Mali Mevzuat

VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Muhasebe-1

21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29243

YÖNETMELİK

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her ihalede yapılacak iş kalemleri veya grupları ve uygulama teknikleri ile mekan ve mahalleri açıklayan detaylı birer proje veya restorasyon ön raporu hazırlanır. Proje ve raporlar doğrultusunda maliyet;

a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla;

1) Vakıflar Genel Müdürlüğü,

2) Kültür ve Turizm Bakanlığı,

3) Diğer Kamu kurum ve kuruluşları,

b) Piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitleri,

c) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan,

ç) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak ihale konusu işin yapılabilirlik fiyat ve değerinden,

d) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerin daha önce gerçekleştirdiği benzer mal veya hizmet alımı ile uygulama işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar,

öncelik sırasıyla, (a), (b) olmak üzere (c), (ç) ve (d) öncelik sırası olmaksızın fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle belirlenir.”

“(3) Yurtdışı vakıf kültür varlıklarının Yönetmelik kapsamındaki işlerinin yaklaşık maliyetinin tespitinde bulunulan ülkenin mevzuatı ve iktisadi durumu dikkate alınarak;

a) Ülkemizin malzeme, işçilik ve nakliye rayiçleri ile bulunulan ülkenin malzeme, işçilik ve nakliye rayiçleri arasındaki fiyat farkları,

b) Her türlü vergi, sosyal güvenlik giderleri, gümrük giderleri,

c) Parasal değerdeki son beş yılın ortalaması kur farkları,

etkenlerinin biri veya birkaçı bir arada kullanılarak belirlenecek oran dahilinde her bir işe münhasır Vakıflar Genel Müdürü tarafından ihale yetkilisine ihtiyarilik yetkisi verilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tespit edilen yaklaşık maliyetin belirlendiği tarih ile ihalenin ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybetmesi halinde maliyetler aylık Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İhale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve diğer doküman ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Belli istekliler arasında ihale usulü, restorasyonu yapılacak özgün nitelikte ve karmaşık yapıdaki vakıf kültür varlıklarının kullanım durumu, konumu, fonksiyonu, ziyaretçi yoğunluğu ile tarihi ve sanatsal özellikleri dikkate alınarak; ihale katılım koşulları, mesleki ve teknik yeterlik ile mali yeterliğe ilişkin değerlendirme kriterlerinin belirlendiği ilan ve ön yeterlik şartnamesi çerçevesinde, yeterliği tespit edilen firmalardan en az beş firmaya davet yapılarak ihale edildiği usuldür.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.

(3) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılacak ihalede, yeterliği tespit edilenler arasından belli sayıda adayın teklif vermek üzere davet edilmesinin öngörüldüğü durumlarda, ön yeterlik dokümanında asgari yeterlik kriterleri ile birlikte beşten az olmamak üzere teklif vermeye davet edilecek aday sayısı ve sıralama kriterleri ile puanlama yöntemine yer verilir. Asgari yeterlik kriterlerini sağlayan aday sayısının, teklif vermek üzere davet edilecek aday sayısından fazla olması durumunda; listeye alınacak olanların belirlenebilmesi için adayların ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterlikleri, ön yeterlik dokümanında belirtilen kriterlere göre puanlanmak suretiyle en yüksek puandan başlanarak, ön yeterlik dokümanında belirtilen sayıda adayın yer aldığı liste oluşturulur. Puanların eşit olması nedeniyle listeye alınacak aday sayısının öngörülen sayıyı aşması halinde, eşit puana sahip adayların tamamı listeye alınarak teklif vermeye davet edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İdarelerin, 250.000,00 TL tutarına kadar olan her türlü işlerini; ihale konusu iş veya benzer işler alanında faaliyet gösteren en az üç istekliden teklif istenmek suretiyle yapabileceği ihale usulüdür. Yurtdışı vakıf kültür varlıklarının Yönetmelik kapsamındaki işleri ile UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi ya da geçici listesinde yer alan yurtiçi ve yurtdışı vakıf kültür varlıklarının bu Yönetmelik kapsamındaki işlerinde herhangi bir üst limit uygulanmaz.”

“(3) Bu maddede belirlenen parasal tutar, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan yıllık Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak güncellenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu maddede belirlenen parasal tutar, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan yıllık Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak güncellenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) İhale konusu işin özelliğine göre idari şartnamelerde düzenleme yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, elektronik ortamda sunulması ya da kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına yönelik olarak İdare tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ihale ve ön yeterlik dokümanında düzenleme yapılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Şartnamelerde, uygulama işleri ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin iş deneyim belgeleriyle ilgili düzenleme yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı, sözleşme tasarısının ‘Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması’ başlıklı bölümünde belirtilir. Bu durumda, yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve/veya diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Konsorsiyumlarda ise, işin uzmanlık gerektiren kısımları için öngörülen teknik personelin, ilgili kısma teklif veren ortak tarafından karşılanması gerekir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) İşin niteliğine göre idare şartname ve sözleşme tasarılarında düzenleme yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcunun kapsam ve tutarının belirlenmesinde ilgili kurumun esaslarına uyulur. Yurtdışı isteklilerin ülke mevzuatları hükümleri uygulanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 55 – (1) İş deneyim belgelerinin istenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin idari şartnamede düzenleme yapılır.

(2) İş deneyim belgeleri, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ilgili mevzuatı hükümlerine göre güncellenerek değerlendirilir ve sözleşmeyi yapan idare veya Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Ön mali kontrole tabi olmayan işlerde kesinleşen ihale kararı ve sözleşmeye davet aynı bildirimde yapılır. İhale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Kararın tebliği bu Yönetmelikteki tebligat esaslarına göre değerlendirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.”

“(3) Ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihin idareye bildirimini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Kararın tebliği Yönetmelikteki tebligat esaslarına göre değerlendirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 73 – (1) İsim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur.

(2) Yurtdışı vakıf kültür varlıklarının, bu Yönetmelik kapsamındaki işlerinin sözleşmenin uygulanmasından doğacak bütün hak ve mükellefiyetler yüklenicide olmak şartıyla yüklenici, ilgili ülke mevzuatına göre açacağı şube, kuracağı şirkete ya da iştiraki bulunduğu bir şirkete idarenin onayını müteakiben sözleşmeyi devredebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkradaki sözleşme devirlerinde; sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında Yönetmeliğin 70 ve 72 nci madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanlarına uygun biçimde yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, kesin teminatların ve varsa ek kesin teminatların;

a) Yurtiçi vakıf kültür varlıklarının her türlü mal ve hizmet alımları ile projelendirme, onarım ve restorasyon işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan borcu yoktur belgesi getirdikten sonra teminatın yarısı, kesin kabul tutanağının onaylanması ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirmesi ile idare alacağı bulunmaması durumunda tamamı,

b) Yurtdışı vakıf kültür varlıklarının Yönetmelik kapsamındaki işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra bulunulan ülkenin mevzuatı gereği varsa ödenecek tüm giderlerin ödendiğine ilişkin belgenin getirilmesi ile teminatın üçte biri, kesin kabul tutanağının onaylanması ve idare alacağı bulunmaması durumunda tamamı yükleniciye iade edilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 87/A – (1) Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, dokümanın satın alındığına ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

(2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleştirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.

(3) Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

(4) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, idarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.

(5) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

(6) İstekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz.”

“Yurtdışı vakıf kültür varlıklarına ait sair ödemeler

MADDE 87/B – (1) Yurtdışı vakıf kültür varlıklarının, Yönetmelik kapsamındaki işlerinin uygulanmasında veya öncesinde ortaya çıkabilecek; proje bedeli, proje, rapor ve ihale dosyası gibi dokümanların tercüme bedelleri, ilgili ülke mevzuatına göre oluşturulan denetim ekibi hizmet bedeli, işle ilgili elektrik, doğalgaz, kanalizasyon vb. bağlantı ve abonelik bedelleri ile işbirliği protokolü çerçevesinde tanımlandığı şekliyle ilgili kurum veya kuruluşa doğrudan ödenebilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası ile 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik ve 87/B maddesinin hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmeleri de kapsar.”

MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2008

26993

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/1/2011

27820

2-

30/10/2011

28100

3-

2/2/2013

28516

4-

21/5/2013

28653

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.