Yayınlandı: Per, Eyl 20th, 2018

Kesin Teminatın İadesinde SGK ve Vergi Borcu Sorgulaması

Banka-2

Konuyla ilgili olarak Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayınlanan tebliği aşağıda gösterilmiştir.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.07.0.MGM.0.45/290                                                                 06/04/2009*4684

Konu : İhale Teminat Mektupları.

Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden; iş tamamlandığı halde süresi dolan ve ilgilisi tarafından iadesi istenmemiş, ancak mektup üzerinde öngörülen geçerlik süresini doldurduğu için teminat olma vasfını yitirmiş olan kesin teminat mektupları ile SSK tarafından sosyal güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin yazıların geç verilmesi nedeniyle bu arada geçerlik süresi dolmuş olan kesin teminat mektuplarına ilişkin karşılaşılan sorunlarla ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere; 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne göre, taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu olmadığının tespitinden sonra kesin teminat ve ek kesin teminatların;

  1. a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanının,
  2. b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamının,

Yükleniciye iade edilmesi gerekmektedir.

Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatların paraya çevrilerek borçlarına mahsup edilecek ve varsa kalanı yükleniciye geri verilecektir.

İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesi şartı aranmayacaktır.

Anılan Kanunun “İade edilemeyen teminatlar” başlıklı 14 üncü maddesinde; 13 üncü maddeye göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kesin kabul tarihinden veya garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektuplarının hükümsüz kalacağı ve bankasına iade edileceği, teminat mektupları dışındaki teminatların sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ihale usullerinin uygulanmasına ilişkin olarak 04/03/2009 tarihli ve 27519 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı, Yapım İşleri, Mal Alım, Hizmet Alımı ve Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinin teminatlara ilişkin maddelerinde, kesin teminat mektuplarının süresinin ihale konusu işin kabul tarihi, garanti süresi öngörülen işlerde ise garanti süresi

dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirleneceği ve Yönetmeliklerin eki Tip Şartnamelerde de, Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışmalar nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubu süresinin de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılması gerektiği düzenlemelerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan; Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin teminat mektuplarına ilişkin işlemlerin açıklandığı 448 inci maddesinde, teminat ve garanti mektupları ile şahsi kefalete ilişkin belgelerin muhasebe birimlerinde gereksiz olarak bekletilmesini önlemek için; alınan teminata ait işin sonuçlanıp sonuçlanmadığı, mevzuatındaki sürelerde dikkate alınarak muhasebe birimlerince takip edileceği ve her mali yılın sonunda teminat ve garanti mektupları ile şahsi kefalete ilişkin belgeler hakkında ilgili idareden bilgi alınacağı ve alınan bilgi doğrultusunda söz konusu mektup ve belgeler ilgilisine veya ilgili bankaya iade edileceği ya da ertesi mali yıla devredileceği, teminat ve garanti mektupları ile şahsi kefalete ilişkin belgelerin idaresince bildirilmesi halinde ancak paraya çevrilebileceği, bunun dışında teminat konusu iş devam ettiği sürece muhafaza edileceği ve teminat mektubunun iadesine ilişkin her türlü şartların temin edilmesinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmeyen kesin teminat mektuplarının hükümsüz kalacağı ve bankasına iade edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre; kamu idarelerince, kesin teminat mektuplarının süresinin uygun belirlenmesi, hükümsüz kalmasına yol açmayacak şekilde süresinin uzatılması ve iadesi ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yerine getirilmesi; muhasebe birimlerince de her mali yılın sonunda ilgili idareden bilgi alınarak teminat mektuplarının hesaplarda gereksiz olarak bekletilmemesinin sağlanması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

5018 sayılı Kanuna Ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kamu idarelerine

81 İl Valiliğine

Merkez Muhasebe Birimlerine