Yaklaşık maliyet ve birim fiyat teklif cetvelinde yer almayan konuda aşırı düşük sorgulama istenebilir mi? (kik)

Kararın Özü

İdare tarafından isteklilere ikinci defa gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında açıklanması istenen işçilik maliyeti ve temizlik malzemelerine ait fiyat bileşenlerinin hem yaklaşık maliyet hesabında hem de birim fiyat teklif cetvelinde yer aldığı, yaklaşık maliyet hesabında ya da birim fiyat teklif cetvelinde yer almayan bir hususun açıklanmasının talep edilmediği, mevzuat hükümlerine göre idarelerin teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili yazılı açıklama istemek durumunda olduğu ve aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklilerin yapmış olduğu açıklamaların idarenin belirlediği işçilik maliyeti ve temizlik malzemelerine ait teklif bileşenlerini kapsadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, idarenin ikinci aşırı düşük açıklama talep yazısında yer vermediği ancak İdari Şartname’de teklif fiyata dâhil olan giderler arasında yer alan 2 adet traktör ve 1 adet vidanjör giderlerine ilişkin yapılan açıklamaların, isteklilerin geçerliliğini idareye vermiş olduğu dilekçe ile kabul ettiği aşırı düşük teklif açıklamalarında yer almasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

***KARAR***
Toplantı No : 2015/049
Gündem No : 17
Karar Tarihi : 19.08.2015
Karar No : 2015/UH.II-2267
Şikayetçi: 
On-İs İnş.Taah.Elek.Elktr.Tıb.Malz.Paz.Tem.Gıda Mak.Bak.Onr.Teks.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

İhaleyi Yapan Daire: 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

01.07.2015 / 55006

Başvuruya Konu İhale: 

2015/47382 İhale Kayıt Numaralı “Üniversitemiz 2015-2018 Yılları (Yıllara Yaygın-36 Ay) Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

On-İs İnş. Taah. Elek. Elktr. Tıb. Malz. Paz. Tem. Gıda Bak. Onr. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Diyarbakır Cad. Nasıroğlu İş Merkezi Kat: 4 D: 404 BATMAN

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No: 33/2 35620 Çiğli/İZMİR

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/47382İhale Kayıt Numaralı “Üniversitemiz 2015-2018 Yılları (Yıllara Yaygın-36 Ay) Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 26.05.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Üniversitemiz 2015-2018 Yılları (Yıllara Yaygın-36 Ay) Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak On-İs İnş. Taah. Elek. Elktr. Tıb. Malz. Paz. Tem. Gıda Bak. Onr. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 18.06.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.06.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.07.2015 tarih ve 55006 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.06.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusundabulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1735 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesi doğrultusunda İdari Şartname’de hizmet alım ihalelerinde yer verilen harcama kalemlerinin tamamının teklif bileşeni olarak belirlenmesi ve bu kalemlerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği, ihale dokümanında yer alan İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde belirtilen ve teklif fiyata dâhil edilmesi istenilen harcama kalemlerine ilişkin istekliler tarafından verilen aşın düşük teklif sorgulamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine aykırı olduğu ve aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap veren isteklilerin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılması gerekirken birinci ve ikinci teklif olarak belirlenmelerinin ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği,

Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesi doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedellerinin nelerden oluştuğunun ayrıntılı bir şekilde açıklandığı, bu düzenlemeyle İdari Şartname’de belirtilen giderlerin tamamının teklif bileşeni olarak kabul edileceğinin hüküm altına alındığı, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dahil olan giderler arasında 3 kalem halinde işçilik giderlerine, temizlik malzemesi giderlerine ve traktör ile vidanjör giderlerine yer verildiği, idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasını bu 3 gidere ilişkin talep etmesi ve isteklilerin de cevaplarını bu 3 gidere yönelik vermesi gerekirken aşırı düşük açıklamasında bulunan isteklilerin traktör ve vidanjör giderlerine ilişkin yaptığı açıklamaları %4 sözleşme ve genel giderlere dahil ederek yaptığı bu nedenle yapılan açıklamaların belgelere dayanmadığı, hizmetin yürütülmesinde yardımcı unsur olarak belirlenen 2 adet traktör ve 1 adet vidanjöre ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde belirlenen belgelere dayalı olarak yapılmamasından dolayı açıklama yapan isteklilerin ihaleden elenmeleri gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde, itirazen şikâyete konu ihaleye 11 istekli tarafından teklif sunulduğu, sunulan teklifler arasından 5 teklifin geçerli teklif olduğu,  teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerden Ulusal Ltd. Şti.nin teklif dosyasında geçici teminat mektubu olmamasından dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,  teklifi aşırı düşük teklif sınırının altında olduğu belirlenen 9 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, aşırı düşük teklif açıklaması istenilen isteklilerden Nurbin Ltd. Şti., Dörtel Ltd. Şti., Smc Ltd. Şti., Piramit Ltd. Şti. – Tektem Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Haktok Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadıklarından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, aşırı düşük teklif açıklaması istenilen diğer isteklilerden İz Sos. Hİ…z. Ltd. Şti. – Y…n Sos. Hİ…z. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, P…z Ltd. Şti. – S…s Ltd. Şti. İş Ortaklığı, A…z San. ve Tic. A.Ş. ve C…k San. Tic. A.Ş.nin, yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun bulunduğu, ihalenin 17.06.2015 tarihli ve 2 sayılı ihale komisyon kararı ile aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen İz Sos. Hİ…z. Ltd. Şti. – Y…n Sos. Hİ…z. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerine bırakıldığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

İhale İlanı’nın yayımlandığı tarihte yürürlükte bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

          (2) İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir. Bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler geçerli teklif olarak belirlenir.

(3) İhale ilanında ve dokümanında ihalenin, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağının belirtilmesi halinde; ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır. Ancak Kanunun 20 nci maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ve niteliği gereği aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacağı Kurumca belirlenen konularda yapılacak alımlarda, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin sonuçlandırılacağının ihale ilanında ve dokümanında belirtilmesi zorunludur.

(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde, ihale ilanında ve dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

İhale İlanı’nın yayımlandığı tarihte yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinin alt numaralı maddelerinde “…78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinin alt numaralı maddelerinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.   

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.          

79.2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur…

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır.

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür…

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur…” açıklamaları yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması için gerekli her türlü vergi, resim, harç ve işçiler için giyim, demirbaş, malzeme, eğitim ve ilaçlama işi için kamu ihale genel tebliği hükümlerine istinaden gider öngörülmemiştir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: Tüm işçilere brüt asgari ücret ödenecektir.

25.3.2.Yemek ve yol giderleri: Yemek bedeli olarak günlük brüt 8,00 TL, yol bedeli olarak günlük 8,00 TL ödenecektir. Yemek ve yol bedeli 22  (Yirmi iki) gün üzerinden hesaplanacaktır.

25.3.3. Malzeme giderleri: Teknik Şartname’de belirtilen giyim, sarf, demirbaşlar ve taşıtlara ilişkin tüm giderler yükleniciye aittir. Sarf malzeme giderleri dışında kalan giderler için idare tarafından herhangi bir bedel hesaplanmamıştır. 2 adet traktör için aylık 1000 km. 1 adet vidanjör için aylık 300 km yol hesaplanmıştır. Araçlara ilişkin vergi, sigorta, bakım onarım ve akaryakıt giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır…” düzenlemesi,

Anılan Şartnamenin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 inci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.