GENEL HUKUK

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ

Üniversite-7

20 Şubat 2016 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 29630
YÖNETMELİK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA

VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi ile 23/2/2006 tarihli ve 5463 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 11/4/1997 tarihli Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık öğretim: Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze ve uzaktan eğitim dışında, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının mekândan bağımsız şekilde karşılıklı iletişim ve etkileşimine dayalı olmaksızın gerçekleştirilen eğitim-öğretim türünü,

b) Akreditasyon kuruluşları: Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşlarını,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System- ECTS)’ni,

ç) Alt Komisyon: Tanıma ve Denklik Komisyonunun başvuruları inceleme sürecinde gerektiğinde görüş almak amacıyla kurulan ve alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan komisyonu,

d) Denklik: Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesini,

e) Denklik belgesi: Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösterir belgeyi,

f) Denklik Birimi: Yükseköğretim Kurulu bünyesinde, tanıma ve denklik işlemlerini yürüten birimi,

g) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen Kurul üyelerinden birinin başkanlığında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen en az üç üyeden oluşan tanıma ve denklik komisyonunu,

ğ) Seviye ve yeterlilik belirleme sistemi (SYBS): Mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, programın niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, stajlar ve projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde ve/veya tereddüt oluştuğunda söz konusu programın niteliğine göre ders tamamlama, staj tamamlama, proje yapma veya sınava tabi tutma gibi uygulamalardan birinin, birkaçının veya tamamının kullanılarak kazanımların elde edilme düzeyini ölçme, değerlendirme ve belirlemeye yönelik işlemler bütününü,

h) Tanıma belgesi: Tanıma talebinde bulunan ilgilinin, tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan ve programından mezun olduğunu gösteren ancak denklik belgesi niteliği taşımayan belgeyi,

ı) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve uygulandığı, öğrenci ile öğretim elemanının ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın ancak eşzamanlı biçimde yürütüldüğü eğitim-öğretimi,

i) Yükseköğretim: Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümünü,

j) Yükseköğretim kurumunu ve programını tanıma: Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve programının, faaliyet gösterdiği ülkenin yetkili makamları veya bu makamlarca yetkilendirilmiş kalite güvencesi ve akreditasyon kuruluşları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından akademik derece vermeye yetkili bir kurum ve program olarak kabul edilmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanıma ve Denklik İşlemleri

Başvuru usulü ve aranacak belgeler

MADDE 4 – (1) Tanıma veya denklik başvurusu, şahsen ya da yetkili makamlarca düzenlenmiş vekâletnameye sahip kişi tarafından Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği yöntem, usul ve esaslar çerçevesinde aşağıda belirtilen belgelerle yapılır:

a) Başvuru formu.

b) TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi.

c) Tanıma veya denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti ve onaylı tercümesi.

ç) Yükseköğrenim süresi içinde alınmış olan bütün derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (official transcript) aslı, Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için diploma eki (diploma supplement) aslı ile noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümeleri, diploma eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge.

d) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi (official transcript) aslı ile noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümesi.

e) Bir önceki eğitim-öğretime ilişkin olarak Türkiye’den alınan diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya belgenin alındığı kurum, noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti.

f) Yurtdışından alınan lise diplomalarının denklik belgesinin aslı veya noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti.

g) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ile noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümesi.

ğ) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ile noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümesi.

h) Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.

ı) Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin IV üncü maddesinde belirtilen esaslı fark çerçevesinde ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayanların, yükseköğretime başladıkları yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)/Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puan koşullarını sağladıklarını gösterir belge veya bu belgelere muadil olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen belge.

i) Yükseköğretime başlanılan yıl hazırlık öğrenimine tabi olanların hazırlık eğitimi aldıklarına ve başarılı olduklarına dair belge.

j) Yüksek lisans denklik belgesi başvurularında yüksek lisans tezinin biri basılı biri elektronik ortamda olmak üzere iki adet örneği ile tez kapağının ve tez özeti kısmının noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

(2) Yabancı uyrukluların ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına tanıma veya denklik başvurusunda bulunabilmeleri için uyruğunda bulundukları ülke tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi ibraz etmeleri ve birinci fıkranın (b), (e), (h), (ı) ve (i) bentleri dışındaki belgelere ek olarak aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olmaları gerekir:

a) Türkiye’de çalışacak yabancı uyrukluların, istihdam edilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara başvurduklarını belgelemeleri.

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların bu hususu belgelemeleri.

c) Bir yükseköğretim kurumunda yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla istihdam edilenlerin veya edileceklerin onaylı sözleşme örneğini belgelemeleri.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma geliştirme projeleriyle söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından koordine edilen uluslararası programlar veya Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yer alan projelerde çalışacakların bu durumu belgelemeleri.

(3) Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla çalışacaklar ile kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma geliştirme projeleriyle söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından koordine edilen uluslararası programlar veya Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yer alan projelerde çalışacak yabancı uyruklu araştırmacılardan birinci fıkranın (f) bendinde yer alan belge istenmez.

(4) Tanıma veya denklik başvurusunda bulunanlara, başvurunun alındığına dair tarih ve sayı içeren bir belge verilir.

(5) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve yükseköğretime başladığı yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dilimindeki üniversitelerden mezun olanlardan birinci fıkranın (ı) bendindeki YGS/LYS veya muadil sınavlardan alınmış puan koşulu istenmez.

(6) Başvuruda aranan belgelerde eksiklik tespit edilenlere bu belgelerin tamamlanması için otuz gün süre verilir. Eksik belgelerin verilen süre içerisinde de tamamlanmaması hâlinde başvuru reddedilir.

Tanıma başvurusunun incelenmesi ve sonuçlandırılması

MADDE 5 – (1) Başvuruya esas belgeleri tam olan ve aşağıdaki koşullardan en az birini sağlayan başvurular incelemeye alınır:

a) Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun, faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca kendi yükseköğretim sistemi içinde yer aldığının kabul edilmesi ve Yükseköğretim Kurulunca tanınması.

b) Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ilgili ülke makamlarınca yetkilendirilmiş olması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kalite güvencesi ve akreditasyon kuruluşları tarafından tanınması.

c) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren ve menşe ülke ile Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için öğrenim görülen ülkenin yetkili makamları tarafından tanıma veya denklik belgesi düzenlenmiş olması.

ç) Bir ülkenin yetkili makamlarınca tanıma veya denklik belgesi düzenlenmiş diplomanın, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası örgütlerin çatısı altında kurulmuş bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması.

(2) Birinci fıkradaki koşullardan birinin sağlandığı ve belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olup olmadığı, üzerinde kazıntı, silinti ve benzeri tahrifatın bulunup bulunmadığı, belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığı, öğrenim süresince kullanılan pasaport/pasaportlar ile il emniyet müdürlüklerinden alınan giriş-çıkış belgeleri, öğrenim için gereken asgari süre ve kredinin tamamlanmış olup olmadığı tespit edilerek Denklik Birimi tarafından hazırlanan ön inceleme raporu Komisyona sunulur. Komisyon tarafından hazırlanan nihai rapor Yükseköğretim Yürütme Kurulunda görüşülerek ilgiliye tanıma belgesi verilip verilmeyeceği karara bağlanır.

Denklik başvurusunun incelenmesi

MADDE 6 – (1) Denklik başvurusu, 5 inci maddede sayılan koşul ve işlemlere ek olarak aşağıdaki hususlar bakımından incelenir:

a) Denkliği talep edilen diplomaya esas yükseköğretim programının asgari kazanımlar açısından Türk yükseköğretim sisteminde yer alan programa eşdeğer olup olmadığına bakılır.

b) Türk yükseköğretim sisteminde aynı veya benzer bir program bulunmuyor ise bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartların sağlanması hâlinde ön lisans, lisans, yüksek lisans dereceleri açısından Türk yükseköğretim sistemine eşdeğer olup olmadığı incelenir.

c) Unvan kullanılması gerektiği durumlarda Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince inceleme yapılır.

(2) Komisyonca gerekli görülmesi hâlinde tanıma koşullarını sağlayan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olmasına rağmen, incelenen diploma ve diğer belgelerin gerçek olup olmadığı, öğrenim programının türü, niteliği ve düzeyi konularında, başvuru sahibinin kendisinden, ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülke yetkili makamlarından 4 üncü maddede belirtilen belgeler dışında ek bilgi ve belge istenebilir.

Denklik başvurusunun incelenmesi sonucu yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, 5 inci ve 6 ncı maddelere uygunluğu tespit edilen diploma denklik başvurularına, diplomanın alındığı kurumun eğitim-öğretiminin niteliğinde tereddütlerin oluşması hâlinde Yükseköğretim Kurulunun değerlendirme hakkı saklı kalmak kaydıyla;

a) Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer bir karşılığının olması hâlinde, yükseköğretime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dilimindeki üniversitelerden alınan diplomalara,

b) Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer bir karşılığının olması hâlinde, Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği ya da tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen programlardan alınmış diplomalara,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda yer alan yurtdışındaki yükseköğretim programlarına yerleştirilenlerin veya bu programlara yerleştirilen en son öğrencinin aldığı puanı alarak aynı programa kayıt yaptıranların diplomalarına,

SYBS işlemlerine tabi tutulmaksızın denklik işlemi yapılır.

(2) Mezun olunan programın, birinci fıkrada belirtilenler dışında olmakla birlikte Türk yükseköğretim sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar, alınması zorunlu görülen teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından ilgili alt komisyonların ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüş ve önerileri doğrultusunda yeterli bulunması hâlinde, SYBS işlemlerine tabi tutulmaksızın denklik işlemi yapılır.

(3) Mezun olunan programın, birinci fıkrada belirtilenler dışında olması ve Türk yükseköğretim sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, niteliği, alınması zorunlu görülen teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından ilgili alt komisyonların ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüş ve önerileri doğrultusunda eksikliğinin tespit edilmesi ve/veya tereddüt oluşması hâlinde ilgililer, eksik ve/veya yetersiz bulunan teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından şekil, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen SYBS işlemlerine tabi tutulur.

(4) Mezun olunan programın alan ve derece bakımından aynısı veya benzeri bir karşılığı Türk yükseköğretim sisteminde bulunmuyor ise bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartların sağlanması hâlinde, ilgililere diplomada belirtilen alanda Türk yükseköğretim sistemine eşdeğer olduğu tespit edilen ön lisans, lisans, tezli yüksek lisans veya tezsiz yüksek lisans derecesinde denklik işlemi yapılır.

(5) Yapılan inceleme sonucunda, aşağıda belirtilen hâllerde denklik başvuruları reddedilir:

a) Yurtdışında faaliyet gösteren ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan bir yükseköğretim kurumundan alınan diplomalara ilişkin denklik başvuruları reddedilir. Ancak yurtdışında faaliyet gösteren ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan bir yükseköğretim kurumundan, tanınan başka bir yükseköğretim kurumuna geçerek öğrenimini tamamlayanların diplomaları, kredilerinin en az %70’ini tanınan yükseköğretim kurumundan almış olmaları hâlinde denklik incelemesine tabi tutulur.

b) İlgililerin, uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan açık, ekstern ve gıyabi öğretim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim-öğretim süreci sonunda aldıkları diplomalara ilişkin denklik başvuruları gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir. Ancak bu programlarda alınan derslerin en az % 70’ini örgün eğitim şeklinde alanların diplomaları denklik incelemesine tabi tutulur.

c) Yapılan incelemeler sonucu denkliği talep edilen diplomaya esas yükseköğretim programının, eğitim programı/alanı ve derecesi bakımından Türk yükseköğretim sistemindeki ilgili programlara denk görülmemesi hâlinde, diploma denklik talebi, gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir.

ç) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla öğrenim dilinin Türkçe olduğu belirlenen programlar veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurtdışındaki Türkçe yükseköğretim programları dışında, yükseköğretim kurumlarının açtığı ve öğrenim dili Türkçe olan programlardan alınan diplomalar için yapılan başvurular reddedilir.

d) Öğrenim süresince kullanılan pasaportun/pasaportların ve il emniyet müdürlüğünden alınan giriş-çıkış dökümünün incelenmesi sonucunda her bir eğitim-öğretim dönemi için öğrenim görülen ülkedeki bulunma süresinde eksiklik tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Öğrenime devam süresinin tespitinde Türkiye’deki eğitim-öğretimle ilgili yükseköğretim mevzuatı esas alınır.

(6) Denklik Birimi tarafından denklik başvurusuna ilişkin olarak 5 inci maddeye uygunluk yönünden hazırlanan ön inceleme raporu Komisyona sevk edilir. Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan nihai rapor Yükseköğretim Yürütme Kurulunda karara bağlanır.

Geçici denklik belgesi

MADDE 8 – (1) Denkliği talep edilen diplomanın/mezuniyet belgesinin Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösteren ve kesin denklik işlemi yapılıncaya kadar geçerli olan geçici denklik belgesi, başvuruların mezuniyet belgesi ile yapılması veya yargı kararlarının gerektirmesi hâlinde düzenlenir.

Çeşitli alanların incelenmesi sürecinde yapılacak işlemlere ilişkin hükümler

MADDE 9 – (1) Meslek icrası kanunla düzenlenmiş alanlarda alınmış diplomalar için yapılan denklik başvurularının değerlendirilmesinde, söz konusu mesleğe ilişkin mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar saklıdır.

(2) Öğretmenlik alanlarının denkliği konusunda Millî Eğitim Bakanlığının görüşü alınır. Öğretmenlik alanında, alan bilgisi yönünden yeterli, öğretmenlik meslek bilgisi yönünden yetersiz olduğu sonucuna ulaşılan diploma sahipleri adına ilgili alanda diploma denklik belgesi düzenlenerek bu belgeye, “Bu belge sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi düzenlenebilmesi için ilgilinin Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Eğitim Bilimleri alanında yapılan seviye tespit sınavında başarılı olması gerekir.” şeklinde şerh konulur. Sınavda başarılı olunması hâlinde şerh kaldırılarak ilgililer adına öğretmenlik alanını içeren yeni bir denklik belgesi düzenlenir.

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndekiler hariç olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yabancı dil ve edebiyat programları, bu dillerin öğretmenlik programları, filoloji ile mütercim-tercümanlık programlarından alınan diplomaların denklik işlemlerinde, mezun olunan program dili ülkenin resmî dili ile aynı değilse mezun olunan program dilinde Yabancı Dil Sınavından (YDS) yüz üzerinden en az seksen puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul edilen puanı alma şartı aranır.

(4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndekiler hariç olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları gibi Türkçeyle ilgili programlarından alınan diplomalara, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğer alanlarda yapılan sınavda başarılı olunması hâlinde denklik belgesi düzenlenir.

Uzaktan öğretim tanıma ve denklik işlemleri

MADDE 10 – (1) Uzaktan öğretim programlarından alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemlerinde, örgün eğitim için geçerli olan inceleme esaslarına ek olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Uluslararası anlaşmalarla kurulan yükseköğretim kurumlarındaki veya resmî dili Türkçe olan ülkelerdeki uzaktan öğretim programları hariç olmak üzere yurtdışı yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan öğretim program dilinin Türkçe olmaması.

b) Uzaktan öğretim programı kazanımlarının aynı alandaki örgün eğitim programı kazanımları ile uyumlu olması.

c) Uzaktan öğretim programının mezuniyet için gerekli kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün eğitim programının kredi toplamına eşit veya toplamından daha fazla olması.

ç) Mezun olunan uzaktan öğretim programının karşılığının, Türkiye’deki uzaktan öğretim programları içinde yer alması.

d) Öğrenim görülen dilde Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek sınavlardan yine Kurulca belirlenecek puanların alınmış olması.

Denklik incelemesinde yapılacak işlemlere ilişkin diğer hükümler

MADDE 11 – (1) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların tanıma ve denklik işlemleri sonucunda düzenlenen tanıma belgesinin, denklik belgesinin ve geçici denklik belgesinin şekli ve içeriği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olmadığı, üzerinde tahrifat yapıldığı veya ilgili kişiye ait olmadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilerek haklarında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

Evrak teslimi

MADDE 12 – (1) Tanıma veya denklik işlemleri sonuçlandığında;

a) İncelemeye esas olan diploma ve transkripte “Görülmüştür” kaşesi basılır.

b) Başvurunun olumlu sonuçlanması hâlinde tanıma veya denklik belgesi, bir üst yazı ekinde evrak asıllarıyla birlikte başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişiye imza karşılığında elden teslim edilir.

c) Başvurunun reddi hâlinde evrak asılları, üst yazı ekinde başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişiye imza karşılığında elden teslim edilir.

ç) Tanıma veya denklik belgesinin zayii hâlinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usule göre işlem yapılır.

(2) Başvuru sırasında Yükseköğretim Kuruluna verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iade edilmez ve incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütlerin giderilmesinde Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan denklik başvurularında, usul hükümleri dışında başvurunun yapıldığı tarihteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak kişi lehine olan durumlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.