AdliyeKARİYER

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ UZMANLIK PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

mevzuat-10

6 Şubat 2016 CUMAResmî GazeteSayı : 29636
YÖNETMELİK
Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ UZMANLIK PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, adlî, idarî ve askerî yargı hâkim veya savcılarının, avukatların, kamu kurum, kuruluş veya kurullarında çalışan hukuk müşavirlerinin, noterlerin ve kendi hükümetleri tarafından uzmanlık programları için adaylığı teklif edilecek yabancıların hukuk ve adalet alanlarında uzmanlık kazanmaları için Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülecek uzmanlık eğitim ve öğretim programı ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik adlî, idarî ve askerî yargı hâkim veya savcılarının, avukatların, kamu kurum, kuruluş veya kurullarında çalışan hukuk müşavirleri, noterler ve kendi hükümetleri tarafından uzmanlık programları için adaylığı teklif edilecek yabancıların hukuk ve adalet alanlarında uzmanlık kazanmalarına yönelik eğitim ve öğretim programları ile sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Aday: Türkiye Adalet Akademisi uzmanlık eğitim ve öğretimi programına kaydı yapılan adlî, idarî veya askerî yargıda görevli hâkim veya savcılar, avukatlar, kamu kurum, kuruluş veya kurullarında çalışan hukuk müşavirleri ve noterler ile kendi hükümetleri tarafından adaylığı teklif edilecek yabancıları,

b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

d) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

e) Daire Başkanlığı: Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığını,

f) Dönem: Program Komisyonunca her bir ders için belirlenen eğitim süresini,

g) Eğitim Merkezi Başkanlığı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanlığını,

ğ) Eğitim Merkezi Başkanı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanını,

h) Kanun: 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununu,

ı) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu,

i) Program Komisyonu: Türkiye Adalet Akademisi uzmanlık eğitim ve öğretimi program komisyonunu,

j) Sınav Kurulu: Uzmanlık eğitimi programlarına kabul edilecek öğrencilerin yazılı ve sözlü giriş sınavlarını yapacak kurulu,

k) Uzmanlık programı: Yönetim Kurulu tarafından belirlenip ilan edilen hukuk ve adalet alanındaki tezli veya tezsiz eğitim ve öğretim programlarını,

l) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Program Komisyonu, Sınav Kurulu ve Öğretim Elemanları

Program Komisyonu

MADDE 5 – (1) Program Komisyonu; Eğitim Merkezi Başkanı, Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanı ile Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla; Kanunun 22 nci veya 23 üncü maddeleri uyarınca görevl endirilenlerden bir, üniversitelerde görevli öğretim üyelerinden iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Eğitim Merkezi Başkanı, Program Komisyonunun başkanıdır. Program komisyon başkanının bulunmadığı toplantılarda Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanı toplantıya başkanlık eder.

(3) Program Komisyonu, komisyon başkanının talebiyle toplanır.

(4) Program Komisyonu en az üç kişi ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Üyeliğin herhangi bir şekilde sona ermesi durumunda kalan süre için aynı usulle yeniden üye seçimi yapılır.

(5) Seçimle gelen Program Komisyonu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi dolan Program Komisyonu üyelerinin görevi yeni üyeler seçilinceye kadar devam eder.

(6) Toplantı gündemi, Program Komisyonu başkanı tarafından belirlenir ve toplantıdan üç gün önce üyelere bildirilir. Gündem dışı konular Program Komisyonu başkanı veya toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.

(7) Program Komisyonunun sekretarya işlemlerini Daire Başkanlığı yürütür.

(8) Program Komisyonunu toplantılarına il dışından gelen üyelerin yol, konaklama ve diğer zorunlu giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Akademice karşılanır.

Program Komisyonunun görevleri

MADDE 6 – (1) Program Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Uzmanlık eğitim ve öğretim programı açılmasına ve uzmanlık alanlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Programların yürütülmesinde tez danışmanlığı ve Sınav Kurulunda görev yapacak öğretim elemanlarını belirlemek.

c) Akademik yılın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyerek akademik takvimi hazırlamak, uzmanlık alanlarına ilişkin dersleri ve konuları, derslerin; zorunlu, koşullu seçmeli ve seçmeli türden olmak üzere ders dağılımına ve uzmanlık eğitim ve öğretim programının tezli veya tezsiz yapılmasına karar vermek, programların aday sayısına ilişkin Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

ç) Uygulanacak akademik programdaki derslerin, haftalık ders saat ve kredilerini, her öğretim yılından önce belirlemek ve adayların diğer programlardan bir dönemde alabileceği dersleri tespit etmek.

d) Uzmanlık eğitim ve öğretim programlarında yabancı dil bilgisi aranıp aranmayacağını, aranacak ise bunun usul ve esaslarını belirlemek.

e) Yabancı uyruklu adayların kabulü için gerekli koşulları tespit etmek.

f) Akademi ya da diğer kurumlardaki programlardan yatay geçiş koşullarını ve muaf tutulacak dersleri ve ders sayısını belirlemek.

g) Uzmanlık eğitim ve öğretim programında yazılacak teze veya bitirme projesine ilişkin kuralları belirlemek.

ğ) Danışmanlar tarafından uygun görülen tez konularını onaylamak.

h) Adayların mazeretli sayılabilmesi için aldıkları sağlık raporlarının ve diğer özür nedenlerinin kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin karar vermek.

Eğitim ve öğretim dili

MADDE 7 – (1) Eğitim ve öğretim dili Türkçe’dir.

(2) Program Komisyonu başka dillerde eğitim ve öğretim yapılmasına karar verebilir.

Sınav Kurulu

MADDE 8 – (1) Sınav Kurulu, Program Komisyonu tarafından programda görev yapan öğretim elemanları arasından seçilecek üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Sınav Kurulu başkanını Program Komisyonu seçer. Asıl üyelerin seçildiği usulle yedek üyeler de belirlenir. Sınav Kurulu her uzmanlık programı için ayrı ayrı seçilir.

(2) Asıl üyelerden birinin toplantıya katılamaması hâlinde, yerine yedek üyelerden biri katılır. Sınav Kurulu başkanının katılamaması halinde, Program Komisyonu ilgili toplantıya başkanlık yapacak üyeyi belirler.

(3) Sınav Kurulu oy çokluğu ile karar alır.

(4) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

(5) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri, kendilerinin veya eşlerinin üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kayın hısımlarının katıldıkları sınavların Sınav Kurulunda görev alamazlar. Bu durumda Sınav Kuruluna yedek üyelerden biri katılır.

(6) Yazılı sınavlar Başkanlıkça yapılır. Gerektiğinde Başkanlıkça uygun görülen kurum veya kuruluşlara da yaptırılabilir.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Sınav Kurulu, giriş sınavına katılacakların sınav süresinin ve puanlama esaslarının belirlenmesine, giriş sınavıyla ilgili soruların hazırlanmasına, cevapların değerlendirilmesine, sınav tutanaklarının düzenlenmesine, sınavların düzenli şekilde yürütülmesine, sınavlarla ilgili evrakın Program Komisyonuna teslim edilmesine ilişkin işleri ve diğer işlemleri yürütür.

Öğretim elemanlarının görevlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Uzmanlık programlarında görevlendirilecek öğretim elemanları, Kanunun 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü maddeleri uyarınca görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Eğitim ve Öğretimi Programına Başvuru Koşulları,

Giriş Sınavları ve Sınav Başarı Notu, Eğitim ve Öğretim Ücreti

Başvuru koşulları

MADDE 11 – (1) Akademi tarafından yürütülecek uzmanlık eğitim ve öğretim programına katılabilmek için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Adlî, idarî veya askerî yargıda hâkim veya savcı, avukat, noter ve kamu kurum, kuruluş veya kurullarında hukuk müşaviri olarak fiilen en az beş yıldır görev yapıyor olmak ve ALES’ten eşit ağırlık puan türünde en az 50 puan almış olmak.

b) Yabancılar yönünden hukuk ve adalet alanında en az dört yıllık lisans öğrenimi veren bir yükseköğretim kurumu ya da bunlara denkliği yetkili makamca onanmış yabancı ülkelerdeki benzerlerini bitirmiş olmak şartıyla kendi hükümetleri tarafından uzmanlık programları için adaylığı teklif edilmiş olmak.

İlân ve duyuru

MADDE 12 – (1) Açılacak programlar ve başvuru koşulları, giriş sınavından en az üç ay önce Akademinin internet sitesinde ilân edilir. Ayrıca Bakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Kurul, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği ile diğer Bakanlıklara bildirilir.

(2) İlân ve duyuru metninde, uzmanlık eğitim ve öğretim programı, uzmanlık alanları, programa başvuru koşulları, giriş sınav tarihi ve yeri, başvuru süresi ve Yönetim Kurulunca belirlenecek giriş sınavı ve uzmanlık programı ücreti hakkında bilgiler yer alır.

Başvuru

MADDE 13 – (1) Programa katılmak isteyen adaylar, Akademinin internet sitesinden sağlayacakları başvuru formlarını usulüne uygun biçimde doldurarak, son başvuru günü bitimine kadar Akademiye elektronik ortamda iletir.

(2) Başvuru formu, ilgilinin sınava girebilme hakkını taşıyıp taşımadığının tespiti açısından incelenir.

(3) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile sınava girebilme hakkını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları reddedilir.

(4) Başvurusu kabul edilenler Akademinin internet sitesinde ilan edilir.

(5) Başvuru ile ilgili diğer hususlar sınav ilanında belirtilir.

(6) Başvurusu kabul edilen adaylara sınav giriş belgesi Akademi tarafından gönderilir. Adayların bu belgeleri sınavda yanında bulundurması zorunludur.

Giriş sınavları ve sınav başarı notu

MADDE 14 – (1) Giriş sınavları yazılı sınav ve mülakat şeklinde yapılır. Sınavlarda adayın genel yeteneği, genel kültürü ve alan bilgisi ölçülür.

(2) Yazılı sınav başarı notu 100 üzerinden 50’dir.

(3) Mülakat, yazılı sınavda en yüksek puanı alan öğrenciden başlayarak, programa kabul edilecek öğrenci sayısının üç katı kadar aday çağırılır. Mülakata katılacak en son öğrenci ile aynı puana sahip adaylar da mülakata davet edilir.

(4) Başarı notunun hesaplanmasında ALES sonucuna yüzde on, giriş yazılı sınav sonucuna yüzde kırk, mülakat sonucuna yüzde elli ağırlık verilir. Yabancı dil aranan durumlarda, ALES sonucuna yüzde on, başvuruda belirtilen yabancı dil sınavı sonucuna yüzde yirmi, yazılı sınav sonucuna yüzde otuz, mülakat sonucuna yüzde kırk ağırlık verilir.

(5) Sınav başarı notu 100 üzerinden 70’tir.

(6) Giriş sınavı sonuçları, sınava katılan tüm adayların adları ve aldıkları notların gösterildiği giriş sınavı sonuç listesi Akademi binasında ve internet sitesinde ilân edilir.

Kayıt için gerekli belgeler

MADDE 15 – (1) Kesin kaydın yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekir:

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını içerir resmi kimlik belgesi.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) ALES sonuç belgesi.

ç) Adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları ile kamuda görev yapan görevliler, avukatlar ve noterler yönünden Kanunun 31 inci maddesine göre alınan izne dair belge.

d) Yönetim Kurulunca program için belirlenen ücretin yatırıldığına dair belge.

Kayıt işlemleri

MADDE 16 – (1) Yerleştirilmeye hak kazananlar, kesin kayıtlarını belirlenen sürenin son gününün mesai saati bitimine kadar şahsen ya da ilanda belirtilmesi halinde, elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapmak zorundadır.

(2) Kaydını süresi içinde yaptırmayan başvuranların yerine, başarı sırası esas alınarak yedek listeden başvuranlar kayda çağrılır.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 17 – (1) Kendi hükümetleri tarafından Akademi uzmanlık programı için adaylığı teklif edilen yabancılar; 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca belirlenen koşulları taşımaları kaydıyla, programlara sınava girmeksizin aday olarak kabul edilebilir.

Eğitim ve öğretim ücreti

MADDE 18 – (1) Eğitim ve öğretim programına ilişkin ücret Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Herhangi bir sebeple kaydı silinen adayın ücreti geri ödenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ders Kaydı, Devam Zorunluluğu, Ara ve Dönem Sonu Sınavları

Ders kaydı

MADDE 19 – (1) Adaylar, dersler başlamadan önce, Program Komisyonu tarafından belirlenen takvim ve ilkelere göre ders ve tez kayıtlarını yaptırır.

(2) Geçerli sayılan bir mazereti olmaksızın ders ve tez kayıtlarını süresi içinde yaptırmayan adayların kayıtları silinir. Mazeretin kayıt süresinin bitiminden itibaren on gün içinde yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

Devam durumu ve mazeret

MADDE 20 – (1) Derslere devam zorunludur. Mazeretsiz olarak toplam ders saatinin % 10 oranında devam etmeyenlerin kaydı silinir ve durumu ilgilinin kurumuna bildirilir.

(2) Adayların mazeretinin geçerli olabilmesi için mazeretini belirten belgenin Program Komisyonu tarafından kabul edilmesi gerekir. Sağlık sorunu, doğal afet, anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü ile eşinin annesi, babası ve kardeşinin ölümü, evlilik ve doğum durumlarında kamu görevlilerine yasal olarak tanınan süre kadar mazeretli sayılır.

(3) Adaylar mazeretlerini, sağlık raporu alınması durumunda rapor süresinin dolduğu, diğer durumlarda sebebin sona erdiği tarihten başlayarak en geç on gün içinde bildirmesi gerekir. Mazereti, Program Komisyonu tarafından kabul edilmiş olsa dahi toplam mazeret süresi toplam ders saatinin %20’sini aştığı takdirde, adayın kaydı silinir ve durumu ilgilinin kurumuna bildirilir.

(4) Dönem sonu sınavına geçerli kabul edilen mazereti nedeniyle giremeyen adaylar, Program Komisyonunca belirlenecek bir tarihte sınava alınır.

Notlarda maddi hata durumu

MADDE 21 – (1) Adaylar, sınav notlarına ilişkin maddi hata itirazlarını notların ilanından başlayarak on gün içinde Sınav Kuruluna yapar.

(2) İnceleme, bütün cevapların değerlendirilip değerlendirilmediği, not toplamının doğruluğu ve duyuru listelerine doğru yazılıp yazılmadığı konuları ile sınırlıdır.

Sınavın geçersiz sayılması

MADDE 22 – (1) Adaylardan;

a) İzinsiz sınav salonunu terk edenler,

b) Sınavda kopya çekenler, verenler veya bunlara teşebbüs edenler,

c) Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlayanlar,

ç) Sınav düzenine aykırı davranışta bulunanlar,

hakkında tutanak düzenlenir. İlgililerin sınavları geçersiz sayılır ve kaydı silinir.

Ara sınavlar

MADDE 23 – (1) Adaylar, her dönem içinde derslerden en az bir kez ara sınavına girerler. Ara sınav, tez yazma kurallarına uygun olarak hazırlanmış ödev ya da ödevlerin değerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir.

(2) Birden fazla ara sınav yapılması durumunda notların aritmetik ortalaması alınır.

Dönem sonu sınavları

MADDE 24 – (1) Dönem sonu sınavları belirlenen ve duyurulan tarihlerde yazılı olarak yapılır. Bu sınavlar, tez yazma kurallarına uygun olarak hazırlanmış dönem ödevlerinin değerlendirilmesi şeklinde de yapılabilir.

(2) Adayın bir dersten başarılı sayılabilmesi için, ara sınavın yüzde kırkı ve dönem sonu sınavının yüzde altmışı alınarak bulunan toplam puanın 70’ten aşağı olmaması gerekir.

Notlar

MADDE 25 – (1) Ara sınav ve dönem sonu sınavları, 100 tam not üzerinden değerlendirilir.

(2) Bir dersin başarı puanı;

a) 0-69 Geçmez,

b) 70-79 Orta,

c) 80-89 İyi,

ç) 90-100 Pekiyi,

şeklinde değerlendirilir.

Kayıt silme

MADDE 26 – (1) 28 inci madde uyarınca verilen ek sürede tez veya proje çalışmasını tamamlayamayan adayın kaydı silinir ve kurumuna bildirilir.

(2) Kayıt silmeye ilişkin kararlar, Yönetim Kurulu tarafından alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzmanlık Eğitim ve Öğretimi Programı

Uzmanlık programları

MADDE 27 – (1) Adaya mesleki konularda, uzmanlık alanlarında bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek ve bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırmak amacıyla yapılacak uzmanlık programları, tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir.

Program süresi

MADDE 28 – (1) Uzmanlık programlarının süresi, iki akademik yıldır. Akademik yılın takvimi Program Komisyonu tarafından belirlenir. Birinci akademik yıl Akademide geçirilir. Birinci akademik yıl içinde adaylar, uzmanlık programına göre belirtilen sayıda ders veya seminer almak zorundadır.

(2) Birinci akademik yıl sonunda adaylar kurumlarına döner.

(3) Programın ikinci akademik yılı, tez veya proje hazırlama ve sunma yılıdır.

(4) Kredilerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan, ancak tezini veya projesini programın ikinci akademik yılı sonuna kadar bitiremeyen adaya, tez veya proje danışmanının önerisi ve Program Komisyonunun kararı ile en fazla bir akademik yıl ek süre verilebilir.

Ders ve krediler

MADDE 29 – (1) Her ders saati bir kredidir. Uzmanlık programında adaylar Program Komisyonu tarafından belirlenen ders saati veya kredisiz bir seminer alır.

(2) Adaylar, açılan seminerlere ve düzenlenen konferanslara katılmak zorundadır.

(3) Diğer programlardan bir dönemde tezli uzmanlık programı adayı en çok iki ders, tezsiz uzmanlık programı adayı ise en çok üç ders alabilir. Ancak bu dersler birinci fıkrada belirlenen kredi hesabında dikkate alınmaz.

Seminer dersi

MADDE 30 – (1) Uzmanlık programında seminer dersine devam zorunludur. Seminer raporu, Program Komisyonunca belirlenecek tez yazma kurallarına uygun olarak yazılır. Seminer dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Seminer raporunun bir örneği, semineri değerlendiren öğretim elemanının onayı ile Program Komisyonuna teslim edilir.

Proje dersi

MADDE 31 – (1) Tezsiz uzmanlık programında proje dersine devam zorunludur. Proje raporu, tez yazma kurallarına uygun olarak yazılır. Proje dersi, ikinci akademik yılın sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Proje raporunun bir örneği, projeyi yöneten öğretim elemanının onayı ile Program Komisyonuna teslim edilir.

(3) Proje dersinden başarısız olan adayın kaydı silinir.

Dönem başarı koşulu

MADDE 32 – (1) Aday, her dönemde aldığı derslerin tamamında başarılı olmak zorundadır. Başarısızlık halinde adayın kaydı silinir ve kurumuna bildirilir.

Tez konusu ve tez danışmanı

MADDE 33 – (1) Tezli uzmanlık programında Program Komisyonu, en geç birinci akademik yılın sonuna kadar, her aday için bir tez danışmanı belirler ve öğretim elemanının danışmanlık yüklerini de dikkate alarak danışmanı görevlendirir.

(2) Danışmanın uygun gördüğü tez konusu, program komisyonunun onayı ile kesinleşir.

(3) Tez konusunun niteliği gerektiriyorsa, Program Komisyonunca ikinci bir tez danışmanı görevlendirilebilir.

Tez çalışması ara raporu

MADDE 34 – (1) Aday, danışmanının atandığının bildirilmesi üzerine, tez çalışmaları ile ilgili olarak üç ayda bir ara raporu hazırlar ve danışmanına verir.

(2) Hazırlanan ara raporlar, tez danışmanı tarafından başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir ve en geç on gün içinde Program Komisyonuna teslim edilir. İkinci tez danışmanının görevlendirilmesi durumunda, değerlendirmeyi birinci tez danışmanı yapar.

(3) Tez çalışmaları ile ilgili ara raporların değerlendirilmesinde, üst üste iki ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan adayın kaydı silinir.

Tezin niteliği, yazımı ve teslimi

MADDE 35 – (1) Tez, adayın bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandığını gösterir bir nitelik taşımalıdır.

(2) Tez, Program Komisyonunca belirlenen yazma kurallarına uygun olarak yazılır ve çoğaltılır. Tez, programın tamamlanması için öngörülen süreden en az iki ay önce, tez danışmanının onayını taşıyan bir dilekçe ekinde Program Komisyonuna teslim edilir.

Tez kurulu

MADDE 36 – (1) Tez kurulu, biri tez danışmanı olmak üzere ve en az biri başka bir programdan ya da bir yükseköğretim kurumundan seçilen üç öğretim elemanından oluşur. Ayrıca, aynı usulle iki yedek üye belirlenir.

(2) Program Komisyonu, tez danışmanının görüşünü alarak, her tez için üye sayısının iki katı kadar öğretim elemanını, tez kurulu olarak belirler ve görevlendirir.

(3) İkinci tez danışmanı kurul üyesi olamaz.

Tez sınavı

MADDE 37 – (1) Tez kurulu üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten başlamak üzere en geç iki ay içinde toplanarak, adayı tez sınavına alır. Tez kurulu üyelerinin tezle ilgili kişisel değerlendirme raporları, tez sınavı başlamadan önce, adayın dosyasına konulmak üzere, Program Komisyonuna teslim edilir.

(2) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.

(3) Tez sınavının tamamlanmasından sonra tez kurulu çoğunlukla kabul, ret ya da düzeltme kararı verir.

(4) Tez kurulu, tez sınavını izleyen üç gün içinde, kararını Program Komisyonuna bildirir.

(5) Tezi reddedilen adayın kaydı silinir. Tezine düzeltme kararı verilen aday, düzeltme kararının kendisine bildirildiği tarihten başlayarak, en geç üç ay içinde istenen düzeltmeleri yapar ve tezini aynı tez kurulu önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen adayın kaydı silinir.

(6) Tezi kabul edilen aday, tez yazma kurallarına göre tezini üç nüsha olarak çoğaltarak en geç bir ay içinde Program Komisyonuna teslim eder.

Danışman atanması

MADDE 38 – (1) Tezsiz uzmanlık programında, Program Komisyonunca her aday için, ders seçiminde ve projenin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere, birinci akademik yıl başlamadan önce bir öğretim elemanı görevlendirilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 39 – (1) Tezsiz uzmanlık programında, derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan aday, belirlenecek yeterlik sınav kurulu tarafından en geç iki ay içinde sözlü olarak yapılacak yeterlik sınavına alınır.

(2) Yeterlik sınav kurulu, kararını başarılı ya da başarısız olarak verir. Sınav kurulu, en geç üç gün içinde, kararını Akademi Başkanlığına bildirir.

(3) Sınavda başarısız olan aday, iki ay içinde aynı kurul önünde ikinci kez sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan adayın kaydı silinir.

Uzmanlık belgesi

MADDE 40 – (1) Tezli uzmanlık programında, tezi kabul edilen ve diğer koşulları yerine getiren adaya, Başkanın imzasını taşıyan ve tezli programın tamamlandığını gösteren Uzmanlık Belgesi verilir.

(2) Tezsiz uzmanlık programında, derslerini ve projesini başarı ile tamamlayan adaya, Başkanın imzasını taşıyan ve tezsiz programın tamamlandığını gösteren Uzmanlık Belgesi verilir.

(3) Belgeye, uzmanlık programının adı yazılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti

MADDE 41 – (1) Uzmanlık programında ders veren öğretim elemanlarına Kanunun 38 inci maddesi uyarınca ders ücreti ödenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 2/8/2008 tarihli ve 26955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.