Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Ameliyat masasının Teknik Şartname’ye uygun olmaması

muhasebe-26

Toplantı No: 2016/054
Gündem No: 7
Karar Tarihi: 05.10.2016
Karar No: 2016/UM.II-2426
Şikayetçi:
Alpler Medikal Ve Sağlık Ticaret Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü (Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)

Başvuru Tarih ve Sayısı:

02.09.2016 / 50386

Başvuruya Konu İhale:

2016/205960 İhale Kayıt Numaralı “Ameliyat Masası Ve Lambası Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol  ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet  ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Alpler Medikal ve Sağlık Ticaret Ltd. Şti.,

Bahçekapı Mahallesi 2500. Cadde No: 15/9-10 Şaşmaz/ Etimesgut/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi,

Kayseri Yolu Üzeri Avşar Yerleşkesi 46100 Onikişubat /KAHRAMANMARAŞ

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/205960 İhale Kayıt Numaralı “Ameliyat Masası ve Lambası Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından 13.07.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ameliyat Masası ve Lambası Alımı” ihalesine ilişkin olarak Alpler Medikal ve Sağlık Ticaret Ltd. Şti.nin 26.08.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.08.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.09.2016 tarih ve 50386 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.09.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2050 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin birinci kısmı üzerinde bırakılan Türev İç ve Dış Tic. A.Ş.nin teklif ettiği Maquet marka Alphamaxx 1133.22 model (UBB: 2454062012620) ameliyat masasının Teknik Şartname’ye uygun olmadığı, şöyle ki;

 

– Teknik Şartnamenin 7’nci maddesinde “Ameliyat masasının bulunduğu konumda sabitlenmesini sağlayan sistem, el kumandasından ve masa kolonunda bulunan elektronik sabit kumandadan, masa tabanının tümüyle zemine oturması ile veya masa tabanında bulunan sabitleme ayaklarının yere sabitlenmesi ile sağlanmalıdır. Bu sabitlenme ayakları zemin farklarını kompanse etmeli, masa sallanmamalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu, Maquet marka Alphamaxx 1133.22 model ameliyat masasının kenarlarında bulunan, gövdenin bir parçası olan destek uzantıları vasıtasıyla tekerleklerin yukarı/içeri doğru çekilmesiyle zemine sabitlendiği, bu desteklerin ne elektrohidrolik ne de elektromekanik bir özelliği olmadığı, tamamıyla sabit ve masanın devam eden bir parçası olduğu, bu nedenle zemin farklılıklarını kompanse edebilme özelliğinin bulunmadığı,

 

– Teknik Şartname’nin 25’inci maddesinde “Ameliyat masasının taşıma kapasitesi normal hasta pozisyonunda en az 450 kg ve masaya verilecek tüm pozisyonlar için en az 220 kg olmalıdır. Taşıma kapasitesi X4 güvenlik faktörü uluslararası “IEC 60601-2-46” kriterlerine sahip olmalıdır.”  düzenlemesinin bulunduğu, Maquet marka Alphamaxx 1133.22 model ameliyat masasının orijinal kullanma kılavuzu incelendiğinde ameliyat masasının Teknik Şartnamenin 12’nci maddesinde istenilen kaydırma pozisyonuna geldiği anda yük taşıma kapasitesinin 155 kg olduğu, bu nedenle teklif edilen masanın Teknik Şartname’yi karşılamadığı, ayrıca söz konusu ameliyat masalarının kaldırma kapasiteleri nedeniyle X4 güvenlik faktörü uluslararası “IEC 60601-2-46” kriterine sahip olup olmadığının tekrar kontrol edilmesinde fayda olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İncelemeye konu ihalenin kısmi teklife açık ve iki kısımdan oluştuğu, başvuru sahibinin itirazının ihalenin birinci kısmına (ameliyat masası) yönelik olduğu, ihalenin 13.07.2016 tarihinde gerçekleştirildiği ve başvuruya konu birinci kısma 7 isteklinin katıldığı, 18.08.2016 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararından ihalenin birinci kısmının 1.232.400,00 TL teklif veren Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, anılan kısımda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise 1.258.400,00 TL teklif veren başvuru sahibi Alpler Medikal ve Sağ. Tic. Ltd. Şti.  olduğu anlaşılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 28’inci maddesinde “(1) Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında yer alır. Bu düzenlemelerde alımın niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Yüklenici tarafından bu yükümlülüklere ilişkin olarak muayene ve kabul komisyonuna sunulması gereken belgelerin açıkça düzenlenmesi zorunludur.

(2) Teknik şartnamede düzenlenen yükümlülüğe ilişkin, tip sözleşmede bir madde bulunmaması durumunda; tip sözleşmenin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde bu yükümlülük düzenlenebilir.” hükmü,

 

İhale İlan tarihi itibariyle yürürlükte olan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.

(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 57’nci maddesinde “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir.

57.3. İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Diğer Hususlar” Bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde alıma konu malın adı “Ameliyat Masası ve Lambası Alımı” şeklinde belirtilmiş olup alıma konu malın türü ve miktarı anılan Şartname’nin ekinde tablo halinde

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Ameliyat Masası

adet

13

2

Ameliyathane Lambası

adet

13

 

şeklinde belirtilmiştir.

 

Söz konusu Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 2’dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

1- Ameliyat Masası 13 Adet

2- Ameliyathane Lambası 13 Adet” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Aynı Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “…7.5.6. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içerecek belgeler istenmektedir…” düzenlemesine yer verilmiş olup teklif edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ile ilgili olarak İdari Şartname’de başka bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede, ihalenin birinci kısmı üzerinde bırakılan isteklinin Maquet marka Alphamaxx 1133.22 model ameliyat masasını teklif ettiği, teklif dosyası kapsamında Türkçe katalog ve Türkçe kullanma kılavuzunun 5 sayfasının sunulduğu, ayrıca teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın da teklif kapsamında yer aldığı görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereğince ihalelerde, doğruluğu teyit edilmek üzere, ihale konusu ürünlerin numuneleri, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraflarının ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği, teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunun idareler tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon, numune değerlendirmesi, katalog bilgileriyle ürün değerlendirmesi veya teknik şartnameye uygunluk beyanı yoluyla yapılabileceği, bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin yapılacağının öngörülmesi halinde bu hususun ihale dokümanında düzenlenmesinin gerektiği anlaşılmakta olup, ayrıca bu değerlendirme hangi aşamada yapılırsa yapılsın ürünün teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idareye ait olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde isteklilerin teklif edecekleri ürünlere ait numune, katalog, fotoğraf ve teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içerecek belgelerin ibraz edilmesinin yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, ancak düzenlemede söz konusu belgelerin içerdiği bilgilerden hareketle teknik değerlendirme yapılacağı yolunda bir belirleme yapılmadığı, dolayısıyla söz konusu ihalede istekliler tarafından teklif edilen ürünlerle ilgili İdari Şartname’nin yukarıda belirtilen 7.5.6’ncı maddesinde belirtilenlerin sunulmuş olmasının yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 Kaldı ki yüklenicinin her halükarda Teknik Şartname’ye uygun ürün vermek durumunda olduğu ve muayene ve kabul aşamasında da idarenin Teknik Şartname’ye uygunluk denetimi yapma görevi bulunduğu da çok açıktır.

 

Bu itibarla ihalenin birinci kısmı üzerinde bırakılan Türev İç ve Dış Tic. A.Ş. tarafından söz konusu kısmı oluşturan ameliyat masasına ilişkin olarak İdari Şartname’nin yukarıda belirtilen 7.5.6’ncı maddesinde belirtilenlerin sunulduğu, yüklenicinin her halükarda Teknik Şartnameye uygun ürün vermek durumunda olduğu ve muayene ve kabul aşamasında da idarenin teknik şartnameye uygunluk denetimi yapma görevinin bulunduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru bedelini 10.118,00 TL olarak yatırdığı görülmüştür. İhalenin şikâyete konu kısmının yaklaşık maliyet tutarı (1.489.923,50TL) dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının iki numaralı bendi gereğince başvuru bedeli 6.745,00 TL olarak hesaplanmakta olup, bu nedenle fazla ödendiği anlaşılan 3.373,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iade edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

 

Şinasi CANDAN

II. Başkan

Osman DURU

Kurul Üyesi

Erol  ÖZ

Kurul Üyesi

 

Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

Dr. Ahmet İhsan ŞATIR

Kurul Üyesi

Mehmet  ATASEVER

Kurul Üyesi

 

Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.