GÜNCEL HABERLERÖğrenciSOSYAL GÜVENLİK

Stajyer Öğrencilerin Staja Başlamalarının ve Ayrılışlarının Geç Bildirilmesi Nedeniyle Ceza Kesilmesi

Bayan-14

“……….Sicil numaralı işyerimizle ilgili olarak (1/a) maddede belirtilen yükümlülüğü yerine getirmediğiniz gerekçesiyle, tarafınıza 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 inci maddesine istinaden 9.072,00 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. İdari Para Cezası verilmesine neden olan fiil 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen sigortalı işe giriş bildirgesinin Kuruma, sigortalının çalışmaya başladığı tarihten önce verilmemesi nedeniyledir.”şeklinde açıklama yapılarak SGK tarafından kurumlaraidari para cezası tebligatı gönderilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 31.12.2014 tarihlibir duyuru yayımlamıştır. Buna göre;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesi gereğince bir yıldan az süreli geçici personel çalıştırılmakta olup bu kapsamda çalışan personelin sözleşmeleri her yıl Ocak ayında Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar’dan sonra yenilenmektedir.

657 sayılı Kanunun 4/C kapsamındaki sigortalılar 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında olmadıklarından bu sigortalıları çalıştıran kamu işverenleri işsizlik sigortası primi ödememektedirler.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi gereğince 657 sayılı Kanunun 4/C kapsamındaki sigortalılar hakkında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar gibi işlem yapılmakta olup idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan personelin işe giriş bildirgesi 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde, işten ayrılış bildirgesi ise sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası gereğince üç ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna e-sigorta yoluyla verilmektedir.

657 sayılı Kanunun 4/C bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan kamu idarelerinin işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini belirlenen sürede Kuruma vermeleri halinde işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanmamaktadır.

SGK’nın duyurusundan da anlaşılacağı gibi 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre çalıştırılan geçici işçilerin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kapsamında olmadıkları gerekçesi ile işe bildirgelerinin işe başlamasından itibaren 1 ay içinde işten ayrılışlarının ise ayrılışından sonra 3 ay içinde bildirmeleri durumunda idari para cezası verilmeyeceği belirtilmektedir. Stajyer ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılan üniversite öğrencileri de 4447 sayılı İşsizlik Sigortası kapsamında değildirler. Ancak bunların işe başlamaları işe başladıkları günün bir gün öncesi işten ayrılışları ayrıldıkları tarihten itibaren10 gün içinde bildirilmemeleri halinde idari para cezası verilmektedir. Oysa bunlarda 4447 sayılı İşsizlik Sigortası kapsamında olmadıklarından 657 sayılı Kanunun 4/C maddesinde çalıştırılanlar gibi idari para cezası uygulanmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan SGK’nın 06.05.2015 tarihinde yayımladığı Genelgesinde ise; ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu öğrenciler ve yabancı uyruklu kişilerin GSS bildirimi yükümlülüğü konusunun yanında özellikle baroların yapması gereken GSS bildirimine işaret ederek idari para cezası konusuna değiniyor.

29/5/2013 tarihinden itibaren ülkemizdeki yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten sonra 1 ay içinde talepte bulunma zorunlulukları kaldırıldığından bir başka deyişle kendileri GSS’li olmak istedikleri için bir yıllık ikamet süresinden sonra 1 aylık süre zorunluluğu olmaksızın ne zaman talepte bulunurlarsa o tarihi izleyen günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaya başladıklarından ikamet süresi dolduktan sonraki 1 ayın bitiminden sonra bildirdiler diye idari para cezası (İPC) uygulanmayacaktır.

Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, bir yıl ikamet etme şartı aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Merkezlerine talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar.

Ayrıca, 6552 sayılı Kanun ile 11 Eylül 2014’te getirilen hükme göre Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrencilerin bildirimlerinin ise Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından görevlendirilen kurum tarafından yapılması gerekiyor.
6486 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonucu 29/5/2013 tarihinden itibaren her iki yabancı uyruklu öğrenci grubu için de üniversiteler ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından görevlendirilen kurumca yapılacak bildirimlerde idari para cezası uygulanmayacağı belirtilmektedir.

SGK yabancı uyruklu öğrencilerin sigortalanmasında gecikmelerden dolayı idari para cezası kaldırmıştır. Ancak kendi ülkesinin öğrencilerin staj uygulamaları için yapılan kısmi sigorta işlemlerinde bir gün geç bildirme olduğunda askeri ücretin katları şeklinde idari para cezası vermeye devam etmektedir.Oysaüniversite öğrencilerinin de staj uygulamalarından kesilen SGK primlerinden, yabancı uyruklu öğrencilerde ve 4/C li olarak çalışanların 4447 sayılı İşsizlik Sigortası kapsamında olmadıkları içinidari para cezası kesilmemesiuygulamasından yararlandırılmaları gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.