GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İhale Onay Kararı veya Davet Tarihi ile İhale Tarihi Arasında En Az 3 İş Günü Süre Olması Gerektiği

mevzuat-9

İhale Onay Kararı veya Davet Tarihi ile İhale Tarihi Arasında En Az 3 İş Günü Süre Olması Gerektiği

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2010/040
Gündem No : 13
Karar Tarihi : 07.06.2010
Karar No : 2010/UH.III-1567
1
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Üyeler :II. BaĢkan Ali Kemal AKKOÇ, Ali KAYA, Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ:
Karahan Group ĠnĢaat Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. ġti.,
Hilal Mahallesi 674. Sokak No.8/9 Yıldız Çankaya/ANKARA ĠHALEYĠ YAPAN ĠDARE:
TEDAġ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi BaĢkanlığı,
Ġnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler Çankaya/ANKARA BAġVURUYA KONU ĠHALE:
2010/57315 Ġhale Kayıt Numaralı “TEDAġ Genel Müdürlüğü Merkez Kampüs Ġle GölbaĢı Eğit. ve Spor Tes. Temizlik Hiz. Alımı” Ġhalesi KURUMCA YAPILAN ĠNCELEME VE DEĞERLENDĠRME:
01.06.2010 tarih ve III.H.14.01.0139/2010-25E sayılı Esas Ġnceleme Raporunda;
TEDAġ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi BaĢkanlığı tarafından 13.05.2010 tarihinde ile yapılan “TEDAġ Genel Müdürlüğü Merkez Kampüs Ġle GölbaĢı Eğit. ve Spor Tes. Temizlik Hiz. Alımı” ihalesine iliĢkin olarak Karahan Group ĠnĢaat Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin 12.05.2010 tarihinde yaptığı Ģikayet baĢvurusunun, idarenin 14.05.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, baĢvuru sahibinin 18.05.2010 tarih ve 11804 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.05.2010 tarihli dilekçe ile itirazen Ģikayet baĢvurusunda bulunduğu, Ġdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiĢtir. KARAR: Esas Ġnceleme Raporu ve ekleri incelendi: Ġtirazen Ģikayet dilekçesinde özetle; 1) Söz konusu ihaleye iliĢkin ihale onay belgesinin 10.05.2010 tarihinde alındığı ve ihale tarihinin ise 13.05.2010 tarihi olarak belirlendiği, Ģikayet tebliği hükümlerine göre bu ihalenin en erken 14.05.2010 tarihinde yapılabileceği,

2) Teknik Ģartnamenin “ÇalıĢtırılacak iĢçilerle ilgili hususlar” baĢlıklı 6 ncı maddesinin (e) bendinde yer alan; “İdarenin herhangi bir işçinin değiştirilmesi yönündeki talebini yüklenici en geç (3) üç iş günü içerisinde yerine getirir.” düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu, 3) Birim fiyat teklif cetvelinin 24 üncü maddesinde yer alan (Tuvalet Kağıdı Adet 11848), (Havlu Kağıt adet 3550) düzenlemede birim hanesindeki adet belirlenmesinin belirsizlik yarattığı, söz konusu malzemelerin ambalaj Ģekillerinin koli veya rulo olarak piyasada tanımlandığı, yapılan belirleme nedeniyle isteklilerin sağlıklı teklif oluĢturamayacağı,
Ġddialarına yer verilmiĢtir.

BaĢvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aĢağıdaki hususlar tespit edilmiĢtir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: Yapılan inceleme neticesinde söz konusu ihalenin pazarlık usulü (21/b) yapılması hususu ile ilgili 10.05.2010 tarihli ihale onay belgesi ile karar alındığı, ihale tarihinin ise 13.05.2010 saat 10:00 olarak belirlendiği görülmüĢtür. Kamu Ġhale Kanununun “ idareye şikayet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinde; “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar. İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir. İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz. Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.
İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.” hükmü yer almaktadır. BaĢvuru sahibinin 12.05.2010 tarihinde doküman satın aldığı, aynı tarihte idareye Ģikayet baĢvurusunda bulunduğu, idarenin söz konusu Ģikayet baĢvurusuna 14.05.2010 tarih ve 1466 sayılı yazıyla ihalenin yapılacağı tarihten sonra cevap verdiği anlaĢılmaktadır. Kamu Ġhale Kanunun yukarda yer verilen 55 inci maddesinde, ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına iliĢkin Ģikayetler birinci fıkradaki süreleri aĢmamak üzere en geç ihale veya son baĢvuru tarihinden üç iĢ günü öncesine kadar yapılabileceği hükmünün yer aldığı, söz konusu ihale tarihinin 13.05.2010 olarak belirlendiği, Kanunda yer alan Ģikayet süreleri göz önüne alınarak yapılan hesaplama neticesinde söz konusu ihaleye ait ihale dokümanına yönelik yapılabilecek son Ģikayet baĢvuru süresinin 09.05.2010 tarihinde dolduğu, oysa idarenin ihale onay belgesi tarihinin 10.05.2010 tarihli olduğu ve ihalenin 13.05.2010 tarihinde yapılacağı, idarece ihale onay kararı ile ihale tarihi arasındaki sürenin istekli veya istekli olabileceklerin Ģikayet ehliyet hakkının kullanılmasına engel olacak Ģekilde belirlenemeyeceği sonucuna varıldığından,

söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

2) BaĢvuru sahibinin 2 nci iddiasına iliĢkin olarak: Ġhaleye ait teknik Ģartnamenin 6 ncı maddesi (e) bendinde; ”İdarenin herhangi bir işçinin değiştirilmesi yönündeki talebini yüklenici en geç (3) üç iş günü içerisinde yerine getirir.” Ģeklinde düzenlendiği, 4857 sayılı ĠĢ Kanunun 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; “Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.” hükmü,
Kamu Ġhale Genel Tebliğinin 78.26 ncı maddesinde; “4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere; işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması, hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması yönünde hükümler konulmayacaktır. İdarelerce, çalışan personel açısından denetim, sadece teknik şartnamede istenen kriterlere göre ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde idareye verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yapılacak olup, ihale dokümanında, anılan Kanun maddesine ve ilgili mevzuata aykırı şekilde, işe alınacak veya işten çıkarılacak personelin idarece belirleneceğine yönelik düzenlemelere yer verilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır. Ġdare tarafından teknik Ģartnamenin 6 ncı maddesi (e) bendinde 16 ncı maddesinde yer verilen düzenlemeden, iĢe alınacak personelin alımı ve iĢten çıkartılmasına iliĢkin yetkinin idarede olduğundan söz edilmediği bu nedenle, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varıldığından, iddia yerinde görülmemiĢtir.

3) BaĢvuru sahibinin 3 üncü iddiasına iliĢkin olarak: Birim fiyat teklif cetvelinin 24 ve 25 inci sırasında;
24
Tuvalet Kağıdı
Adet
11848
25
Havlu Kağıt
Adet
3550
ġeklinde düzenlemeye yer verilmiĢtir. Söz konusu malzemelerin özelliği itibariyle paket, rulo v.b. Ģekillerde ambalajlandığının piyasada bilinen bir özellik olduğu, idarece belirlenen söz konusu malzemelere iliĢkin ölçü birimi olarak adet belirlenmesinden, paket veya rulo adedinin anlaĢılması gerektiği, söz konusu düzenlemenin isteklilerin sağlıklı teklif oluĢturmasına engel bir husus olmadığı sonucuna varılmıĢtır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale iĢlemlerinin düzeltici iĢlemle giderilemeyecek nitelikte iĢlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiĢ sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara Ġdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.