Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İş Deneyim Belgesi, Teknisyen Çalıştırılmamış Olması KİK Kararı

Bayan-20

Toplantı No: 2015/076
Gündem No: 46
Karar Tarihi: 30.12.2015
Karar No: 2015/UH.III-3592
Şikayetçi:
Gold Bilgi İşlem Tem. Ve Yem. Ür. Hiz. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.- Barla Peyzaj Tem. İnş. Nak. Gıda Turzm. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

İhaleyi Yapan Daire:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

26.11.2015 / 92169

Başvuruya Konu İhale:

2015/130489 İhale Kayıt Numaralı “Çeşitli Vasıflarda Personel Çalıştırılması Hizmet Satın Alınması” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Gold Bilgi İşlem Tem. ve Yem. Ür. Hiz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Barla Peyzaj Tem. İnş. Nak. Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi,

Huzurevleri Mah. 77155 Sok. No:6 Necmiye Hanım Apt. Kat: 1 Daire: 1 Çukurova/ADANA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğü,

Erkenez Mah. Mevki Recep Tayyip Erdoğan Bulv. No: 157 46100 KAHRAMANMARAŞ

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/130489İhale Kayıt Numaralı “Çeşitli Vasıflarda Personel Çalıştırılması Hizmet Satın Alınması” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğü tarafından 04.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çeşitli Vasıflarda Personel Çalıştırılması Hizmet Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Gold Bilgi İşlem Tem. ve Yem. Ür. Hiz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Barla Peyzaj Tem. İnş. Nak. Gıda Tur. San.  ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 12.11.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.11.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.11.2015 tarih ve 92169 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.11.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusundabulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/3074 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kesinleşen ihale komisyon kararında teklif dosyası kapsamında sundukları iş bitirme belgesindeki işin tanımının şikâyete konu ihale dokümanında yer alan benzer iş tanımına uygun olmadığı ve iş bitirme belgelerinden teknisyen çalıştırılmadığının anlaşıldığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak iş bitirme belgelerinin içeriğinin ihalede istenilen benzer iş tanımıyla aynı olduğu, ihaleyi yapan idarenin benzer iş tanımını farklı yorumladığı, iş bitirme belgelerindeki atölye hizmetlerinde çalışan elektrikçi ve tamirci gibi ustaların teknisyen pozisyonunda olduğu, ihaleye verilen tekliflerin yeniden değerlendirilerek kesinleşen ihale kararının iptal edilmesi,

  ihalenin en düşük fiyatı teklif eden kendi firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde, itirazen şikâyete konu ihaleye 11 istekli tarafından teklif sunulduğu, 06.11.2015 tarihli ihale komisyon kararında sunulan teklifler arasında 2 teklifin geçerli teklif olarak belirlendiği, Berk Tem. Yem. Taş. Tur. İnş. Gıd. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin teklif mektubu kapsamında geçici teminat mektubu, banka referans mektubu, bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgelerin sunulmaması nedeniyle, Pegas Grup Tem. Bil. Peyz. ve Çev. Düz. Yem. Ür. Hiz. Nak. San. Ltd. Şti.nin teklifinin teklif mektubu kapsamında sunulan iş deneyim belgesindeki işte, şikâyete konu ihalenin benzer iş tanımında yer verilen iş makinesi işletme personelinin çalıştırılmamış olması nedeniyle, Assos Sos. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin teklif mektubu kapsamında sunulan iş deneyim belgesindeki işin tanımının ihalenin benzer iş tanımına uygun olmaması, iş makinesi için tamir bakım atölyesi personeli çalıştırılmamış olması, bilanço ve eşdeğer belgelerin sunulmaması, iş hacmini gösteren belgelerin sadece 2012 ve 2013 yıllarına ait olması, 2014 yılına ilişkin bir belge sunulmaması nedeniyle, HDY Tem. Taş. Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin teklif mektubu kapsamında ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, teklif cetveli, geçici teminat mektubu, iş deneyim belgesi, banka referans mektubu, bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgelerin sunulmaması nedeniyle, Başaran İnş. Gıd. Güv. Ürt. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin teklif mektubu kapsamında geçici teminat mektubu, banka referans mektubu, bilanço ve eşdeğer belgele ile iş hacmini gösteren belgelerin sunulmaması nedeniyle, Rubar Sos. Hiz. Peyz. İnş. Otom. Per. Tek. Des. ve İşl. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin teklif mektubu kapsamında geçici teminat mektubu ve banka referans mektubunun sunulmaması nedeniyle, başvuru sahibi istekli Gold Bilgi İşl. Tem. ve Yem. Üret. Hiz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Barla Peyzaj Tem. İnş. Oto Kira. Nak. Gıd. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklif mektubu kapsamında sunulan iş deneyim belgesindeki işte, şikâyete konu ihalenin benzer iş tanımında yer verilen teknisyen personelin çalıştırılmamış olması nedeniyle, Yamanlar Tur. Mad. Ener. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin teklif mektubu kapsamında sunulan iş deneyim belgesindeki işte,  şikâyete konu ihalenin benzer iş tanımında yer verilen teknisyen personelin çalıştırılmamış olması nedeniyle, Bekna İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin teklif zarfının geçersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi olarak belirlenen Bölük Eminiler Pa. Tek. İnş. Ak. Ta. Ot. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Timsan Nakl. Gıd. Tem. İnş. Mak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde, “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmüne,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 29’uncu maddesinde (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

          a) İhale konusu işin yaklaşık maliyetine bakılmaksızın tüm ihalelerde; adayın veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgelerin,

          b) Yaklaşık maliyeti, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarı ile eşik değer arasında olan işlerin ihalelerinde; (a) bendinde sayılan belgelere ek olarak, adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin,

          ….

          (4) Yukarıda sayılan belgeler dışında, Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılmak üzere isteneceği, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde idare tarafından belirlenir…” hükmüne,

 

            Anılan Yönetmelik’in  “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde (1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

          (2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

         

          (5) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların iş deneyim tutarı, iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak belirlenir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.” hükmüne,

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” başlıklı 72’inci maddesinde “…72.3. Birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.” açıklamasına,

İhale İlanı’nın “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinde 4.4.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Çeşitli Vasıflarda İş Makinesi İşletme, Arazi, Şantiye, İkmal, Araç Tamir ve Bakım Atölyesi Personeli ve Teknisyen Çalıştırılması Hizmet Satın Alınması İşleri. Bu işler birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine,

            İdari Şartname’nin “ İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Çeşitli Vasıflarda İş Makinesi İşletme, Arazi, Şantiye, İkmal, Araç Tamir ve Bakım Atölyesi Personeli ve Teknisyen Çalıştırılması Hizmet Satın Alınması İşleri. Bu işler birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine,

Teknik Şartname’nin “Konu ve Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde 1.1-) İhale konusu işin konu ve kapsamı; DSİ 20. Bölge Müdürlüğü ve bağlı Şube Müdürlüklerinin yatırım programında yer alan işlerin yürütülebilmesi için DSİ 20 Bölge Müdürlüğü 2016 yılı İhtiyacı İçin Çeşitli Vasıflarda İş Makinesi İşletme, Arazi, Şantiye, İkmal, Araç Tamir ve Bakım Atölyesi Personeli ile Teknisyen, Laborant, Hidrolog, Teknik Ressam, Aşçı ve Engelli Personel Çalıştırılması Hizmet Satın Alınması İşidir.” düzenlemesine,

Anılan Şartname’nin “İşin Niteliği” başlıklı 2.1’inci maddesinde DSİ 20. Bölge Müdürlüğü ve bağlı Şube Müdürlüklerinin yatırım programında yer alan işlerin yürütülebilmesi için makine ikmal hizmetleri kapsamında araçların kullanılması, günlük bakımlarının yapılması için şoförlük hizmeti; iş makinalarının kullanılması, arazide bakımlarının yapılması için iş makinesi operatörlüğü; tamir, bakım-onarım ve imalat atölyeleri için ustalık hizmeti; atölyelerimiz dışında idarenin uygun gördüğü DSİ 20. Bölge Müdürlüğüne bağlı bütün birimlerde arazi çalışması yapan her türlü iş makinesinin ve aracın arızalanması durumunda arızanın bulunduğu mahalde bakım ve onarım işlerinde çalıştırılmak üzere ustalık hizmeti ve ilgili alanlarda görevlendirilmek üzere teknisyen, Laborant, Hidrolog, Teknik Ressam çalıştırılması hizmeti alımı işidir.”düzenlemesine,

            Aynı Şartname’nin “Hizmette Çalıştırılacak Personel İle İlgili İstenen Zorunlu Belgeler” başlıklı 4’üncü maddesinde 4.16. Yüklenici işe başlamadan önce, çalışacak her bir personel için aşağıdaki belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini veya DSİ yetkili personeli tarafından “Aslı İdarece Görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini idareye teslim edecektir:

            a) Teknisyenler için Meslek Lisesi diploması veya ilgili konuda bilgi ve beceriye sahip olduklarını gösteren sertifika belgesi,

            b) Atelye ustaları için, iş makineleri ve ekipmanları ile ilgili işlerde bilgi ve beceriye sahip olduklarını gösteren ustalık belgesi,

            c) Kaynak ustaları için, Elektrik ark kaynağı, punta kaynağı, Oksijen ve elektrotla kesme ile ilgili konularda, kaynak atölyesinde kullanılan pres, merdane, makas v.b. tüm tezgâh ve avadanlıkları kullanma konusunda bilgi ve beceri sahibi olduklarını gösteren ustalık belgesi,

            d) Marangoz ustaları ve diğer ustalar için, ilgili konuda bilgi ve beceriye sahip olduklarını gösteren ustalık belgesi.

            e) Diğer personeller için ilgili konuda bilgi ve beceriye sahip olduklarını gösteren diploma ya da belgeler.

            4.17. Yüklenici işe başlamadan önce, Ustalık hizmetinde çalışacak her bir personelin;

            a -) Varsa sertifikasının/sertifikalarının,

            b-) Varsa eğitim aldıklarına dair kurs belgesinin/belgelerinin,

asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin veya aslı yerine idarenin (DSİ) yetkili personeli tarafından “Aslı İdarece Görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini her eleman için idareye teslim edecektir.” düzenlemesine,

Şartname’nin “Hizmette Çalıştırılacak Personel İle İlgili İstenen Zorunlu Belgeler” başlıklı 4’üncü maddesinde ise elektrik teknisyeni, elektronik teknisyeni, bilgisayar teknisyeni, inşaat teknisyeni, makine teknisyeni, jeoteknik teknisyeni, harita teknisyeni ve yedek parça teknisyenin görevlerinin neler olduğuna yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanı düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde tekliflerin değerlendirilmesinde öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği, ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği, bu aşamada isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının inceleneceği, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler arasında yaklaşık maliyeti Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarı ile eşik değer arasında olan işlerin ihalelerinde adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin bulunduğu, ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirmeye alınacağı, birden çok iş deneyimini gösteren belgelerin hiçbir şekilde toplanamayacağı, iş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacağı, birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerektiği, şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması zorunluluğunun bulunduğu, bununla birlikte ihale ilanının 4.4.1’inci ve İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesi uyarınca ihalede benzer işin “Çeşitli Vasıflarda İş Makinesi İşletme, Arazi, Şantiye, İkmal, Araç Tamir ve Bakım Atölyesi Personeli ve Teknisyen Çalıştırılması Hizmet Satın Alınması İşleri” olduğu ve bu işlerin birlikte benzer iş olarak kabul edileceği düzenlemesine yer verildiği, Teknik Şartname’nin 1’inci ve 2.1’inci maddelerinde ihale konusu işin kapsamına ve işin niteliğine, 4’üncü maddesinde ise hizmette çalıştırılacak teknisyenler, atölye ustaları, kaynak ustaları, kaynak ustaları ve diğer personelle ilgili istenen zorunlu belgelerin neler olduğuna, ayrıca elektrik teknisyeni, elektronik teknisyeni, bilgisayar teknisyeni, inşaat teknisyeni, makine teknisyeni, jeoteknik teknisyeni, harita teknisyeni ve yedek parça teknisyeninin görevlerinin neler olduğuna yer verildiği anlaşılmaktadır.

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, başvuru sahibi istekli tarafından teklif mektubu kapsamında iş deneyimini tevsik etmek amacıyla iki adet iş deneyim belgesi sunulduğu, anılan isteklinin pilot ortağı Gold Bilgi İşl. Tem. ve Yem. Üret. Hiz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına İskenderun Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü’ tarafından düzenlenen 14.11.2014 tarihli belgenin “Şoför, Operatör ve Atölye Personeli Hizmet Alımı” işine ilişkin iş bitirme belgesi olduğu, işin tanımının “110 Kişi Şoför, 15 Kişi İş Makinası Operatörü, 5 Kişi Tamirci, 5 Kişi Kaynakçı, 1 Kişi Akaryakıtçı, 1 Kişi Marangoz, 2 kişi Lastikçi, 1 Kişi Yıkama ve Yağlamacı, 1 Kişi Oto Boyacısı, 3 Kişi Kaportacı, 3 Kişi Oto Elektrikçi, 5 Kişi Elektrikçi-Telefoncu, 1 Kişi Tornacı, 1 Kişi Radyatörcü, 2 Kişi Ambarcı, 8 Kişi Taziye Çadırı Kurum Ekibi olmak üzere Toplam 164 Kişi ile 12 Ay Süreli Şoför, Operatör ve Atölye Personeli Hizmet Alımı İşidir” olduğu, anılan isteklinin özel ortağı Barla Peyzaj Tem. İnş. Oto Kira. Nak. Gıd. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Ordu İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22.10.2013 tarihli belgenin “Personel (İş Mak. Operatörü, Kamyon Şoförü, Araç Bakım Ustası ve Aşçı) Hizmet Alım İşi”ne ilişkin iş bitirme belgesi olduğu görülmüştür.

Yapılan inceleme kapsamında, başvuru sahibi isteklinin sunduğu iş deneyim belgelerine konu edinilen işlerin kapsamı ile bu işlerde şikâyete konu olan ihalenin Teknik Şartnamesi’nin “Hizmette Çalıştırılacak Personel İle İlgili İstenen Zorunlu Belgeler” başlıklı 4’üncü maddesinde belirtilen teknisyen tanımına uygun teknisyen çalıştırılıp çalıştırılmadığı, teknisyen çalıştırıldıysa bu personele ilişkin mesleki diploma veya yeterlik belgelerinin neler olduğu hususunda iş deneyim belgesini düzenleyen idarelerden 14.12.2015 tarihli, 1783 sayılı ve 2784 sayılı yazılar ile idarelerin konuya ilişkin değerlendirmelerine yönelik bilgi ve belgeler istenmiştir.

Başvuru sahibi isteklinin pilot ortağı Gold Bilgi İşl. Tem. ve Yem. Üret. Hiz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesini düzenleyen İskenderun Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü’ tarafından verilen cevabi yazıda “Belediyemiz “Şoför, Operatör ve Atölye Personeli Hizmet Alımı (2011/134232) işinde teknisyen çalıştırılmamıştır”  ifadelerine yer verildiği, özel ortak Barla Peyzaj Tem. İnş. Oto Kira. Nak. Gıd. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesini düzenleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı (Mülga Ordu İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü) tarafından verilen cevabi yazıda “Personel (İş Makinesi Operatörü, Kamyon Şoförü, Araç Bakım Ustası ve Aşçı) Hizmet alımı (2012/25373)” işi kapsamında teknisyen çalıştırılmamıştır.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

İdare tarafından hazırlanan İhale İlanı ve İdari Şartname’de benzer işin “Çeşitli Vasıflarda İş Makinesi İşletme, Arazi, Şantiye, İkmal, Araç Tamir ve Bakım Atölyesi Personeli ve Teknisyen Çalıştırılması Hizmet Satın Alınması İşleri” olduğu ve bu işlerin birlikte benzer iş olarak kabul edileceğinin ifade edildiği, ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği ve başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iki adet iş deneyim belgesi üzerinde yapılan incelemeden ve iş deneyim belgelerini düzenleyen idarelerden gelen cevabi yazılardan söz konusu işlerde teknisyen çalıştırılmadığı anlaşılmış olup idare tarafından anılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgelerinin benzer iş tanımına uygun olmayan işleri kapsadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.