GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Teklif Mektubu ve Eklerinin Her Sayfasının Yetkili Kişilerce İmzalanıp Kaşelenmesi Gerekir mi?

Teklif Mektubu ve Eklerinin Her Sayfasının Yetkili Kişilerce İmzalanıp Kaşelenmesi Gerekip gerekmediğine dair Kamu İhale Kurulunca verilne bir karar aşağıda gösterilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan istekli Özkaya İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan anahtar teslim götürü bedel teklif mektubu incelendiğinde, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen standart forma (Standart Form-KİK015.2/Y) uygun olduğu,  teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olarak yazıldığı, söz konusu teklif mektubunun şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkaya tarafından imzalandığı, anılan kişiye ait imza sirkülerinde yer alan imza ile teklif mektubunda yer alan imzanın uyumlu olduğu, dolayısıyla anahtar teslim götürü bedel teklif mektubunun usulüne uygun olarak sunulduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Toplantı No: 2018/042
Gündem No: 38
Karar Tarihi: 24.07.2018
Karar No: 2018/UY.II-1406

BAŞVURU SAHİBİ:

Hükmü Peker İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/220001 İhale Kayıt Numaralı “İYTE Fen Fakültesi Laboratuvar Binası” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından 31.05.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İYTE Fen Fakültesi Laboratuvar Binası” ihalesine ilişkin olarak Hükmü Peker İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.nin 12.06.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.06.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.06.2018 tarih ve 34536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.06.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1033 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Özkaya İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde fiyat dışı unsur olarak belirlenen hususlardan tam puan alabilmek amacıyla sunulan belgelerin gerçeği yansıtmadığı, şöyle ki;

 

Merkez ofislerinde makine mühendisi çalıştırıldığının beyan edildiği, ancak söz konusu kişinin Övgü İnş. Ltd. Şti.nin hisselerinin tamamına sahip olduğu ve “İzmir Belevi İstasyonu İnşaatı İşi” için anılan idareye teknik müdür olarak çalıştığına dair taahhüt verdiği bu sebeple ihale üzerinde bırakılan isteklinin merkez ofisinde çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu,

 

Merkez ofislerinde mimar, inşaat mühendisi ve elektrik mühendisi çalıştırıldığının beyan edildiği, ancak söz konusu kişinin başka firmaların bünyelerinde de çalıştığı, taraflarınca sunulan bordroda bir ay içinde otuz gün olarak anılan firmada çalıştığı gösterilmesine rağmen SGK kayıtları incelendiğinde otuz günden az çalıştığının görüleceği, mimara ihale tarihinden sonra SGK işten çıkış bildirgesinin verildiği, inşaat mühendisinin kayıtlara göre altı farklı iş yerinde çalıştığı, açıklanan durumların hayatın olağan akışına aykırı olduğu,

 

Söz konusu kişiler için ihale tarihinden 180 gün öncesine kadarki her aya ilişkin bordrolarının ve kesintisiz çalışıldığını gösteren belgelerin sunulması gerektiği, idarenin şikâyete verdiği cevaptan anlaşıldığı üzere herhangi bir araştırma yapılmaksızın yeminli mali müşavir onaylı belgelerin uygun kabul edildiği, hâlbuki idareyi aldatmaya yönelik olarak usulüne uygun bile olsa gerçeğe aykırı düzenlenmiş belgeler olduğu, bu sebeple Özkaya İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

Taraflarınca sunulan merkez ofis teknik personel listesinde makine mühendisi ve mimar için sunulan belgelerin eksik bulunması sebebiyle puanlarının kırılmasının mevzuata aykırı olduğu, makine mühendisi olarak çalışan personelin şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu, imza sirkülerinden bu durumun anlaşılabileceği, yönetim kurulu üyesi olan personel için şirkette çalışıldığına dair belge sunulmasının gerekli olmadığı, taraflarına tam puan verilmesi gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli Özkaya İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin teklif dosyasında bulunan belgelerin usulüne uygun olmadığı, şöyle ki;

 

Teklif mektubu ve eklerinin her sayfasının yetkili kişilerce imzalanıp kaşelenmediği, teklif mektubunda bulunan tutarın rakam ve yazıyla uyumlu olmadığı ve teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı,

 

Ticaret Sicil Gazetelerinin son durumu yansıtmadığı, tüzel kişiliğe ait ortakları, üyeleri, kurucuları, yönetim kurulu üyeleri, hisse oranları gibi bilgilerin tutarsız olduğu, ayrıca sunulan imza sirkülerinin şirketi temsile yetkili kişilere ait olmadığı,

 

Bilançolarının son döneme ait olmadığı ve cari oranların istenilen değerleri karşılamadığı,

 

İş hacmini gösteren belgelerin usulüne uygun düzenlenmediği ve istenilen değerleri karşılamadığı,

 

İş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı ve istenilen değeri karşılamadığı, anılan sebeple söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme” başlıklı 62’nci maddesinde “1) İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer, süre gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgeler idari şartnamede açıkça belirtilir.

(3) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti ortadan kaldırıcı bir şekilde belirlenemez.

(4) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.” hükmü yer almaktadır.  

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:İYTE FEN FAKÜLTESİ LABORATUVAR BİNASI

b) Yatırım proje no’su/kodu:2012H032140

c) Miktarı ve türü: 9.925m2 Betonarme Bina İnşaatı

ç) Yapılacağı yer:İYTE REKTÖRLÜĞÜ GÜLBAHÇE YERLEŞKESİ

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesine,

 

Anılan Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1. Değerlendirme, “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” puanlaması olmak üzere 2 kısımda yapılacaktır.

1- Teklif fiyatı puanlaması:

Teklif fiyatının puanlaması 75 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 75 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

TP=(TFminx75)/TF formülü ile hesaplanacaktır. bu formülde;

TP:Teklif Puanı

TFmin:Geçerli en düşük teklif fiyatı

TF:İsteklinin teklif fiyatını ifade eder.

2- Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması:

Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması 25 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu unsurlar aşağıda belirtilmiştir.

1. İsteklinin gerçek kişi olması durumunda kendisinin, şahıs şirketi olması durumunda ortaklarının tamamının, sermaye şirketi olması durumunda ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortaklarının İnşaat Mühendisi veya Makine Mühendisi olması halinde +5 puan,

2. İsteklinin;

-ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olması durumunda +2 puan,

-ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olması durumunda +2,

-OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olması durumunda +2 puan,

3. İsteklinin merkez ofisinde çalışan;

En az bir İnşaat Mühendisi teknik personel olması halinde +3 puan

En az bir Mimar teknik personel olması halinde +3 puan

En az bir Makine Mühendisi teknik personel olması halinde +3 puan

En az bir Elektrik / Elektrik Elektronik Mühendisi teknik personel olması halinde +3 puan

En az bir Peyzaj Mimarı teknik personel olması halinde +2 puan

olmak üzere, ihale ilan tarihinden en az 180 gün öncesinden itibaren yukarıda bahsedilen hususların korunması şartıyla ilgili kısımdan puan alınacaktır. İş ortaklığında sadece pilot ortağın sağladığı kriterler değerlendirilecektir.

Yukarıdaki kriterlerin değerlendirilmesi amacıyla fiyat dışı unsurlardan faydalanmak isteyen teklif sahiplerinin teklifleri ekinde, işbu idari şartnamenin 7.7. maddesine de uygun olacak şekilde sunmaları gereken belgeler ile kriter değerlendirme yöntemleri aşağıda sırasıyla açıklanmıştır:

a) Gerçek kişi isteklilerin kendilerine ait, şahıs şirketi isteklilerin ortaklarının tamamına ait, sermaye şirketi isteklilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortaklarına ait mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmaları gerekmektedir. İsteklinin tüzel kişi olması ve bu kriteri şirket içerisinde birden fazla kişinin karşılamasının gerektiği hallerde (ortak sayısının birden fazla olması durumunda) bu kişilerin ilgili maddede adı geçen teknik branşların herhangi birinden mezun olmuş olması gerekmekte olup kriteri karşılaması gereken bütün ortakların aynı branştan mezun olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

b) İsteklilerin Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikaların (ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi sertifikası, ISO 14001: 2015 çevre yönetim sistemi sertifikasına, OHSAS 18001: 2007 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi sertifikası) noter tasdikli suretlerini sunmaları gerekmektedir. OHSAS belgesi için akreditasyon şartı aranmamaktadır. 

c) İsteklilerin merkez ofisinde çalışan teknik personelin (inşaat mühendisi, Mimar, makine mühendisi, elektrik / elektrik elektronik mühendisi, Peyzaj Mimarı), ihale dökümanında yer alan “Merkez Ofis Teknik Personel Listesi” ile belgelendirilmesi gerekmekte olup, formun ekine noter tasdikli mezuniyet belgelerinin/diplomalarının, YMM/SMMM/SM onaylı sigortalı işe giriş bildirgelerinin, YMM/SMMM/SM onaylı ücret bordrolarının eklenmesi gerekmektedir. 

Teklif Puanı ile Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı toplanarak elde edilen en yüksek puanı alan istekliye ait teklif, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir.

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

35.2.1. Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. …” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihalenin Yükseköğretim Kurumları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan “İYTE Fen Fakültesi Laboratuvar Binası” yapım işi olduğu, ihalenin 31.05.2018 tarihinde açık ihale usulü ile anahtar teslim götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, söz konusu ihalede 14 adet ihale dokümanı satın alındığı ve 3 istekli tarafından teklif sunulduğu, İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde yer alan düzenleme doğrultusunda ihale komisyonu tarafından sınır değerin 21.856.397,13 TL olarak hesaplandığı, teklifi sınır değerin altında olan istekli bulunmadığı, anılan Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesi kapsamında yapılan puanlama sonucunda Özkaya İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Hükmü Peker İnş. Tic. ve San. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddiası, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından kalite ve teknik değer nitelik puanlaması için sunulan belgelerin gerçeği yansıtmadığı, taraflarınca makine mühendisi ve mimar için sunulan belgelerin ise uygun kabul edilmesi gerektiği yönündedir.  

 

Yukarıda aktarılan Şartname düzenlemeleri çerçevesinde, teklif fiyatı puanlamasının 75 puan üzerinden, kalite ve teknik değer nitelik puanlamasının ise 25 puan üzerinden hesaplanacağı anlaşılmaktadır. Kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu unsurlardan birinin, isteklilerin merkez ofislerinde çalışan en az bir inşaat mühendisi teknik personel olması halinde 3 puan, en az bir mimar teknik personel olması halinde 3 puan, en az bir makine mühendisi teknik personel olması halinde 3 puan, en az bir elektrik/elektrik elektronik mühendisi teknik personel olması halinde 3 puan ve en az bir peyzaj mimarı teknik personel olması halinde 2 puan verileceği şeklinde belirlendiği, söz konusu hususların ihale ilan tarihinden en az 180 gün öncesinden itibaren korunması şartının bulunduğu, anılan durumların tevsiki için ihale dokümanında yer alan Merkez Ofis Teknik Personel Listesi’nin ekinde noter tasdikli mezuniyet belgelerinin veya diplomalarının, meslek mensubu tarafından onaylanmış sigortalı işe giriş bildirgelerinin ve meslek mensubu tarafından onaylanmış ücret bordrolarının eklenmesinin gerektiği düzenlenmiştir.

 

İdare tarafından, İdari Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesi kapsamında yaptığı puanlama sonucunda “Kalite ve Teknik Değer Nitelik Belge Kontrol ve Değerlendirme Tutanağı”nın düzenlendiği, söz konusu tutanağa göre ihale üzerinde bırakılan istekli Özkaya İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin 23 puan aldığı, başvuru sahibi istekli Hükmü Peker İnş. Tic. ve San. A.Ş.nin ise 9 puan aldığı görülmüştür. Şikâyete konu edilen 14 puanlık alt kriterlere yönelik olarak idarece yapılan değerlendirme sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli Özkaya İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin inşaat mühendisi, mimar, makine mühendisi ve elektrik/elektrik elektronik mühendisi için sunduğu belgeler uygun bulunarak 12 puan, başvuru sahibi istekli Hükmü Peker İnş. Tic. ve San. A.Ş.nin anılan kriterlere yönelik olarak yalnızca inşaat mühendisi için sunduğu belgeler uygun bulunarak 3 puan aldığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Özkaya İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin “Merkez Ofis Teknik Personel Listesi” incelendiğinde;

 

Bünyelerinde ücretli olarak çalıştığı beyan edilen İnşaat Mühendisi Halil Güllüoğlu, Mimar Selahattin Tapanyiğit, Makine Mühendisi Kamil Yılmaz ve Elektrik ve Elektronik Mühendisi Hüseyin Çolak için noter tasdikli diplomalarının, meslek mensubu onaylı SGK işe giriş bildirgelerinin ve anılan kişilere ait meslek mensubu onaylı Ekim 2017-Nisan 2018 dönemine ait maaş bordrolarının sunulduğu görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen İdari Şartname düzenlemeleri çerçevesinde yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından usulüne uygun olarak Merkez Ofis Teknik Personel Listesi’nin hazırlandığı, merkez ofislerinde çalıştığını beyan ettikleri kişilere ait anılan Şartname’de istenilen noter tasdikli diplomaların, meslek mensubu onaylı SGK işe giriş bildirgelerinin ve maaş bordrolarının sunulduğu, idarece istenilen koşulların ihale tarihinden 180 gün öncesinde de sağlandığının anlaşıldığı, bu sebeple idarenin söz konusu istekliye yönelik olarak puanlamayı uygun olarak yaptığı tespit edildiğinden iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından, ihale üzerinde bırakılan istekli Özkaya İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin bünyelerinde çalıştığını beyan ettiği makine mühendisi, inşaat mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi ve mimarın başkaca bir firmanın da bünyesinde çalışıyor olduklarına dair iddialara ilişkin olarak ise; idare tarafından ihale dokümanına göre sadece SGK işe giriş bildirgelerinin sunulmasının istenildiği bu sebeple yapılan puanlamanın ihale doküman düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirildiği görüldüğünden iddia yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi istekli Hükmü Peker İnş. Tic. ve San. A.Ş.nin “Merkez Ofis Teknik Personel Listesi” incelendiğinde;

 

Bünyelerinde İnşaat Mühendisi Raşit Ayrancı, Makine Mühendisi Cihangir Azizoğlu ve Mimar Bilkay Begüm Peker’in çalıştığının beyan edildiği, söz konusu listenin ekinde anılan kişilere ait noter tasdikli diplomaların sunulduğu ancak İdari Şartname’ye göre sunulması gereken meslek mensubu onaylı SGK işe giriş bildirgelerinin ve ücret bordrolarının yalnızca İnşaat Mühendisi Raşit Ayrancı’ya ilişkin olduğu, söz konusu diğer iki kişiye ait meslek mensubu onaylı SGK işe giriş bildirgelerinin ve maaş bordrolarının sunulmadığı görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen İdari Şartname düzenlemeleri çerçevesinde yapılan incelemede; İnşaat Mühendisi Raşit Ayrancı’ya ait belgelerin anılan Şartname’de belirlenen kriterlere göre tevsik edildiği, idarece istenilen koşulların ihale tarihinden 180 gün öncesinde de sağlandığının anlaşıldığı, bu sebeple anılan kriterden üç puan alınmasının uygun olduğu, ancak Makine Mühendisi Cihangir Azizoğlu’nun yönetim kurulu üyesi olması ve Mimar Bilkay Begüm Peker’in söz konusu şirketin ortağı olması gerekçesiyle istenilen belgelerin sunulmamasının uygun olmadığı, kesinleşmiş ihale dokümanı düzenlemelerine göre merkez ofiste çalıştığı beyan edilen kişilerin şirketteki görevlerine bakılmaksızın istenilen belgelerin sunulması gerektiği, bu sebeple başvuru sahibi tarafından idarece istenilen belgelerin sunulmadığı anlaşıldığından iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 100’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

BIII grubu üst yapı bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler için ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunlarıdır. …”

düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teklif mektubu ve eklerinin her sayfasının yetkili kişilerce imzalanıp kaşelenmediği, teklif mektubunda bulunan tutarın rakam ve yazıyla uyumlu olmadığı ve teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Özkaya İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan anahtar teslim götürü bedel teklif mektubu incelendiğinde, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen standart forma (Standart Form-KİK015.2/Y) uygun olduğu,  teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olarak yazıldığı, söz konusu teklif mektubunun şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkaya tarafından imzalandığı, anılan kişiye ait imza sirkülerinde yer alan imza ile teklif mektubunda yer alan imzanın uyumlu olduğu, dolayısıyla anahtar teslim götürü bedel teklif mektubunun usulüne uygun olarak sunulduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bilançolarının son döneme ait olmadığı ve cari oranların istenilen değerleri karşılamadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bilançosunun idarece istenilen kriterleri sağladığını göstermek üzere, ihale dokümanı kapsamında yer verilen standart forma (Standart From-KİK024.1Y) uygun olarak meslek mensubunca kaşelenerek imzalanmış 2017 yılına ait “Bilanço Bilgileri Tablosu”nun sunulduğu görülmüştür. Söz konusu tabloda anılan isteklinin cari oranı 11,77, özkaynak oranının 0,88 ve kısa vadeli borç oranının 0,00 olduğu belirtilmiştir.

 

EKAP’ta yer alan Bilanço/Gelir Tablosu Sorgulama Modülü üzerinden yapılan incelemede, bahse konu isteklinin sunduğu belgeler ile EKAP verilerinin birbiriyle uyumlu olduğu, bu bağlamda söz konusu istekli tarafından sunulan bilanço bilgileri tablosunun ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço verilerine uygun olarak düzenlendiği ve cari oranın 11,77 olduğu görülmüş olup ihalede istenilen yeterlik kriterini karşıladığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

İş hacmini gösteren belgelerin usulüne uygun düzenlenmediği ve istenilen değerleri karşılamadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş hacmi tutarının idarece istenilen kriterleri sağladığını göstermek üzere, meslek mensubunca kaşelenerek imzalanmış bir raporun ve ilave olarak 2017 yılına ait yapım işlerine ilişkin 17 adet faturanın sunulduğu, anılan faturaların meslek mensubu tarafından kaşelenerek imzalandığı görülmüştür.

 

 Şikâyete konu isteklinin teklif fiyatının 26.980.000,00 TL olduğu, bahse konu faturaların toplamının 11.880.766,42 (güncellenmiş toplam tutarının 13.533.020,20 TL) olduğu, söz konusu tutarın ihalede istenilen yeterlik kriterini karşıladığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ticaret Sicil Gazetelerinin son durumu yansıtmadığı, tüzel kişiliğe ait ortakları, üyeleri, kurucuları, yönetim kurulu üyeleri, hisse oranları gibi bilgilerin tutarsız olduğu, ayrıca sunulan imza sirkülerinin şirketi temsile yetkili kişilere ait olmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Asgari sayı” başlıklı 338’inci maddesinde “(1) Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. 330 uncu madde hükmü saklıdır.

(2) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren  yedi  gün içinde, şirketin  tek pay  sahipli bir  anonim  şirket  olduğunu  tescil  ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur.

(3) Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez.” hükmü,  

 

Anılan Kanun’un “Hamiline yazılı pay senetlerinin devri” başlıklı 489’uncu maddesinde “(1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder.” hükmü,  

 

“Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke” başlıklı 490’ıncı maddesinde  “(1) Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler.

(2) Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir.” hükmü,

 

“II-Esas sözleşmeyle sınırlama, 1. İlkeler” başlıklı 492’nci maddesinde “(1) Esas sözleşme, nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebileceğini öngörebilir…” hükmü,

 

“III-Pay defteri, 1. Kayıt” başlıklı 499’uncu maddesinde “(1) Şirket, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle, intifa hakkı sahiplerini, ad, soyad, unvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder.

(2) Payın usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmediği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine yazılamaz.

(3) Şirket, kaydın yapıldığını pay senedine işaret eder.

(4) Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “1)İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin …” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması bulunmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan ilgili mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri gereği ihalelere katılacak tüzel kişi istekliler tarafından ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir belgelerin teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, Türk Ticaret Kanunu’nun yukarıda yer verilen ilgili hükümleri uyarınca ise anonim şirketlerde payların tek kişide toplanması haricinde pay devrine ilişkin işlemlerde tescil zorunluluğunun bulunmadığı, pay devir işlemlerinin şirketçe onaylandıktan sonra pay defterine kaydedilmesinin gerektiği ve sadece pay defterine kayıtlı kişilerin pay sahibi olarak kabul edilebileceği, diğer bir ifadeyle anonim şirketlerde pay sahibi sayısı bire düşmediği sürece pay devrinin ticaret siciline tescilinin veya ilanının zorunlu olduğuna ilişkin anılan Kanun’da herhangi bir hüküm yer almadığı anlaşılmaktadır.

 

Anılan isteklinin teklif dosyasında, 10.05.2017, 18.05.2017 ve 22.05.2014 tarihli Ticaret Sicil Gazeteleri ile meslek mensubunca onaylanmış şirketin ortaklık oranlarını ve yönetim kurulu üyelerini gösteren bir belgenin sunulduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan Özkaya İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin bir anonim şirket olması sebebiyle, şirketin son durumuna ilişkin sunulan bilgilerin teyidi amacıyla pay defterlerine ihtiyaç duyulmuş ve Kurum tarafından Özkaya İnş. San. ve Tic. A.Ş.den 11.07.2018 tarih ve 84252536-101.01.02.00-E.2018/18351 sayılı yazı ile başvuruya konu ihalenin gerçekleştirilme tarihi olan 31.05.2018 tarihi itibariyle tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinin doldurulmuş olan sayfalarının meslek mensubu veya noter onaylı suretinin gönderilmesi talep edilmiştir.  

 

13.07.2018 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazı ile, ihale tarihi itibariyle şirket ortaklarının ortaklık oranlarını gösteren pay defterinin YMM onaylı örnekleri Kurumumuza gönderilmiştir. Anılan pay defterinin incelenmesi neticesinde, şirketin toplam sermayesinin 4.300.000,00 TL olduğu, şirketin ortaklarının sermayenin %59’una sahip olan Mehmet Ali Özkaya, %37’sine sahip olan Mehmet Fatih Özkaya, %1’ine sahip olan İlknur Özkaya, %1’ine sahip olan Gülşen Özkaya, %1’ine sahip olan Aslı Nur Özkaya Parlakay ve %1’ine sahip olan Mehmet Emrah Özkaya olduğu görülmüştür. Ayrıca Mehmet Ali Özkaya’nın Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Fatih Özkaya’nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mehmet Emrah Özkaya’nın Yönetim Kurulu üyesi olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede, Özkaya İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ortaklarına ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin, isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu belgelerde yer alan bilgilerle uyumlu olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

İş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı ve istenilen değeri karşılamadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olan Mehmet Ali Özkaya’ya ait bir iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu işin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne yapılan “Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı” işi olduğu, uygulanan yapı tekniğinin betonarme karkas, kalıp-iskele sistemi, işin ilk sözleşme bedelinin 67.493,44 TL, belge tutarının 87.741,47 TL, geçici kabul tarihinin ise 06.11.2003 olduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin, teklif bedelinin 26.980.000,00 TL olduğu, teklif bedelinin %100’ünden yani 26.980.000,00 TL’den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işe uygun olarak iş deneyim belgesi sunması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu bağlamda, anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin şirketin %50’den fazla hissesine sahip ortağına ait iş bitirme belgesi olduğu, belgenin inceleme konusu ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulünün yapıldığı, anılan belgedeki işin konusunun ihale konusu işe uygun olduğu, belge tutarının ise Kamu İhale Kurumu İş Deneyim Güncelleme Modülü üzerinden güncellemesi soncunda bahse konu iş deneyim belgesinin güncel tutarının 40.123.071,45 TL olduğu, bu sebeple iş deneyim belgesinin istenilen asgari iş deneyim tutarını karşıladığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.