TAŞINIR MAL KAPSAMINDAKİ TESİSLER VE DETAY KODLARI

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayınlanan TAŞINIR MAL KAPSAMINDAKİ TESİSLER VE DETAY KODLARI’na ilişkin tebliğ aşağıda gösterilmiştir….

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (4. Mükerrer)
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 39)
TAŞINIR MAL KAPSAMINDAKİ TESİSLER VE DETAY KODLARI
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 253-, ve ana hesabı bazında düzenlenen mali tablolarda taşınır ve taşınmaz mal ayrımının yapılabilmesini temin bakımından, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hesap planında yer alan “253-Tesis, Makine ve Cihazlar” ana hesabının yalnızca taşınır malları kapsayacak şekilde yeniden sınıflandırılması ve taşınır mal kapsamındaki tesislere ilişkin taşınır II nci düzey kodları ve alt detay kodlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası (a) ve (b) bendi hükümlerinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.
253- Tesis, makine ve cihazlar hesabı
MADDE 3 – (1) 253- Tesis, makine ve cihazlar hesabı ve detay kodları yalnızca taşınır mal kapsamındaki varlıkların kaydı için kullanılacaktır. Bu nedenle; Taşınır Mal Yönetmeliği eki kod listesinde yer alan “253.01-Tesisler Grubu” olarak sınıflandırılan ve “Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır. Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır” şeklindeki ifade kaldırılmış, 253.01-Tesisler kodunda açılacak alt detay kodlara taşınır kapsamındaki tesislerin kaydedilmesi kararlaştırılmıştır.
(2) 253- Tesis, makine ve cihazlar hesabının diğer detay ve alt detay kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
Taşınır mal kapsamındaki tesisler
MADDE 4 – (1) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımında bulunan veya edinilecek olan; bir makine veya cihazın ürettiği enerjiyi, sesi, görüntüyü vb. ileten, dağıtan veya uzaktaki verileri toplayıp kaydeden makine veya cihazlar arasındaki düzeni sağlayan, birbiriyle entegre makine ve cihazlardan oluşan, gerektiğinde başka yere taşınabilen sistemler taşınır mal kapsamında tesis olarak kabul edilecektir.
(2) Yukarıdaki tanıma uymakla birlikte binanın bütünleyici unsurlarından olan asansör, yürüyen bant ve merdivenler, merkezi ısıtma, havalandırma ve yangın söndürme sistemleri ile elektrik, gaz ve su dağıtım tesisat ve şebekeleri “taşınır mal kapsamında tesis” olarak kabul edilmez. Ayrıca, tapuda kayıtlı olsun veya olmasın; 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” eki cetvellerde taşınmaz olarak listelenen üretim tesisleri ve imalathaneler bu Tebliğ kapsamında değildir.
(3) Taşınır mal kapsamındaki tesisler bu Tebliğle belirlenen taşınır detay kodlarına kaydedilir. Bunlar kişiler üzerine zimmetlenmez, kullanılmaz hale gelene kadar idarelerin kullandıkları envanter kayıt sistemlerinde açılacak sanal ambar kayıtlarında takip edilir.
Taşınır mal kapsamındaki tesislerin kaydedileceği taşınır detay kodları
MADDE 5 – (1) Taşınır kapsamında sayılan tesislerin kaydına mahsus olmak üzere Taşınır Mal Yönetmeliği eki “”nin “B- Dayanıklı Taşınırlar” bölümünün “253.01- Tesisler Grubu” kodu altında aşağıdaki alt detay kodlar açılmıştır.
a) 253.01.01- İletişim/Haberleşme Tesisleri: Bu koda; haberleşme amaçlı baz istasyonları ile binalarda kurulu bulunan elektronik veya mekanik telefon santralleri kaydedilebilecektir.
b) 253.01.02- Enerji Tesisleri: Bu koda; kamu binası veya yerleşkesine enerji sağlayan ve taşınır kod listesinin 253.02 kodunun alt detay kodlarına kaydedilenler dışında kalan büyük jeneratörler kaydedilecektir.
c) 253.01.03- Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sitemleri: Bu koda; kamu binalarında kurulu bulunan kameralı güvenlik sistemleri, personel ve ziyaretçi için turnikeli-kameralı geçiş sistemleri ile balıkçı gemileri, uçak ve TIR’ların takibi için kurulan uydulu takip sistemleri ve uluslararası suyolu gemi trafiği yönetim sistemleri kaydedilecektir.
d) 253.01.99- Diğer Tesis ve Sistemler: Yukarıdaki kodlara kaydedilemeyen tesisler, bu kodun altına, gerekli görülmesi halinde alt detay kod açmak suretiyle kaydedilecektir.
Taşınır mal kapsamındaki tesislerin kaydına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 6 – (1) Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereğince taşınırların maliyet bedelleriyle kayıtlara alınması esastır.
(2) Kamu idarelerinde yapımı sürdürülen taşınır mal kapsamındaki tesisler için;
a) Yapılan her türlü madde ve malzeme alımları ile işçilik ve genel giderlerin öncelikle 258- Yapılmakta olan yatırımlar hesabının ilgili alt yardımcı hesabına borç kaydedilmek suretiyle ödemelerinin yapılması,
b) Söz konusu tesisin yapımı veya kurulum işinin geçici ve kesin kabul usulüne tabi olması halinde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı, diğer hallerde ise işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin idarece düzenlendiği tarihi takiben, toplam maliyet bedeli üzerinden düzenlenecek taşınır işlem fişi ile taşınır kayıtlarına alınması,
c) Düzenlenen taşınır işlem fişi muhasebe birimine intikal ettirildiğinde muhasebe birimince, ilgili tesisin kaydı için belirlenen varlık hesabına borç, 258- Yapılmakta olan yatırımlar ilgili yardımcı hesabına alacak kaydedilmek suretiyle idare taşınır kayıtları ile muhasebe kayıtlarında uygunluk sağlanması,
gerekmektedir.
(3) 258- Yapılmakta olan yatırımlar hesabını ilgilendirmeksizin tesis olarak kaydedilmesi gereken taşınırlar ise maliyet bedeli üzerinden düzenlenecek taşınır işlem fişi ile doğrudan ilgili taşınır koduna kaydedilecektir.
Tebliğin yayımından önce yapılmış kayıtların kapatılması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımından önce 253.01-Tesisler yardımcı hesaplarına yapılmış olan taşınmaz mal kayıtları ve bunlara ilişkin amortismanların, ilgili muhasebe birimlerince Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 26/12/2013 tarihli ve 90192509-210.05.02-13582 sayılı genel yazısında yapılan açıklamalara göre 31/12/2013 tarihi itibarıyla tasfiye edilmiş olması gerekir. Ancak, söz konusu kayıtların herhangi bir nedenle tasfiye edilememiş olması halinde, bu Tebliğle açılan kodlara kayıt yapılmadan önce kapatılması zorunludur.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.