Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

65 Yaş Aylığı Yersiz Maaş Ödemelerinin Takip ve Tahsilatına İlişkin Muhasebat Yazısı

muhasebe-35

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.MGM.0.45/550/21713 26/12/2006

Konu :

………………….VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, 19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince kendilerine yersiz maaş ödenen ve tahsili muhasebe birimlerinden istenen alacaklara ait alacak izleme dosyalarının, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Sandığı Yaşlılar Sosyal Güvenlik Dairesi Başkanlığına (Devredilen) teslim edilip edilmeyeceği hususunda tereddütlerin oluştuğu anlaşılmış olup, aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (1) inci fıkrasında; ?Tespit edilerek kamu idarelerine bildirilen kamu zararından doğan alacakların her biri için merkezde strateji geliştirme birimlerince taşrada ise takibe yetkili birimce alacak takip dosyası açılır.?, 9 uncu maddesinin (1) inci fıkrasında da; ?Sayıştay veya mahkeme ilâmları ile bildirilen kamu zararından doğan alacakların, ilâmların idarelerine ulaştığı; kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararından doğan alacakların ise 7 nci maddeye göre yapılacak değerlendirme sonucunun yazılı hale getirildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde, merkezde strateji geliştirme birimlerince, taşrada ise takibe yetkili birimce muhasebeleştirmeye esas belgelerin birer nüshası muhasebe birimine gönderilerek, sorumlular ve ilgililer adına muhasebe kayıtlarına alınması istenilir. …?, geçici 1 inci maddesinin (1) inci fıkrasında ise; ?Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mülga 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 20 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre takibi saymanlıklarca yapılmakta olan kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlara ilişkin takip dosyaları bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren iki ay içinde, merkezde strateji geliştirme birimi, taşrada ise takibe yetkili ilgili taşra birimi yöneticilerine imza karşılığında teslim edilir.? hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde; ?Bu aylıklar ve kanunda yazılı diğer ödemeler için her yıl Devlet bütçesine gerekli ve yeterli ödenek konur ve aylıklar hak sahiplerine Emekli Sandığı aracılığı ile bağlanır ve ödenir.?, 5 inci maddesinde de; ?Bu Kanuna göre aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde aylıklar %50 fazlası ile geri alındığı gibi, belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır.? hükümlerine yer verilmiştir.

Ayrıca, 20/06/2006 tarihi ve 26204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (ç) bendinde; ?Mahalli Maliye Teşkilatı: Defterdarlıkları ve malmüdürlüklerini? ifade eder, 24 üncü maddesinin (1) inci fıkrasında da; ?Aylık veya aylık farkı hakkını kaybedenlere, aylıklarının kesilmesini gerektiren tarihten sonraki dönemler için yapılan ödemeler, Sandığın veya sosyal güvenlik kurumunun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından ilgililerden tahsil edilir.? denilmektedir.

65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık ödemelerinin yapılmasından önce herhangi bir prim tahsilatı yapılmayarak sosyal Devlet yaklaşımı çerçevesinde aracı kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Sandığı Yaşlılar Sosyal Güvenlik Dairesi Başkanlığı (Devredilen) tarafından ödeme yapılarak, ödeme sonrasında bunların karşılığı olan kaynak bütçeden Emekli Sandığına aktarılmaktadır.

Bu nedenle, 2022 sayılı Kanunun 5 inci ve anılan Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, aylık ve aylık farkı hakkını kaybedenlere, aylıklarının kesilmesini gerektiren tarihten sonraki dönemler için yapılan ödemelerin tahsiline ilişkin olarak kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı bulunan alacakların takip ve tahsil işlemlerinin muhasebe birimlerince yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.