Devlet Personel Başkanlığı

Birinci derceli kadroya atanma, 933 s. Kanuna tabi hizmet değerlendirilmesi hk

Memur-3

Birinci derceli kadroya atanma, 933 s. Kanuna tabi hizmet değerlendirilmesi hk

Kategori Torba Kadro
Kanun / Madde(ler) 657 / 4, 36, 59, 68
Tarih 25/04/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 176. sayfa
Özet Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında 933 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken Genel Sekreterliğinize açıktan Avrupa Birliği İşleri Uzmanı olarak atanan ?.?ya adaylık hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı, sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve birinci dereceli kadroya atanıp atanamayacağı hk.

?.. Müsteşarlığında 933 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken kurumunuza açıktan ?? Uzmanı olarak atanan personele adaylık hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı, sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve birinci dereceli kadroya atanıp atanamayacağı hususlarında tereddüde düşüldüğünden bahisle görüş talep eden ilgide kayıtlı yazı ve ekleri incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Devlet Memurluğuna Alınma” Başlıklı 3 üncü kısmında memuriyete giriş şartları düzenlenmiş olup; sınav şartını düzenleyen 50 nci maddesi, Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğunu, istisnai memurlukları düzenleyen 59 uncu maddesinde ise, sayılan unvanların bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memuriyete atanabileceği hüküm altına alınmıştır. Bunun dışında özel bir kanuni düzenleme ile Devlet memuru kadrolarına atanılabilinmektedir.

Nitekim, 5916 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü maddesinde “(1) Bir defaya mahsus olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerde, uluslararası kuruluşlarda, özel sektörde en az dört yıldır fiilen görev yapmakta olan personelden;
a) Avrupa Birliği alanında en az dört yıl fiilen çalışmış olan,
b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puanı olan veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olan,
c) Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığına atanabilme niteliğini haiz ve 50 yaşını doldurmamış olan,
ç) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde açılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar, başarı sıralaması dikkate alınarak Avrupa Birliği İşleri Uzmanı olarak atanırlar. Bu madde hükümlerine göre atanacak olanların sayısı toplam Avrupa Birliği İşleri Uzmanı ve Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez. Sınava ilişkin esaslar Bakan onayıyla yürürlüğe girecek yönetmelikle belirlenir” hükmünde yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde değerlendirilmesi için yasal düzenleme bulunması gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Tesis edilen sınıflar” başlıklı değişik 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış ve devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Anılan maddenin Ortak Hükümler Bölümünün (C) bendinin 6 ıncı fıkrasında “Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan hükümde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve 237 inci maddesinin (e) fıkrasına istinaden sözleşme ile çalıştırılan personelin memur statüsüne geçirilmeleri halinde sözleşmeli olarak geçen sürenin tamamının memuriyette geçmiş sayılarak kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi kabul edilmiş, burada kullanılan “memuriyete geçirilmeleri” ibaresinin sınavla ilk defa Devlet Memuru olarak atanmış olanları da kapsaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Ayrıca, anılan Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.
Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,
hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her “3” yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar uyarınca;
1- Adı geçenin 5916 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü maddesinde yer alan özel kanuni düzenleme ile Avrupa Birliği İşleri Uzmanı olarak atandığı anlaşılmaktadır. Devlet memuru kadrolarına, genel hükümlere göre ilk defa memur olarak atananların 657 sayılı Kanunun hükümleri gereği adaylık hükümlerine tabi olacağı, ancak anılan kanuni düzenleme ile memuriyet kadrolarına geçenlerin adaylık hükümlerine tabi olacağına ilişkin açık bir düzenleme olmaması nedeniyle adaylık hükümlerine tabi tutulmayacağı,
2- Mer’i mevzuat hükümlerine uygun olarak Devlet memuru olanların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ve 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 inci maddeleri hükümleri uyarınca sözleşmeli olarak çalıştıkları sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde mezkûr 36 maddenin (C ) bendinin 6 ıncı fıkrası uyarınca değerlendirilebileceği,
3- ?.’nın, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bir kurum olan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında 933 sayılı Kanunun 4 üncü ve 8 inci maddeleri hükümleri uyarınca sözleşmeli statüde çalıştığı sürenin tamamının 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi uyarınca değerlendirilmesi gerektiği, toplam hizmet süresinin 12 yıldan fazla olması sebebiyle 1 inci dereceli kadrolara atanmasının mümkün bulunduğu,
mütalaa edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.