Dış TicaretYATIRIM&FİNANS

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/39)

mevzuat-18

13 Ekim 2016 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 29856
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/39)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Betareks Metalize İplik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (Betareks), Beymaks Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Beymaks) ve Simfleks Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Simfleks) tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan Cumhuriyeti (Hindistan), Güney Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli, 5605.00 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan “metalize iplik”lere yönelik dampinge karşı önlemin uygulamadan kalkması durumunda önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiaları çerçevesinde yapılan başvuruya istinaden, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci maddesi çerçevesinde başlatılan Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) kapsamında alınacak kesin karara temel teşkil edecek bilgi ve bulguları ortaya koymaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Betareks: Betareks Metalize İplik ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketini,

c) Beymaks: Beymaks Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini,

ç) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

e) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

f) Güney Kore: Güney Kore Cumhuriyetini,

g) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,

ğ) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını,

h) Simfleks: Simfleks Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,

ı) Tayvan: Çin Tayvanını,

i) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

j) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini (International Trade Center),

k) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Meri önlem ve nihai gözden geçirme soruşturması

MADDE 4 – (1) 24/9/2004 tarihli ve 25593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/19) kapsamında ÇHC, Hindistan, Güney Kore ve Tayvan menşeli 5605.00 GTP’si altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri”ne yönelik 2,2 ABD doları/kg seviyesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Müteakiben, Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/39) ile mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur. Bu kapsamda, 17/9/2009 tarihli ve 27352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/32) ile başlatılan NGGS, 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/21) ile önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam etmesine karar verilmiştir.

(3) Benzer şekilde, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu kapsamda, ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(4) Bu kapsamda, yerli üretim dalını temsilen Betareks, Beymaks ve Simfleks firmaları, 2010/21 sayılı Tebliğde belirtilen önlemin uygulamadan kalkması halinde önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddialarını ortaya koyarak, Yönetmeliğin 35 inci maddesi temelinde önleme konu ürün ve ülkeler için bir NGGS açılması talebinde bulunmuşlardır.

(5) Söz konusu başvuru, Katasa Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., Ram Fil İplik ve Tekstil Ürünleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Güray Fantezi İplik San. Tic. Ltd. Şti., Canerler Tekstil Turizm Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti., Özvaycan Tekstil Ticaret San. Ltd. Şti., Prusa Metalize İplik Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. ve Hira Mensucat Kumaş Tekstil Demir Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından desteklenmiştir.

(6) Bu kapsamda, yerli üreticilerin bahse konu başvurusu üzerine ÇHC, Hindistan, Güney Kore ve Tayvan menşeli 5605.00 GTP’si altında sınıflandırılan metalize ipliklere yönelik olarak 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/33) ile başlatılan NGGS tamamlanmıştır.

Yerli üretim dalı

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde başvuru sahibi Betareks, Beymaks ve Simfleks firmalarının yerli üretim dalını temsil niteliği değerlendirilmiş ve söz konusu firmaların anılan yasal hükümler çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu değerlendirilmiştir. Bu Tebliğin ilgili bölümlerinde anılan firmalar “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC, Hindistan, Güney Kore ve Tayvan’da yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, ayrıca soru formlarının anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla ÇHC, Hindistan ve Güney Kore’nin Ankara Büyükelçilikleri ile Tayvan’ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına erişim hakkında bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formlarını yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup, tarafların süre uzatımına yönelik talepleri olmamıştır.

(4) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen 19 ithalatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur. Soruşturma kapsamında, toplam 5 ithalatçı firma tarafından soru formları yanıtlanarak Bakanlığa iletilmiş, yanıtlanan soru formları incelenmiştir.

(6) ÇHC’de yerleşik, tespit edilen 7 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilmiştir. Diğer taraftan, ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formunu cevaplayarak Bakanlığa ileten herhangi bir firma olmamıştır.

(7) Hindistan’da yerleşik, tespit edilen 5 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilmiştir. Diğer taraftan, Hindistan’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formunu cevaplayarak Bakanlığa ileten herhangi bir firma olmamıştır.

(8) Güney Kore’de yerleşik tespit edilen 1 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilmiştir. Diğer taraftan, Güney Kore’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formunu cevaplayarak Bakanlığa ileten herhangi bir firma olmamıştır.

(9) Tayvan’da yerleşik, tespit edilen 3 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilmiştir. Diğer taraftan, Tayvan’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formunu cevaplayarak Bakanlığa ileten herhangi bir firma olmamıştır.

(10) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek nitelikteki bilgi ve bulguları içeren “Nihai Bildirim Raporu” ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur.

(11) Tarafların soruşturma süresince ortaya koydukları tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkur görüşlerden nesnel, somut ve doğrulanabilir olanları bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değerlendirilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalı nezdinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün 5605.00 GTP’si altında yer alan “Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri”dir.

(2) Soruşturma konusu ürünün sektörde bilinen adı “simli iplik”tir. Bu ürün, vakum altında yapılan proses sonrası PET filmlere suni yolla metalize görünümü verilmesi veya şeffaf PET filmin sedef görünümlü filmler ile lamine edilmesi veya şeffaf filmlerin kendisinin gümüş, sedef veya şeffaf görünümünde veya farklı renklere boyanıp kesilmesi ile iplik haline getirilmiş parlak renklere sahip bir iplik çeşididir. Tekstil sektöründe dokuma, triko, halı örgü ve nakış üretimlerinde kullanılmaktadır.

(3) Gerçekleştirilen incelemeler çerçevesinde, yerli üretim dalı tarafından imal edilen benzer ürün ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilen soruşturma konusu ürün arasında teknik ve fiziki özellikleri, dağıtım kanalları, kullanıcı algılamaları ve kullanım alanları bakımından benzer özelliklerin söz konusu olduğu ve soruşturma konusu ürünün yerli üretim dalı tarafından imal edilen ürünle doğrudan rekabet içinde bulunduğu ve bu nedenle Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde yerli üretim dalı tarafından imal edilen ürünün “benzer ürün” olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

(4) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kayıtlı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve karşılığı eşya tanımıdır.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 9 – (1) Soruşturma kapsamında, gözden geçirme dönemi olarak 1/1/2012-31/12/2014 yılları tespit edilmiş olup, zarar incelemeye ilişkin verilerin toplanması ve analiz için anılan dönem temel alınmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde soruşturma kapsamında damping marjı hesaplanmamıştır. Öte yandan Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükmünce mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin devam edip etmeyeceği hususu incelenmiştir.

(2) Bu tespitler için 1/1/2012-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönem dikkate alınmıştır.

Soruşturma konusu ülkede yerleşik kapasite ve ihracat kabiliyeti

MADDE 11 – (1) Önlem konusu ürünün küresel üretimi ve üretim kapasitesine ilişkin ilk kaynaktan bilgiler sağlanamadığından, anılan ürünün uluslararası ticaretine ilişkin dış ticaret verileri dikkate alınmıştır. Bu kapsamda, UTM’nin önlem konusu ürünün genel ihracatı ve önlem konusu ülkelerden ihracatına ilişkin 2012-2014 yılları ihracat rakamları incelenmiştir.

(2) Bu bağlamda dünya metalize iplik ihracatı 2013 yılında 2012 yılına kıyasla miktar bazında %7 oranında artarak 19.765 ton (241,3 milyon ABD doları); 2014 yılında ise 2013 yılına kıyasla %22 oranında artış ile 25.923 ton (274,3 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir.

(3) 2014 yılında bahse konu ürünün ihracatında öne çıkan ülkeler, miktar bazında %52 oranında (13.553 ton) pay ile ÇHC, %12’lik pay (3.162 ton) ile Hindistan, %8’lik pay (2.077 ton) ile İtalya, %7’lik pay (1.749 ton) ile Türkiye ve %4’lük pay (1.079 ton) ile Polonya’dır.

(4) Değer temelinde bakıldığında ise yukarıda yapılan sıralamanın değişiklik gösterdiği, Çin ve Hindistan’ın anılan ürünün ihracatındaki paylarının azaldığı görülmektedir. Bu kapsamda, 2014 yılında anılan ürünün ihracatında değer olarak öne çıkan ülkeler %36’lık pay (95,6 milyon ABD doları) ile ÇHC, %9’luk pay (22,9 milyon ABD doları) ile Japonya, her biri için %7’lik pay olmak üzere Belçika (25,1 milyon ABD Doları) ve Fransa (19,1 milyon ABD doları) ve %6’lık pay (16,8 milyon ABD doları) ile ABD’dir. Türkiye değer temelinde yapılan sıralamada %4’lük pay (10,7 milyon ABD doları) ile 10. sıraya gerilemektedir.

(5) Ülkelerin miktar ve değer bazında yapılan ihracatları karşılaştırıldığında, ÇHC ve Hindistan’ın dünya pazarında en etkili ülkeler olduğu, diğer taraftan anılan iki ülke tarafından piyasaya sunulan ürünlerin daha düşük birim fiyatlı ürünler olduğu anlaşılmaktadır.

(6) UTM verilerine göre dünya birim ihraç fiyatı 2014 yılında 2013 yılına oranla %16 oranında düşüş göstererek 10,42 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir. En büyük ihracatçı durumundaki ÇHC’de ise birim ihraç fiyatı bir önceki yıla oranla %1 oranında azalma ile 7,06 ABD doları/kg; diğer büyük ihracatçı durumunda olan ve Türkiye’ye en çok ihracatı gerçekleştiren ülke olan Hindistan menşeli ürünlerin birim fiyatı ise %34 oranında azalarak 3,72 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

(7) Soruşturma konusu ülkeler dışında kalan diğer ülkeler menşeli ihracata bakıldığında ise, anılan ihracatın dünya ihracatı içerisinde değer bakımından payının %3 (8.782 ton) seviyesinde olduğu, buna karşılık miktar olarak ihracatın payının ise %59 (159 milyon ABD Doları) seviyesinde olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, diğer ülkeler menşeli ürünlerin birim fiyatlarının yüksek olduğu, soruşturma kapsamı ülkelerin ise diğer ülkelere göre daha düşük birim fiyatlı ürün ihracatı gerçekleştirdikleri değerlendirilmektedir.

(8) Bu tespitlerle birlikte ilk soruşturma kapsamında tespit edilen ihraç birim fiyatları ve 2,2 ABD doları/kg tespit edilen dampinge karşı önlemin seviyesi de dikkate alındığında, bahse konu önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda, soruşturma konusu ülkeler menşeli söz konusu ithalatın artış göstereceği ve bu durumun yerli üretim dalı üzerindeki olumsuz etkilerinin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde yerleşik kapasite ve ihracat kabiliyeti

MADDE 12 – (1) ÇHC metalize iplik ihracatının bahse konu ürünün toplam dünya ihracatı içerisindeki payı 2014 yılında miktar olarak % 52 (13.553 ton), değer bakımından ise %36 (95,6 milyon ABD Doları) olup; bu kapsamda, ÇHC’nin dünya metalize iplik pazarında üretim, kapasite ve dış ticaret bakımından birinci sırada olduğu görülmektedir.

(2) ÇHC’nin 2012-2014 yılları metalize iplik ihracatı incelendiğinde anılan ihracatın miktar olarak 2013 yılında bir önceki yıla göre %8, 2014 yılında ise bir önceki yıla göre %17,3 oranında arttığı ve 2014 yılında 13.553 ton (95,6 milyon ABD Doları) olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(3) 2012-2014 yılları arasında ÇHC’nin dünya ihraç birim fiyatlarının (sırasıyla 6,57, 7,13 ve 7,06 bin ABD doları/ton), dünya ihraç birim fiyatlarının (sırasıyla 12,2, 12,4 ve 10,6 bin ABD doları/ton) altında kaldığı dikkate alındığında, mevcut damping önleminin yürürlükten kalkması durumunda fiyatlarda gözlemlenen bu eğilimin yerli üretim dalının, iç pazardaki rekabet kabiliyetini önemli biçimde azaltacağı mütalaa edilmektedir.

Hindistan’da yerleşik kapasite ve ihracat kabiliyeti

MADDE 13 – (1) Hindistan metalize iplik ihracatının, dünya ihracatı içerisindeki payının 2014 yılında miktar bazında %12 (3.162 ton), değer bazında ise %4 (11,7 milyon ABD doları) olduğu görülmektedir.

(2) Hindistan’ın 2012-2014 yılları metalize iplik ihracatının genel seyrine bakıldığında ise anılan ihracatın miktar olarak 2013 yılında bir önceki yıla oranla %15, 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %133 arttığı ve 2014 yılında 3.162 ton (11,7 milyon ABD doları) olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(3) 2012-2014 yılları arasında Hindistan’ın dünya ihraç birim fiyatlarının (sırasıyla 5,47, 5,62 ve 3,72 bin ABD doları/ton) dünya genel ihraç birim fiyatlarının (sırasıyla 12,2, 12,4 ve 10,6 bin ABD doları/ton) altında kaldığı dikkate alındığında, mevcut damping önleminin yürürlükten kalkması durumunda fiyatlarda gözlemlenen bu eğilimin yerli üretim dalının, iç pazardaki rekabet kabiliyetini önemli biçimde azaltacağı mütalaa edilmektedir.

Tayvan’da yerleşik kapasite ve ihracat kabiliyeti

MADDE 14 – (1) Tayvan’ın metalize iplik ihracatının, dünya ihracatı içerisindeki payının 2014 yılında miktar (137 ton) ve değer temelinde (2,4 milyon ABD doları) %1 olduğu görülmektedir.

(2) Anılan ülkenin 2012-2014 yılları metalize iplik ihracatının genel seyrine bakıldığında ise anılan ihracatın miktar olarak 2013 yılında bir önceki yıla oranla %31, 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %47 oranında azaldığı ve 137 ton (2,4 milyon ABD doları) olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Soruşturma döneminde Tayvan menşeli dünya metalize iplik ihracatının birim fiyatları incelendiğinde, anılan fiyatların sırasıyla 12,6 ABD doları/kg, 11,7 ABD doları/kg ve 17,7 ABD doları/kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Güney Kore’de yerleşik kapasite ve ihracat kabiliyeti

MADDE 15 – (1) Güney Kore metalize iplik ihracatının, dünya ihracatı içerisindeki payının 2014 yılında miktar olarak (208 ton) %1, değer bakımından (3 milyon ABD doları) ise %1’in altında olduğu görülmektedir.

(2) Anılan ülkenin 2012-2014 yılları metalize iplik ihracatının genel seyrine bakıldığında ise anılan ihracatın miktar olarak 2013 yılında bir önceki yıla oranla %55, 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %27 oranında azalma gösterdiği ve 2014 yılında 208 ton (3 milyon ABD doları) olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Soruşturma döneminde Güney Kore menşeli dünya metalize iplik ihracatının birim fiyatları incelendiğinde, anılan fiyatların sırasıyla 14,1 ABD doları/kg, 13,2 ABD doları/kg ve 14,8 ABD doları/kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Dampingin devamına veya yeniden meydana gelebilme ihtimaline ilişkin değerlendirmeler

MADDE 16 – (1) Yukarıda sunulan veriler dikkate alındığında ÇHC ve Hindistan’ın soruşturma konusu üründe dünya pazarında en üst sırada yer alan ülkeler olduğu ve 2012-2014 yıllarında pazar paylarını hem miktar hem de değer bazında önemli oranlarda artırdıkları görülmektedir. Anılan ülkelerin Türkiye’ye ihracat değerlerine bakıldığında ise, 2012-2014 yılları arasında mevcut önleme karşın bu iki ülke menşeli ithalatın arttığı görülmekte olup, anılan ülkelerin Türkiye metalize iplik ithalatı içerisindeki payı %95’tir.

(2) Ayrıca, anılan ülkelerin dünya ihraç birim fiyatlarına bakıldığında, birim ihraç fiyatların dünya ortalama birim ihraç fiyatlarının altında kaldığı görülmektedir. Benzer şekilde ÇHC ve Hindistan’ın Türkiye’ye birim ihraç fiyatlarına bakıldığında, anılan birim fiyatların soruşturma konusu ülkeler haricinde kalan diğer ülke menşeli ihracatın Türkiye’ye ihraç birim fiyatlarının altında kaldığı görülmektedir.

(3) Soruşturma konusu ülkelerden Tayvan’ın nihai bildirime yönelik görüşleri anılan ülkenin Ekonomi ve Kültür Misyonu tarafından Bakanlığa iletilmiş olup; anılan görüşlerde soruşturma döneminde Tayvan’ın Türkiye’ye soruşturma konusu ürün ihracatının, toplam ihracat içerisindeki payının %1 olduğu; bu miktarın DTÖ Anti-Damping Anlaşmasının Madde 5.8. inde belirtilen %3’lük oranın altında kaldığı ifade edilerek Tayvan’ın soruşturma kapsamı dışında tutulması gerektiği belirtilmiştir.

(4) Bahse konu talep değerlendirilmiş olup; uygun görülmemiştir. Zira, yürütülmekte olan NGGS çerçevesinde meri önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya tekrarlanmasının muhtemel olup olmadığı incelenmekte olup soruşturma konusu ülkelerin tüm ithalat içindeki paylarının %3 seviyesinin altında olması halinde dahi bu durumun NGGS kapsamındaki tespitlere halel getirmeyeceği değerlendirilmiştir.

(5) Bu itibarla, Tayvan menşeli ithalatın payının düşük olmasında mevcut dampinge karşı önlemin etkili olduğu düşünülmekte olup, Tayvan’a karşı önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda anılan ülke menşeli ithalatta tekrar artış yaşanabileceği ve bunun yerli üretim dalı üzerindeki zararın devamına ya da yeniden meydana gelmesine sebep olabileceği değerlendirilmiştir.

(6) Yukarıda sıralanan hususlara ek olarak, mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas soruşturma kapsamında, soruşturma konusu ürün için soruşturmaya konu ülkeler temelinde CIF bedelin yüzdesi olarak %74 ila %123 arasında değişen oranlarda tespit edilen dampinge karşı önlemin büyüklüğü dikkate alındığında, mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingli ithalatın devamı ya da tekrarının muhtemel olduğuna ilişkin somut, nesnel ve kanıtlanabilir verilerin mevcut olduğu saptanmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelebilme İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı incelenmiştir. Zarar incelemesine esas dönem 2012-2014 yılları olarak belirlenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve bahse konu ülkeden yapılan ithalatın incelenmesinde TÜİK verileri dikkate alınmıştır.

İthalatın hacmi ve gelişimi

MADDE 18 – (1) 2012-2014 yılları arasında gerçekleşen metalize iplik ithalat verilerine bakıldığında, söz konusu ithalatın 2013 yılında 2012 yılına oranla miktar temelinde %135 oranında artarak 4.738 ton, 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %5 oranında azalarak 4.510 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) Ürünün değer olarak ithalatına bakıldığında ise 2013 yılında ithalatın bir önceki yıla oranla %92 oranında artarak 19,8 milyon ABD doları, 2014 yılında ise 2013 yılına oranla %4 oranında azalarak 19 milyon ABD doları olarak gerçekleştiği görülmektedir.

ÇHC menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları

MADDE 19 – (1) 2012-2014 yıllarında ÇHC’den yapılan metalize iplik ithalatı sırasıyla     208 ton (1,4 milyon ABD Doları), 77 ton (556 bin ABD doları) ve 203 ton (1,6 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir.

(2) Bu kapsamda, anılan ithalatın 2013 yılında 2012 yılına oranla miktar olarak %63 oranında azaldığı, 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %163 oranında artış gösterdiği görülmektedir. İthalatın değer temelinde değişimine bakıldığında ise 2013 yılında ithalatın bir önceki yıla oranla %61 oranında azaldığı, 2014 yılında ise 2013 yılına oranla %180 oranında artış gösterdiği görülmektedir.

(3) ÇHC’den gerçekleştirilen metalize iplik ithalatının anılan ürünün tüm ülkelerden ithalatı içerisindeki payı 2012-2014 yıllarında sırasıyla %10, %2 ve %5’tir. Anılan ülke menşeli ithalatın genel ithalat içerisinde değer temelinde payı ise sırasıyla %14, %3 ve %8 olarak gerçekleşmiştir.

Hindistan menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları

MADDE 20 – (1) 2012-2014 yıllarında Hindistan’dan yapılan metalize iplik ithalatı sırasıyla 1.747 ton (6,6 milyon ABD doları), 4.585 ton (17 milyon ABD doları) ve 4.120 ton (14,5 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir.

(2) Bu kapsamda, anılan ithalatın 2013 yılında 2012 yılına oranla miktar temelinde %162 oranında arttığı, 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %10 oranında azaldığı görülmektedir. Değer temelinde ithalatın değişimine bakıldığında ise 2013 yılında ithalatın bir önceki yıla oranla %157 oranında arttığı, 2014 yılında ise 2013 yılına oranla %15 oranında azaldığı görülmektedir.

(3) Hindistan’dan gerçekleştirilen metalize iplik ithalatının anılan ürünün tüm ülkelerden ithalatı içerisinde miktar temelinde payı 2012-2014 yıllarında sırasıyla %87, %97 ve %91’dir. Anılan ülke menşeli ithalatın genel ithalat içerisinde değer olarak payı ise sırasıyla %64, %86 ve %77 olarak gerçekleşmiştir.

Güney Kore menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları

MADDE 21 – (1) 2012-2014 yıllarında Güney Kore’den yapılan metalize iplik ithalatı sırasıyla 992 kg (39,8 bin ABD doları), 327 kg (14,5 bin ABD doları) ve 240 kg (9,6 bin ABD doları) olarak gerçekleşmiştir.

(2) Bu kapsamda, anılan ithalatın 2013 yılında 2012 yılına oranla miktar olarak %67 oranında, 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %27 oranında azaldığı görülmektedir. Değer temelinde ithalatın değişimine bakıldığında ise 2013 yılında ithalatın bir önceki yıla oranla %64 oranında, 2014 yılında ise 2013 yılına oranla %24 oranında azaldığı görülmektedir.

Tayvan menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları

MADDE 22 – (1) 2012-2014 yıllarında Tayvan’dan yapılan metalize iplik ithalatı sırasıyla 734 kg (22 bin ABD doları), 2.822 kg (134 bin ABD doları) ve 2.197 kg (113 bin ABD doları) olarak gerçekleşmiştir.

(2) Bu kapsamda, anılan ithalatın 2013 yılında 2012 yılına oranla miktar temelinde %284 oranında arttığı, 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %22 oranında azaldığı görülmektedir. Değer bazında ithalatın değişimine bakıldığında ise 2013 yılında ithalatın bir önceki yıla oranla %505 oranında arttığı, 2014 yılında ise 2013 yılına oranla %15 oranında azaldığı görülmektedir.

Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat ve fiyatları

MADDE 23 – (1) 2012-2014 yıllarında, diğer ülkelerden gerçekleşen önlem konusu ürün ithalatı incelendiğinde, anılan dönemde ithalatın sırasıyla 63 ton (2,1 milyon ABD doları), 73 ton (2 milyon ABD doları) ve 184 ton (2,7 milyon ABD doları) olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) Bu kapsamda, anılan ithalatın 2012 yılına oranla miktar temelinde %17 oranında arttığı, 2014 yılında bir önceki yıla oranla %7 oranında azaldığı görülmektedir. Anılan eşyanın değer olarak ithalatına bakıldığında ise 2013 yılında ithalatın bir önceki yıla oranla %17 oranında, 2014 yılında ise 2013 yılına oranla %36 oranında arttığı görülmektedir.

(3) Diğer ülkelerden gerçekleştirilen metalize iplik ithalatının anılan ürünün tüm ülkelerden ithalatı içerisinde miktar temelinde payı 2012-2014 yıllarında sırasıyla %3, %2 ve %4’tür. Anılan ülkeler menşeli ithlatın genel ithalat içerisinde değer bazında payı ise sırasıyla %21, %10 ve %15 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları

MADDE 24 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında, yerli üretim dalını oluşturan başvuru sahibi Beymaks, Betareks ve Simfleks firmaları ile başvuruyu destekleyen diğer firmaların benzer üründe 2012-2014 yıllarına ilişkin yurtiçi satış verileri ve soruşturma konusu ürünün 2012-2014 yılları arasında gerçekleşen ithalat miktarı dikkate alınmıştır. Bu kapsamda, yerli üretim dalının yurtiçi satış miktarı toplam tüketime oranlanarak yerli üretim dalı pazar payı; soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla ise soruşturma konusu ithalatın pazar payı hesaplanmıştır.

(2) Buna göre, Türkiye benzer mal tüketiminin 2014 yılında 2012 yılına oranla artış gösterdiği görülmektedir. 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen toplam Türkiye tüketimi, 2013 yılında 130 birime yükselmiş, 2014 yılında ise 122 birime gerilemiştir.

(3) Anılan dönemde yerli üretim dalının pazar payında düşüş yaşanmıştır. Yerli üretim dalının pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, bu oranın 2013 yılında 74, 2014 yılında ise 73 birime gerilediği görülmektedir.

(4) Önlem konusu ülkelerin pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 184 ve 182 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(5) Önlem konusu ülkelerin pazar payları ayrı ayrı incelendiğinde ise, ÇHC’nin 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen pazar payının, 2013 yılında 29 birime gerilediği, diğer taraftan endeksin 2014 yılında 81 birime yükseldiği görülmektedir.

(6) Hindistan’ın pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 202 birime yükseldiği, 2014 yılında ise 194 birime gerilediği görülmektedir.

(7) Güney Kore’nin pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, anılan endeksin 2013 yılında 27, 2014 yılında ise 20 birime gerilediği görülmektedir.

(8) Tayvan’ın pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, anılan endeksin 2013 yılında 231 birime yükseldiği, 2014 yılında ise 165 birime gerilediği görülmektedir.

(9) Diğer ülkeler menşeli ithalatın pazar payına bakıldığında, bahse konu endeks 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 91 birime gerilediği, 2014 yılında 244 birime yükseldiği görülmektedir.

Fiyat kırılması

MADDE 25 –

(1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde dampingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken soruşturma konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatın ortalama birim fiyatları ile yerli üretim dalının yurtiçi satış fiyatları kullanılarak fiyat kırılması hesaplanmıştır. Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.

(2) Fiyat kırılması hesabında, önlem konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline, soruşturma konusu ülkenin tabi olduğu gümrük vergisi ve %2 oranında gümrük masrafı eklenerek soruşturma konusu metalize ipliğin Türkiye pazarına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda fiyatların hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan miktara dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatları ile mukayese edilerek önlem konusu ülkelerin ihraç fiyatlarının yerli üretim dalı ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.

(3) Bu çerçevede ÇHC menşeli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı yurtiçi satış fiyatlarını 2012 ve 2013 yıllarında %15-20, 2014 yılında ise %5-10 oranında kırdığı görülmektedir.

(4) Hindistan menşeli ithalat ise yerli üretim dalının iç satış fiyatlarını 2012 ve 2014 yılları arasında sırasıyla %105-110, %125-128 ve %130-135 oranlarında kırmıştır.

(5) Diğer taraftan, anılan dönemde Tayvan ve Güney Kore menşeli ithalatın yerli üretim dalının yurtiçi satış fiyatlarını kırmadığı tespit edilmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 26 – (1) Önleme konu ülkeler menşeli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, başvuru sahibi firmalardan Beymaks ve Betareks firmalarının 2012-2014 yıllarına ilişkin ekonomik göstergeleri dikkate alınmıştır.

(2) Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesini teminen Türk Lirası bazındaki değerler TÜİK istatistiklerinden alınan yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış, elde edilen reel değerler 2012 yılı 100 birim kabul edilerek endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO);

1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen üretim miktar endeksi, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 109 ve 103 birim olarak gerçekleşmiştir.

2) Yerli üretim dalının 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen kapasite endeksi, 2013 ve 2014 yıllarında 153 birim olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, anılan dönemde KKO endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 yılında 71, 2014 yıllında ise 68 birime gerilemiştir.

b) Yurt içi satışlar;

1) Yerli üretim dalının yurtiçi satış miktar endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında yurtiçi satış miktar endeksinin 94 ve 83 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir. Yurtiçi satış değerlerine bakıldığında ise 2012 yılında 100 olan endeksin, 2013 yılında 101, 2014 yılında ise 91 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2) Yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksi 2012 yılı için 100 olarak kabul edildiğinde, bu endeksin 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 107 ve 110 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

c) İhracat;

1) Yerli üretim dalının yurt dışı satış miktar endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 148 ve 154 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2) Aynı döneme ilişkin yurtdışı satış hâsılatı ise 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, anılan değerin 2013 yılında 150 birim, 2014 yılında ise 152 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

ç) Pazar payı;

1) Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketim endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 130 birim, 2014 yılında ise 122 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2) Yerli üretim dalının pazar payı, 2014 yılında 2012 yılına oranla gerileme göstermiştir. Yerli üretim dalının pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak alındığında, bu payın 2013 yılında 74 birime, 2014 yılında ise 73 birime gerilediği görülmektedir.

d) Maliyetler;

1) Yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012 yılı için 100 olarak kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında bu endeksin sırasıyla 107 ve 126 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

e) Stoklar;

1) Yerli üretim dalının stok değerleri incelendiğinde, stok değer endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, bu endeksin 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 118 ve 122 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

f) İstihdam;

1) Yerli üretim dalının direkt işçi sayısı endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında bu endeksin 116 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

g) Verimlilik;

1) Yerli üretim dalının işçi başına verimlilik endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında bu endeksin sırasıyla 94 ve 89 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

ğ) Kârlılık;

1) Yerli üretim dalının birim yurtiçi satış kârlılığı endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 108 ve 51 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

h) Nakit akışı;

1) Yerli üretim dalının ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 103 ve 56 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

ı) Büyüme;

1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında endeksin 138 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

i) Sermaye artışı;

1) Yerli üretim dalının sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen öz sermaye endeksi, 2013 yılında 113, 2014 yılında ise 111 birim olarak gerçekleşmiştir.

j) Yatırımlardaki artış;

1) Yerli üretim dalının tevsi yatırımları 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, anılan endeksin 2013 yılında 96 birim olarak gerçekleştiği, 2014 yılında ise tevsi yatırım bulunmadığı görülmektedir.

2) Yerli üretim dalının 2012-2014 yıllarında yenileme yatırımı bulunmamaktadır.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri bir bütün olarak incelendiğinde, 2013 yılında yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde tespit edilen olumlu seyrin 2014 yılında sürdürülemediği tespit edilmiştir.

(2) Yapılan değerlendirmede, 2014 yılında 2013 yılına oranla, yurtiçi tüketimde görülen artışa rağmen, yerli üretim dalının üretim ve yurtiçi satış miktarının gerilediği, sınai ve ticari maliyetin artış gösterdiği, gerek yurtiçi gerek toplam karlılığın azaldığı, nakit akışının bozulduğu ve firma net satış toplamının düştüğü, pazar payının gerilediği, verimliliğin azaldığı tespit edilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Belirlemelerin Değerlendirilmesi

Dampingin devamı ihtimaline ilişkin belirlemeler

MADDE 28 – (1) Soruşturma konusu ülkelerden ÇHC ve Hindistan’ın dünya metalize iplik üretimi ve ihracatındaki konumu ve Türkiye’ye gerçekleştirdiği ihracat miktarı ve ihracatın birim fiyatları dikkate alındığında mevcut dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda önlem konusu ithalatın artış göstereceği ve bu durumun yerli üretim dalı üzerinde olumsuz etkilerinin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.

(2) Esas soruşturma kapsamında, soruşturma konusu ürün için soruşturmaya konu ülkeler temelinde CIF bedelin yüzdesi olarak %74 ila %123 arasında değişen oranlarda tespit edilen dampinge karşı önlemin büyüklüğü ve soruşturmaya konu ülkelerin üretim ve ihracat kapasiteleri ile dünya ortalamasının altında seyreden ve düşüş eğilimi sergileyen birim fiyatları dikkate alındığında, meri dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın artış göstereceği ve bu durumun yerli üretim dalı üzerinde olumsuz etkilerinin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.

(3) Yukarıda sıralanan hususlar ve işbu Tebliğin 16 ncı maddesindeki değerlendirme çerçevesinde mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampinge konu ithalatın devam edeceğinin veya tekrarlanabileceğinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

Zararın yeniden meydana gelebilme ihtimaline ilişkin belirlemeler

MADDE 29 – (1) 2014 yılında soruşturma konusu metalize ipliklerin tüm ülkelerden toplam ithalatı 2012 yılına göre %53 oranında artış göstermiştir. Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalat miktarı ise mevcut damping önlemine karşın 2014 yılında 2012 yılına oranla %121 oranında artış göstermiştir. Anılan dönemde diğer ülkeler menşeli ithalatta artış oranı ise %166’dır.

(2) 2012-2014 yılları arasında soruşturma konusu metalize ipliklerin Türkiye tüketimi 100 birimden 122 birime yükselmiş, tüketimde yaşanan artışa rağmen yerli üretim dalının 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen pazar payı 2014 yılında 73 birime gerilemiştir.

(3) Benzer şekilde, 2013 yılında yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde tespit edilen nispi iyileşmenin, 2014 yılında sürdürülemediği dikkate alındığında, hali hazırda yürürlükte olan dampinge karşı kesin önlemin, yerli üretim dalı ekonomik göstergelerinde daha olumsuz bir seyrin ortaya çıkmasının engellenmesinde önemli bir etkisi olduğu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde olumsuz seyrin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.

(4) Bu kapsamda, soruşturma konusu ithalatın miktar temelindeki artışına paralel olarak, yerli üretim dalının Tebliğin 26 ncı maddesinde ifade edilen ekonomik göstergelerinde yaşanan olumsuz seyir dikkate alındığında, hali hazırda yürürlükte olan dampinge karşı kesin önlemin, yerli üretim dalı ekonomik göstergelerinde daha olumsuz bir seyrin ortaya çıkmasının engellenmesinde önemli bir etkisi olduğu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde olumsuz seyrin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.

(5) Mevcut duruma etki edebilecek “diğer etkenler” incelendiğinde, benzer üründe yerli üreticiler arasındaki yurtiçi rekabet şartlarının mevcut durum üzerinde etkin olmadığı; benzer ürünün imalat ve/veya tüketim biçiminde farklılığın yaşanmadığı ve diğer tüm etkenler dikkat alındığında yerli üretim dalının içinde bulunduğu durum ile dampinge konu ithalat arasındaki nedensellik bağını bütünüyle ortadan kaldıracak veya önemsiz hale getirecek bir unsurun mevcut olmadığı değerlendirilmiştir.

(6) Bu kapsamda, meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde yerli üretim dalı üzerindeki zararın devam etmesinin veya tekrarlanmasının muhtemel olduğuna kanaat getirilmiştir.

Diğer ülkelerden ithalat

MADDE 30 – (1) 2012-2014 yılları arasında diğer ülkelerden gerçekleşen metalize iplik ithalatının miktarı ve anılan ülkeler menşeli ithalatın pazar payının artış gösterdiği görülmektedir.

(2) Öte yandan, soruşturma konusu ülkeler haricinde diğer ihracatçı ülkelerden gerçekleşen ithalatın miktar ve birim fiyatlarının illiyet bağını bütünüyle ortadan kaldıracak veya önemsiz hale getirecek güçte ve nitelikte olmadığı tespit edilmiştir.

ALTINCI BÖLÜM

Karar ve Uygulama

Karar

MADDE 31 – (1) Soruşturma neticesinde, yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/21) vasıtasıyla tatbikine devam edilen dampinge karşı kesin önlemin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayıyla tabloda gösterilen meri şekliyle önlem miktarı değiştirilmeden uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 32 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.