GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Şirket Ortaklık Payı ve İş Deneyim Belgesinin Geçerliliği

Toplantı No: 2016/017
Gündem No: 1
Karar Tarihi: 07.03.2016
Karar No: 2016/UH.II-727
Şikayetçi:
Esen İnsan Kaynakları Taahhüt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Şirketi

İhaleyi Yapan Daire:

Gümüşova Belediye Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

11.01.2016 / 1472

Başvuruya Konu İhale:

2015/166049 İhale Kayıt Numaralı “Personel Hizmeti Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Esen İnsan Kaynakları Taahhüt İnşaat San. ve Tic. Şti.,

E.Kuyumcular Mah. Yeşilli Cad. Özhancı İşhanı No: 35/37 Karesi/BALIKESİR

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Gümüşova Belediye Başkanlığı,

Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi 166 81850 Gümüşova/DÜZCE

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/166049İhale Kayıt Numaralı “Personel Hizmeti Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Gümüşova Belediye Başkanlığı tarafından 21.12.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Esen İnsan Kaynakları Taahhüt İnşaat San. ve Tic. Şti.nin 31.12.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.01.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.01.2016 tarih ve 1472 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/105 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Habay Taş. İnş. Elk. Teks. Med. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu işin HYB Kurumsal Yapı İnş. Nak. Hafr. Taş. Tic. Ltd. Şti. tarafından ifa edildiği, oysa ki Habay Taş. İnş. Elk. Teks. Med. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan söz konusu iş bitirme belgesinin HYB Kurumsal Yapı İnş. Nak. Hafr. Taş. Tic. Ltd. Şti. ile iş ortaklığı yapıldığı belirtilerek sunulduğu, Habay Taş. İnş. Elk. Teks. Med. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ticaret sicil gazetesi incelendiğinde şirket kuruluş tescili ve sonrasındaki işlemlerden anlaşılacağı üzere, firmanın yarıdan fazla hissesini başka bir şirkete devretmediği, dolayısıyla anılan şirketin başka bir şirketin iş deneyim belgesini kullanamayacağı, idarece şikâyet başvurularına verilen cevap ekinde gönderilen ticaret sicili gazetesinde, 2007 yılında Habay Taşımacılık-Hayati Baydar unvanı ile bir tescil bulunduğu, bahse konu şahıs işletmesinin 2009 yılında bir adres değişikliği yaptığı, bunun dışında ihaleye teklif veren limited şirketle unvan, tür değişikliği, kısmi veya tam bölünme şeklinde hiçbir bağı bulunmadığı, söz konusu firmaların ticaret sicil numaralarının da farklı olduğu, unvan ve tür değişikliklerinde ticaret sicil numaralarının değişmediği, Habay Taşımacılık-Hayati Baydar unvanlı şahıs işletmesinin ihaleye teklif sunan limited şirkete dönüşebilmesi için tür değişikliği yapması gerektiği, ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (c) bendi uyarınca söz konusu şirket hakkında gerekli cezai müeyyidelerin de uygulanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı Personel Hizmeti Alımı olarak belirtilmiş olup, anılan Şartname’nin ekinde, işin miktarı ve türü tablo halinde

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

FORMEN(Brüt asgari ücretin %160 fazlası)

Ay

1,00

12

2

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ(Brüt asgari ücretin %55 fazlası)

Ay

4,00

12

3

ŞOFÖR(Brüt asgari ücretin %45 fazlası)

Ay

4,00

12

4

MAKAM ŞOFÖRÜ(Brüt asgari ücretin %160 fazlası)

Ay

1,00

12

5

VASIFSIZ BÜRO İŞÇİSİ(Brüt asgari ücretin %35 fazlası)

Ay

3,00

12

6

VASIFLI BÜRO İŞÇİSİ(Brüt asgari ücretin %55 fazlası)

Ay

2,00

12

7

BEDEN İŞÇİSİ(Brüt asgari ücretin %25 fazlası)

Ay

12,00

12

8

YARDIMCI İŞÇİ(Brüt asgari ücretin %15 fazlası)

Ay

6,00

12

 

şeklinde gösterilmiştir.

 

            Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

            a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

            1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

            b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

           

            e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

           

            ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

           

            7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

            7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

            a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

            b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

            sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

            İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

           

            7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

            Kamu ve özel sektördeki personel çalıştırılmasına dayalı işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

          a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

          b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

          c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

            istenilmesi zorunludur.

           

            (3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

          a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

          b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %25’i ile % 50’si aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere,

          ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.

         

          (5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

          (6) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.        

          (7) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz…” hükmü,

 

          Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

           (2) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların, bu niteliklerini kaybetmeleri halinde, daha önce düzenledikleri iş deneyim belgeleri bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları kaydıyla bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde kullanılabilir.

           (3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara, bu niteliklerini kaybetmelerinden önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmiş olmalarına rağmen iş deneyim belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak; kurum ve kuruluşların, bu niteliklerini kaybetmelerinden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulundukları kurum ve kuruluşlara, iş deneyim belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunulabilir.

          (4) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun hukuki varlığının sona ermesi durumunda, bu kurum veya kuruluşa daha önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmesine rağmen iş deneyim belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak;

a) Bu kurum veya kuruluşun yürüttüğü hizmetlerin devredildiği kamu kurum veya kuruluşuna,

b) Hukuki varlığı sona eren kurum veya kuruluşun yürüttüğü hizmetin devredilmemesi durumunda söz konusu kurum ya da kuruluşun hukuki varlığı sona ermeden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulunduğu kamu kurum veya kuruluşuna,

          başvuruda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

          21.12.2015 tarihinde yapılan inceleme konusu ihaleye 10 isteklinin katıldığı, verilen 7 geçerli teklifin eşit olmasının ardından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesi çerçevesinde yapılan değerlendirmenin ardından 1 isteklinin 2 puan, diğer 6 isteklinin 3 puan aldığı,  ilgili mevzuat uyarınca aynı puana sahip 6 istekli arasında yapılan kura çekimi sonucunda, 28.12.2015 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Habay Taşımacılık İnş. Elek. Teks. Med. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Esen İnsan Kaynakları Taah. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Habay Taşımacılık İnş. Elek. Teks. Med. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Habay Taşımacılık-Hayati Baydar İnş. Elek. Med. Tem. San ve Tic. Ltd. Şti.-HYB Kur. Yap. İnş. Nak. Har. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı adına 30.06.2014 tarihinde düzenlenen 2011/188856 İKN’li “TEDAŞ Toroslar EDAŞ Adana İl Müdürlüğünde Temizlik Hizmet Alımı İşi”ne ait iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede, ortak girişimin ortaklık oranının Habay Taşımacılık-Hayati Baydar İnş. Elek. Med. Tem. San ve Tic. Ltd. Şti. % 99, HYB Kur. Yap. İnş. Nak. Har. Taş. Ltd. Şti. % 1 şeklinde belirtildiği, belgede belgeye konu işin sözleşme tarihinin 28.12.2012, kabul tarihinin 02.06.2014, belge tutarının da 785.388,41 TL olduğu görülmüştür.

 

            Söz konusu iş deneyim belgesine ilişkin olarak Toroslar EDAŞ Şirket Müdürlüğüne gönderilen 29.01.2016 tarihli ve 2195 sayılı Kurum yazısı ile anılan idareden,  2011/188856 ihale kayıt numaralı “TEDAŞ Toroslar EDAŞ Adana İl Müdürlüğünde Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Habay Taşımacılık-Hayati Baydar İnş. Elek. Med. Tem. San ve Tic. Ltd. Şti.-HYB Kur. Yap. İnş. Nak. Har. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı adına düzenlenen iş bitirme belgesinin düzenlenmesine esas teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ile adı geçen ihaleye ilişkin olarak düzenlenen sözleşme ve ekleri istenilmiş olup, söz konusu yazının “alıcı adresten taşınmıştır.” ibaresi ile Kuruma iade edilmesi üzerine, bu defa aynı yazı 10.02.2016 tarih ve 3083 sayılı Kurum yazısı ile Tedaş Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

 

Tedaş Genel Müdürlüğünün 16.02.2016 tarihli ve E. 9139 sayılı cevabi yazısında “… Söz konusu iş bitirme belgesi, Toroslar EDAŞ Adana İl Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan 2011/188856 ihale kayıt numaralı, “Adana İl Müdürlüğü ve Merkeze bağlı birimleri, misafirevi ile Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ilçeleri ve bağlı hizmet binalarının alanlarının, tahsilat şubelerinin yeşil alanlarının 47 personel ile temizlik, bahçe bakım ve ilaçlama hizmet alımı” işine aittir.

Bilindiği üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğü, 17.03.2004 tarih ve, 2004/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararında imza altına alınan “Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi” ile 24/11/1994 Tarih, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında özelleştirme programına alınmış, bu çerçevede yapılan özelleştirme çalışmaları sonunda Genel Müdürlüğümüze bağlı olan Toroslar EDAŞ da, 30.09.2013 tarihinde özel sektöre (Enerjisa) devredilmiş ve kamu ile ilişkisi kalmamıştır. Şirketin arşivi de özelleştirme esnasında, Toroslar EDAŞ’da kalmıştır.

Toroslar EDAŞ ve diğer özelleşen tüm elektrik dağıtım şirketlerine özelleştirmeden önce iş yapan yükleniciler, İş Deneyim Belgelerinin TEDAŞ kanalı ile EKAP’a yükletmekte ve EKAP üzerinden yenisini temin etmektedir.

İlgi yazınızda sözü edilen 30.06.2014 tarihli iş bitirme belgesi bu çerçevede tanzim edilmiş olup yapılan incelemede EKAP’a hatalı olarak girildiği anlaşılmış; bunun üzerine 20.01.2016 tarihinde EKAP üzerinden güncelleme yapmak suretiyle yeniden 2011/188856-1322448-1-1 sayı ile düzenlenmiştir.

Bahse konu İş Bitirme Belgesinin düzenlenmesine esas teşkil edecek bilgi ve belgelerden Toroslar EDAŞ’tan temin edebildiklerimiz ile ilgili sözleşme dizi pusulası ile birlikte ekte sunulmuştur.” ifadelerine yer verilmiş olup, yazı ekinde anılan idare tarafından iş bitirme belgesinin düzenlenmesine esas teşkil eden bilgi ve belgeler ile adı geçen ihaleye ilişkin olarak düzenlenen sözleşme ve ekleri de gönderilmiştir.

 

Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen iş deneyim belgesinin 20.01.2016 tarih ve 2011/188856-1322448-1-1 sayı ile düzenlenen son halinin incelenmesi sonucunda, söz konusu belgenin, TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 2011/188856 İKN’li “TEDAŞ Toroslar EDAŞ Adana İl Müdürlüğünde Temizlik Hizmet Alımı İşi”ne ilişkin olarak HYB Kurumsal Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.-Hayati Baydar İş Ortaklığı adına düzenlendiği, söz konusu belgede iş ortaklığının ortaklık oranının Hayati Baydar % 30, Yeşil Dünya Çevre Temizlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi % 70 şeklinde belirtildiği, belgenin açıklama kısmında

“2011/188856 ihale kayıt numaralı ihalemize katılan HYB KURUMSAL YAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin, 13.11.2014 tarih, 8693 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde YEŞİL DÜNYA ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak ünvanının değiştiği anlaşılmıştır.” ibaresine yer verildiği, bunun yanında söz konusu belgede belgeye konu işin sözleşme tarihinin 23.02.2012, kabul tarihinin 31.03.2013, belge tutarının da 785.388,41 TL olduğu görülmüştür.

 

İncelenen iş deneyim belgesine düzenlenmesine esas olan 2001/188856 İKN’li “TEDAŞ Toroslar EDAŞ Adana İl Müdürlüğünde Temizlik Hizmet Alımı İşi”ne ait sözleşmenin “Taraflara ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde, idarenin adının Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürlüğü, yüklenicinin adının da HYB Kurumsal Yapı İnş. Nak. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.+Habay Taşımacılık Hayati Baydar İş Ortaklığı olarak yer aldığı, sözleşmeye ilişkin faturaların da anılan iş ortaklığı tarafından kesildiği tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan, inceleme konusu ihalenin üzerinde bırakıldığı Habay Taşımacılık İnş. Elek. Teks. Med. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan oda sicil kayıt suretinde, söz konusu isteklinin ticaret unvanın 15078 ticaret sicil numarası ile “Habay Taşımacılık İnşaat Elektrik Tekstil Medikal Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” olarak yer aldığı, sunulan imza sirkülerinde 09.07.2014 tarihli genel kurul kararı ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan şirket müdürü Ferhat Kasalı’nın imzasının onaylandığı görülmüştür.

 

Bunun yanında adı geçen istekliye ait ticaret sicili gazetelerinin incelenmesi neticesinde, 25.11.2013 tarihli ve 8450 sayılı ticaret sicili gazetesinde şirketin “Habay Taşımacılık-Hayati Baydar İnşaat Elektrik Tekstil Medikal Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” ticaret unvanıyla Hayati Baydar tarafından 20.11.2013 tarihinde 15078 ticaret sicil numarası ile kurulduğu, anılan şahsın şirketin sermayesinin tamamına sahip olduğu, 15.07.2014 tarihli ve 8612 sayılı ticaret sicili gazetesinde, şirket unvan değişikliğine giderek “Habay Taşımacılık İnşaat Elektrik Tekstil Medikal Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” adını aldığı, bunun yanında aynı ticaret sicili gazetesinde Hayati Baydar tarafından şirketin tüm hisselerinin Ferhat Kasalı’ya devredildiğinin ve anılan şahsın aynı zamanda şirket müdürü seçildiğinin ilan edildiği, 23.09.2014 tarihli ve 8659 sayılı ticaret sicili gazetesinde de şirketin sermaye artırımına giderek 50.000,00 TL olan sermayesinin, 60.000,00 TL’ye çıkartıldığının ve sermayesinin tümünün aynı zamanda şirket müdürü olan Ferhat Kasalı’ya ait olduğunun belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Öte yandan, Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından 20.01.2016 tarih ve 2011/188856-1322448-1-1 sayı ile düzenlenen iş deneyim belgesinde yüklenici olarak belirtilen HYB Kurumsal Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.-Hayati Baydar İş Ortaklığının ortaklarına ait Ticaret Sicil Gazetelerinin incelenmesi sonucunda,

 

HYB Kurumsal Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin 26.05.2010 tarihli ve 7571 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirketin, Sait Özen Gıda Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (ticaret sicil no: 8962) olan unvanının HYB Kurumsal Yapı İnşaat Nakliyat Hafriyat Taşımacılık Ticaret Sanayi Limited Şirketi (ticaret sicil no: 8962) olarak 18.05.2010 tarihli ortaklar kurulu kararıyla değiştirildiği, aynı gazetede şirketin 90.000 TL’ye karşılık gelen 90 adet payının Mehmet Sait Özen tarafından Müzeyyen Baydar’a, 10.000 TL’ye karşılık gelen 10 adet payının da Hasan Saraç tarafından Hasan Gök’e devredildiği,

 

09.06.2010 tarihli ve 7581 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde HYB Kurumsal Yapı İnşaat Nakliyat Hafriyat Taşımacılık Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından 02.06.2010 tarihli ortaklar kurulu kararı ile ortaklık oranları aynı kalmak üzere sermaye artışına gidildiği,

 

27.04.2011 tarihli ve 7803 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde HYB Kurumsal Yapı İnşaat Nakliyat Hafriyat Taşımacılık Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin 19.04.2011 tarihli ortaklar kurulu kararı ile Hasan Gök tarafından 40.000 TL’ye karşılık gelen 10 adet payının Dilek Baydar’a devredildiği, 

 

20.02.2012 tarihli ve 8009 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde HYB Kurumsal Yapı İnşaat Nakliyat Hafriyat Taşımacılık Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından 15.02.2012 tarihli ortaklar kurulu kararı ile şirketin konusunun tadil edildiği,

 

13.11.2014 tarihli ve 876 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde, HYB Kurumsal Yapı İnşaat Nakliyat Hafriyat Taşımacılık Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin (ticaret sicil no: 8962) ticaret unvanının 10.11.2014 tarihli genel kurul kararı ile ortaklık yapısı aynı kalmak üzere Yeşildünya Çevre Temizlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne (ticaret sicil no: 8962) dönüştürüldüğü,

 

Habay Taşımacılık: Hayati Baydar’a (ticaret sicil no: 8921) ilişkin 22.05.2007 tarihli ve 6813 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde söz konusu şahıs işletmesinin 15.05.2007 tarihinde ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği bilgisinin yer aldığı, 03.06.2009 tarihli ve 704 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde de adı geçen şahıs işletmesinin adres değişikliği bilgilerinin ilan edildiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan tespitler çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan Habay Taşımacılık İnş. Elek. Teks. Med. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş bitirme belgesinin ilk şekliyle Habay Taşımacılık-Hayati Baydar İnş. Elek. Med. Tem. San ve Tic. Ltd. Şti.-HYB Kur. Yap. İnş. Nak. Har. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı adına düzenlendiği görülmekle birlikte, anılan belgenin Tedaş Genel Müdürlüğü’nün 16.02.2016 tarihli ve E. 9139 sayılı cevabi yazısı ekinde gönderilen son halinin incelenmesi sonucunda, söz konusu belgenin ihale üzerinde bırakılan Habay Taşımacılık İnş. Elek. Teks. Med. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden farklı tüzel kişiliklere sahip HYB Kurumsal Yapı İnş. Nak. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.-Habay Taşımacılık Hayati Baydar İş Ortaklığı adına düzenlendiği, bunun yanında adına iş deneyim belgesi düzenlenen söz konusu ortak girişimin veya ortaklarının ihale üzerinde bırakılan istekli Habay Taşımacılık İnş. Elek. Teks. Med. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yarısından fazla hissesine de sahip olmadıkları, söz konusu isteklinin sermayesinin tümünün aynı zamanda şirket müdürü olan Ferhat Kasalı’ya ait olduğu anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyiminin mevzuata uygun olarak tevsik edilmediği, bu itibarla söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli Habay Taşımacılık İnş. Elek. Teks. Med. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş bitirme belgesinin ilk şekliyle, anılan belgenin Tedaş Genel Müdürlüğünün 16.02.2016 tarihli ve E. 9139 sayılı cevabi yazısı ekinde gönderilen son hali arasındaki farklılığın dikkat çekici boyutta olması itibariyle, söz konusu belgenin düzenlenmesine ilişkin işlemler hakkında gerekli inceleme, araştırma veya soruşturma yapılmak üzere konunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Habay Taşımacılık İnş. Elek. Teks. Med. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Habay Taşımacılık İnş. Elek. Teks. Med. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin düzenlenmesine ilişkin işlemler hakkında gerekli inceleme, araştırma veya soruşturma yapılmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirimde bulunulmasına,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi