Devlet MemuruGÜNCEL HABERLERKARİYERÖne Çıkan Haberler

Geçici Görev Yolluğu İle Zam ve Tazminatlar Birarada Verilebilir mi?

 

Vekalet aylığı hesaplamalarında karşılaşılan sorunlardan birisi de, memuriyet mahalli dışında bir memurun, Vekaleten başka bir yere görevlendirilmesi halinde söz konusu personele vekalet aylığı ile zam ve tazminatların ödenip ödenmeyeeceği sorunudur….

Devlet Memurları Kanunun 86.maddesinde vekalet görevlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları:
Madde 86 (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)

Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden

veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imamhatiplik ve müezzin kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir. (1)(2) (3)
Aynı kurumdan (…)(4) ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.(4)

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.

(Ek fıkra: 12/7/2013-6495/8 md.) Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hâli dışında Devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır.

 

Devlet Memurları Kanunu 175.maddesinde ise vekil olarak atanacaklara ödenecek vekalet ücreti açıklanmıştır.

Vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler:
Madde 175 (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)

Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir.

Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.
(Ek : 4/7/2001 KHK-631/5 md.) Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet
edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.

(Değişik: 26/6/1984 – KHK-241/9 md.) 88 inci maddeye göre ikinci görev verilen m

emurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, sağlık grup başkanlığı, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.(1)
(Değişik: 22/8/1989 – KHK-378/4 md) Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir.

 

Yukarıda belirtilenler kapsamında bulunduğu görev mahallinden başka bir yere vekil olarak görevlendirilenlere vekalet aylığı ödenmesi…..

Buna karşın vekil olarak atandığı kadro boş ise zam ve tazminatların net tutarı fazla olanlar verilir….

Aşağıda bir örnek gösterilmiştir.

Kaymakam vekili olan kimse hem tedviren yürüttüğü görevinden ötürü zam ve tazminat, hem vekâlet ücreti hem de kadrosu başka ilde olduğundan geçici görev yolluğu alabilir mi Kanunen hangilerine hak kazanmış sayılır?

Cevap :

Bu kişiye, memuriyet görev mahalli dışında çalışması halinde, vekâlet aylığı ödenmez. Geçici görev yolluğu ödenmesi gerekir.

Eğer geçici olarak görevlendirildiği kadro boş kadro ise (asil olarak bir atamanın olmaması); boş kadro ile asıl görevin zam ve tazminatı toplanır. Mukayese edilip net tutarı fazla olan kadro üzerinden ödenir. Geçici olarak görevlendirilen kadronun dolu olması halinde zam ve tazminat farkı ödenmez. Yalnızca geçici görev yolluğu ödenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.