GÜNCEL HABERLERİDARE HUKUKUMahalli İdareler

Belediye Norm Kadro Ne Demektir?

İmzalayan bayan-2

Mahalli İdarelerde Norm Kadro Sistemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21’inci, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 17’inci maddesinde;  belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin, kadro işlemlerinin norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde ilgili meclislerce yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasında ise; norm kadro ilke ve standartlarının Devlet Personel Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken tespit edileceği belirtilmiştir.

Hazırlanma Süreci Ve Temel Hedefler
Bu hükümlere istinaden “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” aşağıda belirtilen hedef ve ilkeler çerçevesinde hazırlanmıştır:

a) Norm kadro ilke ve standartları belirlenirken kadro sürecine ilişkin işlemlerin merkeze gönderilmeyip mahallinde sonuçlandırılması ve bunun sonucunda; kırtasiyeciliğin azaltılması, zaman ve kaynak israfının önlenmesi, hizmetlerin etkinliğini sağlayacak bir yapının oluşturulması amaçlanmıştır.

b) Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde kamu kaynaklarının verimli kullanılması, kamu hizmetlerinde; hizmet kalitesini artıracak nitelikte, unvanda ve sayıda personel istihdamını sağlayacak alt yapının oluşturulması hedeflenmiştir.

c) Yüklenilen görevlerle uyumlu yetki ve sorumlulukları belirleyecek,  bu yetki ve sorumluluğu yerine getirecek nitelikli eleman teminini sağlayacak ve bu görevleri belli bir standarda kavuşturacak bir sistem oluşturulması istenilmiştir.

d) Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 87’inci maddesinin (b) fıkrası ile; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinin (b) bendi ile 5 ve 11’inci maddelerin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece mahalli idarelerin kadro işlemlerinin hangi usul ve esaslara göre yürütüleceğine dair mevzuatta boşluk meydana gelmiştir.

Ayrıca, söz konusu Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (l) bendi ile belediye meclislerine “Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek” yetki ve görevi verilmiştir. Ancak belediye meclislerinin kendilerine verilen bu görevi hangi usul ve esaslara göre yürüteceğine dair herhangi bir hukuki düzenleme bulunmamaktaydı.

“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” ile norm kadro ilke ve standartlarına göre  belediye meclislerince gerçekleştirilecek iptal, ihdas ve kadro değişiklik işlemlerinin usul ve esasları belirlenmiş ve bu alanda oluşan boşluğun genel personel rejimini ilkeleri de göz önünde bulundurarak doldurulması amaçlanmıştır.

e) Yukarıda değinilen hususlar sonucunda esnek, değişimlere uyum sağlayabilecek, denetlenebilir, öngörülebilir, uygulanabilir ve kamu personel rejimi ile uyumlu bir mahalli idare kadro sistemi oluşturulması söz konusu Yönetmeliğin hazırlanmasında temel gereksinim olarak ortaya çıkmıştır.

Norm Kadro Sisteminin Genel Yapısı
Belirlenen bu ilke ve hedefler çerçevesinde; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” te uygulamanın temelini oluşturacak 5 ayrı cetvele yer verilmiştir. Bunlar;
Ek – 1 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerine İlişkin Tasnif Cetvelleri,
Ek -2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerine İlişkin Norm Kadro Standartları Cetvelleri,
Ek -3 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerine İlişkin Kadro Unvanları Listeleri,
Ek -4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerine İlişkin Kadro Kütükleri,
Ek -5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerine İlişkin Kadro Cetvelleri, şeklinde 5 ana grup olarak tespit edilmiştir.
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerine İlişkin Tasnif Cetvelleri belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin hukuki statüleri ve hizmet özellikleri dikkate alınarak altı ana grupta oluşturulmuştur. Bu gruplar;

(A) Grubu: Büyükşehir Belediyeleri,
(B) Grubu: İl Belediyeleri,
(C) Grubu: Büyükşehir İlçe Belediyeleri
(D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri,
(E) Grubu: Belediye Bağlı Kuruluşları,
(F) Grubu: Mahalli İdare Birlikleri,

şeklinde tespit edilmiştir. Her grup öncelikle kendi içerisinde nüfusuna göre alt gruplara ayrılmıştır. (B), (C) ve (D) gruplarındaki belediyeler ise ilçe merkezi olma, sanayi-ticaret yoğunluğu ve turizm nitelikleri bakımından ayrıca değerlendirilmiştir. Bu özellikleri taşıyan belediyelere nüfusu itibariyle bulunduğu alt gruptan üst nüfus gruplarına çıkma imkanı sağlanmıştır. Böylece belediyelerin hizmeti sunumu yükümlülüklerinin belirlenmesinde nüfus ana parametre olarak alınmakla birlikte ilçe merkezi olma, sanayi-ticaret yoğunluğu ve turistik faaliyet yoğunluğu da dikkate alınarak dinamik ve kapsamlı bir sistem oluşturulmuştur.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerine İlişkin Norm Kadro Standartları Cetvelleri ise Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Tasnif Cetvelleri göz önünde bulundurularak  tasnif edilmiştir. (A), (B), (C), (D), (E) ve (F) grupları yukarıda da belirtilen hizmet özellikleri göz önünde bulundurularak;

(A) Grubu: Büyükşehir Belediyeleri; 5 alt grup,
(B) Grubu: İl Belediyeleri; 9 alt grup,
(C) Grubu: Büyükşehir İlçe Belediyeleri;  19 alt grup,
(D) Grubu: İlçe ve Belde Belediyeleri; 16 alt grup,
(E) Grubu: Belediye Bağlı Kuruluşları; 8 alt grup,
(F) Grubu:  Mahalli İdare Birlikleri; 2 alt grup,

olarak tespit edilmiştir.

Her ana grubu oluşturan alt grupların kadroları tespit edilirken; belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin mevcut memur kadroları gözden geçirilmiş ve her alt grup için ortalama kadro sayısı tespit edilmiştir.

Tespit edilen ortalama kadroların standart sapmaları da belirlenerek norm kadro tayininde göz önünde bulundurulmuştur. Alt gruplar için belirlenen toplam norm kadro sayısının hizmet sınıfları arasında dengeli ve hizmet sunum gereklerine uygun dağıtılabilmesi amacıyla sondaj yönteminden faydalanılmıştır. Yukarıda değinilen tekniklerin kullanılması sonucu norm kadro unvanları, standart kadro sayıları ile kadroların hizmet sınıfları itibariyle dağılımı objektif bir biçimde belirlenmeye çalışılmıştır.

kaynak:DBP

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.