Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

14-01-2010 Tarihine Kadar Kamu Personeline Sunulan Sağlık Hizmetlerine İlişkin Tedavi Faturalarının Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına Alınmasına İlişkin Genel Yazına Ek BÜMKO Yazısı

Muhasebe-33

05.02.10* 1422
DUYURU
Bilindiği üzere, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) İşaretli Cetvelin 56 Sıra No’lu hükmünde; kamu idarelerinde çalışmakta olanlardan 15/1/2010 tarihi itibarıyla genel sağlık sigortası kapsamına devredilenler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ilgili mevzuatına uygun olarak 15/1/2010 tarihinden itibaren sağlanacak sağlık hizmetlerine ilişkin faturalandırılan tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı, söz konusu tarihten önceki dönemlere ilişkin faturalar ile oluşan hak edişlerden ödenmemiş olanların ilgili kamu idareleri tarafından ödeneceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede uygulama, Bakanlığımız tarafından 31/12/2009 tarihli ve 27449 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ hükümleri doğrultusunda yürütülecek olmakla birlikte, ortaya çıkan tereddütleri gidermek üzere aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Anılan Tebliğde, kapsama dahil kişilere sağlık kurum ve kuruluşları tarafından, 15/1/2010 tarihine kadar verilmiş olan sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi faturalarının, kamu personelinin kurumu tarafından ödeneceği, devir tarihine kadar olan sağlık hizmetlerinin bedellerinin, devir tarihinden sonra faturalandırılmış olsa dahi kamu personelinin kurumu tarafından ödeneceği belirtilerek, kapsama dahil kişilerden genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalışanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere 14/1/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmiş olan sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi faturaları ve yurtiçi tedavi yolluk bildirimlerine ilişkin kanıtlayıcı belgelerin, ödenek dağıtımında gecikme yaşanmaması amacıyla harcama birimleri tarafından ödeme emri belgesine bağlanarak ivedilikle muhasebe birimlerine intikal ettirileceği ve muhasebe birimlerince de bu tutarların bütçeleştirilmiş borçlar hesabına alınacağı düzenlenmiştir.
Ancak, 5018 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereğince, bütçeleştirilmiş borçlar hesabının çalıştırılabilmesi için bütçede ödeneğinin bulunması gerektiğinden, söz konusu sürecin işlemesi bakımından genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinde tedavi ve ilaç giderlerine ilişkin olarak yeni tertipler açılarak, 1 TL tutarında iz ödenek aktarılmıştır. Bu idarelerin söz konusu giderlere ilişkin ödenek ihtiyacı, bütçeleştirilmiş borçlar hesabı üzerinden belirleneceğinden, kapsama dahil kişilere ilişkin tedavi ve ilaç giderleri ile tedavi yolluklarına ilişkin ödeme belgelerinin harcama birimleri tarafından ödeme emri belgesine bağlanarak ivedilikle muhasebe birimlerine intikal ettirilmesi ve muhasebe birimlerince bu tutarların bütçeleştirilmiş borçlar hesabına alınması gerekmektedir.
Özel bütçeli idarelerde ise bütçe içi ödenek aktarma, gelir fazlası ve likit karşılığı ödenek kaydı işlemleriyle bu giderlere ilişkin ödenek ihtiyacı karşılanmaya çalışılacak, ödeneğe ihtiyaç duyulmayacak şekilde planlama yapılacaktır. Bütçe imkanlarıyla karşılanamayan söz konusu giderlere ilişkin ödenek talepleri Bakanlığımıza iletilecektir.
Diğer taraftan, anılan Tebliğde yurtdışında görevli olarak bulunanların yurtdışı tedavilerine ilişkin sağlık hizmeti giderlerinin de öncelikle kamu idareleri tarafından ödeneceği ve yurtdışında görevli olunduğuna dair belge ile birlikte mahalli konsolosluktan tasdikli rapor ve sair belgelere dayanılarak Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edileceği düzenlendiğinden, söz konusu kişilerin 2010 yılında yurtdışı tedavilerine ilişkin sağlık hizmeti giderlerinden kaynaklanan ödenek ihtiyacı öncelikle idare bütçelerinin tasarrufu mümkün olan bütçe tertiplerinden aktarma suretiyle karşılanacaktır. Bütçe imkanlarıyla karşılanamayan söz konusu giderlere ilişkin ödenek talepleri Bakanlığımıza iletilecektir.

İlhan Hatipoğlu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.