GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Yapım İhalelerinde İş Hacmi ve Bilanço ile İlgili Belgelerin İstenilmesi Zorunlu mudur…Kik Kararı

ihale-1

Hangi Yapım ihalelerinde iş hacmi ve bilanço ile ilgili belgelerin istenilmesi zorunlu, hangilerinde idarenin takdirindedir?

Toplantı No : 2012/038
Gündem No : 51
Karar Tarihi : 27.06.2012
Karar No : 2012/UY.III-2655
Şikayetçi:
Onur İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti., OSMANGAZİ MAH. DOĞANKENT SİTESİ D BLOK NO : 1 ŞANLIURFA
İhaleyi yapan idare:
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6.Bölge Bölge Müdürlüğü, Cemalpasa Mah. Ordu Cad. 96 01120 ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
04.06.2012 / 20593
Başvuruya konu ihale:
2012/16738 İhale Kayıt Numaralı “Osmaniye-Bahçe İlçesi Kocadere, Bekdemir (Bilalik), Harami Ve Karderesi Taşkın Koruma İnşaatı.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
22.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.71.00.00-101.04-.Y.[2155].(0257)./2012-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Aşağı Ceyhan Ovası Sulaması İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü tarafından 13.03.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Osmaniye-Bahçe İlçesi Kocadere, Bekdemir (Bilalik), Harami ve Karderesi Taşkın Koruma İnşaatı.” ihalesine ilişkin olarak Onur İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 14.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.05.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.06.2012 tarih ve 20593 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; kendilerine gönderilen kesinleşen ihale kararında, taş nakliyesi için öngörülen mesafenin ve bu mesafeyi tevsik için sunulan belgelerin uygun olmadığı, 10.005/MK poz numaralı iş kalemine ait analizde, 04.008 poz numaralı portland çimentosuna ilişkin analiz girdisine yer verilmediği gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, şikâyet başvurusuna idarenin vermiş olduğu cevap yazısında, 04.008 poz numaralı portland çimentosuna ilişkin analiz girdisinin, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında kendilerine gönderilen analiz formatına sehven yazıldığı belirtilerek bu husustaki şikâyet başvurularının uygun bulunduğu, ancak diğer gerekçeler bakımından başvurunun reddine karar verildiği, nakliye mesafesinin tespitine ilişkin olarak sunmuş oldukları belgenin şoförler odası tarafından tanzim edildiği, dolayısıyla kabulünün gerektiği, öte yandan idarenin cevap yazısında; taş malzemesine ilişkin olarak sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağının bütün sayfalarının onaylı olmadığı, moloz taş ile kargir inşaat iş kalemine ait analizde yer alan işçilik girdi miktarlarının düşürüldüğü şeklinde kesinleşen ihale kararında yer almayan yeni gerekçelere yer verildiği, sunmuş oldukları maliyet/satış tutarı tespit tutanağının bütün sayfalarının imzalı olduğu, kaldı ki açıklama kapsamında tutanak sunulması zorunluluğunun da bulunmadığı, işçilik girdi miktarlarının düşürülmesinin gerekçesinin de yükleme boşaltma işlerinin makine ile yapılacak olması olduğu, bu bakımdan açıklamalarının uygun görülerek tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin, “Osmaniye – Bahçe İlçesi Kocadere, Bekdemir (Bilalik), Harami ve Karderesi Taşkın Koruma İnşaatı” işi olduğu belirtilmiş, “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; tekliflerin birim fiyat üzerinden verileceği düzenlenmiş, teklif türünün belirlenmesine ilişkin formda birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihalenin yapılmasının gerekçesi de; “Dere içerisinde çalışma yapılacağından işe başlayıncaya kadar geçen süre içerisinde kanal taban ve şev arazi kotlarında değişim olabileceği nedeniyle teklif birim fiyat olarak çıkılması uygun görülmüştür.” şeklinde ifade edilmiştir.

Şikâyete konu ihaleye 33 istekli tarafından teklif sunulduğu, altı isteklinin teklifinin çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli 27 teklif üzerinden Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde sınır değerin 7.811.811,86 TL olarak tespit edildiği, 15 isteklinin teklif bedeli sınır değerin altında yer aldığından bu isteklilerin tekliflerinin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, 11 isteklinin açıklama talebine cevap vermediği, 30.04.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile açıklama sunan dört istekliden başvuru sahibi Onur İnş. Tic. San. Ltd. Şti. ve Özimko İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmadığı, ihalenin açıklaması uygun bulunan Genel İnş. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve açıklaması uygun bulunan diğer bir istekli olan Mis Tem. İnş. Taş. Turz. Dan. San. Tic. Ltd. Şti. & Okumuş İnş. Müh. Müş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

Özel poz niteliğindeki dokuz iş grubundan oluşan söz konusu ihalede idarece yaklaşık maliyetin 19.529.529,65 TL olarak belirlendiği, OBD4-0020 poz numaralı “Çimento Harcı Kullanılarak Moloz Taş İle Kargir İnşaat” tanımlı iş grubunun tutarının 14.484.519,00 TL, yaklaşık maliyet içerindeki oranının % 74,17, OBD3-0010/1 poz numaralı “Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere (C20) Betonu/ Betonarme Betonu (300 dozlu)” tanımlı iş grubunun tutarının 2.083.354,80 TL, yaklaşık maliyet içindeki oranının % 10,67 olduğu, her iki iş grubunun yaklaşık maliyet içindeki oranının ise toplam % 84,84 olduğu, teklif bedeli aşırı düşük bulunan isteklilere gönderilen 29.03.2012 tarihli açıklama talebi yazılarında söz konusu iki iş grubuna ilişkin açıklama istendiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 7.359.695,00 TL, idarece teklifi geçerli bulunan ve sınır değer hesabına dahil edilen isteklilerin tekliflerinin aritmetik ortalamasının 8.259.889,09 TL olduğu dikkate alındığında, 19.529.529,65 TL olarak belirlenen yaklaşık maliyetin, teklif edilen fiyatlara göre oldukça yüksek belirlendiği görülmüştür.

Yaklaşık maliyetin % 74,17’sini oluşturan OBD4-0020 poz numaralı “Çimento Harcı Kullanılarak Moloz Taş İle Kargir İnşaat” tanımlı iş grubuna ait birim fiyat tarifi incelendiğinde 300 dozlu çimento harcı kullanılarak kargir inşaat yapılması ve taş duvarın görünen yüzeylerine 450 dozlu gömme oluklu derz yapılması imalatlarının yapılacağının belirtildiği, söz konusu iş grubuna ait analizde de bu imalatlara karşılık olarak 10.005/MK poz numaralı “300 kg çimento dozlu harç yapılması” tanımlı iş kalemi ile 10.011/MK poz numaralı “450 kg çimento dozlu harç yapılması” tanımlı iş kalemlerine yer verildiği, bu iş kalemlerine ait analizlerde 04.008 poz numaralı “Portland çimentosu (torbalı)” malzemesi bulunmakla beraber, OBD4-0020 poz numaralı iş grubuna ait analizde 04.008 poz numaralı “Portland çimentosu (torbalı)” girdisine mükerrer şekilde yer verildiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin şikâyet başvurusuna idarenin vermiş olduğu cevap yazısında; OBD4-0020 poz numaralı iş grubuna ait analizde yer alan 04.008 poz numaralı “Portland çimentosu (torbalı)” girdisinin sehven yazıldığının belirtildiği, dolayısıyla söz konusu iş grubuna ait analiz ile 10.005/MK poz numaralı iş kalemine ait alt analizde “Portland çimentosu” girdisine ayrı ayrı yer verilmemiş olmasının aykırılık olarak görülmediği ifade edilerek bu yöndeki iddianın yerinde uygun bulunduğu görülmüştür. Özetle OBD4-0020 poz numaralı iş grubu bünyesinde yer alan 04.008 poz numaralı “Portland çimentosu (torbalı)” girdisinin mükerrer şekilde maliyet hesabına dâhil edildiği ve bu hususun başvuru sahibinin şikâyet başvurusuna idarenin vermiş olduğu cevap yazısında da belirtildiği anlaşılmıştır. 04.008 poz numaralı analiz girdisinin mükerrer şekilde yaklaşık maliyet hesabına dahil edilmesi nedeniyle de yaklaşık maliyetin 1.523.818,00 TL tutarında daha fazla hesaplandığı anlaşılmıştır.

Öte yandan ihale konusu iş kapsamında yer alan iş kalemleri ile gruplarına ait analizlerde yer alan girdilere ait miktarların ne şekilde tespit edildiği hususu 07.06.2012 tarihli yazı ile idareden sorulmuş, gönderilen 07.06.2012 ve 08.06.2012 tarihli yazılar ile ekli belgelerden analizdeki girdi miktarlarının ne şekilde tespit edildiği hususu anlaşılamamıştır. Ayrıca OBD-101 poz numaralı “Uygulama projelerinin idarenin istediği vasıfta hazırlanması ve idareye teslimi” tanımlı iş kalemi ile OBYF-1 poz numaralı “Bilalik Deresi Km: 0+080 Köprü Yapılması” tanımlı iş kalemlerine ilişkin birim fiyatların ne şekilde tespit edildiği idareden sorulmuş, gönderilen cevap yazısında söz konusu iş kalemlerine ilişkin birim fiyatların daha önceden yaptırılan işlere ve tecrübeye dayanılarak belirlendiği ifade edilmiş, ancak daha önceden yaptırılan işlere ait gerçekleşen birim fiyatlara veya buna dayanak teşkil eden belgelere yazıda veya yazı ekinde yer verilmemiştir. Bu bakımdan idarece Kuruma gönderilen bilgi ve belgelerden, analiz girdilerine ait miktarlar ile OBD-101 ve OBYF-1 poz numaralı iş kalemlerine ait birim fiyatların yazılı dayanağının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Mükerrer şekilde hesap yapılması suretiyle yaklaşık maliyetin fazla hesaplanmış olması, analizlerdeki girdi miktarları ile OBD-101 ve OBYF-1 poz numaralı iş kalemlerine ait birim fiyatların ne surette belirlendiğine ilişkin yazılı dayanakların olmaması, ayrıca yaklaşık maliyet bedelinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinden % 265, idarece teklifi geçerli bulunan ve sınır değer hesabına dahil edilen isteklilerin tekliflerinin aritmetik ortalamasından % 236 oranında daha yüksek belirlenmiş olması hususları bir arada değerlendirildiğinde yaklaşık maliyetin piyasa fiyatlarını yansıtmaktan uzak olduğu, gerçekçi olmadığı, mevzuata uygun bir şekilde doğru hesaplanmadığı anlaşılmıştır.

Öte yandan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 30 uncu maddesi uyarınca, yaklaşık maliyetin olması gerekenden yüksek belirlenmesi ihaleye katılmak için gerekli olan yeterlik belgelerinde farklılığa yol açabilmektedir. Örneğin, yaklaşık maliyeti eğer eşik değerin onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelere ilişkin belgelerin istenmesi idarenin takdirine bırakılmışken, yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde bu belgelerin istenilmesi zorunlu tutulmuştur.

4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde anılan Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde 01.02.2012 – 31.01.2013 dönemine ilişkin eşik değerin 29.057.835,00 TL olduğunun hüküm altına alındığı, idarece belirlenen yaklaşık maliyetin de eşik değerin yarısının üzerinde olduğu, idari şartnamede bir adet anahtar teknik personel istendiği, anahtar teknik personeli uygun olmadığı gerekçesiyle iki isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, aynı şekilde idari şartnamede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler kapsamında bilanço sunulmasının istendiği ve bilanço değerlerinin uygun olmaması gerekçesiyle de bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı dikkate alındığında, yaklaşık maliyetin olması gerekenden daha yüksek belirlenmiş olmasının ayrıca yeterlik değerlendirmesini de etkilediği tespit edilmiştir.

Ayrıca özel teknik şartnamenin “İnşaat işleri” başlıklı “F” kısmının 3 ncü maddesinde; “İnşaatta kullanılacak ve projesinde sınıfları gösterilen bütün betonlar hazır beton olacaktır. İnşaat mahallinde beton üretimi yapılmayacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, ancak OBD3-0010/1 poz numaralı “Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere (C20) Betonu/ Betonarme Betonu (300 dozlu)” tanımlı iş grubuna ilişkin idareye ait analizde hazır betona ait iş kalemlerinin birim fiyatlarının kullanılması yerine, iş sahasında üretim yapılacak şekilde portland çimentosu, kum, çakıl, betoniyer, betoncu ustası gibi üretim girdi ve miktarlarına yer verildiği ve yaklaşık maliyetin buna göre belirlendiği, teklif bedeli aşırı düşük bulunan isteklilere gönderilen analiz formatlarında da aynı girdilere yer verilerek açıklamanın bu kapsamda yapılmasının istendiği, isteklilerin ihale dokümanına uygun bir şekilde tekliflerini hazırladıkları, dolayısıyla hazır beton kullanacakları dikkate alındığında iş sahasında beton üretimi yapılacak şekilde açıklama istenmesinin çelişki oluşturduğu ve bu durumun da aşırı düşük teklif açıklamalarının ihale dokümanına ve mevzuata uygun bir şekilde değerlendirilmesini imkânsız kıldığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yaklaşık maliyetin olması gerekenden çok daha yüksek belirlenmesinin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak sunulacak belgeleri, aşırı düşük teklif sınır değerini ve dolayısıyla isteklilerce sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarını önemli ölçüde etki etkileyecek nitelikte olmasından, ayrıca hazır beton kullanılmasına ilişkin teknik şartnamedeki düzenleme ile OBD3-0010/1 poz numaralı iş kalemi için aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi ve yaklaşık maliyetin oluşturulmasına yönelik idarenin işlemleri arasındaki çelişkinin ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasını imkânsız kılmasından dolayı ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.