Devlet MemuruGÜNCEL HABERLERKARİYER

İkinci Görev Aylığı Nasıl Hesaplarınır?

ÖDENECEK İKİNCİ GÖREV AYLIĞI

 

Devlet memurlarının mali hakları ile ilgili kavramlar, 657 sayılı Yasanın 147 nci maddesinde tanımlanmıştır.

Anılan maddeye göre aylık, bu kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade eder.

657 sayılı Yasanın 155 inci maddesinde memurlara ödenecek aylık tutarları düzenlenmiştir. Bu maddede; “Bu Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların, genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir.” denilmektedir.

İkinci görev aylığı 657 sayılı Kanununun değişik 175 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir.

Bu maddede; “88 inci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.” hükmü yer almaktadır.

İkinci görev aylığının ödenebilmesi için aranan şartlar:

1)ikinci görev verilecek memurun, 657 sayılı Yasaya tabi memurlardan olması,

2)ikinci göreve ait kadronun boş olması gerekir.

Ancak, baştabip ve baştabip yardımcılığı görevlerinin ikinci görev olarak yürütülmesinde kadro şartı aranmaz.

İkinci görev aylığı, ikinci görev verilen Devlet memurlarına görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının 2/3 oranında ödenir. Madde metninde, ikinci görev aylığına ek göstergenin dahil olup olmadığı konusunda her hangi bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak, Sayıştay Genel Kurulu, ek göstergeli bir görevin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde o görevin önem ve sorumluluğu değişmeyeceğinden bahisle, ikinci görev aylığının hesaplanmasında ek gösterge rakamlarının dikkate alınması gerektiğine karar vermiştir.[1]

88 seri nolu DMK Genel Tebliğine göre; İkinci görev aylığının hesaplanmasında, o kadroya ait varsa tahsisli ek göstergenin, tahsisli ek gösterge olmayıp o derece için hizmet sınıfları itibariyle öngörülmüş ek gösterge var ise o ek göstergenin de dikkate alınması gerekir.

Örnek: 1) 2 nci derecenin 3 üncü kademesinden aylık alan ve yine 2 nci dereceli olup Bakanlar Kurulu Kararı ile 400 ek gösterge öngörülmüş bulunan bir görevi ikinci görev olarak yürüten memura (1055+400) ek gösterge üzerinden hesaplanacak aylığın üçte ikisi ödenecektir.

Örnek; 2) Bir belediyeye ait 4 üncü dereceden veterinerlik görevini ikinci görev olarak yürüten bir memura, bu kadro için tahsisli ek gösterge bulunmasa da bu dereceden aylık alanlar için genel olarak öngörülmüş bulunan ek gösterge de dikkate alınarak (815+200) gösterge toplamı üzerinden hesaplanacak tutarın üçte ikisi, ikinci görev aylığı olarak ödenecektir.

Baştabip ve baştabip yardımcılığı görevlerini yürütenlerin ikinci görev ücretine hak kazanmaları kadro bulunması şartına bağlanmadığından ikinci görev ücreti, ilgililerin almakta oldukları aylığın üçte ikisi olarak belirlenmiştir. Bu ünvanları taşıyan ilgililerin, boş kadro olsa dahi ikinci görev ücretinin, yine almakta oldukları aylık üzerinden ve yararlanmakta oldukları ek gösterge de dikkate alınmak suretiyle hesaplanması gerekmektedir.

[1] S.G.K. 28.2.1980 T., K. 4051/1