Mali Mevzuat

EKONOMİ BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

muhasebe-4

23 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29245

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

EKONOMİ BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Başkan Yardımcısı: Denetim Hizmetleri Başkanlığında Başkana yardımcı olmak üzere Bakan Onayı ile görevlendirilen uzmanı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başkanlık, denetim yapma yetkisini haiz bir Başkan ile Başkanlığa tahsisli kadrolarda görev yapan yeterli sayıda Dış Ticaret Uzmanı ve Dış Ticaret Uzman Yardımcısından oluşur.

(2) Başkanlık doğrudan Bakana bağlıdır. Uzmanlara Bakan ve Başkan dışında hiçbir makam ve merciden talimat verilemez. Bakan bu yetkilerini kısmen veya tamamen Müsteşara devredebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gerektiğinde Başkanın önerisi ve Bakan Onayı ile Ankara dışında da çalışma grupları ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir, aynı yolla değiştirilebilir veya kaldırılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (k) ve (m) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Gerekli görülmesi halinde, risk odaklı denetim planları ve yıllık programlar hazırlayarak Bakan Onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Denetim planları ve yıllık programlar dışında, Bakanlık Makamından alınan denetim, inceleme ve soruşturma onay ve talimatları üzerine uzmanları görevlendirmek, onay ve talimatların uygulanmasını izlemek.”

“k) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari tedbirler konusunda Bakana teklifte bulunmak.”

“m) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”

“(2) Başkan, Başkanlığın görevlerinin yerine getirilmesinden, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Bakana karşı sorumludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başkana yardımcı olmak üzere, Başkanın önerisi ve Bakan Onayı ile yeterli sayıda uzman Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Uzman yardımcılığında on iki ayını tamamlayanlara, refakatinde çalıştığı uzmanların vereceği tezkiye belgesi ile Başkan tarafından yapılan değerlendirme sonucunda olumlu görüş alanlara Bakan Onayı ile re’sen inceleme yetkisi verilir ve bu şekilde uzmanların tüm yetkilerine sahip olunur. Olumsuz görüş alanların, yetki alma ve refakatte çalışma süresi uzatılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzmanlar, görevlerini Bakan adına ve doğrudan Bakana karşı sorumlu olarak bağımsız bir şekilde yerine getirirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzmanlar, Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar:”

“a) Bakanın onayı üzerine, Bakanlığın merkez, taşra, yurtdışı teşkilatı ve döner sermayesi ile denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde inceleme, denetim ve soruşturma yapmak.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Uzmanlar, çalışmaları sonucunda işin özelliğine göre aşağıdaki raporları düzenlerler:

a) Denetim raporu: 20 nci maddede belirtilen denetim faaliyetleri sonucunda düzenlenen rapordur. Denetim Raporu konusuna göre sistem denetimi raporu, uygunluk denetimi raporu ve bilişim teknolojileri denetimi raporu olarak düzenlenebileceği gibi bütün denetim faaliyetlerini kapsayacak şekilde denetim raporu olarak da düzenlenebilir.

b) Soruşturma raporu: Memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre suç oluşturan, ancak 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan tutum, eylem ve işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen rapordur. Uzmanlarca yapılan inceleme ve denetimlerde, bu tür suçları işlediği iddia edilen memurlar hakkında onay alınarak soruşturmaya başlamak üzere, durum derhal Başkanlığa bildirilir.

c) Ön inceleme raporu:

1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan incelemeler sonucu düzenlenen rapordur.

2) Uzman, ön inceleme raporlarında inceleme konularını ve suç unsurları ile suçlananlar hakkında hangi kanun maddesine göre kovuşturma yapılması gerektiğini, suçun tespit edilememesi halinde soruşturmaya gerek olmadığına karar verilmesini talep eder ve sebeplerini belirtir.

3) Ön inceleme raporları, mevzuatta belirlenen süreler içinde tamamlanmak ve teslim edilmek zorundadır.

4) Düzenlenen ön inceleme raporlarının asılları iletilmesi gereken yerlere gönderilmek üzere Başkanlığa verilir.

5) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına giren suçlar ile diğer mevzuatı ilgilendiren suçlara ilişkin soruşturma evrakı ve ön inceleme raporları birleştirilemez. Ancak evrakın ayrılması imkanı yoksa yetkili mercilere, ön inceleme raporunun ve soruşturma dosyasındaki belgelerin örnekleri gönderilir.

ç) İnceleme raporu:

1) Denetim, ön inceleme ve soruşturma raporuna konu olmayan ve 24 üncü maddede sayılan konularda yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen raporlardır.

2) İnceleme raporları konuyla ilgili birimler göz önünde tutularak yeterli sayıda hazırlanır ve Başkanlıkça, gereği yapılmak üzere Bakanlık Makamına veya ilgili birimlere intikal ettirilir.

3) Rapor yazımını gerektirecek nitelikte ayrıntılı bilgi ve belge temin edilemediği veya Başkanlıkça uygun görülen durumlarda verilen görevler yazı ile sonuçlandırılabilir.

d) Suç duyurusu raporu:

1) Gerek memurlar gerekse gerçek ve tüzel kişiler hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamı dışında genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmek üzere düzenlenen raporlardır.

2) Uzmanlarca yapılan denetim, inceleme ve soruşturmalarda göreve ilişkin olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu veya diğer kanunlar gereğince kamu adına kovuşturulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gereken suç konusu bir işlemin tespiti halinde, uzmanlar; ihmal ve gecikme göstermeden ilgili suç duyurusu raporlarını yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi ederler ve raporun bir örneğini de Başkanlığa verirler. Başkanlıkça bu raporlar üzerinde hata veya eksik tespit edilirse buna ilişkin gerekçeli yazılar yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde, özellikle soruşturmanın genişletilmesine ihtiyaç duyulan durumlarda raporların iadesi talep edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkanlık tarafından raporların bir nüshası Bakanlık Makamına veya ilgili birimlere intikal ettirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Raporların incelenmesi için, Başkanın belirleyeceği üç uzmandan oluşan Rapor Tetkik Komisyonu Bakan Onayı ile oluşturulabilir.

(3) Yazılan raporlar üzerine, eksik incelemeye ilişkin hususlar haricinde uzman ile Başkanlık arasında raporun esasına ilişkin bir görüş ayrılığı oluşması ve uzmanın Başkanlık görüşüne katılmaması halinde, Başkanlık ilgili raporu, Rapor Tetkik Komisyonuna değerlendirilmek üzere gönderebilir. Komisyonun görüşünü Başkanlığa sunması üzerine, Başkanlık Komisyon görüşünü dikkate alarak mütalaasını oluşturur ve raporu düzenleyen uzmanın görüşü ile birlikte Bakana sunar. Raporda Bakan tarafından onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılabileceği gibi Bakanın onayı üzerine başka uzmanlara da konunun tekrar incelenmesi ve/veya soruşturulması görevi verilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İkinci fıkra uyarınca denetim mesleğinin gerektirdiği temel eğitim ile refakat dönemlerini tamamlayarak olumlu tezkiye alanlara Bakan Onayı ile re’sen inceleme yetkisi verilir. Olumsuz tezkiye alanların, yetki alma ve refakatte çalışma süresi uzatılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzmanlara mühür beratıyla birlikte bir mühür ile Bakan tarafından imzalanmış bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde uzmanların görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/12/2012

28510

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.