TSK Ek 32 nci Maddesine Göre Yapılacak Ödemelere Hk. Genel Yazı

asker-1

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı     :90192509-220.05-1033023/09/2014
Konu :926 sayılı Kanunun Ek 32 nci
Maddesine Göre Yapılacak Ödemeler.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa, 11/02/2014 tarihli ve 6519 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 42 nci maddesiyle eklenen ek 32 nci maddesinde, “Askeri hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılan personelden beraat edenlerin, vekalet verdiği avukata Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücret ile belgelendirilmiş olmak şartıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar mensup olduğu Bakanlığın bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” hükmü yer almaktadır.

Bilindiği üzere, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin (b) bendinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren ve görevleri nedeniyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin avukatlık ücretleri ve diğer masraflarının ödenmesinde; ilgilinin beraat ettiğine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile dava ile ilgili yapılan masraflara ait faturanın ödeme belgesine bağlanacağı, 67 nci maddesinde ise Bakanlığın, mevzuat değişikliği nedeniyle ortaya çıkan yeni bir giderin bu Yönetmelikte değişiklik yapılıncaya kadar ödenmesinde, ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri giderin çeşidine göre ayrı ayrı belirlemeye yetkili olduğu düzenlenmiştir.

Bu nedenle, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde gerekli değişiklik yapılıncaya kadar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında askeri hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin avukatlık ücretleri ile diğer masrafların ödenmesinde, ödeme belgesine Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin (b) bendinde belirtilen belgelerin bağlanması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bekir BAYRAKDAR
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)
Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.