Bütçe Mevzuatı

2016-2018 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

Maliye Bakanlığı-2

11 Ekim 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29499

Maliye Bakanlığından:

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Orta Vadeli Program (2016-2018) Bakanlar Kurulu tarafından, Orta Vadeli Program esas alınarak hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018) ise Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

2016-2018 döneminde ekonomi politikasının temel amacı makroekonomik istikrarın korunduğu, cari açığın ve enflasyonun aşamalı olarak düşürüldüğü bir ortamda yapısal reformlar yoluyla büyümeyi artırmak ve daha kapsayıcı hale getirmektir. Aynı dönemde yurt içi tasarrufları artırmak, özel yatırımlar kaynaklı bir büyüme yapısını özendirmek, ekonominin rekabet gücünü ve verimlilik düzeyini yükseltmek ise temel öncelikler olacaktır.

Maliye politikası bu amaç ve önceliklerle uyumlu olarak ekonomik istikrarın desteklenmesine, büyüme potansiyelinin yukarı çekilmesine, yurtiçi tasarrufların artırılarak cari açığın kontrol altında tutulmasına ve fiyat istikrarına yardımcı olacak şekilde uygulanacaktır.

2016-2018 yılları merkezi yönetim bütçesi, kaynakların belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda tahsisi ile etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır.

Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacak, kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması ve hesap verilebilirliğin güçlendirilmesi çerçevesinde kamu hizmetlerinin program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına geçiş konusunda çalışmalar sürdürülecektir.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacaklardır.

2016-2018 yılları bütçe hazırlık çalışmalarına katılan kamu idareleri ile personeline, yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK

                                                                                                                                         Maliye Bakanı