Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İstenen cihazın teknik kriterlerin belirlemenin kullanım amacı, önemi ve risk grubu açısından idarenin takdirinde olduğu

Bayan-8

Toplantı No: 2016/016
Gündem No: 48
Karar Tarihi: 03.03.2016
Karar No: 2016/UH.I-703
Şikayetçi:
Siemens Healthcare Sağlık A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire:

Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Başvuru Tarih ve Sayısı:

15.02.2016 / 9789

Başvuruya Konu İhale:

2016/2176 İhale Kayıt Numaralı “Ağrı Devlet Hastanesi Bilgisayarlı Tomografi Hizmet Alımı 24 Aylık” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Siemens Healthcare Sağlık A.Ş.,

 

VEKİLİ:

Av. Mesut ADAN,

Cinnah Caddesi No: 100/10 Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

Fırat Mah. 1011. Sokak Beyza Apt. No: 4 04100 AĞRI

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/2176İhale Kayıt Numaralı “Ağrı Devlet Hastanesi Bilgisayarlı Tomografi Hizmet Alımı 24 Aylık” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 16.02.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ağrı Devlet Hastanesi Bilgisayarlı Tomografi Hizmet Alımı 24 Aylık” ihalesine ilişkin olarak Siemens Healthcare Sağlık A.Ş.

nin 27.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 15.02.2016 tarih ve 9789 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/454 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale konusu işe ait Teknik Şartname’nin istekliler arasında eşit muameleyi, rekabeti, saydamlığı ve kamu menfaatini sağlayacak şekilde düzenlenmediği şöyle ki;

 

Teknik Şartname’nin A.1.2.4.9 no’lu maddesinde yer alan “… imaj ve ham veri toplam disk kapasitesi, en az 2000GB olmalıdır”  ibaresinin “…imaj ve ham veri toplam disk kapasitesi, en az 1478GB olmalıdır” şeklinde değiştirilmesi ve “Sabit diski 2000GB’ın altında olan sistemler eksternal sistemlerle toplam 2000 GB’ı sağlayacak şekilde yapılandırabilecektir” ibaresinin “Sabit diski 1478GB’ın altında olan sistemler eksternal sistemlerle toplam 1478 GB’ı sağlayacak şekilde yapılandırabilecektir” şeklinde değiştirilmesi gerektiği, çünkü sistemlerinin ana konsolunun ham veri ve imaj kapasitesinin toplam 1478 GB olduğu, dışardan harici bellek eklenerek 2000 GB çıkarılmasının mümkün olmadığı, böyle bir durumda sistemlerinin garanti kapsamı dışına çıkacağı ayrıca sisteme dışarıdan harici bellek takılması durumunda hasta bilgi ve veri güvenliğinin zedeleneceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İdareler, yapacakları ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Teknik Şartname” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

(3) Teknik şartnamenin idare tarafından hazırlanması esastır. Ancak, işin özelliğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla teknik şartname, Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.

(4) Teknik şartnamede ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın kullanım kılavuzlarına yönelik düzenleme yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde işin adı “Ağrı Devlet Hastanesi Bilgisayarlı Tomografi Hizmet Alımı 24 Aylık” olarak belirtilmiştir.

 

İhale konusu işe ait Teknik Şartname’de “Bu teknik şartname Ağrı Devlet Hastanesi radyoloji kliniğinde kullanılacak olan bir adet en az 64 kesitli multidedektör bilgisayarlı tomografi (MDBT) cihazı ile 7 gün 24 saat kesintisiz görüntüleme hizmet alımı işi ile ilgili hususları içermektedir.” ifadeleri yer almaktadır.

 

 Aynı Teknik Şartname’nin “Operatör Konsolu ve Bilgisayar Sistemi” başlıklı maddesinde;

“A. 1.2.4.9. Ana konsolun volümetrik tarama yapacağı düşünülerek İmaj ve ham veri toplam disk kapasitesi, en az 2000 GB olmalıdır. İş akışının hızlı olması ve ham datadan farklı fazların rekonstrüksiyonun yapılabilme ihtiyacı düşünülerek bu hafızanın tamamı ana konsol olmalıdır. Sabit diski 2000 GB’ın altında olan sistemler eksternal sistemlerle toplam 2000 GB’ı sağlayacak şekilde yapılandırılabilecektir. İşlenmemiş ham rotasyon datası olarak en az 400.000 kesitlik data ana konsolda saklanabilmelidir. İstekli, işlenmiş bilgi olarak kaç resim hafıza kapasitesine sahip olduğunu belirtecektir.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, teknik şartnamelerde idareler tarafından alınacak hizmetin teknik kriterleri ve özelliklerinin belirleneceği, bunların verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Bunun yanı sıra, idarenin ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı malzemenin teknolojik performansını belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisi bulunmaktadır.

 

Bu bağlamda, idarelerin gerek ihtiyacı olan hizmetin tespiti, gerek ihale konusu alımın niteliklerini dikkate alarak teknik şartnamelerde hangi kriterleri belirleyip belirleyemeyecekleri, gerekse de belirledikleri kriterlerin ihtiyacı karşılamada yeterli olup olmadığı noktasında belli bir serbestiye sahip olduğu açıktır. Ancak, alımın konusuna ilişkin teknik kriter ve özellikleri belirleme hususundaki bu takdir yetkisi yukarıda yer verilen Kanun maddesi ile belli ölçüde sınırlandırılmıştır.

 

Dolayısıyla, istenen cihazın teknik kriterlerin belirlemenin kullanım amacı, önemi ve risk grubu açısından idarenin takdirinde olduğu, düzenlemenin teklif vermeye engel nitelikte olmadığı, kriterlerin cihaz güvenliği ve hasta sağlığı dikkate alınarak idarenin takdir yetkisi çerçevesinde belirlendiği, idarece tespit edilmiş olan hizmetin niteliğine ilişkin belirlemelere yönelik Teknik Şartname düzenlemelerinin, alımın konusunun ve teknik ayrıntılarının idarenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandığı dikkate alındığında, bu düzenlemelerin idarenin ihtiyaçları ve takdir hakkı doğrultusunda yapılan bir idari tasarruf olarak değerlendirilerek başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.