Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

14-01-2010 Tarihine Kadar Kamu Personeline Sunulan Sağlık Hizmetlerine İlişkin Tedavi Faturalarının Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına Alınmasına İlişkin Genel Yazı

Muhasebe-29

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.07.0.MGM.0.20-320-7/1844                                                                  12/02/2010

Konu   :

Bilindiği üzere, 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (E) işaretli cetvelinin 56 ncı sırasında; “Kamu idarelerinde çalışmakta olanlardan 15/01/2010 tarihi itibariyle genel sağlık sigortası kapsamına devredilenler ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin ilgili mevzuatına uygun olarak 15/01/2010 tarihinden itibaren sağlanacak sağlık hizmetlerine ilişkin faturalandırılan tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Söz konusu tarihten önceki dönemlere ilişkin faturalar ile oluşan hak edişlerden ödenmemiş olanlar ilgili kamu idareleri tarafından ödenir. 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idarelerin söz konusu tarihten önceki dönemlere ilişkin faturalar ile oluşan hak edişlerden ödenmemiş olanları karşılamak amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan 12.01.31.00-01.1.2.93-1.09.09 tertibindeki ödenekten ilgili idarelerin bütçelerinde yeni açılacak tertiplere aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (5.Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğin 3.3.1. maddesinin beşinci paragrafında da, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçeli idarelerde çalışmakta olanlar için, 14/01/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmiş olan sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi faturaları ve yurtiçi tedavi yolluk bildirimlerine ilişkin kanıtlayıcı belgelerin, ödenek dağıtımında gecikme yaşanmaması amacıyla harcama birimleri tarafından ödeme emri belgesine bağlanarak ivedilikle muhasebe birimlerine intikal ettirileceği ve muhasebe birimlerince de bu tutarların bütçeleştirilmiş borçlar hesabına alınacağı belirtilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve ekte yer alan 05/02/2010 tarihli ve 1422 sayılı Duyuruya göre işlem yürütülmesi ve Sağlık Bakanlığına ile Üniversitelere bağlı sağlık kurumlarınca 14/01/2010 tarihine kadar kamu personeline sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi faturalarının bekletilmeksizin ilgili tahakkuk dairelerine gönderilmesi, ilgili tahakkuk dairelerince, ödeneği bulunmaması nedeniyle bekletilen sağlık hizmeti giderlerine ilişkin kanıtlayıcı belgelerin, harcama süreci ve ödenek dağıtımında gecikme yaşanmaması için ödeme emri belgesine bağlanarak ivedilikle muhasebe birimlerine intikal ettirilmesi, muhasebe birimlerince de söz konusu tutarların bütçeleştirilmiş borçlar hesabına alınması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

EK:

Duyuru (1 sayfa)

DAĞITIM :

5018 sayılı Kanuna ekli ( I ) ve (II) sayılı listede yer alan kamu idarelerine

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.