MALİYE MEVZUATIÖne Çıkan HaberlerTaşınır Mal İşlemleri

Taşınır İşlemlerinde Değişiklik…22.04.2016

Mevzuat-20

Ekli “Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/2/2016 tarihli ve 1452 sayılı yazısı üzerine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14 /3/2016 tarihinde kararlaş-tırılmıştır.

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Ambar: Kamu idarelerine ait taşınırların kullanıma verilinceye kadar veya kullanımdan iade edildiğinde muhafaza edildiği yeri,

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığım,

c) Dayanıklı taşınırlar: Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen tesis, makine ve cihazlar ile taşıtlar ve demirbaşları,

ç) Demirbaşlar: Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tabi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaralan Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 255 hesap detayında yer alan taşımdan,

d) Gerçeğe uygun değer: Piyasa koşullannda muvazaasız bir işlemde bilgili ve istekli taraflar arasında bir varlığın el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi için belirlenen tutan,

e) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez birimi ile ödenek gönderme belgesiyle harcama yetkisi verilen merkez dışı birimi,

f) Harcama yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisini,

g) Hurda: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle almış amaçları doğrultusunda kullanılması imkanı kalmayan ya da tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçalan,

ğ) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

h) Makine ve cihazlar: Çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 253 hesap detayında yer alan, üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine, cihaz ve aletleri,

ı) Mali hizmetler birimi: Kanunun 60 mcı maddesinde sayılan görevleri yapan birimi,

i) Sanal ambar: Tesis kapsamındaki taşınırların yalnızca elektronik ortamda takip edilebilmesi amacıyla oluşturulan ambarı,

j) Taşımr: Çeşitleri ile kod numaralan Taşınır Kod Listesinin (A) ve (B) bölümlerinde gösterilen taşınırları,

k) Taşınır I inci düzey detay kodu: Taşımr Kod Listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu,

l) Taşımr II nci düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır I inci düzey detay kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu,

m) Taşımr hesap kodu: 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap planında yer alan ve taşımnn kaydedildiği ilgili hesap kodunu,

n) Taşımr kayıt yetkilisi: Taşımdan teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullamcılanna ve kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşımr kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

o) Taşınır kodu: Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşımr hesap kodu ile taşımr I ve II nci düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kodu,

ö) Taşınır konsolide görevlisi: Kamu idaresinin taşınır kayıt yetkilisinden aldığı harcama birimi taşımr hesaplarım konsolide ederek taşımr hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşımr konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlileri,

p) Taşımr kontrol yetkilisi: Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi Taşımr Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

r) Taşıtlar: Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılanlar ile özel amaçlı kullanımlar için muhtelif cihazlarla donatılmış bulunan ve çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 254 hesap detaymda gösterilen taşıtları,

s) Tesis: Bir makine veya cihazın ürettiği enerjiyi, sesi, görüntüyü ve benzerini ileten, dağıtan veya bir makine veya cihazın gördüğü işi uzağa taşıyan ya da uzaktaki verileri toplayan, kaydeden makine veya cihazlar arasındaki düzeni sağlayan, birbiriyle entegre makine ve cihazlardan oluşan, gerektiğinde başka yere taşınabilen ve kullanılamaz hale gelene kadar sanal ambar kayıtlarında takip edilen, çeşitleri ile kod numaralan Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 253 hesap detaymda yer alan sistemleri,

ş) Tüketim malzemeleri: Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile kod numaralan Taşımr Kod Listesinin (A) bölümü 150 hesap detaymda yer alan malzemeleri,

t) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında bakam, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye başkamın,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Zimmetle teslim edilen” ibaresi “Kamu görevlilerinin kullanımına verilen” şeklinde ve aynı maddenin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan sorumludur. Harcama yetkilileri taşımr kayıtlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır mal yönetim hesabımn hazırlanması sorumluluğunu taşınır kayıt yetkilileri ve taşımr kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.”

“(6) Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek gerçeğe uygun değer üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir. Ortak kullanım alanına tahsis edilen dayanıklı taşınırlarda meydana gelen kamu zararı ise zararın oluşmasmda kasıt, kusur veya ihmali olanlardan tahsil edilir.”

MADDE 3- Aym Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taşınır kayıt yetkilileri ve taşmır kontrol yetkilileri

MADDE 6 (1) Taşınır kayıt yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Dış temsilciliklerde taşınır kayıt yetkilileri misyon şefleri tarafından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt yetkilisi görevlendirilebilir. Kamu idarelerince ihtiyaç duyulması halinde birden fazla harcama biriminin taşınır kayıtları harcama birimleri itibarıyla ayrı ayrı tutulmak kaydıyla, bir taşınır kayıt yetkilisi tarafından yürütülebilir.

(2) Taşımr kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemleri kontrol etmek üzere yardımcılarından veya bunların bir alt kademesindeki yöneticileri arasından görevlendirilir. Personel yetersizliği nedeniyle taşınır kontrol yetkilisi görevlendirilemeyen harcama birimlerinde ise bu görev harcama yetkilisi tarafından yerine getirilir.

(3) Taşınır kontrol yetkilisi ile taşımr kayıt yetkilisi görevi aym kişide birleşemez.

(4) Taşınır kayıt yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlan tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek.

ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşımrlan ilgililere teslim etmek.

d) Taşınırlara yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altma düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarım yapmak ve yaptırmak.

ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabım hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşımr kontrol yetkilisine teslim etmek.

ı) Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak.

i) Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak.

(5) Taşımr kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

(6) Taşımr kayıt yetkilileri ile taşımr kontrol yetkilileri, düzenledikleri ve imzaladıkları belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı birlikte sorumludur.”

MADDE 4- Aym Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Kamu idaresinin taşımr hesaplarını kurumsal sınıflandırmanın II nci, mahalli idarelerde ise kurumsal sınıflandırmanın III üncü düzeyi itibarıyla birleştirmek ve üst yönetici adına idare Taşmır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ile İdare Taşımr Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvelini hazırlamak üzere merkezde mali hizmetler birimi yöneticisine bağlı konsolide görevlisi belirlenir.

(2) Kurumsal sınıflandırmanın III üncü ve IV üncü düzeyinde tanımlanan merkez harcama birimlerinin taşımr hesaplarının, varsa taşra birimleri taşınır hesaplarıyla birleştirilmesi için; mali hizmetler biriminin talebi veya harcama yetkilisinin gerekli görmesi üzerine merkez harcama birimlerinde konsolide görevlisi görevlendirilir.

(3) Mali hizmetler birimince gerek görülmesi halinde ilçe, il veya bölge teşkilatlarında da konsolide görevlisi ilçe, il veya bölge teşkilatının en üst yöneticileri tarafından görevlendirilir.

(4) Taşımr kayıt ve işlemlerini bu amaçla oluşturulan bilişim sistemlerinde yürüten kamu idarelerinde; düzenlenecek İdare Taşımr Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ile İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvelinin hazırlanmasına esas teşkil eden cetvel ve raporlar ile kurumsal sınıflandırmanın III üncü ve IV üncü düzeyinde sınıflandırılan merkez harcama birimlerince ihtiyaç duyulan Taşımr Hesap Cetveli, gerektiğinde konsolide görevlilerince sistemden alınır, merkez harcama birimlerinden veya taşradaki konsolide görevlilerinden ayrıca belge ortamında Taşınır Hesap Cetveli istenmez.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Makine” ibaresi “Tesis, makine”, (f) bendinde yer alan “taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri” ibaresi “taşımr kayıt yetkilileri”, (ğ) bendinde yer alan “taşımr kayıt ve kontrol yetkililerinin” ibaresi “taşımr kayıt yetkililerinin”, (h) bendinde yer alan “harcama biriminin taşınır yönetim hesabının” ibaresi “harcama biriminin taşınır mal yönetim hesabının” ve “taşımr kayıt ve kontrol yetkilisi” ibaresi “taşımr kayıt yetkilisi”, (h) ve (ı) bentlerinde yer alan “Harcama Birimi Taşımr Yönetim Hesabı Cetveli” ibareleri “Harcama Birimi Taşımr Mal Yönetim Hesabı Cetveli”, (i) bendinde yer alan “Taşınır Kesin Hesap Cetveli” ibaresi “İdare Taşımr Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli” ve “taşınır kesin hesabının” ibaresi “taşınır mal yönetim hesabının”, (j) bendinde yer alan “Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli” ibaresi “İdare Taşımr Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli” ve “taşınır kesin hesabının” ibaresi “taşınır mal yönetim hesabının” şeklinde ve (b), (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aym fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Taşınır Teslim Belgesi (Örnek: 6; 6/A): Taşımr Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen kara taşıtları ve iş makinelerinin bunları sürekli olarak kullanacak personele verilmesinde 6 örnek numaralı Taşımr Teslim Belgesi düzenlenir. Bu belge, vardiya usulü çalışılan yerlerde kullanılan kara taşıtları ve iş makineleri için işyerinde koordinasyonu sağlayan sorumlu yönetici adına düzenlenir. Sorumlu yönetici, kendisine teslim edilen taşıt veya iş makinesi ile kullanıcısını ayrıca tutulacak kayıtlarda izler. Demirbaş, makine ve cihazların kamu görevlilerinin kullanımına verilmesinde ise 6/A örnek numaralı Taşınır Teslim Belgesi düzenlenir.”

“ç) Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek: 8): Bu Liste, Taşımr Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, geçit, atölye, garaj ve servislere tahsis edilenler için düzenlenir. Bunlar için Taşımr Teslim Belgesi düzenlenmez. Liste, istek yapan birim yetkilisi ve/veya varsa ortak kullanım alanı sorumlusu tarafından imzalanır.”

“e) Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10): Bu Tutanak, taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması veya sayımda noksan çıkması; yıpranma, kırılma veya bozulma ya da teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılması ile canlı taşınırların ölmesi gibi nedenlerle kayıtlardan çıkarılmasını sağlamak amacıyla iki nüsha olarak düzenlenir. Tutanak, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek en az üç kişiden oluşan komisyonca imzalanır ve harcama yetkilisi tarafından onaylanır. Tutanağın bir nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen Taşınır İşlem Fişine, ikinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek Taşınır İşlem Fişine eklenir. Bu bent kapsamında kayıtlardan çıkarılan taşınırların miktarı, kayıtlı değeri, toplam tutarı ve çıkarılma nedenlerini gösteren rapor, kurumsal sınıflandırmanın III üncü ve

IV üncü düzeyinde sınıflandırılan merkez harcama birimlerinde yetkilendirilen taşınır kayıt yetkilisi tarafından II nci düzey detay kodu itibarıyla sistemden alınarak, takip eden yılın ilk ayı içerisinde merkez harcama birimi yetkilisine, mali hizmetler birimince idare bazında alınacak konsolide rapor ise üst yöneticiye sunulur.”

“1) Tesis Bileşenleri Cetveli (Örnek: 19): Tesis olarak kayıtlara alınacak taşınırları oluşturan ana bileşenler bu belgede cins ve özellikleri itibarıyla ayrı ayrı gösterilir.”

MADDE 6- Aym Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bilgisayar ortamında” ibaresi “elektronik ortamda” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Elektronik ortamda düzenlenen defter, belge ve cetvellerde gerekli görülmesi halinde ilave sütun ve satır açılabilir.”

MADDE 7– Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Kamu idarelerince satmalma suretiyle edinilen binalarla birlikte teslim alman ancak binanın bütünleyici unsurlarından olmayan taşınır kapsamındaki tesisler ile diğer büro makine ve malzemeleri, varsa belgesinde gösterilen bedeli, böyle bir belge yoksa komisyonca tespit edilen gerçeğe uygun değeri üzerinden envanter işlem seçeneğiyle taşımr kayıtlarına alınır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kullanıma verilen dayanıklı taşınırlardan, herhangi bir nedenle ilgililerince iade edilenler için Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. Bu taşınırların kullanıma verilmelerinde düzenlenmiş olan Taşınır Teslim Belgesi, taşınırın geri alındığına ilişkin ilgili bölümü imzalanarak kişiye geri verilir ve kayıtlar buna göre güncellenir.”

MADDE 9- Aym Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“iç imkanlarla üretilen taşınırlar ile kazı veya müsadere yoluyla edinilen taşınırların giriş işlemleri

MADDE 21- (1) Aşağıda belirtildiği şekilde edinilen taşınırlar, değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek gerçeğe uygun değer üzerinden Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek giriş kaydedilir:

a) Kamu idarelerinin kendi kullanımları için iç imkanlarıyla üretilen taşınırlar.

b) Kamu idarelerinin mülkiyetindeki arazilerde yetiştirilen ağaçlardan üretilen ekonomik değere sahip kereste, odun, meyve gibi ürünler.

c) Kamu idaresince yaptırılan arkeolojik kazılarda bulunan etnografık eser veya diğer taşınırlardan ilgili mevzuatına göre müzelerde sergilenen taşınırlar.

ç) Mahkeme kararıyla müsaderesine karar verilenler ile idari yaptırımla mülkiyeti kamuya geçirilmesi kesinleşen taşınırlar.

(2) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen taşınırlardan kullanılamayacaklar kayda alınmaksızın ilgili mevzuatında belirlendiği şekilde tasfiye edilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığı “Dayanıklı taşınırların kullanıma verilmesi”, birinci fıkrasında yer alan “Taşıt” ibaresi “Tesis, taşıt”, birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Zimmet Fişi” ibareleri “Taşımr Teslim Belgesi”, dördüncü fıkrasında yer alan “Zimmet Fişine” ibaresi “Taşımr Teslim Belgesine” ve “zimmetle” ibaresi “Taşımr Teslim Belgesiyle” şeklinde ve aym maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Taşınırlar; oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarına Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenmek ve istek yapan birim yetkilisinin ve/veya varsa ortak kullanım alanı sorumlusunun imzası alınmak suretiyle verilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aym maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, biri işin uzmanı olmak kaydıyla harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde komisyonlar diğer kamu idarelerinden talep edilecek üyelerin katılımıyla oluşturulabilir.”

“(4) Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlar harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır.”

“(7) İlgili mevzuatı gereğince, kasko sigortası yaptırılmış taşıt ve iş makineleri ile ekipmanın risk sonrası hurdaya ayrılarak kayıtlardan çıkarılması durumunda hurdası, kasko sigortası genel şartlarına dayanılarak sigorta şirketine verilebilir. Bu durumda rizikonun gerçekleşmesi anındaki gerçeğe uygun değeri sigorta şirketinden tahsil edilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Taşınır kayıt yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satmalına suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen Taşımr İşlem Fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir. Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri ve maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen Taşımr İşlem Fişlerinin birer nüshasmm, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur. Ancak aym muhasebe biriminden hizmet alan, aym kamu idaresinin harcama birimleri arasında yapılan taşınır devirlerinde, devreden harcama birimince düzenlenen Taşımr İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez.”

MADDE 13– Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “taşınır kayıt kontrol yetkililerinin” ibaresi “taşımr kayıt yetkililerinin”, ikinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “taşımr kayıt ve kontrol yetkilisinin” ibareleri “taşımr kayıt yetkilisinin”, dördüncü fıkrasında yer alan “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisince” ibaresi “taşımr kayıt yetkilisince”, dokuzuncu fıkrasında yer alan “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi” ibaresi “taşınır kayıt yetkilisi” şeklinde ve aym maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ambar sayım işlemleri tamamlandıktan sonra oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar Dayanıklı Taşınırlar Listeleri esas alınarak sayılır ve sayım sonuçları Sayım Tutanağında gösterilir. Kullanım amacıyla kamu görevlilerine taşınır teslim belgesiyle verilmiş olan taşınırlar için, sayım yapılmaksızın Sayım Tutanağımn “Kayıtlara Göre Kişilere Verilen Miktar” sütunundaki bilgiler dikkate alınır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taşınır mal yönetim hesabı

MADDE 34- (1) Taşınır mal yönetim hesabı, Kanunun kaynakların kullanılması ve yönetilmesi konusunda harcama birimi ve harcama yetkililerine yüklediği sorumluluğun gereği olarak taşınır kayıt ve işlemlerinin usulüne uygun yapılıp yapılmadığının harcama yetkilisi tarafından kontrol ve denetimine esas olmak üzere taşınır kayıt yetkilisi tarafından harcama birimleri itibarıyla hazırlanır ve taşınır kontrol yetkilisince kayıt ve belgeler ile mali tablolara uygunluğu kontrol edilerek imzalanır. Taşınır mal yönetim hesabında; önceki yıldan devredilen, yılı içinde giren, çıkan ve ertesi yıla devredilen taşınırlar ile yılsonu sayımında bulunan fazla ve noksanlar gösterilir.

(2) Taşımr mal yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur:

a) Yılsonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı.

b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli.

c) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli; müze ve kütüphane olarak faaliyet gösteren harcama birimlerinde Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli.

ç) Yılsonu itibarıyla en son düzenlenen Taşımr İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak.

(3) Taşınır mal yönetim hesabı, taşınır kayıt yetkililerince aşağıdaki şekilde hazırlanır:

a) Sayım Kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline dayanılarak ilgisine göre Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli, Müze Yönetim Hesabı Cetveli veya Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde tarihi veya sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphane materyalleri bulunan kamu idareleri, gerekli görülmesi halinde söz konusu cetvellerden ilgili olanını ayrıca düzenleyebilirler.

b) (a) bendine göre düzenlenen ve taşımr kontrol yetkilisi tarafından da imzalanan cetveller muhasebe kayıtlama uygunluğu yönünden kontrol edilerek onaylanmak üzere muhasebe yetkilisine gönderilir. Taşınır işlemleri ile muhasebe işlemleri elektronik ortamda ilişkilendirilerek yürütülen sistemlerde onaylama işlemi, sistem üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir.

e) Muhasebe yetkilisince muhasebe kayıtlarına uygunluğu onaylanan cetvellerin ekine Taşımr Sayım ve Döküm Cetveli ile varsa sayımda noksan ve/veya fazla bulunanların çıkış ve/veya girişine ilişkin Taşımr işlem Fişleri eklenir ve bir dosya halinde harcama yetkilisine sunulur.

ç) Taşınır mal yönetim hesabı; harcama yetkilisince, taşınır kayıt ve işlemlerinin usulüne uygun yapıldığı anlaşıldıktan, Harcama Birimi Taşımr Mal Yönetim Hesabı Cetvelinin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu görüldükten sonra onaylanır. Yetkili mercilerce istenildiğinde ibraz edilmek veya gönderilmek üzere harcama biriminde, yurt dışı teşkilatının taşımr mal yönetim hesabı ise merkez teşkilatında muhafaza edilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile icmal cetveli

MADDE 35- (1) Merkezdeki taşınır konsolide görevlilerince; dış temsilcilikler ile merkez ve taşra harcama birimleri itibarıyla düzenlenen harcama birimi taşımr mal yönetim hesabı cetvelleri öncelikle I inci düzey detay kodu itibarıyla ayrı ayrı birleştirilmek suretiyle idare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli, taşınır hesap grupları itibarıyla birleştirilmek suretiyle de İdare Taşımr Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli hazırlanır.

(2) İdare Taşımr Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ile İdare Taşımr Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvelinin ilgililerce imzalanmış nüshası idarenin kesin hesabına eklenir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin başlığı “Harcama birimi ve ambarların kodlanması”, ikinci fıkrasında yer alan “taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri” ibaresi “taşınır kayıt yetkilileri” şeklinde değiştirilmiş ve aym maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- Aym Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Taşımr mal yönetim hesabımn elektronik ortamda alınmasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya,

d) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınır kayıt ve işlemlerini Bakanlıkça uygulanan ve yönetilen merkezi bilişim ve yönetim sistemleri üzerinden yaptırmaya veya idarelerin yönettiği bilişim sistemleri üzerinden taşınır işlemlerine ilişkin bilgileri entegrasyon suretiyle almaya, bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye,”

“f) Harcama yetkililerinin onayı ile harcama birimleri ve diğer kamu idarelerine devredilecek taşınırlar ile satışı yapılacaklar için tutar belirlemeye,”

MADDE 18- Aym Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Atıflar

EK MADDE 2- (1) Diğer mevzuatta taşımr kayıt ve kontrol yetkilisine yapılan atıflar taşımr kayıt yetkilisine, taşımr kesin hesabına yapılan atıflar idare taşımr mal yönetimi hesabma yapılmış sayılır.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin;

a) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Harcama Birimi Taşımr Yönetim Hesabı Cetvelinde” ibaresi “Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelinde”, aym maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini” ibaresi “Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvellerini” şeklinde,

b) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “taşımr kayıt ve kontrol yetkilisinin” ibaresi “taşımr kayıt yetkilisinin”, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ve 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “taşımr kayıt ve kontrol yetkilisine” ibareleri “taşımr kayıt yetkilisine”, 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “taşımr kayıt ve kontrol yetkilileri” ibareleri “taşımr kayıt yetkilileri”, aym maddenin ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan “taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin” ibareleri “taşımr kayıt yetkililerinin”, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “taşımr kayıt kontrol yetkilisi” İle 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi” ibareleri “taşımr kayıt yetkilisi” şeklinde,

c) Yedinci Bölümünün başlığı “Taşınır Mal Hesapları ve Cetvelleri” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 20- Aym Yönetmeliğin ekleri, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/3/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür.

Ekleri Görmek İçin Tıklayınız….

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.