Dernek Gelirleri Alındı Belgesinin İmhasına İlişkin Genel Yazı

Muhasebe-29

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.07.0.MGM.0.20/610-03/4538                                                                 13/03/2007

Konu   : Dernek Gelirleri Alındısı

İlgi : 06/02/2007 tarihli ve B.07.0.MGM.0.20-610-03/2021 sayılı yazı.

İlgi yazımızla, muhasebe birimleri ambarlarında bulunan ve  kullanım alanı kalmayan dernek gelirleri alındı belgelerinin en geç 28/02/2007 günü sonuna kadar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine gönderileceği ve bu şekilde toplanan alındıların en geç Mart 2007 ayı sonuna kadar Muhasebe Müdürünün başkanlığında Defterdar tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon huzurunda tutanak düzenlenmek suretiyle yakılarak imha edileceği bildirilmişti.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, bazı illerde fazla miktarda alındı belgesi bulunması nedeniyle yakılarak imha edilmesinin zaman kaybına neden olacağı, bu nedenle yakılarak imha işlemi yerine alındıların ekonomiye kazandırılmasını teminen kağıt kırpma makinasında parçalanmak suretiyle imhasının uygun olacağı  anlaşılmıştır.

Buna göre, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerinde toplanan ve fazla miktarda olması nedeniyle yakılarak imha edilmesi mümkün bulunmayan ve teknik imkanı yeterli olan illerde, Muhasebe Müdürünün başkanlığında Defterdar tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon huzurunda kağıt kırpma makinalarında parçalandıktan sonra isteklilere bedeli karşılığında satılması ve bedelinin bütçeye gelir kaydedilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.