Mali Mevzuat

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ

Maliye Bakanlığı-2

8 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29261

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE

GÖREV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Vergi Dairesi

Başkanlıklarının Kuruluş Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; vergi dairesi başkanlıklarının organizasyon yapıları, görevleri, yetki ve sorumlulukları, merkez teşkilatıyla ilişkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; vergi dairesi başkanlıkları, grup müdürlükleri, müdürlükler, hukuk bürosu, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar ve şubelerin kuruluş esasları, örgütlenmesi, görevleri, yönetimi, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş Esasları

Vergi dairesi başkanlıkları

MADDE 4 – (1) Vergi dairesi başkanlıkları; yetki alanı içindeki mükellefi tespit eden, vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve benzeri işlemleri yapan, bu işlemlere ilişkin olarak yaratılan ihtilaflarla ilgili yargı mercileri nezdinde talep ve savunmalar ile gerektiğinde kanun yollarına gitme talebinde bulunan, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürüten, vergi uygulamalarını geliştiren ve iyileştiren, mükelleflere kanunların uygulanması ile ilgili görüş bildiren, mükellefleri hak ve ödevleri konusunda bilgilendiren ve uygulamalarında mükellef haklarını gözeten, mükellef hizmetleri ile bilgi işlem, istatistik, bilgi toplama, insan kaynakları yönetimi, satın alma, kiralama, vergi inceleme ve denetim, uzlaşma, takdir ve benzeri görevleri ve işlemleri yürüten dairelerdir.

(2) Vergi dairesi başkanlığı; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre “Vergi Dairesi”, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre de “Tahsil Dairesi”dir.

Vergi dairesi başkanı

MADDE 5 – (1) Vergi dairesi başkanı; yetki alanındaki işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi ve izlenmesi, birimleri arasında uygulama birliği ve standardizasyonun sağlanması, vergi inceleme ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi, kendisine bağlı birimlerin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerinin sağlanması, mükelleflere kanunların uygulanmasına ilişkin görüş bildirilmesi, mükellef haklarının gözetilmesi, faaliyetleri hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının bilgilendirilmesi, kanunlara aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması ve emrine atanan personelin özlük işlemlerinin yürütülmesinden doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına karşı sorumlu olup vergi dairesi başkanlığının amiridir.

(2) Vergi dairesi başkanı, 5345 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince, başkanlığının görev alanına giren konularda mevzuatla mülki idare amirine, mahallin en büyük mal memuruna verilmiş görev ve yetkilere haizdir.

Vergi dairesi başkanlıklarının görevleri

MADDE 6 – (1) Vergi dairesi başkanlıkları aşağıda belirtilen işlemleri yapmakla görevlidir:

a) Vergi kanunları ve özel kanunlarla belli edilen Devlet gelirlerine ilişkin olarak mükellefi tespit etmek ve bu gelirlerin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve diğer işlemlerini yapmak.

b) Görev alanına giren işlemlere ilişkin ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde talep ve savunmalar ile gerektiğinde kanun yollarına gitme talebinde bulunmak, Gelir İdaresi Başkanlığınca devredilen yetki çerçevesinde kanun yollarına gitmekten vazgeçmek, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütmek.

c) Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak ve mükellef hizmetlerini gerçekleştirmek.

ç) Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak.

d) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.

e) Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.

f) Mükelleflerinin vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri hususlara ilişkin görüş bildirmek.

g) Meslek mensuplarını ve ilgili odaları bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek.

ğ) Yetki alanındaki mükellefler ve ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bilgi toplamak, araştırmalar yapmak ve faaliyet konularına ilişkin gerekli istatistikleri oluşturmak, bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek.

h) Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan denetim planlarını uygulamak ve bu kapsamda yetki alanındaki vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, yetki alanına ilişkin denetim planı konusunda önerilerde bulunmak, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek.

ı) Vergi dairesi başkanlığına bağlı birimler, diğer gelir birimleri, vergi inceleme elemanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen ve ilgili kanunlarında öngörülen takdir işlemlerini yapmak.

i) Devlet gelirlerine ilişkin olarak; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerde belirtilen muhasebe birimi görevini yapmak.

j) Görev alanına giren konularda gelir birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve Gelir İdaresi Başkanlığına görüş ve önerilerde bulunmak.

k) Gelir İdaresi Başkanlığının yetkisinde olanlar hariç, vergi dairesi başkanlığında görevli personele ilişkin atama, nakil, disiplin, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yapmak.

l) Görev alanına giren konulara ilişkin olarak gerekli görülen durumlarda yetki alanı dışına personel ve taşıt görevlendirmek.

m) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen ölçüt ve hedeflere uygun olarak personelin performansını izlemek ve değerlendirmek, başarılı personeli ödüllendirmek.

n) Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan personel eğitim planlarını uygulamak, personelin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik tedbirler almak.

o) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen kurumsal etik kurallarını personele duyurmak.

ö) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların uygulanmasını sağlamak.

p) Vergi dairesi başkanlığının ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, kiralama, taşıma, temizlik, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri hizmetler ile mali hizmetlerini yürütmek.

r) Vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki iyi uygulama örneklerini tespit edip bunların yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak.

s) Gelir İdaresi Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Vergi dairesi başkanlığı bu görevlerini, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen strateji ve politikalar ile diğer esaslar çerçevesinde yapar.

(3) Vergi dairesi başkanlığına verilen bu görevlere ilişkin iş ve işlemler; ilgili grup müdürlükleri, müdürlükler, hukuk bürosu, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar ve şubeler vasıtasıyla gerçekleştirilir.

(4) Vergi dairesi başkanlığının birimlerine yönelik teftişlerde başkan adına verilecek cevaplar ve emirler ilgili grup müdürlüğü tarafından hazırlanır.

Vergi dairesi başkanlıklarında iş ve işlemlerin yürütülmesi

MADDE 7 – (1) Vergi dairesi başkanlıklarına bağlı grup müdürlükleri, müdürlükler, hukuk bürosu, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar ve şubeler ile bunların bölüm ve servislerinin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak usul ve esaslar Gelir İdaresi Başkanlığınca çıkarılan “İşlem Yönergeleri” ile belirlenir.

(2) Gelir İdaresi Başkanlığı gerekli gördüğü hallerde, “İç Genelge” ve “Genel Yazılar” ile uygulamaya yön verebilir.

Vergi dairesi başkanlıkları ve bağlı birimlerinin kuruluşu

MADDE 8 – (1) Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları ile bunlara ilişkin değişiklikler 5345 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenir.

(2) Vergi dairesi başkanlığına bağlı grup müdürlükleri, müdürlükler, hukuk bürosu, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar ve şubeler; ilin ekonomik ve sosyal durumu, coğrafi yapısı, teknolojik gelişmeler, mükellef sayısı ve büyüklükleri, mükellef grupları, iş yükü ve benzeri ölçütler dikkate alınarak kurulur, kapatılır, birleştirilir veya bölünür.

Vergi dairesi başkanlıklarının yetki alanı

MADDE 9 – (1) Vergi dairesi başkanlıklarının yetki alanı, kurulduğu ilin idari sınırlarını kapsar.

(2) Aynı il sınırları içinde kalmak kaydıyla mükelleflerin iş yeri ve ikametgah adresleri ile kanuni merkezlerine bağlı kalınmaksızın belirlenecek ölçütlere göre hangi müdürlüğe veya vergi dairesi müdürlüğüne bağlı olacağını belirlemeye Gelir İdaresi Başkanlığı yetkili kılınmıştır. Başkanlık bu yetkisini sınırlarını belirlemek suretiyle vergi dairesi başkanına devredebilir.

(3) Maliye Bakanı, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi uygulamaları bakımından il sınırlarına bağlı kalmaksızın mükelleflerin bağlı olacağı vergi dairesi başkanlığını belirlediği takdirde, vergi dairesi başkanlığının yetki alanı, belirlenen mükellefler ile sınırlı olmak üzere bu mükelleflerin bulunduğu il ve/veya ilçe sınırlarını da kapsar.

(4) Vergi dairesi başkanları; başkanlığa bağlı vergilendirme grup müdürlükleri ve tahsilat grup müdürlüklerinin, şubelerde yürütülen işlemleri ile kovuşturma, yoklama, tebliğ gibi işlemlerini, vergi dairesi müdürlüklerine de yaptırmaya yetkilidir.

İKİNCİ KISIM

Vergi Dairesi Başkanlıklarının Birimleri, Örgütlenmesi ve

Grup Müdürlüklerinin Görevleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Vergi Dairesi Başkanlıklarının Örgütlenmesi ve Birimleri

Vergi dairesi başkanlıklarının örgütlenmesi

MADDE 10 – (1) Vergi dairesi başkanlıkları; grup müdürlükleri, müdürlükler, hukuk bürosu, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar ve şubelerden oluşur.

(2) Vergi dairesi başkanlıklarında kurulacak grup müdürlükleri, müdürlükler, hukuk bürosu, komisyonlar ve şubelerin sayısı iş hacmine göre belirlenir. Bir grup müdürlüğünün, müdürlüğün, şubenin veya komisyonun görevi kısmen veya tamamen başka grup müdürlüğü, müdürlük veya komisyonlara verilebilir. İhtiyaç duyulması halinde grup müdürlüğü, müdürlük, şubeler ve komisyonlar birleştirilebilir veya bunların altında bölümler ve/veya servisler oluşturulabilir.

Vergi dairesi başkanlıklarının birimleri

MADDE 11 – (1) Vergi dairesi başkanlıklarında; vergilendirme, gelir kanunları, mükellef hizmetleri, tahsilat, hukuk ve ihtilaflı işler, denetim, muhasebe, strateji, insan kaynakları ve destek hizmetleri grup müdürlükleri kurulur. Grup müdürlükleri, vergi dairesi başkanına bağlı olarak çalışır.

(2) Vergi dairesi başkanlığının grup müdürlüklerinin tamamı kurulmayarak, grup müdürlüklerinden kurulmayanların görevlerinin kurulan bir veya birden fazla grup müdürlüğüne verilmesi halinde, bu grup müdürlüklerinin hangi adla çalışacağı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir.

(3) Vergi dairesi başkanlığının yetki alanındaki ilin ekonomik durumu, mükellef sayıları, büyüklükleri, mükellef grupları, vergi türleri, sektörler, iş yükü ve diğer ölçütler dikkate alınarak ya da vergi dairesi başkanının devrettiği yetki çerçevesinde; bir veya birden fazla vergi dairesi müdürlüğünün harcama yetkisi görevleri ile red ve iade işlemlerine onay verme görevleri ve yetkilendirildiği diğer işlemleri yapmak üzere bir veya birden fazla grup müdürlüğü kurulabilir.

(4) Grup müdürlüklerine verilen görevler bunlara bağlı olarak kurulan müdürlükler ve hukuk bürosu vasıtasıyla yerine getirilir. Bu müdürlüklerin hangi adla kurulacakları Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir.

(5) Gelir İdaresi Başkanlığınca ilin ekonomik ve sosyal durumu, coğrafi yapısı, iş yükü ve benzeri ölçütler dikkate alınarak, mükellef hizmetlerini en yakın yerden sunmak üzere şubeler kurulur. Şubelerin hangi adla çalışacağı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir. Şubeler, kendilerine verilen görevleri vergi dairesi başkanına bağlı olarak yerine getirirler. Şubeler, vergi dairesi başkanınca belirlenecek grup müdürlüğü ile ilişkilendirilmek suretiyle çalışır.

(6) İş yükü ve benzeri ölçütler dikkate alınarak; müdürlük ve şubeler bünyesinde, bölüm ve/veya servisler kurulabilir.

(7) Vergi dairesi başkanlığı kurulan illerde bulunan veya yeni kurulacak olan bağımsız vergi dairesi müdürlükleri vergi dairesi başkanlığına bağlı olarak, 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde faaliyetlerini yürütür.

İKİNCİ BÖLÜM

Grup Müdürlüklerinin Görevleri

Vergilendirme grup müdürlüğünün görevleri

MADDE 12 – (1) Vergilendirme grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Vergi, resim, harç ile çeşitli kanunlarda belirtilen diğer Devlet gelirlerinin tahsil edilebilir hale gelmesini sağlayan iş ve işlemleri yapmak.

b) Mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin işlemlerini izlemek üzere her mükellef için tarh dosyası oluşturmak.

c) Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının takibe alınmasını sağlamak amacıyla borçlular listesini hazırlamak.

ç) Tarh, tahakkuk ve tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülüklerde yapılan vergi hataları, kanunlar ve yargı kararları gereğince yapılacak her türlü terkin ve reddiyatla ilgili işlemleri düzeltme fişi kuralına göre yapmak.

d) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak teciller dışında diğer kanunlarda öngörülen tecillere ilişkin işlemleri yapmak.

e) Vergilendirmeye ilişkin gerekli kayıt ve defterleri tutmak.

f) Amme alacağını güvence altına almak için borçlulardan teminat isteme, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulaması ile ilgili işlemleri yapmak.

g) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Vergilendirme grup müdürlüğüne bağlı olarak; mükellef sayıları, mükellef grupları, vergi türleri, sektörler, ilin ekonomik durumu ve benzeri ölçütler dikkate alınarak yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.

Gelir kanunları grup müdürlüğünün görevleri

MADDE 13 – (1) Gelir kanunları grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Mükelleflerinin vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri hususlara ilişkin görüş bildirmek.

b) Vergi kanunlarının uygulanmasında tereddüt edilen hususlarla ilgili vergi dairesi başkanlığı birimlerine görüş bildirmek.

c) Uzlaşma komisyonları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

ç) Vergi dairesi başkanlığı birimleri hakkında düzenlenen teftiş ve denetim raporlarına başkan adına verilecek olan cevapların hazırlanmasında eşgüdümü sağlamak.

d) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Gelir kanunları grup müdürlüğüne bağlı olarak; mükellef grupları, vergi türleri, sektörler, ilin ekonomik durumu ve benzeri ölçütler dikkate alınarak yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.

Mükellef hizmetleri grup müdürlüğünün görevleri

MADDE 14 – (1) Mükellef hizmetleri grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak, vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak.

b) Mükellef haklarının korunması, şikayetlerinin değerlendirilmesi ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

c) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.

ç) Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

d) Vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki iyi uygulama örneklerini tespit edip, bunların tüm vergi dairesi başkanlığı yetki alanında uygulanabilmesi için vergi dairesi başkanının onayına sunmak.

e) Oda, birlik ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri yürütmek, mevzuatta yapılan düzenlemelere ilişkin bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek.

f) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Mükellef hizmetleri grup müdürlüğüne bağlı olarak; mükellef grupları, vergi türleri, sektörler, ilin ekonomik durumu ve benzeri ölçütler dikkate alınarak yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.

Tahsilat grup müdürlüğünün görevleri

MADDE 15 – (1) Tahsilat grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının takibe alınmasını ve ödeme emrinin tebliğini sağlamak.

b) Gerekli hallerde tahsildar ve icra memurlarına yapılan ödemelerin tahsildar alındısı (makbuz) karşılığında tahsil edilmesini, mükellef hesaplarına işlenmesini, kontrolünü ve teslimatlarını sağlamak.

c) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre amme alacağının tecil taleplerine ilişkin işlemleri yapmak.

ç) Mal bildiriminde bulunmayan borçlular için 6183 sayılı Kanun uyarınca hapsen tazyik talebinde bulunmak.

d) Haciz varakalarına ilişkin işlemleri yapmak.

e) Takipli alacaklar ile ilgili gerekli kayıtları tutmak.

f) Amme borçlularının mal varlığını araştırmak, haciz uygulamak ve taşıma işlemini yapmak.

g) Aciz halinde bulunan borçluları tespit etmek, aciz fişi düzenlemek ve bu borçluların durumunu sürekli olarak izlemek.

ğ) Haciz tutanağında gösterilen menkul malların koruma ve saklama işlemlerini yapmak.

h) Haczedilen malların satış gününü belirlemek ve ilan etmek.

ı) Haczedilen menkul malların satışını sağlamak.

i) Gayrimenkul satışlarında satış şartnamesini hazırlamak, ilanını yapmak ve dosyasını oluşturarak satış komisyonuna göndermek.

j) Tahsildar alındılarıyla ilgili kontrol, kayıt ve dağıtım işlerini yapmak.

k) Amme alacağının takip ve tahsiline ilişkin diğer işlemleri yapmak.

l) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Tahsilat grup müdürlüğüne bağlı olarak; takip, icra ve satış işlemlerini yürütmek üzere yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.

Hukuk ve ihtilaflı işler grup müdürlüğünün görevleri

MADDE 16 – (1) Hukuk ve ihtilaflı işler grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra birimlerinin taraf olduğu her türlü adli, idari davalar ve icra takipleri ile ilgili olarak, dilekçelerin veya savunmaya/ispata yarayacak her türlü bilgi ve belgenin ilgili birimden alınması üzerine dava ve icra dosyalarını oluşturmak, dava ve icra dosyalarını takip etmek ve ilgili merciler nezdinde idareyi temsil etmek.

b) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca Bakanlıktan muhakemat hizmeti alınması halinde dosyaları, ispata yarayacak her türlü bilgi ve belgenin ilgili birimden alınması üzerine gereği yapılmak üzere hukuki görüşü ile birlikte ilgili muhakemat müdürlüğüne göndermek, aynı usulle muhakemat hizmeti verilmesi halinde dosyaların takibine ilişkin işlemleri yapmak.

c) Gerektiğinde ilk derece yargı mercii kararlarına karşı, süresinde kanun yollarına gitmek.

ç) Her türlü dava açılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiş olanların takip edilmesinden veya davalarda verilen kararlara karşı kanun yollarına gidilmesinden, yetkili makamlardan vazgeçme alınması ile ilgili işlemleri yapmak.

d) Yargı mercilerinden, hakemlerden, icra dairelerinden, noterlerden gönderilen tebligatları almak ve hukuki gereklerini ilgili birimle koordineli olarak yerine getirmek veya gereği yapılmak üzere ilgili birime göndermek.

e) Takip edilen dava ve icra takiplerinde idare lehine hükmedilen ve 6183 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan asıl alacak ile her türlü yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerinin tahsil işlemlerini yapmak.

f) Yargılamanın veya takibin devamı süresince, yargılama veya takibin gerektirdiği gider ödemelerini yapmak veya yaptırmak.

g) Sözleşmelerin değiştirilmesi veya sona erdirilmesi ile uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümüne ilişkin hukuki görüş vermek.

ğ) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

(2) Hukuk ve ihtilaflı işler grup müdürlüğüne verilen görevler hukuk bürosu tarafından yerine getirilir.

Denetim grup müdürlüğünün görevleri

MADDE 17 – (1) Denetim grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yetki alanına ilişkin denetim planı konusunda önerilerde bulunmak.

b) Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan denetim planlarını uygulamak.

c) Yetki alanındaki vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak.

ç) Yaygın ve yoğun vergi denetimlerini gerçekleştirmek, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek.

d) Vergi inceleme ve denetimine ilişkin yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi, standart ve ilkelerin oluşturulması ile inceleme ve denetim rehberleri hazırlanması konusunda önerilerde bulunmak.

e) Vergi denetimlerinin etkinlik ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak, denetimde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için vergi dairesi başkanlığına görüş ve önerilerde bulunmak.

f) Vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili ihbar ve şikayetleri değerlendirmek.

g) Mükelleflerin vergi kanunlarına gönüllü uyumunu sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

ğ) Vergi denetim ve incelemelerinde kullanılacak bilgileri toplamak ve vergi inceleme elemanlarının kullanımına sunmak.

h) Denetimler sırasında elde edilecek verilerin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

ı) Denetim ve inceleme sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve bunlara ilişkin istatistiki veriler oluşturmak.

i) Vergi dairesi başkanlığı bünyesindeki vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların görevlendirilmeleri ile ilgili yazışmaların kayıtlarını tutmak ve evrakın ilgili birimlere sevkini sağlamak.

j) Vergi denetim ve inceleme sonuçlarına ilişkin belge ve raporların muhafazasını sağlamak, mahremiyet ve gizlilik taşıyan evrakın güvenliğini temin etmek üzere gerekli tedbirleri almak.

k) Tarhiyat öncesi uzlaşma işlemlerini yürütmek.

l) Rapor Değerlendirme Komisyonu ile İhbar ve İncelemeleri Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

m) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Denetim grup müdürlüğüne bağlı olarak; iş yükü ve benzeri ölçütler dikkate alınarak yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.

(3) Yetki alanı il sınırlarına bağlı olmayan vergi dairesi başkanlıklarında bu maddede verilen görevler kendi mükellefleri ile sınırlı olarak yerine getirilir.

Muhasebe grup müdürlüğünün görevleri

MADDE 18 – (1) Muhasebe grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ilişkin yönetmeliklerde belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

b) Düzeltme ve terkin yolu ile red veya iadesine karar verilen paraların hak sahiplerine nakden veya mahsuben ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak.

c) Amme borçlusunun tahsilata yetkili kılınan kurumlara yaptığı ödemelerin kayıtlara intikalini sağlamak.

ç) Tahsildar ve icra memurları tahsilatlarına ilişkin teslimatların kontrollerini ve kayıtlara intikalini sağlamak.

d) Vergi dairesi başkanlığının banka hesaplarını izlemek ve kayıtlarla uyumunu sağlamak.

e) Teminat olarak alınan veya haczedilen menkul değerler ile kıymetli evrakı kasada veya vergi dairesi başkanlığı hesabının bulunduğu bankada saklamak veya saklanmasını sağlamak.

f) Vergi dairesi başkanlığı veznesince yapılan tahsilatın bankaya yatırılmasını ve kayıtlara intikalini sağlamak.

g) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Muhasebe grup müdürlüğü, vergi dairesi başkanlığının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanuna ilişkin yönetmelikler gereğince, muhasebe birimi olup, muhasebe işlemlerinden sorumlu müdür, muhasebe yetkilisidir. Vergi dairesi başkanlığının muhasebe işlemlerinden dolayı Sayıştaya hesap verme görevi muhasebe işlemlerinden sorumlu müdür tarafından yerine getirilir. Vergilendirme grup müdürlüğüne bağlı müdürler, tahsilat grup müdürlüğüne bağlı müdürler, şubeyi yönetmekle görevlendirilenler, veznedar, icra memuru ve tahsildarlar Sayıştaya hesap vermekle yükümlü müdüre karşı sorumludurlar.

(3) Muhasebe grup müdürlüğüne bağlı olarak tek bir müdürlük kurulur.

Strateji grup müdürlüğünün görevleri

MADDE 19 – (1) Strateji grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların uygulanmasına ilişkin gerekli çalışmaları yapmak, belirlenen temel hedefleri vergi dairesi başkanlığı birimleri arasında dağıtmak ve sonuçlarını Gelir İdaresi Başkanlığına sunulacak hale getirmek.

b) Vergi dairesi başkanlığının bütçesini stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlayarak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmek.

c) Yetki alanındaki mükellefler ve ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bilgi toplamak, araştırmalar yapmak ve faaliyet konularına ilişkin gerekli istatistikleri oluşturmak.

ç) Vergi dairesi başkanlığı bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin süreçlerin iyileştirilmesi ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve Gelir İdaresi Başkanlığına öneriler sunmak.

d) Vergi dairesi başkanlığının faaliyet raporunu hazırlamak, performansına yönelik raporlara veriler oluşturmak ve aksayan yönlere ilişkin çözüm önerileri geliştirmek.

e) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Strateji grup müdürlüğüne bağlı olarak yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.

İnsan kaynakları grup müdürlüğünün görevleri

MADDE 20 – (1) İnsan kaynakları grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Merkez atamalı personele ilişkin ilgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, vergi dairesi başkanlığında görevli personele ilişkin atama, nakil, disiplin, terfi, başarı, ödül, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

b) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen gösterge ve hedeflere uygun olarak personelin performansını izlemek ve değerlendirmek.

c) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yıllık eğitim planına uygun olarak eğitim programlarını hazırlamak, uygulamak ve personelin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik tedbirler almak.

ç) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen kurumsal etik kuralları personele duyurmak.

d) Vergi dairesi başkanlığında görevli personele ait özlük dosyalarını düzenlemek, bunların güvenliğini sağlamak ve muhafaza etmek.

e) Yetki alanı dışına personel ve taşıt görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.

f) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) İnsan kaynakları grup müdürlüğüne bağlı olarak yeterli sayıda müdürlük kurulabilir. Bu müdürlüklerden biri vergi dairesi başkanının sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevlendirilebilir.

Destek hizmetleri grup müdürlüğünün görevleri

MADDE 21 – (1) Destek hizmetleri grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Vergi dairesi başkanlığının ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, kiralama, bakım ve onarım, taşıt sevk ve idaresi, taşıma, temizlik ve benzeri hizmetler ile mali hizmetlerini yürütmek.

b) Vergi dairesi başkanlığının evrak kayıt ve arşiv işlemlerini yürütmek, arşive kaldırılan dosya, defter ve belgeleri tasnif ve muhafaza etmek, ayıklama ve imha işlerini koordine etmek.

c) Vergi dairesi başkanlığınca kullanılan basılı kağıtları muhafaza etmek, dağıtmak, bu konuda her türlü zimmet ve benzeri işlemleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

ç) Vergi dairesi başkanlığının gider tahminlerini yaparak Strateji Grup Müdürlüğüne bildirmek.

d) Vergi dairesi başkanlığına ait taşıt, makine, teçhizat, döşeme, demirbaş gibi taşınır mallar ile her türlü sarf malzemesi ve tahsis edilen taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak.

e) Vergi dairesi başkanlığının sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini yürütmek.

f) Vergi dairesi başkanlığının fiziki çalışma ortamlarını uygun ve standart hale getirmek.

g) Vergi dairesi başkanlığına ait lojman, kreş ve diğer sosyal tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri yürütmek.

ğ) Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra birimleri veya idarenin işlemlerinden dolayı Bakanlık husumetiyle takip edilen dava ve icra takiplerinde idare aleyhine hükmedilen ve bütçeden yapılacak red ve iadeler ile ilgili olmayan ve bütçede tertibi bulunmayan asıl alacak, faiz, yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerine ait ödemeleri yapmak.

h) Bilgi işlem faaliyetlerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Destek hizmetleri grup müdürlüğüne bağlı olarak yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.

Şubelerin görevleri

MADDE 22 – (1) Şubelerin görevleri şunlardır:

a) Vergi dairesi başkanlığının görev alanında faaliyet gösteren ve sürekli yükümlülüğü gerektiren vergilerden dolayı mükellef ya da sorumlu durumunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüğe giriş, çıkış ve değişikliklerle ilgili yoklama işlemlerini yapmak ve sicil kayıtlarını tutmak.

b) Vergi dairesi başkanlığına bağlı birimlerce talep edilen tebliğ ve yoklama işlemlerini yapmak.

c) Mükelleflerce kullanılması zorunlu olan ödeme kaydedici cihazlar ile ilgili işlemleri yapmak.

ç) İşini terk eden mükelleflerin belge iptallerini gerçekleştirmek.

d) Çeşitli kanunlarla ilgili olarak ilişik kesme belgesi ile borç durumunu belirtir yazı vermek ve benzeri iş ve işlemleri yapmak.

e) Vergi levhası ile ilgili işlemleri yürütmek.

f) Mükelleflerin mükellefiyet durumlarına ilişkin belge ve yazı taleplerini yerine getirmek.

g) Zorunlu hallerde sürekli ve süreksiz yükümlülüklere ilişkin vergi beyannamelerini ve bildirimlerini kabul etmek.

ğ) Grup müdürlüklerince talep edilen teminat alımı ve icra işlemlerini yapmak.

h) Tahsildar ve icra memurlarının tahsilat işlemlerini kontrol etmek, mükellef hesaplarına işlenmesini ve teslimatlarını sağlamak.

ı) Şube veznesince yapılan tahsilatın bankaya yatırılmasını sağlamak.

i) Teminat olarak alınan veya haczedilen menkul değerler ile kıymetli evrakı kasada veya vergi dairesi başkanlığı hesabının bulunduğu bankada saklamak veya saklanmasını sağlamak.

j) Vergi dairesi başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Gelir İdaresi Başkanlığı; yeterli sayıda şube kurabilir, şube kurulmayan yerlerde şubelere verilen görevleri vergi dairesi başkanlığı bünyesinde yer alan vergilendirme ve/veya tahsilat grup müdürlüğüne veya vergi dairesi müdürlüklerine vermeye/kaldırmaya yetkilidir.

Grup müdürlüklerinin; komisyonlar, vergi dairesi müdürlükleri ve şubelere yönelik görevleri

MADDE 23 – (1) Vergi dairesi başkanlığının takdir, uzlaşma ve satış işlemlerini yürütmekle görevli komisyonları ile başkanlığın yetki alanında faaliyette bulunan vergi daireleri ve şubeler, vergi dairesi başkanına bağlı olup bu komisyonların, vergi dairesi müdürlüklerinin ve şubelerin çalışmaları vergi dairesi başkanının uygun göreceği grup müdürlüğü ile ilişkili olarak yürütülür.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Vergi Dairesi Başkanlıklarının Yönetimi ve Görevlendirme

BİRİNCİ BÖLÜM

Vergi Dairesi Başkanlıklarının Yönetimi

Yönetim

MADDE 24 – (1) Vergi dairesi başkanlıklarının yönetimi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Vergi dairesi başkanlığı, vergi dairesi başkanı tarafından yönetilir. Vergi dairesi başkanı; grup müdürlüklerini, müdürlükleri, hukuk bürosunu, vergi dairesi müdürlüklerini ve şubeleri bunların yöneticileri aracılığı ile yönetir.

b) Grup müdürlükleri, grup müdürleri tarafından yönetilir. Grup müdürlüklerine bağlı müdürlükler vergi dairesi müdürü/müdürler, hukuk bürosu ise koordinatör olarak görevlendirilen avukatlar tarafından yönetilir.

c) Grup müdürlüklerine bağlı müdürlüklerin iş ve işlemleri, vergi dairesi müdürü/müdürlerin yönetiminde görevlendirilen vergi dairesi müdür yardımcıları, müdür yardımcıları, şefler, gelir uzmanları, vergi istihbarat uzmanları, gelir uzman yardımcıları ve diğer personel tarafından yerine getirilir.

ç) Müdürlüklere bağlı bölümler vergi dairesi müdür yardımcısı/müdür yardımcıları, servisler ise şefler tarafından yönetilir.

d) Vergi dairesi başkanı, şubelerin yönetimini vergi dairesi müdürü/müdür, vergi dairesi müdür yardımcısı/müdür yardımcısı, şef veya gelir uzmanlarından birine verebilir.

e) Takdir, uzlaşma, satış komisyonları, şubeler ve vergi dairesi müdürlükleri tüm iş ve işlemlerini, vergi dairesi başkanının uygun gördüğü grup müdürlüğü ile ilişkilendirilmiş olarak yürütür.

f) Vergi incelemesi, vergi dairesi müdürleri ve müdürler; 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede verilen görevler ise avukatlar tarafından yürütülür.

g) Vergi dairesi başkanlığının takdir işlemlerini yürütmek üzere kurulan takdir komisyonları görevlendirilen vergi dairesi müdürü veya müdür tarafından; uzlaşma komisyonları ise yetkilerine göre vergi dairesi başkanı veya görevlendireceği grup müdürü/vergi dairesi müdürü veya müdürler tarafından yönetilir.

ğ) Yeterli sayıda grup müdürü veya vergi dairesi müdürü/müdür bulunmaması halinde bir grup müdürü birden çok grup müdürlüğünün, vergi dairesi müdürü/müdür ise birden fazla müdürlüğün yönetimi ile görevlendirilebilir.

h) Vergi dairesi başkanı, yeterli sayıda görevlendirilecek personel bulunmadığı takdirde; müdürlüklerin yönetimini sırasıyla vergi dairesi müdür yardımcıları, müdür yardımcıları, şefler, gelir uzmanları veya vergi istihbarat uzmanlarından birine; bölümlerin yönetimini şefler, gelir uzmanları veya vergi istihbarat uzmanlarından birine; servislerin yönetimini ise gelir uzmanları, vergi istihbarat uzmanları veya memurlardan birine verebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Vergi Dairesi Başkanlıklarında Görevlendirme

Görevlendirme

MADDE 25 – (1) Vergi dairesi başkanlığında çalışan personelin görevlendirilmesi:

a) İlgili mevzuat hükümleri gereğince, görev yapacağı yer ve süresi belirlenmiş personel hariç olmak üzere, grup müdürleri, vergi dairesi müdürleri, müdürler, vergi dairesi müdür yardımcıları, müdür yardımcıları ile diğer personelin görevlendirilecekleri birimleri belirlemeye, gerektiğinde değiştirmeye vergi dairesi başkanı yetkilidir.

b) Gelir İdaresi Başkanlığınca görev yeri belirlenmiş merkez atamalı personelin atandığı il ve bu ile bağlı ilçeler arasında görev yerinin değiştirilmesi; 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak vergi dairesi başkanlığının talebi üzerine, Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılabilir.

c) Müdürlüklerde görev yapan vergi dairesi müdür yardımcıları, müdür yardımcıları, şefler, gelir uzmanları, vergi istihbarat uzmanları, gelir uzman yardımcıları ve diğer personelin çalışacakları bölümleri ve servisleri belirlemeye, gerektiğinde değiştirmeye ilgili müdürler yetkilidir.

ç) Şubelerde çalışan personelin görev dağılımını belirlemeye, gerektiğinde değiştirmeye ilgili şubeleri yönetmekle görevlendirilenler yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Vergi Dairesi Başkanlıklarında Görev, Yetki ve Sorumluluk

BİRİNCİ BÖLÜM

Vergi Dairesi Başkanı

Vergi dairesi başkanının görevleri

MADDE 26 – (1) Vergi dairesi başkanı aşağıda yazılı işleri yapmakla görevlidir:

a) Mevzuat ve talimatlarla doğrudan kendisine verilen görevleri yapmak.

b) Grup müdürü, vergi dairesi müdürleri ve müdürler ile birlikte vergi dairesi başkanlığı sorumluluğuna verilen iş ve işlemleri yapmak.

c) Vergi dairesi başkanlığında yürütülen iş ve işlemleri sürekli ve düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.

ç) Uygulamada karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirleri almak, müdürlüklerin koordinasyonunu ve uygulama birliğini sağlamak.

d) Vergi dairesi başkanlığı yöneticisi olarak, personel yönetimi ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak ve tedbirleri almak.

e) Vergi dairesi başkanlığına atanacak ve başkanlıktan alınacak memurlar hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına görüş ve öneride bulunmak.

f) Vergi dairesi başkanlığı ile mükellef ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak.

g) Vergi dairesi başkanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde, diğer kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak.

ğ) Vergi dairesi müdürü, müdür, vergi dairesi müdür yardımcısı ile müdür yardımcılığı görevlerine vekil tayin etmek, (vekalet, görevlendirme, yetkili kılınma) vekalet görevini sona erdirmek.

h) Vergi dairesi başkanlığının harcama yetkilisi görevini yürütmek.

ı) Gelir İdaresi Başkanlığınca, vergi dairesi başkanlığına devredilen yetkiye dayanarak vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin taksitlendirme, tecil ve terkin işlemlerini yaptırmak.

i) Bütçe gelirlerinden yapılacak red ve iadelerde, muhasebe işlem fişini imzalamak.

j) Vergi dairesi başkanlığının yetki alanı ve görev konuları ile ilgili soruları cevaplandırmak.

k) Teftiş sonucu düzenlenen raporları ilgililerle birlikte cevaplandırmak.

l) İstatistiki bilgileri ilgili birimlere göndermek.

m) Bilgi işlem faaliyetlerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

n) Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

Vergi dairesi başkanının yetkileri

MADDE 27 – (1) Vergi dairesi başkanı, görevlerinin ifası sırasında çeşitli mevzuatla doğrudan doğruya kendisine verilmiş olan ve bir daire yöneticisi olarak sahip olduğu yetkiler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca devredilen yetkileri kullanır.

(2) Vergi dairesi başkanı, sahip olduğu yetkilerden doğrudan doğruya kendisine verilmiş olanlar hariç olmak üzere mevzuatta aksine bir hüküm bulunmamak kaydıyla uygun gördüklerini, sınırlarını belirlemek koşuluyla yazılı olarak astlarına devredebilir. Ancak, bu yetki devri vergi dairesi başkanının denetim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Ödenek gönderme belgesi ile verilen harcama yetkisi çerçevesinde vergi dairesi başkanlığınca yapılacak ödemelere ilişkin harcama yetkisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde vergi dairesi başkanlığınca kısmen veya tamamen grup müdürlüklerine veya vergi dairesi müdürlüklerine devredilebilir.

Vergi dairesi başkanının sorumluluğu

MADDE 28 – (1) Vergi dairesi başkanı;

a) Görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans göstergelerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten,

b) Devrettiği yetkilerin iyiye kullanılmamasından,

c) Kanunların uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden doğan Hazine zararlarından,

sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM

Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Müdür ve

Koordinatör Olarak Görevlendirilen Avukatlar

Grup müdürü, vergi dairesi müdürü, müdür ve koordinatör olarak görevlendirilen avukatların görevleri

MADDE 29 – (1) Grup müdürü, vergi dairesi müdürü, müdür ve koordinatör olarak görevlendirilen avukatlar görevli oldukları grup müdürlüğüne, müdürlüğe veya hukuk bürosuna verilen iş ve işlemlerin; sürekli, düzenli ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak ve bu konuda her türlü tedbiri almak, izlemek, değerlendirmek ve denetlemekle görevlidir.

Grup müdürü, vergi dairesi müdürü, müdür ve koordinatör olarak görevlendirilen avukatların yetki ve sorumlulukları

MADDE 30 – (1) Grup müdürü, vergi dairesi müdürü, müdür ve koordinatör olarak görevlendirilen avukatlar:

a) Görevlerinin ifası sırasında çeşitli mevzuatla doğrudan doğruya kendilerine verilmiş olan ve bir daire yöneticisi olarak sahip olduğu yetkiler ile vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından devredilen yetkileri kullanır.

b) Sahip oldukları yetkilerden, doğrudan doğruya kendilerine verilmiş olanlar hariç olmak üzere mevzuatta aksine bir hüküm bulunmamak kaydıyla, uygun gördüklerini, sınırlarını belirlemek koşuluyla yazılı olarak astlarına devredebilirler. Ancak, bu yetki devri denetim sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

c) Sahip oldukları ve kendilerine devredilen yetkileri kullanmamaktan, devrettiği yetkilerin iyiye kullanılmamasından ve görevlerinin mevzuata uygun ve zamanında yapılmamasından dolayı ilgililerle birlikte sorumludur.

ç) Kanunların uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden doğan Hazine zararlarından sorumludurlar.

(2) Muhasebe grup müdürlüğünde görevli müdür, muhasebe yetkilisi sıfatıyla şahsen, düzeltme, red ve iadelere ilişkin işlemlerden dolayı vergilendirme grup müdürlüğünde görevli ilgili müdürler, tahsilata ilişkin işlemlerden dolayı ise tahsilat grup müdürlüğünde görevli ilgili müdürler, koordinatör olarak görevlendirilen avukat, şubeyi yönetmekle görevlendirilenler ve diğer personel ile birlikte Sayıştaya karşı sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukatlar

Avukatların görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 31 – (1) Avukatlar:

a) İlgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmakla görevlidirler.

b) İlgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmemekten dolayı, bağlı oldukları koordinatör olarak görevlendirilen avukat ve grup müdürüne karşı sorumludurlar.

c) Kendilerine verilen iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Personel

Vergi dairesi müdür yardımcıları, müdür yardımcıları, şefler, gelir uzmanları, vergi istihbarat uzmanları, gelir uzman yardımcıları ve diğer personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 32 – (1) Vergi dairesi müdür yardımcıları, müdür yardımcıları, şefler ve bağlı olduğu müdür tarafından servisi yönetmekle görevlendirilen gelir uzmanları:

a) Kendilerine bağlı birimlerin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesi ile görevlidirler.

b) Sahip oldukları yetkiler ile grup müdürü ve müdür tarafından devredilen yetkileri kötüye kullanmaktan, devrettiği yetkilerin kötüye kullanılmasından ve görevlerinin mevzuata uygun ve zamanında yapılmamasından dolayı, ilgililerle birlikte grup müdürüne ve/veya müdüre karşı sorumludurlar.

c) Tahakkuk ve tahsilata ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından, o iş ve işlemi yapan personelle birlikte sorumlu tutulurlar.

(2) Gelir uzmanları, vergi istihbarat uzmanları, gelir uzman yardımcıları ve diğer personel:

a) İlgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmakla görevlidirler.

b) Görevlendirildikleri birimin yönetiminden sorumlu vergi dairesi müdürü, müdür, koordinatör olarak görevlendirilen avukat, vergi dairesi müdür yardımcısı, müdür yardımcısı, şef ve servisi yönetmekle görevlendirilen gelir uzmanı tarafından kendilerine verilen işleri, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olup, kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmemekten dolayı vergi dairesi müdürüne, müdüre, koordinatör olarak görevlendirilen avukata, vergi dairesi müdür yardımcısına, müdür yardımcısına, şefe ve servisi yönetmekle görevlendirilen gelir uzmanına karşı sorumludurlar.

c) Tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından sorumlu tutulurlar.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Geçici Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar

MADDE 33 – (1) 5345 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca, mevzuatta, vergi dairesi başkanlığının görev alanına giren konularda;

a) Mülki idare amirlerine, mahallin en büyük memuruna, ilin en büyük malmemuruna, defterdara ve defterdarlığa yapılmış atıflar ilgisine göre vergi dairesi başkanı ve başkanlığına,

b) Gelir müdürlüğüne, takdir komisyonu başkanı veya başkanlığına, tahsil dairesine, malmüdürü ve müdürlüğüne yapılmış atıflar ilgisine göre vergi dairesi başkanı ve başkanlığına veya ilgili müdür veya müdürlüklerine

yapılmış sayılır.

Yazışma usulü

MADDE 34 – (1) Vergi dairesi başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ile olan yazışmalarını doğrudan, Bakanlığın diğer birimleri ve diğer Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile olan yazışmalarını ise Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile yapar. Şu kadar ki, Gelir İdaresi Başkanlığı bu birimlerle yapılacak yazışmaların hangilerinin doğrudan yapılacağını belirlemeye yetkilidir.

(2) Vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerdeki vergi dairesi müdürlükleri ile diğer bağlı birimler, Bakanlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yazışmalarını vergi dairesi başkanlığı aracılığı ile yapar.

Araç, gereç ve basılı kağıtları kullanma

MADDE 35 – (1) Vergi dairesi başkanlıklarında görevli memurlar, görevlerini yerine getirirken tüm araç ve gereçleri özenle kullanmaya ve basılı kağıt ve defterleri gereksiz yere kullanmaktan kaçınmaya mecburdurlar. Bu mecburiyete uymayanlar doğacak Hazine zararından sorumludurlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Vergi dairesi başkanlığı kurulan illerde vergi dairesi başkanlığına bağlı olarak çalışan vergi dairesi müdürlükleri 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği hükümlerine tabi olup, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra kurulacak vergi dairesi müdürlükleri de anılan yönetmelik hükümlerine göre kurulur ve vergi dairesi başkanlığına bağlı olarak çalışırlar.

(2) Bağlı vergi daireleri, vergi dairesi başkanlığı birimi haline dönüştürülünceye kadar, vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerdeki vergi daireleri ise 5345 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci maddelerindeki yetkileri haiz vergi dairesi müdürlükleri kuruluncaya kadar, defterdarlıklara bağlı olarak 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği hükümlerine göre faaliyetlerine devam ederler.

(3) Bu Yönetmelikte öngörülen vergilendirme, muhasebe, tahsilat grup müdürlükleri veya bu fonksiyonları haiz daha az sayıda grup müdürlüğü kuruluncaya kadar vergi dairesi başkanlığının, Vergi Usul Kanununa göre “Vergi Dairesi”, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre de “Tahsil Dairesi” sıfatı bulunmaz.

(4) Merkez atamalı personel hariç olmak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Ek-1’inde belirtilen ilçelerde veya bağlı vergi daireleri yerine kurulacak şubelerde personelin ilk görevlendirme işlemi aşağıdaki usullere göre yapılır.

a) Görev unvanları itibarıyla şubede görev yapacak personelin kadro sayıları vergi dairesi başkanlığının önerisi ve Gelir İdaresi Başkanlığının onayı ile belirlenir.

b) Şube kurulan yerlerdeki belirlenen kadrolara, eski birimlerde çalışan istekli personel arasından; Gelir İdaresi Başkanlığında (Mülga Gelirler Genel Müdürlüğünde geçen hizmet süreleri dahil) hizmet süresi fazla olan personel, ilgili mevzuatı gereğince aynı yerde çalışma zorunluluğu bulunan personelden ise hizmet süresi fazla olan, hizmet süreleri eşit olması halinde mesleğe girişteki başarı puanı yüksek olan personel görevlendirilir.

c) Şube kurulan yerlerdeki belirlenen kadrolara, eski birimlerde çalışan personel arasından istekli çıkmaması durumunda Gelir İdaresi Başkanlığında (Mülga Gelirler Genel Müdürlüğünde geçen hizmet süreleri dahil) hizmet süresi az olan personel, ilgili mevzuatı gereğince aynı yerde çalışma zorunluluğu bulunan personelden ise hizmet süresi daha az olan, hizmet süreleri eşit olması halinde mesleğe girişteki başarı puanı daha düşük olan personel arasından görevlendirilir.

ç) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında görevlendirilmeyen personel ise, vergi dairesi başkanlığının ihtiyacı dikkate alınarak diğer birimlerde görevlendirilir. Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği gereğince zorunlu hizmet sürelerini tamamlamamış personelin başka bir ile ataması yapılamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.