GÜNCEL HABERLERİhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

2019 Yılı Doğrudan Temin Limitleri

2019 Yılı Doğrudan Temin Limitleri

2019 Yılı Doğrudan Temin Limitleri henüz belirlenmemiştir….

2019 Yılı Doğrudan Temin Limitleri belirlendiğinde sitemize yer alacaktır……

2018 Yılı Doğrudan Temin Limitleri

2017 Yılı Doğrudan Temin Limitleri

21 Ocak 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29955 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2016 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%9,94) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesi ile 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin son fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 8.168.201,-TL (Sekizmilyonyüzaltmışsekizbinikiyüzbir Türk Lirası) 8.980.120,-TL (Sekizmilyondokuzyüzseksenbinyüzyirmi Türk Lirası),

Eşik Değerler

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 976.465,-TL (Dokuzyüzyetmişaltıbindörtyüzaltmışbeş Türk Lirası) 1.073.525,-TL (Birmilyonyetmişüçbinbeşyüzyirmibeş Türk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 1.627.445,-TL (Birmilyonaltıyüzyirmiyedibindörtyüzkırkbeş Türk Lirası) 1.789.213,-TL (Birmilyonyediyüzseksendokuzbinikiyüzonüç Türk Lirası),

3) (c) bendinde belirtilen 35.804.003,-TL (Otuzbeşmilyonsekizyüzdörtbinüç Türk Lirası) 39.362.920,-TL (Otuzdokuzmilyonüçyüzaltmışikibindokuzyüzyirmi Türk Lirası),

İhale İlan Süreleri ve Kuralları

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 106.531,-TL (Yüzaltıbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası) 117.120,-TL (Yüzonyedibinyüzyirmi Türk Lirası), 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası) 234.251,-TL (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 106.531,-TL (Yüzaltıbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası) 117.120,-TL (Yüzonyedibinyüzyirmi Türk Lirası), 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası) 234.251,-TL (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirası), 1.775.686,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenaltı Türk Lirası) 1.952.189,-TL (Birmilyondokuzyüzelliikibinyüzseksendokuz Türk Lirası),

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası) 234.251,-TL (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirası), 1.775.686,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenaltı Türk Lirası) 1.952.189,-TL (Birmilyondokuzyüzelliikibinyüzseksendokuz Türk Lirası),

Pazarlık Usulü

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 177.556,-TL (Yüzyetmişyedibinbeşyüzellialtı Türk Lirası) 195.205,-TL (Yüzdoksanbeşbinikiyüzbeş Türk Lirası),

Doğrudan Temin

22/(d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin …….,

diğer idarelerin ……Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. (1)

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 53.261,-TL (Elliüçbinikiyüzaltmışbir Türk Lirası) 58.555,-TL (Ellisekizbinbeşyüzellibeş Türk Lirası), 17.744,-TL (Onyedibinyediyüzkırkdört Türk Lirası) 19.507,-TL (Ondokuzbinbeşyüzyedi Türk Lirası),

53/j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir:(1)

            1) (Değişik: 30/7/2003-4964/32 md.) Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli …….Türk Lirasını aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi. (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)

            2) (Değişik: 6/2/2014-6518/49 md.) Yaklaşık maliyeti beş yüz bin Türk Lirasına kadar olan ihalelerde üç bin Türk Lirası, beş yüz bin Türk Lirasından iki milyon Türk Lirasına kadar olanlarda altı bin Türk Lirası, iki milyon Türk Lirasından on beş milyon Türk Lirasına kadar olanlarda dokuz bin Türk Lirası, on beş milyon Türk Lirası ve üzerinde olanlarda on iki bin Türk Lirası tutarındaki itirazen şikâyet başvuru bedeli.

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 355.126,-TL (Üçyüzellibeşbinyüzyirmialtı Türk Lirası) 390.425,-TL (Üçyüzdoksanbindörtyüzyirmibeş Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 562.165,-TL (Beşyüzaltmışikibinyüzaltmışbeş Türk Lirası) 618.044,-TL (Altıyüzonsekizbinkırkdört Türk Lirası), 3.372,-TL (Üçbinüçyüzyetmişiki Türk Lirası) 3.707,-TL (Üçbinyediyüzyedi Türk Lirası), 2.248.663,-TL (İkimilyonikiyüzkırksekizbinaltıyüzaltmışüç Türk Lirası) 2.472.180,-TL (İkimilyondörtyüzyetmişikibinyüzseksen Türk Lirası), 6.745,-TL (Altıbinyediyüzkırkbeş Türk Lirası) 7.415,-TL (Yedibindörtyüzonbeş Türk Lirası), 16.864.973,-TL (Onaltımilyonsekizyüzaltmışdörtbindokuzyüzyetmişüç Türk Lirası) 18.541.351,-TL (Onsekizmilyonbeşyüzkırkbirbinüçyüzellibir Türk Lirası), 10.118,-TL (Onbinyüzonsekiz Türk Lirası) 11.123,-TL (Onbirbinyüzyirmiüç Türk Lirası), 13.491,-TL (Onüçbindörtyüzdoksanbir Türk Lirası) 14.832,-TL (Ondörtbinsekizyüzotuziki Türk Lirası),

62/h) (Değişik: 20/11/2008-5812/24 md.) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu (…) (1) tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir

f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 197.091,-TL (Yüzdoksanyedibindoksanbir Türk Lirası) 216.681,-TL (İkiyüzonaltıbinaltıyüzseksenbir Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) Yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

Önceki bütçe statüleri

MADDE 4 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.