Devlet MemuruKARİYER

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanamlarına Dair Yönetmelik

Bayan-22

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 19/4/1983,No : 83/6525

Dayandığı Kanunun Tarihi: 14/7/1965,No : 657

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 25/6/1983,No : 18088

Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 5, Cilt: 22, S. 3222

BÖLÜM: I

GENEL HÜKÜMLER

Amaç:

Madde 1 ? Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam:

Madde 2 ? Bu Yönetmelik, Özel Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydiyle Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet Memurları Hakkında uygulanır.

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar,

a) Aynı Kanunun 59 ncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

b) Aday Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Tanımlar

Madde 3 ? Bu Yönetmelikte geçen;

a) Yer değiştirme suretiyle atanma, aynı kurumda çalışan memurların, bu Yönetmelikte tesbit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

b) “Kurum” deyimi bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşları,

c) “Hizmet Bölgesi” deyimi bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,

d) “Hizmet Alanı” deyimi, hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

e) “Zorunlu Çalışma Süresi” deyimi, her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

Temel ilkeler

Madde 4 ? Temel ilkeler şunlardır:

a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları gözönünde bulundurulur.

b) Yer değiştirme suretiyle atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

c) Bu atamalarda, memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır.

BÖLÜM: II

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMAYA İLİŞKİN

GENEL ESASLAR

Hizmet Bölgeleri ve Bölgelerdeki Zorunlu Çalışma Süreleri (1)

Madde 5 ? Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak, gelişmişlik sırasına göre (6) hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren il merkezleri ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. İlçelerin gelişmişlik sırasına göre tesbiti ve bölgelere dağılımı, hizmetlerin gereklerine ve özelliklerine göre kurumlarca yapılır. Devlet Personel Dairesi Kalkınma Planı Dönemlerinde, bu hizmet bölgelerini ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri gözönünde bulundurarak ve Devlet Planlama Teşkilatının da görüşünü alarak, yeniden düzenleyebilir. (2)

(Ek : 17/7/1999 – 1999/13143 K.) Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarını altıyı geçmemek ve en az üç bölge olmak üzere, hizmet özelliklerine göre bu hizmet bölgelerinden farklı hizmet bölgeleri de belirleyebilirler.

(Ek : 17/7/1999 – 1999/13143 K.) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel ve en az iki yıl olmak üzere hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri, bölgelerin özellikleri, teşkilat yapısı, hizmetin ülkenin her yerine etkin olarak götürülebilmesi ve diğer hizmet gerekleri göz önünde bulundurulmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilir.

Bölgelerdeki zorunlu Çalışma Süreleri

Madde 6 ? (Mülga : 17/7/1999 – 1999/13143 K.)

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Tabi Memurlar

Madde 7 ? (Mülga : 17/7/1999 – 1999/13143 K.)

Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Dönemleri

Madde 8 ? Yer değiştirme sureti ile atanmalar her yılın Haziran – Eylül döneminde yapılır. Ancak, iş mevsimi bu dönemi kapsayan hizmetler için Mart ve Ekim ayları esas alınır.

(Ek fıkra:24/2/2004-2004/6926 K.) Öğretmen olan eşlerin eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme suretiyle atanmaları, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılır.

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar

Madde 9 ? Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.

Yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından, eş ve sağlık durumları ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır.

Aynı kurumda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.

Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.

(Ek: 12/10/2000 – 2000/1466 K.) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.

??????????

(1) Bu madde başlığı 17/7/1999 tarihli ve 99/13143 sayılı Kararname ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu maddede yer alan “(5) hizmet bölgesine” ibaresi, 17/7/1999 tarihli ve 99/13143 sayılı Kararname ile “(6) hizmet bölgesine” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Zorunlu Hizmet Süresi Tamamlanmadan Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

Madde 10 ? Hizmetin gereği olarak 11 inci maddede ya da memurun isteği üzerine, 12 nci maddede belirtilen nedenlerle bu Yönetmeliğin 5 ncı maddesinde belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir. (1)

Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

Madde 11 ? Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir:

a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tesbit edilmiş olması,

Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

Madde 12 ? Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir:

A Özür Grubu: Sağlık Durumu,

B Özür Grubu: Eş Durumu,

Bu özür grublarında, yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

Sağlık Durumunun Belgelendirilmesi

Madde 13 ? (A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği”ne göre tam teşekküllü Devlet Hastahanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tesbit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar. (2)

Eş Durumunun Belgelendirilmesi

Madde 14 ? (B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunebilmesi için; eşinin Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanuna tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca, eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayı içinde durumlarının devam ettiğini aynı şekilde alınmış belgelerle belgelendirirler. (3)

Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamıyacağı Hizmet Yerleri

Madde 15 ? (Değişik : 6/5/1992 – 92/3009 K.)

Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdü-

????????

(1) Bu maddede yer alan (6) ibaresi 17/7/1999 tarih ve 99/13143 sayılı Kararname ile (5) olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu maddede yer alan “en çok, iki yılda bir” ibaresi 17/7/1999 tarihli ve 99/13143 sayılı Kararname ile “her yıl” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) Bu maddede yer alan, “her 2 yılda bir” ibaresi 17/7/1999 tarihli ve 99/13143 sayılı Kararname ile “her yıl”olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Nüfus Müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;

a) (Değişik: 17/7/1999-99/13143 K.) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il’e bağlı ilçelere,

b) (Değişik: 17/7/1999-99/13143 K.) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il’e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il’e bağlı diğer ilçelere,

c) (Mülga: 17/7/1999-99/13143 K.)

atanamazlar.

(Değişik: 17/7/1999-99/13143 K.) Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

a) Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV,V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusa 50.000’i aşan yerlere,

b) (Değişik : 18/5/2001 – 2001/2526 K.) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000?i aşan yerlere,

yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tesbit edebilirler.

Zorunlu Çalışma Süresinin Doldurulması

Madde 16 ? Memurun bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmasına rağmen, atanacağı bölgede kadro bulunmaması nedeniyle atamanın yapılamaması hallerinde, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, (1. Bölge hariç) bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden indirilir.

Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

Atamalarda Hizmet Bölgesi

Madde 17 ? Aşağıda belirtilen durumlarda kadro imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle;

a) İlk kez Devlet Memurluğuna asaleten atananların,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesi uyarınca bir sınıftan başka bir sınıfa geçen memurların,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca bir kurumdan başka bir kuruma naklen atanan memurların,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi uyarınca tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin, hangi hizmet bölgesinde göreve başlıyacakları Kurumlarınca belirlenir.

Yurt Dışı Dönüşü Atanma

Madde 18 ? Yurt dışında bir göreve atanan memurların yurda dönmeleri halinde, yurt dışında geçirilen süreler birinci bölge hizmetinden, bu bölge hizmetinden artan süreler ise bir alt bölge hizmetinden sayılır. Bunların ve varsa aylıksız izinli olarak ayrılan eşlerinin hangi hizmet bölgesine atanacakları kurumlarınca belirlenir.

İstek Üzerine Daha Alt Hizmet Bölgesine Atanma

Madde 19 ? Memurlar, istekleri ve kurumlarının uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.

Bütün Bölge Hizmetlerinin Tamamlanması

Madde 20 ? Belirlenen bütün bölge hizmetlerini tamamlayan memurların hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı memurların istekleri de gözönüne alınarak kurumlarınca belirlenir. (1)

??????????

(1) Bu maddede yer alan “5 Bölge hizmetini de” ibaresi 17/7/1999 tarih ve 99/13143 sayılı Kararname ile “Belirlenen bütün bölge hizmetlerini” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirmeler

Madde 21 ? Genel hayatı etkileyen Savaş, Sıkıyönetim, Afet ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacı ile yer değiştirme suretiyle atanma herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir. Bu suretle geçirilen sürelerin değerlendirilmesinde 16 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler

Madde 22 ? Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86’ncı maddesi uyarınca bir görevin vekalet ile yada aynı Kanunun ek (2) nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı, (1)

d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

e) Hizmet İçi Eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

f) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı,

(a) fıkrasında belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler

Madde 23 ? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 108 nci maddesinin 1-4 ncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

BÖLÜM: III

YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE ATANMAYA İLİŞKiN İŞLEMLER

Yer Değiştirme Kurulları

Madde 24 ? (Değişik: 10/8/1994 – 94/6031 K.)

Kurumlar gerekli görmeleri halinde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere merkez teşkilatında yer değiştirme kurulu oluşturabilirler.

Kurulun görevleri, çalışma usul ve esasları ile üyeleri kurumlarca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Kurulun raportörlük görevi personel birimi tarafından yerine getirilir.

Yer Değiştirme Kurullarının Görevleri

Madde 25 ? (Mülga: 10/8/1994 – 94/6031 K.)

Başvurma Şekilleri

Madde 26 ? Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış memurlar ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 12 nci maddede belirtilen özürlerini belgeleyenler, ekli (2) sayılı “Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formu”nu doldurarak sicil amirleri kanalı ile atamaya yetkili amire gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunlundur. Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar için başvuru zamanı kurumlarca belirlenir.

??????????

(1) Bu bentte sözü edilen geçici süreli görevlendirme şartlarıyla ilgili ek (2) inci medde, teselsülü sağlamak amacıyla ek(9) uncu madde olarak değiştirilmiştir.

Gerçek Dışı Beyan

Madde 27 ? Özür grublarına dayanarak yer değiştirme sureti ile atanması yapılanların özür belgelerinin gerçek dışı olduğu tesbit edildiği takdirde bu işlemleri iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda ilgililer hakkında Genel hükümler uygulanır.

BÖLÜM: IV

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Özel Yönetmelikler

Madde 28 ? Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen görevde bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde kurumlarca tesbiti öngörülen diğer hususları kapsıyan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz. Ancak, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ile Emniyet Hizmetleri sınıflarına dahil memurlar hakkında kendi özel yönetmeliklerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler ve İlgili Mevzuattaki Hükümler

Madde 29 ? Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde öngörülen özel Yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kurumların özel Yönetmeliklerindeki yer değiştirme sureti ile atanmaya ilişkin maddeleri ile bunların ek ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.

Ek Madde 1 ? (Ek : 26/6/2000 – 2000/1228 K)

(Değişik: 8/2/2003-2003/5297 K.) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan,

a) Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Mal Müdürü, İl ve İlçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına,

b) Merkez Denetim Elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere Defterdar ile Gelirler ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına,

c) Yukarıda sayılanlarla aynı düzeydeki unvanlara,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen unvanların yardımcılıklarına,

atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.

Bu hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

Birinci fıkradaki kurum ve kuruluşların, diğer hizmet bölgelerindeki yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerekir. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir.

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yer değiştirme sureti ile atanmaya tabi memurların bu Yönetmeliğe intikalleri, kurumların özel Yönetmeliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde sağlanır. Buna ilişkin düzenleyici hükümler kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenir.

Geçici Madde 2 – (Ek: 25/7/2001-2001/2848 K.) Çevre Bakanlığının yeni teşekkül ettirilen 46 il teşkilatına ait İl Müdürü kadrolarına ilk defa yapılacak atamalarda 6 ay süreyle bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 3 – (Ek: 21/7/2003-2003/5959 K.) Kültür ve Turizm Bakanlığınca il müdürlüğü kadrolarına yapılacak atama işlemlerinde 31/12/2003 tarihine kadar bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 4 – (Ek: 17/3/2004-2004/7040 K.) Milli Eğitim Bakanlığının il ve ilçe milli eğitim müdürleri haricindeki personelinin 2004 Yılı sonuna kadar yapılacak atamalarında, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 30 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1 SAYILI CETVEL (Yeniden Düzenleme: 3/8/2005 ? 2005/9246)

I. BÖLGE II. BÖLGE III. BÖLGE IV. BÖLGE V. BÖLGE VI. BÖLGE

1-Adana 1-Aydın 1- Afyonkarahisar 1-Amasya 1-Artvin 1-Adıyaman

2-Ankara 2-Balıkesir 2-Bilecik 2-Çankırı 2-Elazığ 2-Ağrı

3-Bursa 3-Çanakkale 3-Bolu 3-Çorum 3-Erzincan 3-Bingöl

4-Gaziantep 4-Denizli 4-Burdur 4-Kastamonu 4-Erzurum 4-Bitlis

5-İçel 5-Edirne 5-Düzce 5-Kırşehir 5-Kahramanmaraş 5-Hakkari

6-İstanbul 6-Kayseri 6-Giresun 6-Nevşehir 6-Malatya 6-Kars

7-İzmir 7-Tekirdağ 7-Isparta 7-Niğde 7-Sivas 7-Mardin

8-Kocaeli 8-Konya 8-Kütahya 8-Sinop 8-Şanlıurfa 8-Muş

9-Manisa 9-Ordu 9-Tokat 9-Diyarbakır 9-Siirt

10-Muğla 10-Osmaniye 10-Yozgat 10-Tunceli

11-Sakarya 11-Rize 11-Aksaray 11-Ardahan

12-Antalya 12-Samsun 12-Karaman 12-Iğdır

13-Hatay 13-Kırklareli 13-Kilis 13-Batman

14-Zonguldak 14-Trabzon 14- Şırnak

15-Eskişehir 15-Uşak 15-Gümüşhane

16-Yalova 16-Bartın 16-Bayburt

17-Karabük 17-Van

18-Kırıkkale

NOT: Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra kurulacak iller, yeni düzenleme yapılıncaya kadar ayrıldığı il hizmet bölgesine dahil edilmiş sayılır.

2 SAYILI CETVEL

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU

1 – Yer değiştirme sureti ile Atanma İsteğinde Bulunan Memurun:

A – Soyadı:

B – Adı:

C – Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:

(İl veya İlçe belirtilecek)

D – En Son Bitirdiği öğrenim Kurumunun Bulunduğu İl veya İlçe:

E – İkametgahının bulunduğu İl veya İlçe:

F – Halen çalışmakta olduğu hizmet bölgesi ve hizmet alanı:

İli

İlçesi

G – Bu hizmet bölgesindeki ve alanındaki görev süresi:

(Yıl, Ay, Gün)

II – Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince Yer Değiştirme Sureti İle Atanma İsteğinde bulunuyorsa:

(A) Özür Grubu

(B) Özür Grubu

III – Memurun Yer Değiştirme Sureti ile Atanmak İstediği Hizmet Alanı:

(Tercih Sırasına Göre)

1 ?

2 ?

3 ?

4 ?

5 ?

NOT: Özür Grubuna dayanarak istekte bulunanlar ayrıca gerekli belgeleri forma

ekleyeceklerdir.

Adres: İmza, Tarih

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.