4734 sayılı Kanun’a tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kurumun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı

Mevzuat-11

Toplantı No : 2016/020
Gündem No : 71
Karar Tarihi : 23.03.2016
Karar No : 2016/UM.IV-891
Şikayetçi:
Tali Enerji İnş.Taah.Ser.Hiz.Ve Tic.Ltd.Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Çaykur) Satınalma Dairesi Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

15.03.2016 / 16531

Başvuruya Konu İhale:

2016/23743 İhale Kayıt Numaralı “Fındıklı Ve Sabuncular Çay Fabrikası Elektrik Malzemesi Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Tali Enerji İnş. Taah. Ser. Hiz. ve Tic. Ltd. Şti.,

Sanayi Mah. Devler Karayolu Cad. No: 21A Ortahisar/TRABZON

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı,

Müftü Mah. Menderes Bul. 53080 RİZE

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/23743 İhale Kayıt Numaralı “Fındıklı ve Sabuncular Çay Fabrikası Elektrik Malzemesi Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından 29.02.2016 tarihinde diğer ile gerçekleştirilen “Fındıklı ve Sabuncular Çay Fabrikası Elektrik Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 15.03.2016 tarih ve 16531 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/671 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Teknik Şartname’nin 1.b maddesinin tek bir firmayı işaret ettiği ve 4734  sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesine aykırı olduğu  iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde “Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:

b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesinde …“g) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli ikitrilyon üçyüzmilyar Türk Lirasını (Sekizmilyon yüzaltmışsekizbin ikiyüzbir Türk Lirasını) aşmayan mal veya hizmet alımları, …

Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İstisnalara ilişkin esas ve usuller” başlıklı geçici 4’üncü maddesinde   Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetler, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 4.3’üncü maddesinde ise, 4734 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin (g) bendi kapsamında alım yapılabilmesi için Kuruma yapılacak başvuruların usul ve şekil şartlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

İdareden alınan 21.03.2016 tarihli ve 10539 sayılı yazıdan bahse konu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendine göre gerçekleştirildiği, bu çerçevede başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanun’a göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanun’a tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kurumun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan itirazen şikâyet başvurusuna konu alımın, idare tarafından Kuruma yapılan başvuru kapsamında alınan Düzenleyici Kurul Kararlarının çizdiği sınırlara ve Kanun’un 3’üncü maddesinin (g) bendinde yer alan parasal limite uygunluğu hususlarındaki sorumluluk idareye aittir.   

 

Bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan itirazen şikâyet başvurusunda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylanmış örneklerinin ve 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) numaralı bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun başvuru dilekçesine eklenmediği de tespit edilen diğer hususlardır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun görev ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


Oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.