve yukarıda yer verilen kanun maddesi hükmünce üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması gerekmektedir. Doğukan Efe İnş. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat, tutar ve toplam tutar hanelerinde düzeltme yapıldığı anlaşılmış olup, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, Doğukan Efe İnş. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

Doğukan Efe İnş. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idare tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin yerinde olmadığı belirlenmiş olmakla birlikte, birim fiyat teklif cetvelinde düzeltme yapıldığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, netice olarak Doğukan Efe İnş. Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinde, “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

….

            Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

            a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

            b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

            c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

            karar verilir.”hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde ise, “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

            a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

            b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

            c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

          hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğranması veya zarara uğranmasının muhtemel olmasıdır. Şikayete konu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesi gereğince başvuru sahibinin teklifinin ilk oturumda değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ilk oturumda değerlendirme dışı bırakılan bir isteklinin sonraki aşamalarda gerçekleştirilen işlemler bakımından bir hak ve menfaat ihlalinin söz konusu olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin ikinci iddiası bakımından şikayet ehliyetinin bulunmadığı ve başvurunun reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali  KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.