Eğitim Öğretim Dönemi İçinde Yapılan Uygulama Derslerinden (Beceri Eğitimi) Prim Kesilmesi

Memur-4

 

Kurum ve Kuruluşlarda beceri eğitimi yapmakta olan üniversite öğrencilerine yapılması zorunluluğu olup olmadığı, yapılacaksa çalıştıkları işletmeler tarafından mı, yoksa bağlı oldukları üniversite tarafından mı, yapılması gerektiği ayrıca bahse konu öğrencilerin fiilen yapılan sürecinde kendi okullarında tatbiki mahiyetteki yapım ve üretime yönelik uygulamaların 5510 sayılı Kanunun 4 ve 5 inci maddelerine göre sigortalı sayılamayacağından bahisle okul idareleri SGK primlerini ödememekte,ancak uygulama dersinin (Beceri Eğitimi) yapıldığı kurum ve kuruluşlar ödenmesi gerektiğini belirterek sorumluluk almak istememekte ve öğrenciler sigorta yapılmadığı takdirde uygulama eğitimi yaptırılmasına izin vermemektedirler. Buda mesleki eğitim yapan ve eğitimlerinin gereği uygulama eğitimi almak zorunda olan üniversite öğrencilerinin eğitimlerinin aksamasına neden olmaktadır.

 

Bahsi geçen mevzuat hükümlerinden işletmelerde beceri eğitimi yapmakta olan yükseköğretim kurumu öğrencileri hakkında; 5510 sayılı Kanun’un iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortası hükümlerinin uygulanacağı ve bunların 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacakları, sigortalılıklarının mesleki eğitime veya staja başladıkları tarihten itibaren başlayacağı, ödeme yükümlüsünün ise yükseköğretim kurumu olduğu ve sigorta primlerinin mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekle karşılanacağı Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 218 inci maddesinin birinci fıkrasında, işletme sahibinin işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerle ilgili olarak kurum müdürü arasında yapılan sözleşmelerin, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince belirlenen asgari ücretlerin, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlenip Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık sigorta primleri bildirgeleri niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Bahsedilen 5510 sayılı Kanun’un “Sigortalı sayılmayanlar” başlıklı 6 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde düzenlenmiş olan, “Resmi meslek ve sanat okulları ile yetkili resmi makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında ve yüksek okullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler. 4 üncü ve 5 inci maddelere göre sigortalı sayılmaz.” Hükmünden; yüksekokullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan tatbiki nitelikteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrencilerin sigortalı sayılmayacakları anlaşılmakla, bu kurumların sözleşme ya da protokol imzalanmak suretiyle beceri eğitimlerini Kuruma bağlı tesislerinde yapmaları durumunda 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü gereği bu Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacakları ve 3308 sayılı Kanun’da belirtilen orandan az olmamak üzere kamu tesisince ücret ödeneceği ve sigorta primlerinin mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekle karşılanacağı mütalaa edilmektedir.

Diğer taraftan Kanunun sigortalı sayılmayanlar başlıklı 6 ıncı maddesinin (f) bendinde, resmi meslek ve sanat okulları ile yetkili resmi makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında ve yüksekokullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan, tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrencilerin sigortalı sayılmayacakları hüküm altına alınmıştır.

Buna göre üniversitelerin meslek eğitimi gören öğrencilerin tatbiki mahiyette yaptıkları eğitim sigortalılıktan sayılmamakla birlikte okul yönetiminin uygun görmesi halinde bu çalışmaların staj kapsamında değerlendirilip primlerinin de okulca ödenmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.