Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Demonstrasyon yapıp yapmama konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı

Bayan-19

Toplantı No: 2016/016
Gündem No: 5
Karar Tarihi: 03.03.2016
Karar No: 2016/UH.III-681
Şikayetçi:
Özmen Tıbbi Laboratuar Teşhisleri Anonim Şirketi

İhaleyi Yapan Daire:

Diyarbakır İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Başvuru Tarih ve Sayısı:

14.01.2016 / 2656

Başvuruya Konu İhale:

2015/111731 İhale Kayıt Numaralı “Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 20 Kısım Laboratuvar Hizmet Alımı İhalesi İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Özmen Tıbbi Laboratuar Teşhisleri A.Ş.,

Levent Mah. Hardal Sok. No:4 Beşiktaş/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Diyarbakır İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

Şeyhşamil Mah. Karacadağ Cad. Akar Petrol Karşısı Öntaş Plaza Kat:1-2 21090 Bağlar/DİYARBAKIR

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/111731İhale Kayıt Numaralı “Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 20 Kısım Laboratuvar Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Diyarbakır İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 28.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 20 Kısım Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özmen Tıbbi Laboratuar Teşhisleri A.Ş.nin 29.12.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2016 tarih ve 2656 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.01.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/162 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

            1) İtirazen şikayete konu ihalenin, ihale dokümanı uyarınca sunulması gerekli belgeleri sunmayan istekli uhdesinde bırakıldığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10.            maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerden hangi bilgi ve belgelerin istenebileceği yönünde hükmün yer aldığı, İdari Şartname’nin 7.1.h maddesi düzenlemesi, 09 Ocak 2007 tarih ve 2698 sayılı Rasmi Gazete’ de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları (98/79/EC) Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığının 2010/11 sayılı Tıbbi Cihaz Alım Esasları başlıklı genelgesi ve söz konusu İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde belirtilen Sağlık Bakanlığı Finans Hizmetleri Başkan yardımcılığının 2013/07 nolu Genelgesine istinaden, İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları (98/79/EC) Yönetmelik kapsamında teklif edilen ürünlerin tamamının T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi zorunlu olduğu ve dolayısıyla İdarece, 16. (Indirekt Floresan Antikor Tekniği) kısmı için teklif edilen tüm ürün/malların TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmasının zorunlu olduğu, isteklinin, teklif edilen ürünün/mallın imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimini de aramak zorunda olduğu, ayrıca İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları (98/79/EC) Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince piyasaya arz edilen tüm tıbbi ürünlerin TİTUBB Kayıt Bildirimi işlemlerinin yapılması zorunlu olmasına dayanarak kamu alımları ile sınırlı olmadan piyasaya arz edilen tüm tıbbi ürünlerle ilgili alım işlemlerinde kayıt bildirimi şartının aranmak zorunda olduğu, söz konusu Genelge ve Yönetmeliklerden de açık ve net olarak anlaşıldığı üzere İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları (98/79/EC) Yönetmeliği kapsamında teklif edilen bedelli veya bedelsiz ürünlerin/ malların tamamı ile isteklinin firma veya bayi olarak TİTUBB kayıt veya bildiriminin zorunlu olduğu,

 

2-a) Teknik Şartname’nin 19.İndirekt Floresan Antikor Tekniği (İfa) Testleri bölümünde “B. lnkubator Cihazı Kurulacak Yerler, Cihazın ve Kitlerin Teknik Özellikleri” başlığı altında B.1.“Otoimmun panelindeki teklif edilen tüm kitler aynı marka olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, Nof-Med Medikal ve Tıbbi Malz. San. Ltd. Şti. tarafından farklı markalarda kitlerin teklif edildiği, bu nedenle söz konusu isteklinin teklifinin açıkça Teknik Şartname’ye aykırılık teşkil ettiği ve ayrıca kitlerin farklı üretici firmalardan ve markalardan alınması durumunda Teknik Şartnameye aykırılıkla birlikte kamu zararının da oluşacağı,

 

            b) Teknik Şartnamenin, 19.İndirekt Floresan Antikor Tekniği (İfa) Testleri, ANA Teknik Şartname’si başlığı altında 8.“Slaytlar, her bir alan Hep-2 hücreleri ve/veya karaciğer dokusu ile kaplı olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu isteklinin teklifinin bu yönüyle Teknik Şartname’ye aykırılık taşıdığı,

 

            c) Teknik Şartnamenin 19.İndirekt Floresan Antikor Tekniği (İfa) Testleri, Endomysium / Gliadin IgA/lgG Teknik Şartname’si başlığı altında “3. Kit, indirekt immunfloresan tekniğiyle çalışmalı ve insan serumunda endomisyum ve Gliadin karşı oluşan antikorları saptamaya uygun olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu istekli tarafından teklif edilen ürünün Teknik Şartname’ye uygun olmadığı,

 

            d) Teknik Şartnamenin 19.İndirekt Floresan Antikor Tekniği (İfa) Testleri, Endomysium / Gliadin IgA/lgG Teknik Şartname’si başlığı altında “8. Slaytlar, her bir alan karaciğer dokusu ve saflaştırılmış peptid yapıdaki Gliadin ile bir arada ya da ayrı ayrı kaplı olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu istekli tarafından teklif edilen ürünün Teknik Şartname’ye uymadığı, anılan Şartname’nin 11’inci maddesi “Bu özellikteki kiti kendi bünyesinde bulundurmayan firmalar, bu şartlara uygun farklı marka bir kiti ücretsiz vermelidir.” düzenlemesi uyarınca istekli tarafından bedelsiz kit teklif edilmiş olsa dahi Sağlık Bakanlığı Finans Hizmetleri Başkan yardımcılığının 2013/07 nolu Genelgesine istinaden, aday ve isteklilerin, teklif edilen ürünün TİTUBB kayıt veya bildirimi zorunlu olduğu, söz konusu isteklinin teklif ettiği ürünün Teknik Şartname’ye aykırı olduğu dikkate alındığında söz konusu isteklinin teklifinin İdari Şartname’nin 7.1.h’ıncı maddesine de aykırı olduğu, ayrıca Nof-Med Medikal ve Tıbbi Malz. San. Ltd. Şti.’nin Endomysium / Gliadin IgA/lgG kalemi için teklif etmiş olduğu ürünün, endomisyum için sadece özöfagus içerdiği için idarece Gliadin IgA/lgG kalemi için belirlenen 906.490 Nolu Anti Gliadin IgA ve 906.500 Nolu Anti Gliadin IgG SUT Kodlarını karşılamadığı, bu sebeple, SGK Sağlık Uygulama Tebliği gereği teklif edilen ürünlere ait firmalarca sunulan bilgilerin hatalı olması nedeni ile idarenin zarara uğrayabileceği, söz konusu zararın da; İdarece hazırlanan ilgili ihale Şartnamesinde Endomysium / Gliadin IgA/lgG belirtilen test miktarı dikkate alındığında, sadece Endomysium / Gliadin IgA/lgG Kalemi için toplamda asgari 33.658,68TL tutarında olacağı,

 

          e) Teknik Şartnamenin 19.İndirekt Floresan Antikor Tekniği (İfa) Testleri, 15 Parametreli ANA İmmunblot Testi Teknik Şartname’si başlığı altında “10.lmmunblot(strip) testlerinin otomatik olarak değerlendirebilmesi için gerekli olan P.C., tarayıcı, yazıcı ve yazılımı içeren paket ve servis ücretsiz olarak ilgili laboratuvara kurulmalıdır. Yazılım mutlaka CE Belgeli olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, Nof-Med Medikal ve Tıbbi Malz. San. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu yazılımın (AESKU.SCAN®) CE Belgeli olmadığı, dolayısıyla teklif etmiş olduğu ürünün Teknik Şartname’ye uygun olmadığı,

 

            f) Teknik Şartnamenin 19.İndirekt Floresan Antikor Tekniği (İfa) Testleri, Karaciğer İmmunblot Testi Teknik Şartname’si başlığı altında “10.lmmunblot (strip) testlerinin otomatik olarak değerlendirebilmesi için gerekli olan P.C., tarayıcı, yazıcı ve yazılımı içeren paket ve servis ücretsiz olarak ilgili laboratuvara kurulmalıdır. Yazılım mutlaka CE Belgeli olmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, Nof-Med Medikal ve Tıbbi Malz. San. Ltd. Şti.’nin  teklif etmiş olduğu yazılımın (AESKU.SCAN®) CE Belgeli olmadığı, dolayısıyla teklif etmiş olduğu ürünün Teknik Şartname’ye uygun olmadığı,

 

            g) Teknik Şartnamenin 19.İndirekt Floresan Antikor Tekniği (İfa) Testleri, MPO VE PR3’lü ANCA Teknik Şartname’si başlığı altında “2.Lamlar 5’er veya 10’ar kuyucuklu olmalıdır. Kit her test alanında ethanol fikse granülositler, formalin fikse granülositler, Hep-2 Hücreleri+nötrofiller, MPO antijeni, PR3 antijeni içermelidir. Böylelikle tek bir test alanında öncelikle c ANCA, pANCA ayrımı yapılabilmesi, P ANCA değerlendirilmesini etkilemesi nedeniyle o dilüsyondaki ANA görüntüsü kontrol edilebilmeli ve PR3 ve MPO pozitifliği de ayrıca verilebilmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu isteklinin teklif etmiş olduğu ürünün Teknik Şartname’ye uygun olmadığı, anılan Şartname’nin 10’uncu maddesi “Bu özellikteki kiti kendi bünyesinde bulundurmayan firmalar, bu şartlara uygun farklı marka bir kiti ücretsiz vermelidir.” düzenlemesi uyarınca istekli tarafından bedelsiz kit teklif edilmiş olsa dahi Sağlık Bakanlığı Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığının 2013/07 nolu Genelgesine istinaden, aday ve isteklilerin, teklif edilen ürünün TİTUBB kayıt veya bildirimi zorunlu olduğu, söz konusu isteklinin teklif ettiği ürünün Teknik Şartname’ye aykırı olduğu dikkate alındığında söz konusu isteklinin teklifinin İdari Şartname’nin 7.1.h’ıncı maddesine de aykırı olduğu, ayrıca söz konusu isteklinin MPO ve PR3’lü ANCA için teklif etmiş olduğu ürünün, formalin fikse granülositler, Hep-2 Hücreleri+nötrofiller, MPO antijeni, PR3 antijeni içermediği, bu sebeple, SGK Sağlık Uygulama Tebliği gereği teklif edilen ürünlere ait firmalarca sunulan bilgilerin hatalı olması nedeni ile İdarenin zarara uğrayabileceği,

 

            h) Teknik Şartnamenin 19.Indırekt Floresan Antikor Tekniği (İfa) Testleri, C- Cihazların montajı ve sarf malzemeler başlığı altında “1. …Yazılım mutlaka CE Belgeli olmalıdır. Diyagnostik ürünleri kesinlikle standardize değerlendirme yazılımı ile yapılmalıdır.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu istekli tarafından teklif edilen ürünün Teknik Şartname’ye uygun olmadığı,

 

            ı) Teknik Şartnamenin muhtelif maddelerinde, “daha önce denenmemiş kitler için demo çalışmasının isteneceği” yönünde düzenlemelere yer verildiği, en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından teklif edilen kitlerin daha önce İdarece denenmemiş olmasına karşın, demo çalışması da yapılmadığı ve İdarece uygunluk verilerek ihalenin söz konusu isteklinin uhdesinde bırakıldığı, İdarece demo çalışması yapılmadan ihalenin bahsi geçen isteklinin uhdesinde bırakılmasının Kamu İhale Mevzuatına aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların Şekil Unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez .” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında “… İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin 1’inci iddiası kapsamında yer verilen hususların, idareye şikâyet başvurusunda ve idare kararında yer almadığı tespit edildiğinden, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, anılan iddiaya ilişkin olarak başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “… Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

          İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 20 Kısım Laboratuvar Hizmet Alımı İhalesi İşi

b) Miktarı ve türü:

36 Aylık 20 kısım laboratuvar hizmet alımı işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1.h’inci maddesinde “h) Sağlık Bakanlığı Finans Hizmetleri Başkan yardımcılığının 2013/07 nolu Genelgesine istinaden aday veya isteklilerin, teklif edilen ürünün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi aranacaktır. Bunlar teklif ile birlikte ihale dosyasında sunulacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir…” düzenlemesi,

 

Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1.a)Teknik Şartnamede belirlenen hususlar İdari Şartnamede de geçerlidir.

b) Teknik Şartnamede istenen belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

c) İhale listesinin her bir kısmına ilişkin teknik şartnamede belirtilen süre ve koşullar çerçevesinde ihale komisyonu gerek duyduğu takdirde ‘DEMONSTRASYON’ işlemi isteyebilecektir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Genel Şartlar” başlıklı maddesinde “Bu şartnamede teknik özellikleri yazılan ve ilgili kısımlarda belirtilen testleri çalışılacak cihazlar ve reaktifleri için istenen diğer (ortak) özellikler, montaj, eğitim, garanti ve teknik servis, kabul ve muayeneye ve işin amacı ve satın alınacak puanlara ilişkin özellikler aşağıdaki gibidir. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler için “idari şartname” hükümleri geçerli olacaktır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Cihazlar ve Reaktifleri İçin İstenen Diğer (Ortak) Özellikler” başlıklı A.1’inci maddesinde “…27.Teklif edilen kit, cihazların TC ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda (TITUBB) kayıtlı olduklarını ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır. Teklif edilen cihazın Sağlık Bakanlığı ‘Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi’ veri tabanına kayıt belgesi teklif dosyasında sunulmalıdır…33.Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü durumlarda demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon koşullarını sağlayamayan firmanın teklifi reddedilecektir…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “KabuI ve Muayene” başlıklı A.6’ncı maddesinde “1.Cihazların muayene ve kabulü her hastanenin muayene ve kabul komisyonlarınca yapılacaktır. Muayene sırasında firma yetkilileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazların şartnameye uygunluğu hakkında ikna oluncaya kadar deneme kullanımı yapacaktır. Muayene sırasındaki tüm masraflar ve doğabilecek hasarların yükümlülüğü firmaya ait olacaktır.

2.Ürünlerin teslimi aşamasında, ürünlerin orijinal ve Türkçe kullanım kılavuzu (prospektüs) bulunmalıdır. Ayrıca orijinal kutuların üzerinde üreticinin adı, adres, ülkesi, ithalatçının adı, adres, telefon numarası, Sağlık Bakanlığı yetkili satıcı belgesi Sicil No, “Yalnız Vücut Dışında Tıbbi Tanı Amaçlı Kullanılır” ifadesi, “Sağlık Bakanlığının   … tarih ve … sayılı izni ile ithal edilmiştir.” İfadelerinin bulunduğu Türkçe etiket yer almalıdır.” düzenlemesi,

 

 “İşin amacı ve Satın alınacak puanlar” başlıklı A.7’nci maddesinde “1. İşin amacı: Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı hastanelerin laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesidir.” düzenlemesi,

 

 “19. İndirekt Floresan Antikor Tekniği (İfa) Testleri” kısmında yer alan “B. lnkubator Cihazı Kurulacak Yerler, Cihazın ve Kitlerin Teknik Özellikleri” başlıklı B.1’inci maddesinde Otoimmun panelindeki teklif edilen tüm kitler aynı marka olmalıdır.” düzenlemesi,

 

 “19. İndirekt Floresan Antikor Tekniği (İfa) Testleri” kısmında yer alan “ANA Teknik şartnamesi” başlıklı 8’inci maddesinde “Slaytlar, her bir alan Hep-2 hücreleri ve/veya karaciğer dokusu ile kaplı olmalıdır.” düzenlemesi,

 

“19. İndirekt Floresan Antikor Tekniği (İfa) Testleri” kısmında yer alan “Endomysium / Gliadin IgA/lgG Teknik Şartnamesi” başlıklı maddesinde “…3.Kit, indirekt immunfloresan tekniğiyle çalışmalı ve insan serumunda endomisyum ve Gliadin karşı oluşan antikorları saptamaya uygun olmalıdır…8. Slaytlar, her bir alan karaciğer dokusu ve saflaştırılmış peptid yapıdaki Gliadin ile bir arada ya da ayrı ayrı kaplı olmalıdır… 11.Bu özellikte kiti kendi bünyesinde bulundurmayan firmalar, bu şartlara uygun farklı marka bir kiti ücretsiz vermelidir…” düzenlemesi,

 

 “19. İndirekt Floresan Antikor Tekniği (İfa) Testleri” kısmında yer alan “15 Parametreli ANA İmmunblot Testi Teknik Şartnamesi” başlıklı maddesinde“…10.lmmunblot(strip) testlerinin otomatik olarak değerlendirebilmesi için gerekli olan P.C., tarayıcı, yazıcı ve yazılımı içeren paket ve servis ücretsiz olarak ilgili laboratuvara kurulmalıdır. Yazılım mutlaka CE Belgeli olmalıdır… 12.  Daha önce laboratuvarımızda denenmemiş kitler için mutlaka demo çalışması istenecektir.” düzenlemesi,

 

“19. İndirekt Floresan Antikor Tekniği (İfa) Testleri” kısmında yer alan “Karaciğer İmmunblot Testi Teknik Şartnamesi” başlıklı maddesinde “…10.lmmunblot(strip) testlerinin otomatik olarak değerlendirebilmesi için gerekli olan P.C., tarayıcı, yazıcı ve yazılımı içeren paket ve servis ücretsiz olarak ilgili laboratuvara kurulmalıdır. Yazılım mutlaka CE Belgeli olmalıdır… 12.Daha önce laboratuvarımızda denenmemiş kitler için mutlaka demo çalışması istenecektir.” düzenlemesi,

 

 “19. İndirekt Floresan Antikor Tekniği (İfa) Testleri” kısmında yer alan “MPO VE PR3’lü ANCA Teknik Şartnamesi” başlıklı maddesinde “…2.Lamlar 5’er veya 10’ar kuyucuklu olmalıdır. Kit her test alanında ethanol fikse granülositler, formalin fikse granülositler, Hep-2 Hücreleri + nötrofiller, MPO antijeni, PR3 antijeni içermelidir. Böylelikle tek bir test alanında öncelikle c ANCA, p ANCA ayrımı yapılabilmeli, P ANCA değerlendirilmesini etkilemesi nedeniyle o dilüsyondaki ANA görüntüsü kontrol edilebilmeli ve PR3 ve MPO pozitifliği de ayrıca verilebilmelidir

10.Bu özellikte kiti kendi bünyesinde bulundurmayan firmalar, bu şartlara uygun farklı marka bir kiti ücretsiz vermelidir.” düzenlemesi,

 

 “19. İndirekt Floresan Antikor Tekniği (İfa) Testleri” kısmında yer alan “Cihazların montajı ve sarf malzemeler” başlıklı C.1’inci maddesinde “…Yazılım mutlaka CE Belgeli olmalıdır. Diyagnostik ürünleri kesinlikle standardize değerlendirme yazılımı ile yapılmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 2’inci maddesinde ihale konusu işin adının “Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 20 Kısım Laboratuvar Hizmet Alımı İhalesi İşi” olarak, miktarı ve türünün “36 Aylık 20 kısım laboratuvar hizmet alımı işi” olarak düzenlendiği, aynı Şartname’nin 20’nci maddesinde “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir” düzenlemesine yer verildiği, Teknik Şartname’nin A.7.1’inci maddesinde işin amacının “Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı hastanelerin laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesidir.” olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

21.12.2015 tarihli ihale komisyon kararı incelendiğinde; ihalenin “İndirekt Floresan Antikor Tekniği” kısmına ilişkin olarak Özmen Tıbbi Lab. Teş. A.Ş. ile Nofmed Tıbbi Malz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif sunulduğu, isteklilerin tekliflerinin ihale komisyonunca uygun görüldüğü ifadelerine yer verilerek ihalenin “İndirekt Floresan Antikor Tekniği” kısmının Nofmed Tıbbi Malz. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Özmen Tıbbi Lab. Teş. A.Ş.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

29.01.2016 tarihli ve 268 sayılı yazı ile ihalenin “İndirekt Floresan Antikor Tekniği” kısmında gerçekleştirilen demonstrasyona ilişkin bilgi ve belgeler idareden talep edilmiştir.

 

İdarece gönderilen 08.02.2016 tarihli ve E.704 sayılı cevabi yazıda “…“İndirekt Floresan Antikor Tekniği” kısmına ilişkin ilgili firma ile ilgili demonstrasyon bilgi ve belgelerin kurumunuza gönderilmesi istenmiştir. Ancak ihalemizin bahse konu kısmında demonstrasyon yapılmamıştır. Söz konusu kısma ikinci en avantajlı teklifi veren Özmen Tıbbi Lab. Teş. A.Ş. firmasının Kesinleşen İhale Kararına itiraza cevap yazısının “10. İtiraza Cevap” bölümünde en avantajlı teklifi veren firmanın kitlerinin laboratuvarda daha önceki dönemlerde denendiği ayrıca kit ve cihazlarla ilgili ülke genelinde hali hazırda çalışan laboratuvarlarda ki memnuniyetlerinin de göz önüne alındığı belirtilerek itiraz reddedilmiştir. Söz konusu İhalemizin bu kısmı ile ilgili demonstrasyon yapılmamış olup; bilgi ve belgeler mevcut değildir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesi düzenlemeleri incelendiğinde; idarece gerçekleştirilen düzenlemeler arasında isteklilerin teklif ettiği cihazların, Teknik Şartname düzenlemelerine uygunluğunu tevsik etmek amacına yönelik olarak isteklilerin teklifleriyle birlikte sunması gereken belgelere veya yeterlik kriterlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Teknik Şartname’nin “19. İndirekt Floresan Antikor Tekniği (İfa) Testleri” kısmında yer verilen düzenlemeler incelendiğinde; ihalenin söz konusu kısmında isteklilerce temin edilecek cihazların sağlaması gereken teknik özelliklere, cihazların kurulacağı yerler ile ihale konusu iş kapsamında kullanılması öngörülen kitlerin teknik özelliklerine ilişkin düzenlemelere yer verildiği görülmekle birlikte idarece belirlenen teknik özelliklerin istekliler tarafından teklif edilen cihazlar ve kitler bakımından karşılanıp karşılanmadığını tevsik etmek amacıyla isteklilerin sunması gereken belgelere ilişkin düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif ettiği cihaz ve kitlerin Teknik Şartname’de belirlenen şartları sağladığını tevsik etmek amacıyla “Genel Şartlara Uygunluk Belgesi” başlıklı Teknik Şartname uygunluk beyanı, Pera Medikal A.Ş. tarafından düzenlenen “Yetki Belgesi” ile “Garanti ve Teknik Servis Taahhütnamesi”, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen “Kit”lere ilişkin kullanım kılavuzları, TİTUBB kayıtları, “Helmed Otomatikblot Çalışma Platformu” başlıklı belge, “Aesku Systemsgmbh&Co. KG” firmasına ait “Aeskuscan Yazılım”ına ilişkin belge ile “Aesku.Diagnostics” başlıklı belgenin teklifiyle birlikte sunulduğu anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartname’nin “ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesi incelendiğinde; teklif edilen cihazların Teknik Şartname’ye uygunluğunu tevsik etmek amacına yönelik olarak isteklilerin teklifleriyle birlikte sunması gereken belgelere veya yeterlik kriterlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmediği ve 47’nci maddesinde de “İhale listesinin her bir kısmına ilişkin teknik şartnamede belirtilen süre ve koşullar çerçevesinde ihale komisyonu gerek duyduğu takdirde ‘DEMONSTRASYON’ işlemi isteyebilecektir.’’ düzenlemesine yer verildiği tespit edilmektedir.

 

Bu durumda, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde isteklilerden yeterlik kriteri olarak katalog ve/veya teknik vb. dokümanların sunulmasının istenmediği, dolayısıyla söz konusu idari şartname düzenlemesinin istekliler tarafından sunulacak katalog ve/veya teknik vb. dokümanların teknik şartnameye uygunluk denetiminde kullanılabilmesine olanak tanımadığı, teklif edilen cihazların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğu hususunda denetim yapılabilmesi amacıyla idarece ihale aşamasında kullanılabilecek tek enstrümanın İdari Şartnamenin 47’nci maddesinde detayları verilen demonstrasyon işlemi olduğu, ancak anılan maddede demonstrasyon yapıp yapmama konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı ve idare tarafından da söz konusu takdir yetkisinin demonstrasyon yapmama şeklinde kullanıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının reddi gerekmektedir.

 

Başvuru sahibinin 2.d’nci ve 2.g’nci maddelerinde “…istekli tarafından bedelsiz kit teklif edilmiş olsa dahi Sağlık Bakanlığı Finans Hizmetleri Başkan yardımcılığının 2013/07 nolu Genelgesine istinaden, aday ve isteklilerin, teklif edilen ürünün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi zorunlu olduğu… söz konusu isteklinin teklifinin İdari Şartname’nin 7.1.h’ıncı maddesine de aykırı olduğu…”na ilişkin iddialara yer verildiği, ancak İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde yer verilen düzenlemeler dikkate alındığında isteklilerin teklif ettiği ürünlerin Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığının tevsik edilmesi amacıyla istekliler tarafından sunulması gereken belgelere yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen kitlerin Teknik Şartname düzenlemelerine uygun olup olmadığı değerlendirilmeden, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilecek kitin ücretsiz olarak verilip verilmeyeceğine, ücretsiz olarak verilecekse İdari Şarname’nin 7.1.h’ıncı maddesi uyarınca TİTUBB kayıtlarının da sunulmuş olması gerektiğine ilişkin bir değerlendirme yapılamayacağı açıktır. Dolayısıyla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

           

 

Öte yandan, ihalenin şikâyete konu kısmının yaklaşık maliyeti dikkate alındığında 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 6.381,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden 12.763,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı, bu nedenle fazla ödendiği tespit edilen 6.382,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.