Devlet MemuruGÜNCEL HABERLERKARİYER

Kurumlar Arası Geçiş Nedir? Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır?

Kurumlar arası geçiş nasıl yapılır? Kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum, nasıl yaparım? Kurumlar arası geçiş başvuru şartları nelerdir? Naklen atama yolu ile başka bir devlet memuriyeti kadrosuna nasıl geçilir?

Herhangi bir devlet kurumunda hali hazırda çalışmakta iken, başka bir devlet kurumunun bir kadrosuna atanmaya kurumlar arası yatay geçiş veya nakil yoluyla atama denilmektedir. Bir önceki yazımızda nakil yoluyla atama nedir detaylı olarak ele almıştık. Peki nakil yoluyla atama nasıl yapılır? Başka bir tabirle kurumlararası geçiş nasıl yapılır?
Devlet Memurları Nasıl Kurumlararası Geçiş Yapar?

657 sayılı Kanunun 74. Maddesinde kurumlar arası nakil işlemleri için öngörülen bazı şartlar vardır. Kurumlararası geçiş yapma şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

Kurumlararası geçiş yapmak isteyen kişiler öncelikle geçmek istedikleri kuruma başvuru yapmalıdır ve bunun devamında da kendi kurumlarından bu geçiş işlemi için izin almalıdırlar.
Memurlar kurumlar arasında kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. Madde esaslarına göre derece yükselmesi suretiyle nakledilebilirler.

Memurlar bulundukları memuriyet sınıfından yine aynı sınıfa veya öğrenim durumuna göre girebilecekleri sınıflara nakil olabilirler.
Memurlar istekleri ile, kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere de atanabilirler. Bu şekilde atanacak olanların kazanılmış hak dereceleri ile nakledilecekleri dereceler arasında en çok 3 derece fark olabilir. Örneğin Sağlık Bakanlığındaki 5. dereceli bir memur Bayındırlık Bakanlığındaki 6, 7, ve 8. Derecelerdeki bir kadroya atanabilir.

Öncelikle herhangi bir kuruma yatay geçiş yapmak isteyen memur öncelikle kendisine bir kurum bulmak zorundadır. Daha sonra memur, kendisine uygun bir kurum ve kadro bulmasının ardından bir dilekçe ile ilgili kuruma müracaat etmelidir. Memurun bu kuruma naklinin gerçekleştirilebilmesi için müracaat ettiği kurumun başvuruyu kabul etmesi gerekmektedir. Başvuru kabul edildikten sonra başvuruyu kabul eden kurum, memurun çalışmakta olduğu kuruma nakil işlemi için gerekli izni vermeyi talep eden bir yazı yazacaktır.

Burada muvafakatı yani izni hangi merciin vereceği önemli bir konudur. 657 sayılı Kanunda izin ifadesi yerine “kurumların muvafakatı” denilmektedir. Bu ifade ile atamaya yetkili amirlerin bu yetkiye sahip oldukları anlaşılır. Atamaya yetkili amirler izin verip vermeme konusunda serbesttirler. Şayet ilgili amir tarafından gerekli izin verilirse memur atanmak istediği kuruma nakledilir. Şayet amir gerekli izni vermezse de memur atanmak istediği kuruma geçiş yapamaz. Ancak, muvafakat vermeme yönündeki bir işlem mutlaka bir kamu yararına dayanmalı veya hizmet gereği olmalıdır. Şayet memur bu ilkeye aykırı hareket edilerek muvafakat verilmediğini düşünüyorsa dava açmalıdır.

Memurlar kurumlar arasında kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. madde esaslarına göre derece yükselmesi suretiyle nakledilebilirler.

Kazanılmış hak dereceleri üzerinden nakil : Memurlar kazanılmış hak olarak aldıkları aylık derece ve kademelerine eşit bir derece ve kademe ile bir kurumdan diğer bir kuruma atanabilirler. Örneğin Başbakanlıkta çalışan 5. derecenin 1. kademe aylığını kazanılmış hak olarak alan bir memur, Tarım Bakanlığındaki 5. derecenin 1. kademesindeki memur kadrosuna nakil suretiyle geçebilir.

68. madde esasları çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle nakil : Bulunduğu kurumdan başka bir kuruma naklen atanmak isteyen bir memur 657 sayılı Kanunun 68. Maddesinin B bendinde yer alan esaslar dahilinde derece yükselmesi suretiyle 1-4 dereceli kadrolara da naklen atanabilir. Bu şekilde derece yükselmesi suretiyle nakil edeceklerin memurların

Ek göstergesi 5300 ve daha yukarı olan 1. dereceli kadrolar için 12 yıl,
Ek göstergesi 5300’den aşağı olan 1 ve 2. Dereceli kadrolar için 10 yıl,
3 ve 4. Dereceli kadrolar için 8 yıl hizmet şartı gereklidir.

Bu başlık atında anlattığımız açıklamaların (a) bendi başlığı altında yapılan açıklamalardan iki temel farlılığı vardır.

Yukarıda (a) bendi başlığı altında yapılan açıklamalar sadece eşit dereceler arasındaki geçişler için söz konusudur. Ama bu bentte yer alan hükümler ile 7. Dereceli bir kadroda görev yapan bir memur, hizmet süresinin ve diğer şartların (atanacağı kadroya ait gerekli öğrenim düzeyi, Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri vs.) tutması halinde başka bir kurumdaki 1. Dereceli kadroya atanabilir. Ancak bu şekilde yapılan bir atama atanan için kazanılmış hak teşkil etmez. Yani bu görevden alındığı/ayrıldığı taktirde tekrar eski kazanılmış hak derecesine döner. Diğer taraftan (a) bendi başlığı altında açıklanan durumda ise memur, görevden ayrılsa/alınsa bile yine derecesini muhafaza eder.

Memurlar bulundukları sınıftan, atanacakları kurumun aynı sınıfına veya öğrenim durumuna göre girebilecekleri sınıfa nakledilebilirler. Burada şunu hemen belirtmek gerekir ki, devlet memurlarının atama ve görevde yükselmeleri hakkındaki yönetmelik hükümleri de dikkate alınmak zorundadır. Memurların kurumlar arası nakilleri bu başlığa göre iki şekilde olabilmektedir.

Aynı sınıflar arasında nakil : Memur bu halde bulunduğu sınıftan başka bir kurumdaki aynı hizmet sınıfına geçebilir. Örneğin Tarım Bakanlığında Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan bir mühendis, Çevre Bakanlığındaki Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan mühendis kadrosuna nakil yoluyla atanabilir.

Öğrenim durumuna göre başka sınıflardaki kadrolara geçiş : 1999 yılında getirilen Görevde Yükselme Yönetmeliği ile bu uygulamaya büyük sınırlar getirilmiştir. Daha önce sadece öğrenim durumunun uygun olması halinde sınıf değişikliği yoluyla da nakledilebilen memur, bu imkanı büyük ölçüde yitirmiştir. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığında Eğitim ve Öğretim Hizmeti sınıfında çalışan ziraat fakültesi bir öğretmen, şu an öğrenim durumu uygun olmasına rağmen Tarım Bakanlığındaki Teknik Hizmetler Sınıfındaki Mühendis kadrosuna geçememektedir. Ancak, öğretmenlik yapmadan önce kısa bir sürede olsa memur statüsünde mühendis olarak çalışanlar bu hükmün dışındadır.

Memurlar istekleri ile, kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere de atanabilirler. Bu şekilde atanacak olanların kazanılmış hak dereceleri ile nakledilecekleri dereceler arasında en çok 3 derece fark olabilir. Örneğin Sağlık Bakanlığındaki 5. dereceli bir memur Bayındırlık Bakanlığındaki 6, 7, ve 8. Derecelerdeki bir kadroya atanabilir. Bu başlığın yukarıda anlatılan konulardan en büyük farkı, nakil yoluyla başka kurumlara geçmek isteyen memura bulunduğu dereceden 3 alt dereceye atanabilme imkanı sağlamasıdır. Bu durumda da memurun isteği şarttır. Memurun tekrar daha önceki dereceli kadrosuna dönmesi kurumun takdirindedir.
Memurların 657 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan Kurumlar Arasındaki Nakilleri

Askeri kurumlarda ve Üniversitelerde 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan memurların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakilleri için izlenmesi gereken prosedür yukarıda A başlığı altında anlatıldığı gibidir.

Diğer yandan, 657 Sayılı Kanunun 74. Maddesinin son fıkrasında “217 sayılı KHK’nın 2. Maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır” ifadesi yer almaktadır.

Önce 217 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlardan olan, “İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde ” çalışan kişilerin nakil durumlarını açıklayalım.

399 sayılı KHK’ya tabi olarak I sayılı cetvelde yer alan kişiler memur olarak sayıldıkları için bu kişilerin 657 sayılı Kanun kapsamındaki diğer kurumlara nakil işlemlerinde yukarıda A başlığı altında açıkladığımız prosedür geçerlidir.

Ancak 399 sayılı KHK’ya tabi olarak II sayılı cetvelde sözleşmeli personel olarak çalışanlar için 657 sayılı Kanun kapsamında yer alan kurumlardaki memur kadrolarına nakil söz konusu değildir. Ayrıca bu kapsamda yer alan kişiler başka bir KİT’e sözleşmeli olarak naklen geçmeleri söz konusu değildir. Ancak, 399 sayılı KHK’ya tabi olarak sözleşmeli pozisyonda görev yapan kişiler başka bir KİT’e geçmek istedikleri taktirde yeniden işe gireceği sürece tabi olarak yer değiştirebilir. Yani daha önce nasıl işe girmişlerse bu yeni kurumda da aynı sürece tabidir. Bu kişiler için DMS şartı da aranmaz. Bu kişiler 657 sayılı Kanunda yer alan bekleme sürelerine de tabi değillerdir.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine tabi bir araştırma görevlisinin 657 sayılı Kanun Kapsamındaki kurumlara nakil suretiyle geçmesi mümkündür. Ancak bu kişiler 657 sayılı Kanunun 54. Maddesinde yer alan en fazla adaylık süresi kadar (2 yıl) çalışmış olması gerekmektedir. Aksi taktirde geçiş mümkün değildir.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanuna tabi subay ve astsubayların 657 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlara nakli mümkün değildir. Bu kişiler istifa ettikleri taktirde DMS’ye tabi olmaksızın açıktan atama yoluyla 657 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlardaki kadrolara atanabilirler.

3269 sayılı uzman Erbaş Kanuna tabi olarak çalışan Uzman Erbaşlar da aynı şekilde sadece kendi istekleri ile istifa ettikleri taktirde DMS’ye girmeksizin 657 sayılı Kanun Kapsamındaki kurumlara açıktan atama yoluyla girebilir.

Kurumlar arası geçiş nasıl yapılır? Kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum, nasıl yaparım? Kurumlar arası geçiş başvuru şartları nelerdir? Memurların kurumlar arası nakil yönetmeliği. Nakil yoluyla atama nasıl yapılır hepsini bu yazımızda anlattık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.
kaynak:devlette.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.