İhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA FİYAT FARKI HESABI NASIL YAPILMALIDIR?

bayan-19

8 Eylül 2016 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile Akaryakattı alınan Özel Tüketim Vergis (ÖTV) 20 kuruş arttırılmıştır. ÖTV’de yapılan bu değişiklik sonrası fiyat farkı verilen ihalelerde ÖTV zammı ayrıca hesaplanarak yüklenicilere ödenmesi gerekmektedir. Bu analizimizde hakediş hesaplamaları sırasında hata yapılmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmıştır.

1-Yapım İşi ve Hizmet Alımı İhalelerinde ÖTV Kaynaklı Fiyat Farkı HesabıKamu İhale Kurulu’nun 06.05.2015 tarih ve 2015 DK.D-86 nolu Düzenleyici Kurul kararı ile Özel Tüketim Vergisi Değişikliğinden Kaynaklı Olarak Fiyat farkının nasıl hesaplanacağı ayrıntılşı olarak açıklanmıştır. Bu karara göre;1. Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların “Uygulama esasları” başlıklı maddelerinde, akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan Özel Tüketim Vergisinde değişiklik gerçekleşmesi halinde, bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında yol açtığı artış veya azalış dikkate alınarak, akaryakıtın ağırlık oranının hesaplanmasına esas alınan miktarın uygulama ayına karşılık gelen kısmı için, Özel Tüketim Vergisinde birim başına meydana gelen değişiklik miktarının söz konusu esasların 5 inci maddesine göre yapılan fiyat farkı hesabından bağımsız olarak ayrıca ödeneceği veya kesileceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede sözleşme konusu iş kapsamında ağırlıklı olarak kullanılan akaryakıt türüne uygulanan ÖTV’de değişiklik meydana gelmesi ve bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında artış veya azalış meydana getirmesi durumunda, söz konusu değişiklikten kaynaklanan fiyat farkı aşağıdaki esaslara göre hesaplanacaktır.

2. Fö=AnxbxD

Formülde geçen;

Fö: ÖTV’de meydana gelen değişikliğin bayi satış fiyatlarında meydana getirdiği değişiklik nedeniyle, söz konusu esasların 5 inci maddesine göre hesaplanan fiyat farkından bağımsız olarak hesaplanan fiyat farkını,

An: ÖTV’de meydana gelen değişikliğin yürürlüğü girdiği tarih ve sonrasında Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddelerine göre yapılan fiyat farkı hesabında esas alınan hak ediş tutarını,

b: Akaryakıtın ağırlık oranını temsil etmek üzere, ilgili yapım işi veya hizmet alımı sözleşmesinde belirtilen sabit katsayıyı (İşin sözleşmesinde akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden birden fazla b katsayısı belirlenmiş olması durumunda ÖTV kaynaklı fiyat farkı ödenmesinde ilgili kısma ait b katsayısı kullanılacaktır.),

D: ÖTV’den kaynaklı olarak bayi satış fiyatlarında meydana gelen değişiklik oranını ifade eder.

2.1. ÖTV’de meydana gelen değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihin ayın içinde bir güne denk gelmesi durumunda, bu ay için esas alınacak hak ediş tutarı (An), ayın kalan günleri dikkate alınarak orantı yoluyla belirlenir.

2.2. D, aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

S1: ÖTV’de meydana gelen değişikliğin yürürlüğe girmesinden önceki gün ilan edilen bayi satış fiyatı,

S2: ÖTV’de meydana gelen değişikliğin yürürlüğe girdiği gün ilan edilen bayi satış fiyatı,

olmak üzere,

– ÖTV’de meydana gelen artışın bayi satış fiyatlarında ÖTV’deki artıştan daha düşük tutarda bir artış meydana getirmesi durumunda (S2>S1) veya ÖTV’de meydana gelen azalışın bayi satış fiyatlarında ÖTV’deki azalıştan daha düşük tutarda bir azalış meydana getirmesi durumunda (S1>S2);

D= (S2/S1-1) şeklinde hesaplanır.

3. ÖTV artışının yürürlüğe girdiği gün bayi satış fiyatlarında ÖTV’deki artışa eşit veya daha yüksek tutarda bir artış meydana gelmesi durumunda D, ÖTV’deki artış tutarının ÖTV artışının yürürlüğe girmesinden önceki gün ilan edilen bayi satış fiyatına bölünmesi ile bulunacak orandır.

4. ÖTV azalışının yürürlüğe girdiği gün bayi satış fiyatlarında ÖTV’deki azalışa eşit veya daha yüksek tutarda bir azalış meydana gelmesi durumunda D, ÖTV’deki azalış tutarının ÖTV azalışının yürürlüğe girmesinden önceki gün ilan edilen bayi satış fiyatına bölünmesi ile bulunacak oranının (-1) ile çarpılması ile bulunan orandır.

5. ÖTV’de meydana gelen artışın yürürlüğe girdiği gün ilan edilen bayi satış fiyatının, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden önceki gün ilan edilen bayi satış fiyatından daha düşük olması ya da değişmemesi veya ÖTV’de meydana gelen azalışın yürürlüğe girdiği gün ilan edilen bayi satış fiyatının, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden önceki gün ilan edilen bayi satış fiyatından daha yüksek olması ya da değişmemesi durumunda, ÖTV değişiminden kaynaklı olarak sözleşme bitimine kadar fiyat farkı hesaplanmaz.

6. D katsayısı, ÖTV değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir defa hesaplanacak olup, sözleşme bitimine kadar yapılacak fiyat farkı hesaplamalarında sabit değer olarak kullanılacaktır.

7. Bayi satış fiyatları olarak, akaryakıt ürünlerinde bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olan ilk sekiz akaryakıt şirketince ihalesi yapılan akaryakıt ürünü için EPDK’ya bildirilen ve EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatları esas alınacaktır.

8. Örneğin, bir işin uygulaması sırasında ÖTV’de meydana gelen 20 kuruşluk artış öncesinde ilgili akaryakıt bayi satış fiyatının 3,70 TL olduğu ve değişiklik sonrasında 3,80 TL’ye çıktığı, söz konusu değişikliğin haziran ayının 16’sında yürürlüğe girdiği ve işin sonuna kadar ayrıca bir ÖTV değişikliğinin yapılmadığı, ÖTV değişikliğinin meydana geldiği haziran ayında yapılan imalatlar için hesaplanan 3 üncü hak ediş tutarının (An=A3) 100.000,00 TL olduğu ve b katsayısının sözleşmede 0,2 olarak belirlendiği bir işte;

ÖTV artışının yürürlüğe girdiği ay için ÖTV’den kaynaklı olarak hesaplanacak fiyat farkı:

İlgili hakediş 100.000,00 TL olmakla birlikte, söz konusu ÖTV değişikliği ayın 16’sında yürürlüğe girdiğinden, yürürlük tarihi ve ayın kalan günleri dikkate alındığında fiyat farkı hesabında esas alınacak hakediş tutarı 50.000,00 TL olacaktır.

b=0,2,

S1=3,70 TL

S2=3,80 TL olup,

D= (S2/ S1-1) formülüne göre hesaplanacaktır.

D=(3,80/3,70-1)

Fö=50.000×0,2x(3,80/3,70-1)

Fö=270,27 TL olarak yükleniciye ödenir.

Sözleşme süresi boyunca her hakediş döneminde D=(3,80/3,70-1) sabit değer olarak kullanılacaktır.

-Aynı işte, ÖTV’de meydana gelen 20 kuruşluk artış öncesinde ilgili akaryakıt bayi satış fiyatının 3,70 TL olduğu ancak değişiklik sonrasında 4,00 TL’ye çıktığı kabul edildiğinde, ilk örnekteki veriler esas alınarak ÖTV artışının yürürlüğe girdiği ay için ÖTV’den kaynaklı olarak hesaplanacak fiyat farkı;

Değişiklik sonrası bayi satış fiyatları ÖTV’deki artış tutarından fazla olduğundan, D=0,20/3,70 formülüne göre hesaplanacaktır.

Fö=50.000×0,2x(0,20/3,70)

Fö=540,54 TL olarak yükleniciye ödenir.

Sözleşme süresi boyunca her hakediş döneminde D=0,20/3,70 sabit değer olarak kullanılacaktır.

– Aynı işte, ÖTV’de meydana gelen 20 kuruşluk artış öncesinde ilgili akaryakıt bayi satış fiyatının 3,70 TL olduğu ancak değişiklik sonrasında 3,65 TL’ye düştüğü kabul edildiğinde, ÖTV’de meydana gelen artışın yürürlüğe girdiği gün ilan edilen bayi satış fiyatı, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden önceki gün ilan edilen bayi satış fiyatından düşük olduğundan, ÖTV değişiminden kaynaklı olarak sözleşme bitimine kadar fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

– Aynı işte, ÖTV’de 20 kuruşluk bir indirim meydana geldiği ve bu indirim öncesinde ilgili akaryakıt bayi satış fiyatının 3,70 TL olduğu ancak değişiklik sonrasında 3,55 TL’ye düştüğü kabul edildiğinde bu defa ÖTV’nin yürürlüğe girdiği aydaki fiyat farkı;

S1=3,70 TL,

S2=3,55 TL olup,

D= (S2/ S1-1) şeklinde hesaplanır.

D=(3,55/3,70-1)

Fö= 50.000×0,2x(3,55/3,70-1)

Fö=-405,41 TL olarak yükleniciden kesilir.

Sözleşme süresi boyunca her hakediş döneminde D=(3,55/3,70-1) sabit değer olarak kullanılacaktır.

– Aynı işte, ÖTV’de 20 kuruşluk bir indirim meydana geldiği ve bu indirim öncesinde ilgili akaryakıt bayi satış fiyatının 3,70 TL olduğu ancak değişiklik sonrasında 3,45 TL’ye düştüğü kabul edildiğinde bu defa ÖTV’nin yürürlüğe girdiği aydaki fiyat farkı:

Bayi satış fiyatlarında ÖTV’deki azalış tutarının üzerinde bir düşüş gerçekleştiğinden D=0,20/3,70x(-1) olup,

Fö=50.000×0,2×0,20/3,70x(-1)

Fö: -540,54 olarak yükleniciden kesilir.

Sözleşme süresi boyunca her hakediş döneminde D=0,20/3,70x(-1) sabit değer olarak kullanılacaktır.

– Aynı işte, ÖTV’de meydana gelen 20 kuruşluk indirim öncesinde ilgili akaryakıt bayi satış fiyatının 3,70 TL olduğu ancak değişiklik sonrasında 3,75 TL’ye çıktığı kabul edildiğinde, ÖTV’de meydana gelen azalışın yürürlüğe girdiği günde ilan edilen bayi satış fiyatı, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden önceki gün ilan edilen bayi satış fiyatından yüksek olduğundan ÖTV değişiminden kaynaklı olarak sözleşme bitimine kadar fiyat farkı hesaplanmayacaktır.2-Mal Alımı İhalelerinde ÖTV Kaynaklı Fiyat Farkı Hesabı

Mal Alımı Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’ın 6. maddesinin 11. fıkrasında Ücret, vergi ve sigorta artışlarından dolayı ayrıca fiyat farkı hesaplanmaz.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıdaki hükme göre mal alımı ihalelerinde ÖTV kaynaklı fiyat farkı hesaplanması MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.