Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Belge Düzenlenme Tarihinden Önceki 5 Yıl Boyunca Şirketin En Az %51 Hissesine Sahip Olduğu Anlaşılamadığı (Kik Kararı)

Toplantı No: 2016/019
Gündem No: 33
Karar Tarihi: 16.03.2016
Karar No: 2016/UY.III-790
Şikayetçi:
Bayram Sezer – Özyıldız İnşaat Tic. Ve San. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Mersin Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

22.02.2016 / 11345

Başvuruya Konu İhale:

2015/167087 İhale Kayıt Numaralı “Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu Ve Kapasite Artırımı Yapım İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Bayram Sezer – Özyıldız İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

Bayraktar Mah. Suna Sokak No: 9/1 Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Mersin Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,

Mahmudiye Mah. Zeytinlibahçe Cad. 99 33070 Akdeniz/MERSİN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/167087 İhale Kayıt Numaralı “Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ve Kapasite Artırımı Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Mersin Belediye Başkanlığı  Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 31.12.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ve Kapasite Artırımı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Bayram Sezer – Özyıldız İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 08.02.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.02.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.02.2016 tarih ve 11345 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/502 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale kapsamında sunmuş oldukları ortaklık durum belgesinin standart forma uygun olmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, sunulan ortaklık durum belgesinde iş deneyimi kullanılan ortağın 5 yıldan beri Özyıldız İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. nin %63 hissesine sahip olduğunun belirtildiği ayrıca Ticaret Sicil Gazetesinden de bu durumun anlaşıldığı, kaldı ki söz konusu durumun teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı, ihalelerde sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu bilgilerin tamamlatılabileceği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde …(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

 

 (11) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(12) Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

 …” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Ortaklık durum belgesi” başlıklı 11’inci maddesinde “İhaleye katılan tüzel kişinin, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliğine göre ortağına ait iş deneyimini gösteren belgeyi sunması halinde, bu belgeyle birlikte ortaklık durum belgesinin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

Ortaklık durum belgesinin kimin tarafından düzenleneceği ve hangi durumlarda aday veya isteklilerce sunulmasının zorunlu olduğu hususlarına İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı maddesinde yer verilmiştir. Sunulacak belgenin İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ilgili standart forma uygun şekilde ve ihalenin ilk ilan veya ihaleye davet tarihinden sonra SM, YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur.” açıklaması,

Aynı Tebliğin “Mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmaları”  başlıklı 43’üncü maddesinde 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkün olup, bu kapsamda tüzel kişilerin ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin % 51 veya daha fazla  hissesine sahip olduğunun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra SM, YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri tarafından düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur… ” açıklaması,

Aynı tebliğin “Ortaklık durum belgesi” başlıklı 44’üncü maddesinde “Tüzel kişi aday veya isteklilerin, ortaklarına ait iş deneyimini gösteren belgeleri sunmaları durumunda; Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin dokuz, ve onbirinci fıkralarında yer alan hükümler uyarınca, iş deneyim belgesi veya mezuniyet belgesi sahibi ortaklarının ortaklık hisse oranları ve sürelerine ilişkin olarak, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya SM, YMM ya da SMMM tarafından düzenlenen belgeleri sunmaları zorunludur. Bu kapsamda;

a) Tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ortağının iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda, (KİK031.1/Y) nolu standart formun,

c) Tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağının mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım durumunda; (KİK031.3/Y) nolu standart formun,

düzenlenerek başvuru veya teklif kapsamında sunulması gereklidir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinden ihale konusu işin adının “Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ve Kapasite Artırımı Yapım İşi”,  miktarı ve türünün  Atıksu Arıtma Tesisinin Rehabilitasyonu ve Kapasite Artırımı Yapımı, İşletmeye Alınması ve Kesintisiz 180 Gün Süreyle İşletilmesidir.” olduğu  anlaşılmıştır.

 

Aynı Şartname’nin  “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80‘inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki Benzer İş Grupları Listesinde Yer Alan A/XI  Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İş deneyim belgesi yerine Mezuniyet Belgesi/Diploma sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler için İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği bölümü ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinde, ihaleye katılan tüzel kişilerin, ortaklarına ait iş deneyimini gösteren belgeleri sunmaları durumunda; iş deneyim belgesi veya mezuniyet belgesi sahibi ortaklarının ortaklık hisse oranları ve sürelerine ilişkin olarak, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya SM, YMM ya da SMMM tarafından düzenlenen belgelerini sunmalarının zorunlu olduğu, buna göre tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ortağının iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda (KİK031.1/Y) nolu standart formun, tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağının mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım durumunda (KİK031.3/Y) nolu standart formun düzenlenerek başvuru veya teklif kapsamında sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

Bayram Sezer- Özyıldız İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı olan Özyıldız İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan  ortaklık durum belgesinin KİK031.3/Y nolu standart forma uygun olmadığı gerekçesi ile anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı olan Özyıldız İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsiken Hasan Ünlü’ye ait Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İnşaat Mühendisliği) mezuniyet belgesinin sunulduğu görülmüştür.

Özyıldız İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan ortaklık durum belgesinde, mezuniyet belgesi kullanılan Hasan Ünlü’nün belgenin düzenlendiği tarihte  Özyıldız İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin  %63 hissesine sahip olduğu, belgenin düzenlenme tarihinden önceki 5 yıl boyunca Özyıldız İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin kesintisiz olarak yüzde elliden fazla hissesine sahip ortağı olduğu ve ortaklık oranının %50’ye veya %50’nin altına düşmesi durumunda belgenin kanun kapsamındaki ihalelerde kullanılamayacağının belirtildiği görülmüş olup, sunulan ortaklık durum belgesinin (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Bu kapsamda belge düzenlenme tarihi itibariyle ortaklık hisse oranı %63 olmakla birlikte, metin kısmında yer alan “bu belgenin düzenlenme tarihinden önceki 5 yıl boyunca Özyıldız İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin  kesintisiz olarak yüzde elliden fazla hissesine sahip ortağı olduğu  ifadesi dikkate alındığında, belge düzenlendiği tarihten itibaren geriye doğru kesintisiz olarak beş yıl boyunca en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağı olduğunun tevsik edilemediği anlaşılmıştır. 

 

Buna göre Özyıldız İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan ortaklık durum belgesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından Bayram Sezer- Özyıldız İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın iş deneyimini tevsik amacıyla sunduğu belgelerin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Mevzuat hükümlerinden tüzel kişinin ortağına ait mezuniyet belgesinin iş deneyimini tevsiken kullanılabilmesi için, mezuniyet belgesiyle birlikte ihale ilan tarihinden sonra düzenlenen ortaklık durum belgesinin sunulması, belge düzenlenme tarihinden önceki 5 yıl boyunca mezuniyet belgesi kullanılan ortağın şirketin en az %51 hissesine sahip olması gerektiği anlaşılmış olup başvuru sahibi tarafından sunulan mevcut Ticaret Sicil Gazetelerinde mezuniyet belgesi kullanılan Hasan Ünlü’nün  belge düzenlenme tarihinden önceki 5 yıl boyunca Özyıldız İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin en az %51 hissesine sahip olduğu   anlaşılamamıştır.

 

           Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda başvuru sahibi istekli tarafından sunulan ortaklık durum belgesindeki ifadelerin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin  mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.