Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

“Bütçeleştirilmiş borçlar hesabında kayıtlı tutarlar” a ilişkin Genel Yazı

Muhasebe-31

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı   :90192509-210.06.07/1245528/11/2013
Konu :Ödenek işlemleri

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 22 nci maddesinde, kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkililerinin, merkez dışı birimlere, ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle ödenek gönderecekleri, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ödenek gönderilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanının yetkili olduğu, 34 üncü maddesinin son fıkrasında da, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, bir taahhüde ve harcama talimatına dayanmayan giderlere ilişkin olup, Maliye Bakanlığınca belirlenecek ekonomik kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmayan giderlerin; dayanağını oluşturan harcama belgeleri de eklenmek suretiyle usulüne göre gerçekleştirilerek ilgili hesaplara alınacağı ve ödeneğinin gelmesini müteakip ödeneceği, bu tutarlara ilişkin ödenek gönderme belgelerinin, en geç malî yılın sonuna kadar muhasebe birimine gönderilerek muhasebeleştirme işlemlerinin tamamlanacağı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 22 nci maddesi hükmü gereğince, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ödenek gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar 28/03/2006 tarihli ve 26122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5 Sıra Nolu 2006 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile belirlenmiş ve bu Tebliğde, bütçe ödeneklerinin dağıtımının esas itibariyle ilgili harcama birimlerince planlanacağı ve bu birimlerce düzenlenecek ödenek gönderme belgesiyle sağlanacağı, harcama birimlerinin ödenek gönderme belgelerini e-bütçe sistemini kullanarak yapacakları, 34 üncü maddesinin son fıkrasının uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ise 07/03/2009 tarihli ve 27162 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Sayılı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği ile belirlenmiş ve bu Tebliğde de, muhasebe birimlerince, 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına kaydedilen tutarların, ilgili kamu idareleri strateji geliştirme birimleri tarafından say2000i sisteminden (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi-KBS) raporlanabildiği, strateji geliştirme birimlerince, raporlanan tutarlara ilişkin ödeneklerin, kurum bütçesinde yeterli ödeneğin bulunması halinde, ödenek gönderme belgesi ile ilgili muhasebe birimlerine gönderileceği belirtilmiştir.

İdarelerin bütçe ile verilen ödeneklerin kullanımını etkin bir şekilde planlamasının, ödenek ihtiyacı bulunan birimlere zamanında ödenek göndermesi ve gerektiğinde ödenek fazlası olan yerdeki ödenekleri tenkis etmek suretiyle ihtiyaç duyulan birimlere ödenek göndermesine bağlı olduğu, KBS Kullanıcı Raporları (Bütçe, Personel, Kesin Hesap) uygulamasının; üst yöneticiler, strateji birimleri ve harcama yetkilileri tarafından kullanılmasının, üst yöneticilere idaresine ait bütçe işlemlerinin gözetimini, strateji birimlerine bütçe işlemlerinin koordinasyonu ile kesin hesap işlemlerinin yürütülmesi ve harcama yetkililerine ödenek işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde önemli katkı sağlayacağı muhtelif tarihlerde yapılan duyurularla ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, kamu idarelerinin 2013 yılı merkezi yönetim bütçesi ile kendilerine tahsis edilen ödenekleri etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanmaları, böylece herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları açısından; ödeneği bulunmaması nedeniyle bekletilen 2 Sayılı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği eki listede yer alan mal ve hizmet alım giderlerinden doğan borçlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin, harcama süreci ve ödenek dağıtımında gecikme yaşanmaması için ödeme emri belgesine bağlanarak ivedilikle muhasebe birimlerine intikal ettirilmesinin sağlanması, muhasebe birimlerince de söz konusu tutarları bütçeleştirilmiş borçlar hesabına almaları, taşra birimlerinin ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak (serbest bırakma dahilinde) ödenek gönderme/dağıtma işlemlerini ivedilikle gerçekleştirmeleri ve bütçeleştirilmiş borçlar hesabının bir sonraki yıla devir vermemesine özen göstermeleri gerekmektedir.

Bilgilerini ve ödeneklerin gönderilmesi ve kullanılması ile ilgili olarak yukarıda bahsedilen hususlara özenle uyulması, bütçeleştirilmiş borçlar hesabında kayıtlı tutarlara ilişkin gözetim/denetim yükümlülüğünün Bakanlığımız birimlerinde olduğunun bilinmesi hususunda gereğini arz ve rica ederim.

          Naci AĞBAL

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM :

Gereği :                                                          Bilgi :

– 5018 sayılı Kanuna Ekli (I) Sayılı              – Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne

Cetvelde Yer Alan Kamu İdarelerine

– 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

– Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.