Devlet MemuruKARİYER

Boş Kadroya Kurum İçi Vekalette Ödenecek Maaş, Zam ve Tazminatlar Nelerdir?

Muhasebe-32

Ödenecek Vekalet Aylığı Tutarı ile Zam ve Tazminatlar

 

ca- Ödenecek Vekalet Aylığı

DMK’nın 86 ncı maddesine göre, boş kadroya kurum içinden atanan vekil memurlara, 175 inci maddeye göre, vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının (ek gösterge dahil ) üçte biri ödenir. Ödenecek vekalet aylığı tutarını şu şekilde formüle edebiliriz.

(Gösterge+Ek Gösterge) X Maaş Katsayısı X 1/3

cb- Ödenecek Zam ve Tazminatlar

 

Memurlara ödenecek iş güçlüğü, iş riski zammı, temininde güçlük zammı, mali sorumluluk zammı ile özel hizmet tazminatı, eğitim ve öğretim tazminatı, din hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı, adalet hizmetleri tazminatı ve denetim tazminatı 657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra gelen 570 sayılı KHK ile değişik ek madde uyarınca Kanundaki nispetleri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde belirlenmektedir. Kanunun verdiği yetkiye dayanarak her yıl zam ve tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi çıkarılır.

1998 yılına ilişkin olarak yayımlanan ve halen 2001 yılı için de geçerli olan 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (Yan Ödeme Kararnamesi) 6/H maddesinin b fıkrasında, boş kadroya kurum içinden vekalet edecek memurlara ödenecek zam ve tazminatların ne miktarda ve hangi şartlarda ödeneceği düzenlenmiştir.

Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere, asli kadroları için öngörülen zam ve tazminatların toplamı ile vekalet ettikleri kadro için öngörülen zam ve tazminatların toplamının net tutarları mukayese edilerek fazla olanı; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görevin fiilen yapıldığı sürece ödenir.

Ancak, bu ödemenin yapılabilmesi için vekalet edenlerin 99 seri nolu DMK Genel Tebliğinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, sadece bazı memurluk sınıflarında bulunanlara ödenen zam ve tazminatlardan bu görevlere vekalet edenler yararlanamayacaklardır. Örneğin, Mülki İdare Amirliği özel hizmet tazminatından sadece kadroları bu sınıfta bulunan memurlar faydalanır. Bu görevlere vekalet edenler bu tazminattan faydalanamazlar.

Yine, 27 Mart 1998 tarih ve 23299 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 151 seri nolu DMK Genel Tebliği ile vekalet görevi ile ilgili olarak uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla, ödenecek zam ve tazminatların nasıl hesaplanacağı ve hangi şartlarla verileceği açıklanmıştır.

Anılan Tebliğin 7 inci maddesinin b fıkrasında bir örnek verilerek zam ve tazminatların nasıl hesaplanacağı belirtilmiştir.Buna göre;

Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere; asli kadrolarının zam ve tazminatları ile vekalet ettikleri kadroların zam ve tazminatları ayrı ayrı toplanarak net tutarları mukayese edilecek ve ilgililere net tutarı fazla olan kadro üzerinden ödeme yapılacaktır.

ÖRNEK: 1 inci derece mühendis kadrosunda çalışan ve yine 1 inci derece Şube Müdürlüğü kadrosuna vekalet eden bir Devlet memuru için;

-1 inci derece Mühendis kadrosu için I sayılı Cetvelin (B) bölümünün 2 nci sırasından (800) puan iş güçlüğü zammı ile (1400) puan temininde güçlük zammı olmak üzere (2200) yan ödeme ve II sayılı Cetvelin (E) bölümünden (normal bölge için) %125 oranında özel hizmet tazminatı;

-1 inci derece Şube Müdürlüğü kadrosu için ise I Sayılı Cetvelin (A) bölümünün 24 üncü sırasından (600) puan iş güçlüğü zammı, (500) puan temininde güçlük zammı ile (B) bölümünün dip not 2 nci sırasından (1400) puan (Ancak Kararın 2 nci maddesi gereği istisnalar hariç temininde güçlük zammı toplamı 1800 puanı geçemeyeceğinden 1300 puan olarak dikkate alınacaktır.) temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (2400) puan yan ödeme ve vekalet eden memur mühendis kariyerine haiz olduğundan, II Sayılı Cetvelin (A) bölümünün 9 uncu grubundan %145 oranında özel hizmet tazminatı;

ödenmesi öngörülmüş bulunduğundan, bu personele vekalet dolayısıyla verilecek zam ve tazminatların hesabında aşağıdaki hesaplama tarzı takip edilecektir.

 

Veriler

Mühendis

(Asli Kadro)

Şube Müdürü

(Vekalet Edilen Kadro)

Hakedişler:
-Zam Tutarı:2.200×5.820=12.8002.400×5.820=13.960
-Tazminat Tutarı:173.280[1]x%125=216.600173.280x%145=251.250
-Hakediş Toplamı:229.400265.210
Kesintiler:
-Damga Vergisi:229.400×0.006=1.370265.210×0.006=1.590
-Gelir Vergisi:12.800x%15=1.92013.960x%15=2.090
-Kesinti Toplamı:3.2903.680
Net Tutar:226.110261.530

Buna göre, vekil memura, vekalet ettiği Şube Müdürlüğü kadrosunun zam ve tazminat tutarı üzerinden ödeme yapılacaktır.

Ancak, vekalet nedeniyle bu ödemenin yapılabilmesi için vekalet eden personelin, 99 Seri Nolu DMK Genel Tebliğinde açıklanan şartlara yani asilde aranan tahsil seviyesi, hizmet süresi ve kariyeri gibi şartları haiz olması gerekmektedir. Bu itibarla, vekalet şartlarını haiz olmayanlardan tedviren görevlendirilenlere herhangi bir ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Nitekim, Sayıştay Temyiz Kurulunun 05.02.1995 tarih ve 23711 sayılı kararında; “vekilin asilde aranan şartları taşımadığı durumlarda tedviren atama söz konusu olduğundan, bu şekilde atanan memura iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı ile özel hizmet tazminatı farkı ödenemez.” denilerek vekalet nedeniyle yapılan iki görev ile ilgili zam ve tazminat farklarının ödenmesinin mümkün olmadığından bahisle tazmin hükmünün tasdikine karar verilmiştir.

657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre yapılan atamalarda, vekalet edilen göreve ait zam ve tazminatların hesaplanmasında anılan Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar (1/3, 2/3) dikkate alınmayacaktır.

Tazminatlarla ile uygulamada karşılaşılan diğer bir sorun ise, vekil memurlara vekalet ettikleri kadro ile ilgili olarak makam tazminatı ödenip ödenemeyeceğidir. DMK’nın Ek 26 ncı maddesinde, Kanuna ekli IV sayılı cetvelde ünvanlarda yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarda makam tazminatı ödeneği hükme bağlanmıştır.

4 Şubat 1998 tarih ve 23248 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve halen uygulanmakta olan 98/10548 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, (Yan Ödeme Kararnamesi) DMK’nın mülga 213 üncü maddesinden sonra gelen ek maddede yer alan zam ve tazminatlara ilişkin miktar ve esasları düzenlemekte olup, anılan Kanunun Ek 26 ncı maddesi ile düzenlenen makam tazminatı, bu kapsamdaki zam ve tazminatlar arasında yer almamaktadır.

Bu itibarla, vekil memurlara, vekalet ettikleri kadro için öngörülen makam tazminatının ödenmesi mümkün değildir. Nitekim Devlet Personel Başkanlığının konuya ilişkin 28.11.1995 tarihli görüşü de bu yöndedir.[2]

[1] En yüksek Devlet memuru maaşının (8000+1500) aylık katsayı (18.240) ile çarpımıdır.

[2] T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, Koordinasyon Dairesi, Mütalaalar Bülteni 12, Temmuz 1996, s.11-12

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.