TEFTİŞ&DENETİMYolsuzluk ve Mücadele

Başbakanlık Yolsuzluk Genelgesi…30.04.2016

Muhasebe-24

Başbakanlık, Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadele Edilmesi için 21 maddelik eylem planı açıkladı.

İŞTE BAŞBAKANLIK GENELGESİ

Başbakanlıktan:

Konu: Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi

GENELGE

2016/10

12/1/2002 tarihli ve 2002/3 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde; Ülkemizde saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesine yönelik genel prensipleri belirlemek üzere “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Komisyonu” kurulmuş, 2009/19 sayılı Genelge ile söz konusu komisyonun adı “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu” olarak değiştirilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan “Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014)” Bakanlar Kurulunun 1/2/2010 tarihli kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. “Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı” çerçevesinde yapılan tespit, öneri ve çalışmalar Komisyonun 14/1/2014 tarihli ve 2014/1 sayılı kararı ile değerlendirilerek kanun değişikliği önerilerinin Bakanlar Kuruluna sunulması ve ikincil mevzuat değişikliği önerilerinin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların sorumlu kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi kararı alınarak söz konusu Strateji kapsamındaki çalışmalar neticelendirilmiştir.

Bununla birlikte, saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak söz konusu strateji ve eylem planında yer alan diğer tedbirleri de kapsayacak şekilde 2016-2019 yılları için yeni bir eylem planı hazırlanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda hazırlanan eylem planlarını onaylamak, gerektiğinde kamuoyu ile paylaşmak ve uygulanmasını gerçekleştirmek ile eylem planında belirtilen amaçlara ulaşılmasında etkinliği ve koordinasyonu sağlamak ve yılda en az iki defa toplanmak üzere; Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında; Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliye Bakanlarından oluşan “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu

görevlendirilmiştir.

Saydamlığın artırılması ve yolsuzlukların önlenmesine yönelik, Komisyon tarafından alman kararları yerine getirmek, eylem planının uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak, uygulamaları denetlemek ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamak ve yılda en az dört defa toplanmak üzere; Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye bakanlıkları müsteşar yardımcılarından müteşekkil “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Yürütme Kurulu” oluşturulmuştur.

Komisyon ve Yürütme Kuruluna görevlerinin yerine getirilmesi ile onaylanan plan ve raporların gereği için sorumlu kuruluşlara iletilmesinde sekretarya hizmeti vermek üzere Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilmiştir.

Ayrıca, Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planının uygulanmasına yönelik çalışmaları izlemek ile bu konuda izleme raporu hazırlayarak Komisyona sunmak ve yılda iki defa toplanmak üzere bir Öğretim Üyesi (Akademisyen) başkanlığında, Sayıştay Başkanlığı ile işçi ve işveren kuruluşlarını temsilen birer üyeden müteşekkil Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planını İzleme Grubu oluşturulmuştur. İzleme Grubunun Başkan ve üyeleri, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı tarafından belirlenecek ve sekretarya hizmetleri Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

Bakanlar Komisyonunun 23/4/2016 tarihli toplantısında kabul edilen ve ekte yer alan Eylem Planındaki tedbirlerin uygulanarak adil, hesap verebilir, saydam ve güvenilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ve yolsuzluğa karşı toplumsal bilincin artırılarak yolsuzluk suçlarına yönelik eğilimlerin engellenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda Komisyonun ve Yürütme Kurulu ile İzleme Grubunun görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım bütün kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacaktır.

2009/19 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELENİN GÜÇLENDİRİLMESİ EYLEM PLANI (2016-2019)

ÖNLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLERAmaç Sorumlu Kuruluş Gerçekleşme

Dönemi

Başarı

Göstergesi

01Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanında, açıklık ve şeffaflığa ilişkin uygulamaların geliştirilmesi ve denetimin etkinleştirilmesiSiyasi partiler ve seçim kampanyalarının finansmanının şeffaf hale getirilmesi ve denetim mekanizmalarının kurulmasıAdalet Bakanlığı12 ayKanun

Değişikliği

Yapılması

02Siyasi etik ile ilgili çalışmaların tamamlanmasıGelişmiş ülkelerdeki örneklerine uygun olarak siyasi etik kurallarının belirlenmesiAdalet Bakanlığı12 ayKanun

Düzenlemesi

Yapılması

033628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunundaki mal bildirimlerine ve diğer uygulamalara ilişkin hükümlerin gözden geçirilmesi3628 sayılı Kanunun daha etkin uygulanmasının sağlanmasıAdalet Bakanlığı24 ayKanun

Değişikliği

Yapılması

04Kamu görevinden ayrılanların yapamayacağı işlerle ilgili kanuni düzenlemelerin ve uygulama etkinliğinin gözden geçirilmesiKamu görevi sırasında elde edilen bilgilerin, çevrenin ve sağlanan uzmanlığın görevden ayrıldıktan sonra kamu aleyhine ve özel çıkar temini için kullanılmamasının sağlanmasıDevlet Personel Başkanlığı18 ayKanun

Değişikliği

Yapılması

05Kamu Görevlileri Etik Kurulu rehberliğinde kamu yönetimi içerisindeki her bir meslek grubu için ayrı etik ilkelerin belirlenmesi ve çıkar çatışmalarının engellenmesiMesleki etik ilkeler belirlenerek kamu görevlilerinin bu ilkelere uyumunu sağlamak ve çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasını engellemekKamu Görevlileri Etik Kurulu24 ayEtik İlkelerin Belirlenmesi
06Yerel yönetimlerde seçimle işbaşına gelenler için etik ilkelerin belirlenmesiYerel Yönetimlerde seçimle iş başına gelen görevliler için etik ilkelerin belirlenerek etik davranışların teşvik edilmesiİçişleri Bakanlığı24 ayEtik İlkelerin Belirlenmesi
07Denetim birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve bu birimler arasında etkin işbirliği ve koordinasyonun sağlanması suretiyle yolsuzluğa açık risk alanlarının belirlenerek gerekli tedbirlerin alınmasıDenetim birimlerinin yolsuzlukla mücadelede etkinliğinin artırılmasıBaşbakanlık

(Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı)

36 ayMevzuat

Değişikliği

Yapılması

08Sivil toplum kuruluşlarında, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında saydamlığın artırılmasıSTK’larm bildirimlerine ilişkin yükümlülüklerinde ınternet kullanımının yaygınlaştırılarak şeffaflığın artırılması

(Varsa Bilgi Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi),

Bağımsız denetim uygulamasının etkinliğinin artırılması.

Mali tablolara standart getirilmesi, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında saydamlığın artırılması

1- İçişleri Bakanlığı (Dernekler)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İlgili sendikalar)

3) Her Bakanlık mevzuat düzenlemesi yaptığı kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (oda, borsa, birlik, baro, v.b.) ile ilgili çalışma yürütecek

24 ayMevzuat

Değişikliği

Yapılması

09Yolsuzluk suçlarına ilişkin yargılama sonuçlan ile Devlet Personel Başkanlığında disiplin cezası alan kamu görevlileri hakkında oluşturulan veri tabanlarından yararlanılarak risk alanlarının belirlenmesiİstatistiki verilerin toplanması ve bu verilerin kullanılarak risk alanlarının tespit edilmesiDevlet Personel Başkanlığı24 ayİstatistik! Verileri İçeren Rapor Hazırlanması
10Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsman) etkinliğinin artırılmasıKamu Denetçiliği Kurumunun etkinliği sağlanarak, bu alanda uluslararası temel hak ve hürriyetleri koruma mekanizmaları doğrultusunda mevzuat ve uygulama uyum düzeyinin yükseltilmesiAdalet Bakanlığı18 ayMevzuat

Değişikliği

Yapılması

11Gümrüklerde Tek Pencere Sisteminin uygulamaya konulmasıTek Pencere Sistemi ile manuel olarak yapılan belge kontrollerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, kullanıcı hatalarının ortadan kalkması, kontrollerin etkililiğinin artırılması ve işlem sürelerinin kısaltılması.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı18 ayMevzuat

Değişikliği

Yapılması

12Kamu sermayeli kuruluşlara yönelik yönetişim reformunun yapılmasıKamu sermayeli kuruluşların açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda çalışmalarının sağlanması, uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu olacak şekilde mevzuat düzenlemesi yapılmasıHazine Müsteşarlığı18 ayMevzuat

Değişikliği

Yapılması

13Yargı mensupları için mesleki etik kurallarının belirlenmesiYargı mensuplarının uyması gereken mesleki etik kuralların, uluslararası ölçütler de dikkate alınarak ilgili kuramlarla işbirliği halinde belirlenmesiAdalet Bakanlığı24 ayEtik İlkelerin Belirlenmesi
14Yerel yönetimlerde hesap verilebilirlik mekanizmasının güçlendirilmesiOrtak olduğu şirketler ve iştirakler dahil olmak üzere Yerel yönetimler ile ilgili denetim sisteminin güçlendirilmesiİçişleri Bakanlığı24 ayKanun

Değişikliği

Yapılması

15Kamu ihale kanununun gözden geçirilmesiKamu İhale Kanununun, Avrupa Birliğimin kamu alımlan direktiflerine uygun olarak gözden geçirilmesiMaliye Bakanlığı24 ayKanun

Değişikliği

Yapılması

YAPTIRIMLARIN UYCULANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER
01Kamu görevlileriyle ilgili soruşturmalardaki izin sisteminin gözden geçirilmesiKamu görevlileri hakkındaki soruşturmaların etkili bir biçimde yapılmasının sağlamasıDevlet Personel Başkanlığı (sorumlu kuruluş) İçişleri Bakanlığı (ilgili kurum)24 ayKanun

Değişikliği

Yapılması

02Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında meydana gelen yolsuzluk olaylarını yetkili mercilere bildirenlerin korunmasına ilişkin düzenlemelerin oluşturulmasıİhbar ve şikayette bulunanların korunmasıAdalet Bakanlığı24 ayKanun

Değişikliği

Yapılması

TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTIRILMASINA YÖNELİK TEDBİRLER
01Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında etik davranış ilkelerinin ağırlığının artırılmasıEtik davranış ilkeleri konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesiMilli Eğitim Bakanlığı18 ayMüfredatta etik davranış ilkelerine yer verilmesi
02Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından etik davranış ilkelerine yönelik faaliyetlerin artırılmasıDiyanet İşleri Başkanlığınca düzenli aralıklarla din görevlilerinin hutbe, sohbet ve vaazlarda etik davranış ilkeleri konusuna yer vermesi yönünde çalışma yapılarak bu sayede toplumsal bilincin artırılmasına katkı sunulmasıDiyanet İşleri Başkanlığı18 ayHutbe, Sohbet ve Vaazlarda Etik İlkelere yer verilmesi
03Yolsuzlukla mücadele ve temiz toplum temasını içeren sosyal faaliyetlerin desteklenmesiSosyal faaliyetlerin desteklenerek toplumun tüm kesimlerinin yolsuzluğa karşı hassasiyetinin güçlendirilmesiAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı

24 aySosyal

Faaliyetlerin

Desteklenmesi

04Televizyon ve radyo yayınlarında etik davranış ilkeleri konusuna yer verilmesinin sağlanmasıYolsuzlukla mücadele konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasıBaşbakan Yardımcılığı (RTÜK ve TRT’den sorumlu)24 ayKitle İletişim Araçlarında Etik İlkelere Y’er Verilmesi

Tam metin için tıklayınız…..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.