Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Sigorta giderlerinin teklifte ayrı ayrı gösterilmesi gerektiği, poliçelerin bedel içermesi gerektiği, sigorta teyit yazısının bulunması gerektiği

bayan-58

Özet:

fiyat tekliflerinde sigorta gider kalem tutarlarının ayrı ayrı gösterilmediği, sigorta giderlerini tevsik için sunulan poliçelerin bir kısmının bedel içermediği ve internet çıktısı niteliğinde sunulduğu, sigorta şirketlerinin acentelerinden alınmış poliçelere ilişkin sigorta şirketlerinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazılarının yer almadığı, ayrıca ihalenin Sözleşme Tasarısı’nda işin süresinin “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2016; işi bitirme tarihi 31.12.2018” şeklinde belirtildiği de dikkate alındığında sunulan poliçe vadelerinin işin süresinin tamamını kapsamadığı bu nedenle başvuru sahibinin açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan maddeleri uyarınca idare tarafından uygun görülmeme işleminin yerinde olduğu

Toplantı No: 2016/017
Gündem No: 2
Karar Tarihi: 07.03.2016
Karar No: 2016/UH.II-728
Şikayetçi:
Kudret Kara

İhaleyi Yapan Daire:

Mersin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Başvuru Tarih ve Sayısı:

23.12.2015 / 99067

Başvuruya Konu İhale:

2015/137197 İhale Kayıt Numaralı “2016–2017-2018 Yılları Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Ve Bağlı Sağlık Tesisleri Araç Kiralama İhalesi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Kudret KARA,

Şehit İshak Mah. 3321 Sokak No:9 Tarsus/MERSİN

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Mersin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

Nusratiye Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi No:132 33050 Akdeniz/MERSİN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/137197İhale Kayıt Numaralı “2016–2017-2018 Yılları Mersin Kamu Hastaneleri Birliği ve Bağlı Sağlık Tesisleri Araç Kiralama İhalesi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Mersin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 19.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2016–2017-2018 Yılları Mersin Kamu Hastaneleri Birliği ve Bağlı Sağlık Tesisleri Araç Kiralama İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Kudret Kara nın 11.12.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.12.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.12.2015 tarih ve 99067 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.12.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/3438 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kısmi teklife açık olan söz konusu ihalenin 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10 ve 11’inci kısımlarına teklif verdikleri ve söz konusu kısımlardan 5, 6 ve 8’inci kısımlara ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutuldukları, 30.11.2015 tarihinde alınan ihale komisyon kararına ilişkin olarak idareye şikâyet başvurusunda bulundukları, idareden şifahen aldıkları bilgiye göre diğer isteklilerinde şikâyet başvurusunda bulunduğu ve söz konusu başvurular üzerine idarece alınan 11.12.2015 tarihli komisyon kararında soyut gerekçelerle aşırı düşük teklif açıklamalarının tamamının mevzuata uygun olmadığının belirtildiği ve anılan kararın kendilerine 14.12.2015 tarihinde tebliğ edildiği ancak düzeltici komisyon kararının hangi başvuru üzerine alındığının belli olmadığı, kendi iddialarının da söz konusu kararda karşılanmadığı şikâyet üzerine idarece alınan kararın kendilerine süresinden sonra ulaştığı ve iddialarının karşılanmadığı, ayrıca kararda hangi isteklinin hangi gerekçelerle aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığının açık olarak belirtilmediği, bu nedenle söz konusu karara ilişkin olarak da İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca doğrudan Kuruma başvurdukları, bu kapsamda,

 

a) Söz konusu ihaleye katılan bazı istekliler tarafından sunulan özel sektör iş deneyim belgelerinin mevzuata uygun olmadığı,

 

b) İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde bilançoya ilişkin kriterlere yer verildiği, ihaleye katılan bazı isteklilerin borçluluk oranlarının yüksek olduğu bilinmesine rağmen idarece tekliflerinin kabul edilmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

c) İstekliler tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvellerinin standart forma uygun hazırlanması gerektiği, bu çerçevede teklif edilen birim fiyat sütununa aylık teklif edilen bedel yazılması gerekirken 36 aylık toplam bedelin yazıldığı, birim fiyat teklif cetveli bu haliyle olan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

d) Önceki yıl ihalelerinin yaklaşık maliyetleri dikkate alındığında, söz konusu ihalede çok yüksek tutarda yaklaşık maliyet oluştuğu, yaklaşık maliyet ve sınır değer mevzuata aykırı şekilde tespit edildiği için tekliflerinin rasyonel hazırlanmış olmasına rağmen aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve diğer isteklilere ait tekliflerin değerlendirmeye alınması işleminin hukuka aykırı olduğu,

 

e) Aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmama gerekçesinin somut olarak ortaya koyulmadığı ancak açıklamalarının mevzuata uygun hazırlandığı, açıklamaları kapsamında MTV, araç muayene maliyeti, egzoz emisyon ölçümü ve ruhsat maliyeti için öngörülen bedelleri tevsik etmek için kamu kurumları tarafından yayımlanmış fiyatların kullanıldığı, zorunlu trafik sigortası, kasko, zorunlu koltuk ferdi kaza sigorta giderlerinin araç kira bedeline dahil edilerek işin süresinin tamamını karşılayacak şekilde hesaplandığı, kira sözleşmelerinin, araç ruhsatlarının ve poliçelerin idareye sunulduğu, idarenin açıklamalarını uygun bulmama gerekçelerinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

          a) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47 inci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

          (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2016–2017-2018 Yılları Mersin Kamu Hastaneleri Birliği ve Bağlı Sağlık Tesisleri Araç Kiralama İhalesi

b) Miktarı ve türü:

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Bağlı 13 Sağlık Tesisi İçin, 11 adet Minibüs tipi araç, 21 adet Combi tipi araç ve 3 adet Sedan tipi araç ayrıntıları Teknik Şartnamede Yazılı Muhtelif Araç Kiralama Hizmet Alımı Yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Mersin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Tüm Sağlık Tesisleri

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 inci maddesinde 7.5.1. …İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamuda veya özel sektörde yapılan her türlü araç kiralama ve personel taşıma hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.”

düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin “2016,–2017-2018 Yılları Mersin Kamu Hastaneleri Birliği ve Bağlı Sağlık Tesisleri Araç Kiralama” hizmet alımı işi olduğu, kısmi teklife açık olan ve 14 kısımdan oluşan ihalede alınan 30.11.2015 tarihli komisyon kararında, ihaleye teklif veren tüm isteklilerin yeterlilik değerlendirilmesi sonucunda geçerli teklif olarak belirlendiği ve İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi uyarınca her kısımda sınır değerin altında teklif veren isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve sunulan açıklamaların yeterli bulunduğu, ihalenin 14’üncü kısmının iptal edildiği, 5 ve 6 ncı kısımların başvuru sahibi Kudret Kara üzerinde bırakıldığı, söz konusu kararın 02.12.2015 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı ve aynı tarihte EKAP üzerinden anılan istekliye tebliğ edildiği,

 

 Başvuru sahibinin 11.12.2015 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 22.12.2015 tarihli işlemi ile şikâyeti uygun bulmadığı, idarenin kararının aynı tarihte başvuru sahibine bildirildiği, ilgili idare tarafından ek bilgi ve belge kapsamında Kuruma gönderilen 16.02.2016 tarihli yazıdan, ihaleye teklif veren Doğan Otobüs İşletmesi Day. Tük. Mal. Teks. İnş. Turz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Uçan Turz. Sey. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.- Uğur Turz. İnş. Pet. Tem. ve Dinl. Tes. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Ferdi Tur Akar. Taş. Tem. İnş. Otom. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikâyet başvuruları üzerine 11.12.2015 tarihli düzeltici komisyon kararının alındığı, söz konusu kararda aşırı düşük teklif açıklaması sunan tüm isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı belirtilerek başvuru sahibi dâhil olmak üzere tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu kararın 14.12.2015 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı ve aynı tarihte EKAP üzerinden anılan istekliye tebliğ edildiği, başvuru sahibinin diğer iddiaları ile birlikte aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olduğu yönündeki iddiasına ilişkin olarak 23.12.2015 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından ihaleye teklif veren istekliler tarafından özel sektöre gerçekleştirilen iş kapsamında sunulan iş deneyimine ilişkin belgelerin hangi yönüyle mevzuata aykırı olduğunun belirtilmediği görüldüğünden, söz konusu belgelerin sunulup sunulmadığı, sunuluş şeklinin uygunluğu ve düzenleme tarihi ve/veya geçerlilik süresinin uygunluğu yönlerinden incelenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesi birinci fıkrası uyarınca gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır.

 

-Bu doğrultuda ihaleye teklif veren isteklilerden Doğan Otobüs İşletmesi Day. Tük. Mal. Teks. İnş. Turz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla özel sektöre 2014 yılında gerçekleştirilmiş iş kapsamında Aşut Fiberglas Tic. ve San. A.Ş. ile arasında düzenlenen sözleşme, fatura ve o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulduğu, sunulan sözleşmede işin konusunun “…müşterinin fabrikasından Mersin’e ve Tarsus’a, Mersin ve Tarsus’tan anılan fabrikaya emniyetli bir şekilde, yine aşağıda belirtilen şartlarla, personellerin geliş ve gidişlerin yapılması” olarak yer aldığı, sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işin toplam tutarının KDV hariç 186.205,00 TL olduğu,

 

– Mersin Uğurlar Özel Eğit. Kurumları Pet. İnş. Taş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla özel sektöre gerçekleştirilmiş iş kapsamında 1.750.000,00 TL bedel üzerinden Esilay Tur. İnş. Nak. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile arasında düzenlenen sözleşme, fatura ve o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerinin “aslı idarece görülmüştür” onaylı olarak sunulduğu, sunulan sözleşmede işin konusunun “01.07.2011-28.11.2014 tarihleri arasında Mersin ili sınırları dahilinde öğrenci ve personel taşımacılığı amacı ile muhtelif araçların sürücü dahil kiralanması hizmet alımı” olarak yer aldığı, bu kapsamda söz konusu belgelerin mevzuata uygun olarak sunulduğu anlaşılmış ve başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde görülmemiştir.

           

b) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35 inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

          (6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

          (7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.” hükmü,

İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan hüküm ve düzenlemelerden, ihale kapsamında isteklilerin ekonomik ve mali yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere isteklinin bilançosu veya eş değer belgelerinin istenilmesi halinde, teklifler kapsamında ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgelerinin sunulması gerektiği, söz konusu belgelerde cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75, öz kaynaklar/toplam aktif oranının en az 0,15, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0,50’den küçük olması gerektiği, belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanların, son iki yıla ait belgelerini sunabileceği, bu durumda son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığının değerlendirileceği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede ihaleye teklif veren isteklilerden Eroğlu Taş.-Hasan Eroğlu, Kudret Kara, Kaş –Tur Anamur Kaş. Tur. Turz. Sey. Taş. Otom. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti., Lüks Gülnar Seyahat oto. Gıd. Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti., Ferdi Tur Akar. Taş. Tem. İnş. Otom. Tic. San. Ltd.Şti., Çalış Turz. ve Taş. –Cengiz Çalış, Elizan Biliş. Taş. Tur. Tem. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Doğan Otobüs İşletmesi Day. Tük. Mal. Teks. İnş. Turz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sonkar İnş. Nak. Tem. Orm. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kilit Tem. Taş. Gıda Turz. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Uçan Turz. Sey. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.- Uğur Turz. İnş. Pet. Tem. ve Dinl. Tes. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından teklifleri kapsamında meslek mensubu tarafından düzenlenmiş bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu, sunulan belgelerde yer alan değerlerden, adı geçen isteklilerin İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 7.4.2’ nci maddesinde belirlenen kriterleri sağladığı,

 

-Mersin Uğurlar Özel Eğit. Kurumları Pet. İnş. Taş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından meslek mensubu onaylı 2014 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ile ayrıntılı bilançonun sunulduğu, sunulan belgelerde yer alan değerlerden, adı geçen isteklinin İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 7.4.2’ nci maddesinde belirlenen kriterleri sağladığı

 

-Mersin Efe Turz. Taş. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından meslek mensubu onaylı 2014 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin sunulduğu, sunulan belgede yer alan değerlerden, adı geçen isteklinin İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 7.4.2’nci maddesinde belirlenen kriterleri sağladığı anlaşılmıştır.

 

– Demirdağ Otom.-Hüda Demirdağ tarafından teklifi kapsamında meslek mensubu tarafından düzenlenmiş bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu, sunulan belgede yer alan değerlerden, adı geçen isteklinin 2014 yılı kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 1,29 olduğu, bu oranın mevzuat gereği sağlanması gereken oranı sağlayamadığından değerlendirmenin 2013 ile 2014 yılı bilanço bilgileri birlikte kullanılarak yapılması gerektiği belirlenmiştir. Bu kapsamda anılan yılların değerleri kullanıldığında da söz konusu isteklinin mevzuat gereği sağlanması gereken oranı karşılamadığı (0,85)  tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak Demirdağ Otom.-Hüda Demirdağ’ın teklifinin kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının mevzuata gereği sağlaması gereken oranı karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirlenmişse de anılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakılması yönündeki idarenin işlemi, kararın (B) bölümü kapsamında yapılan inceleme neticesinde yerinde görüldüğünden, bu aşamada bir düzeltici işlem kararı alınmasına gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

         

          c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde“(7) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik Hata ve Yuvarlama” başlıklı 16’ncı maddesinde “Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

1’inci kısma ilişkin birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

 

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 8+1 Minübüs 36 ay

araç x ay

1,000

 

 

2

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sedan Tipi Araç 36 ay

araç x ay

1,000

 

 

KISIM TOPLAM TUTARI  (K.D.V Hariç)

 

 

Birim fiyat teklif cetvelinde (A) sütunun idarece hazırlanacağı, (B) sütunun ise isteklilerce doldurulacağı, hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarının bulunacağı hususları gerek Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yayımlanan birim fiyat teklif cetveli standart formunda gerekse idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmiştir.

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden, ihale konusu işin 36 ay süreyle gerçekleştirileceği, istekliler tarafından teklif edilecek birim fiyatın bir aracın işin süresi boyunca ki maliyeti dikkate alınarak belirleneceği anlaşılmakla birlikte anılan düzenlemelerden isteklilerin bir aracın bir aylık maliyetini dikkate alarak da teklif verebileceği,  bu durumda toplam teklif edilecek fiyatın, teklif edilen birim fiyatın araç miktarı ve işin süresi olan 36 ay ile çarpılması sonucu bulunması gerektiği belirlenmiştir.

 

            Yapılan incelemede söz konusu kısma teklif veren isteklilerden Kilit Tem. Taş. Gıda Turz. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Kudret Kara tarafından teklif edilen birim fiyat kısımlarına bir aracın bir aylık maliyetinin yazıldığı, anılan isteklilerin teklif ettiği birim fiyatların teklif cetvelinde işin miktarı olarak belirtilen 1 araç ve işin süresi olan 36 ay ile çarpılması sonucunda toplam teklif bedelini sağladığı anlaşılmıştır.

 

            Mersin Efe Turz. Taş. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen birim fiyat kısımlarına bir aracın 36 aylık maliyetinin yazıldığı, anılan isteklinin teklif ettiği birim fiyatların teklif cetvelinde işin miktarı olarak belirtilen 1 araçla çarpılması sonucunda toplam teklif bedelini sağladığı anlaşılmıştır.

 

            2’nci kısma ilişkin birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

 

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Gülnar Devlet Hastanesi 8+1 Minübüs 36 ay

araç x ay

1,000

 

 

KISIM TOPLAM TUTARI  (K.D.V Hariç)

 

 

            Yapılan incelemede söz konusu kısma teklif veren isteklilerden Kilit Tem. Taş. Gıda Turz. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Kudret Kara tarafından teklif edilen birim fiyat kısımlarına bir aracın bir aylık maliyetinin yazıldığı, anılan isteklilerin teklif ettiği birim fiyatların teklif cetvelinde işin miktarı olarak belirtilen 1 araç ve işin süresi olan 36 ay ile çarpılması sonucunda toplam teklif bedelini sağladığı anlaşılmıştır. 

 

            Mersin Efe Turz. Taş. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen birim fiyat kısımlarına bir aracın 36 aylık maliyetinin yazıldığı, anılan isteklinin teklif ettiği birim fiyatların teklif cetvelinde işin miktarı olarak belirtilen 1 araçla çarpılması sonucunda toplam teklif bedelini sağladığı anlaşılmıştır.

 

5’inci kısma ilişkin birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

 

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Tarsus Devlet Hastanesi 14+1 Minübüs (1 Sürücü +Yakıt) 36 ay

araç x ay

1,000

 

 

2

Tarsus Devlet Hastanesi 15+1 Minübüs (1 Sürücü +Yakıt) 36 ay

araç x ay

1,000

 

 

3

Tarsus Devlet Hastanesi 15+1 Minübüs (1 Sürücü +Yakıt) 36 ay 

araç x ay

1,000

 

 

4

Tarsus Devlet Hastanesi Combi  Tipi Araç 36 ay                                                                                                                                               

araç x ay

1,000

 

 

5

Tarsus Devlet Hastanesi Combi  Tipi Araç 36 ay

araç x ay

1,000

 

 

KISIM TOPLAM TUTARI  (K.D.V Hariç)

 

 

            Yapılan incelemede söz konusu kısma teklif veren isteklilerden Kilit Tem. Taş. Gıda Turz. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Kudret Kara, Ferdi Tur Akar. Taş. Tem. İnş. Otom. Tic. San. Ltd.Şti. ve Elizan Biliş. Taş. Tur. Tem. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen birim fiyat kısımlarına bir aracın bir aylık maliyetinin yazıldığı, anılan isteklilerin teklif ettiği birim fiyatların teklif cetvelinde işin miktarı olarak belirtilen 1 araç ve işin süresi olan 36 ay ile çarpılması sonucunda toplam teklif bedelini sağladığı anlaşılmıştır. 

 

            Uçan Turz. Sey. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.- Uğur Turz. İnş. Pet. Tem. ve Dinl. Tes. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Eroğlu Taş.-Hasan Eroğlu, Çalış Turz. ve Taş. –Cengiz Çalış, Mersin Uğurlar Özel Eğit. Kurumları Pet. İnş. Taş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Doğan Otobüs İşletmesi Day. Tük. Mal. Teks. İnş. Turz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen birim fiyat kısımlarına bir aracın 36 aylık maliyetinin yazıldığı, anılan isteklilerin teklif ettiği birim fiyatların teklif cetvelinde işin miktarı olarak belirtilen 1 araçla çarpılması sonucunda toplam teklif bedelini sağladığı anlaşılmıştır.

 

6’ncı kısma ilişkin birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

 

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Mut Devlet Hastanesi Combi  Tipi Araç 36 ay 

araç x ay

1,000

 

 

2

Mut Devlet Hastanesi Combi  Tipi Araç (1 Sürücü +Yakıt) 36 ay

araç x ay

1,000

 

 

3

Mut Devlet Hastanesi Combi  Tipi Araç (1 Sürücü +Yakıt) 36 ay

araç x ay

1,000

 

 

KISIM TOPLAM TUTARI  (K.D.V Hariç)

 

 

            Yapılan incelemede söz konusu kısma teklif veren isteklilerden Kilit Tem. Taş. Gıda Turz. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Kudret Kara, Demirdağ Otom.-Hüda Demirdağ ve Ferdi Tur Akar. Taş. Tem. İnş. Otom. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen birim fiyat kısımlarına bir aracın bir aylık maliyetinin yazıldığı, anılan isteklilerin teklif ettiği birim fiyatların teklif cetvelinde işin miktarı olarak belirtilen 1 araç ve işin süresi olan 36 ay ile çarpılması sonucunda toplam teklif bedelini sağladığı anlaşılmıştır. 

 

            Eroğlu Taş.-Hasan Eroğlu ve Sonkar İnş. Nak. Tem. Orm. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen birim fiyat kısımlarına bir aracın 36 aylık maliyetinin yazıldığı, anılan isteklinin teklif ettiği birim fiyatların teklif cetvelinde işin miktarı olarak belirtilen 1 araçla çarpılması sonucunda toplam teklif bedelini sağladığı anlaşılmıştır.

 

7’inci kısma ilişkin birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

 

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Bozyazı Devlet Hastanesi Combi  Tipi Araç  36 ay

araç x ay

1,000

 

 

KISIM TOPLAM TUTARI  (K.D.V Hariç)

 

 

            Yapılan incelemede söz konusu kısma teklif veren isteklilerden Kilit Tem. Taş. Gıda Turz. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Kudret Kara ve Lüks Gülnar Seyahat Oto. Gıd. Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen birim fiyat kısımlarına bir aracın bir aylık maliyetinin yazıldığı, anılan isteklilerin teklif ettiği birim fiyatların teklif cetvelinde işin miktarı olarak belirtilen 1 araç ve işin süresi olan 36 ay ile çarpılması sonucunda toplam teklif bedelini sağladığı anlaşılmıştır. 

 

            Mersin Efe Turz. Taş. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen birim fiyat kısımlarına bir aracın 36 aylık maliyetinin yazıldığı, anılan isteklinin teklif ettiği birim fiyatların teklif cetvelinde işin miktarı olarak belirtilen 1 araçla çarpılması sonucunda toplam teklif bedelini sağladığı anlaşılmıştır.

 

8’inci kısma ilişkin birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

 

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Anamur Devlet Hastanesi 14+1 Minübüs (1 Sürücü +Yakıt) 36 ay 

araç x ay

1,000

 

 

2

Anamur Devlet Hastanesi Combi  Tipi Araç 36 ay

araç x ay

1,000

 

 

3

Anamur Devlet Hastanesi Combi  Tipi Araç 36 ay

araç x ay

1,000

 

 

KISIM TOPLAM  TUTARI  (K.D.V Hariç)

 

 

            Yapılan incelemede söz konusu kısma teklif veren isteklilerden Kilit Tem. Taş. Gıda Turz. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Kudret Kara ve Kaş –Tur Anamur Kaş. Tur. Turz. Sey. Taş. Otom. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen birim fiyat kısımlarına bir aracın bir aylık maliyetinin yazıldığı, anılan isteklilerin teklif ettiği birim fiyatların teklif cetvelinde işin miktarı olarak belirtilen 1 araç ve işin süresi olan 36 ay ile çarpılması sonucunda toplam teklif bedelini sağladığı anlaşılmıştır. 

 

            Mersin Efe Turz. Taş. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti., Uçan Turz. Sey. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.- Uğur Turz. İnş. Pet. Tem. ve Dinl. Tes. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Çalış Turz. ve Taş. –Cengiz Çalış tarafından teklif edilen birim fiyat kısımlarına bir aracın 36 aylık maliyetinin yazıldığı, anılan isteklilerin teklif ettiği birim fiyatların teklif cetvelinde işin miktarı olarak belirtilen 1 araçla çarpılması sonucunda toplam teklif bedelini sağladığı anlaşılmıştır.

 

10’uncu kısma ilişkin birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

 

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Aydıncık Devlet Hastanesi Combi Tipi Araç                                                               36 ay                                                                                                                                             

araç x ay

1,000

 

 

KISIM TOPLAM TUTARI  (K.D.V Hariç)

 

 

            Yapılan incelemede söz konusu kısma teklif veren isteklilerden Kilit Tem. Taş. Gıda Turz. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Kudret Kara ve Lüks Gülnar Seyahat Oto. Gıd. Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen birim fiyat kısımlarına bir aracın bir aylık maliyetinin yazıldığı, anılan isteklilerin teklif ettiği birim fiyatların teklif cetvelinde işin miktarı olarak belirtilen 1 araç ve işin süresi olan 36 ay ile çarpılması sonucunda toplam teklif bedelini sağladığı anlaşılmıştır. 

 

            Mersin Efe Turz. Taş. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen birim fiyat kısımlarına bir aracın 36 aylık maliyetinin yazıldığı, anılan isteklinin teklif ettiği birim fiyatların teklif cetvelinde işin miktarı olarak belirtilen 1 araçla çarpılması sonucunda toplam teklif bedelini sağladığı anlaşılmıştır.

 

11’inci kısma ilişkin birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

 

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Mersin ADSM Combi Tipi Araç (1 Sürücü +Yakıt) 36 ay 

araç x ay

1,000

 

 

2

Mersin ADSM Combi Tipi Araç (1 Sürücü +Yakıt) 36 ay

araç x ay

1,000

 

 

KISIM TOPLAM  TUTARI  (K.D.V Hariç)

 

 

            Yapılan incelemede söz konusu kısma teklif veren isteklilerden Kilit Tem. Taş. Gıda Turz. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Kudret Kara tarafından teklif edilen birim fiyat kısımlarına bir aracın bir aylık maliyetinin yazıldığı, anılan isteklilerin teklif ettiği birim fiyatların teklif cetvelinde işin miktarı olarak belirtilen 1 araç ve işin süresi olan 36 ay ile çarpılması sonucunda toplam teklif bedelini sağladığı anlaşılmıştır. 

 

            Mersin Efe Turz. Taş. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti., Uçan Turz. Sey. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.- Uğur Turz. İnş. Pet. Tem. ve Dinl. Tes. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Eroğlu Taş.-Hasan Eroğlu ve Sonkar İnş. Nak. Tem. Orm. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen birim fiyat kısımlarına bir aracın 36 aylık maliyetinin yazıldığı, anılan isteklilerin teklif ettiği birim fiyatların teklif cetvelinde işin miktarı olarak belirtilen 1 araçla çarpılması sonucunda toplam teklif bedelini sağladığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

          Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin birinci fıkrasında ise “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü yer almaktadır.

 

Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır. Bu çerçevede, itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan iddia kapsamında yaklaşık maliyetin ve buna bağlı olarak sınır değerin yanlış hesaplandığı ifade edilmekte olup, şikâyete konu işlemin farkına varılma tarihi olarak ihale tarihinin esas alınması gerekmektedir.

 

Yapılan incelemede söz konusu ihale tarihinin 19.11.2015 olduğu ve bu tarih itibariyle yaklaşık maliyetin öğrenildiği dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı iddiasına ilişkin olarak süresi içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunmadığı dikkate alındığında, anılan isteklinin söz konusu iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

 Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde 79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

79.2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.6.  Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.” açıklaması, 

 

Teknik Şartname’de şikâyete konu 5’inci kısım için E. Tarsus Devlet Hastanesi Hizmetinde çalışacak olan araç 2 adet asgari 15+1 kişilik oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş Minibüs ve 14+1 kişilik oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş Minibüs olmak üzere toplam 3 (üç) araç (Ford Transit, Peugeot J 10, Renault Master, Mercedes Sprinter v.b. segment) olacaktır.

15. Aracın her türlü sigorta, kasko. bakım, tamir, revizyon, yağ. lastik vb. giderleri yükleniciye aittir.

            26.Her araçta 1 (Bir) sürücü personel olmak üzere toplam 3 (üç) kişi çalıştırılacaktır. Haftanın altı günü cumartesi günü dâhil olmak üzere (resmi tatil ve bayramlar dâhil) 07.30-17.30 saatleri arası (günde 10 saat şeklinde) çalışacak olup haftada toplam 60 saat görev yapacaktır. Araç yakıtları yüklenici tarafından karşılanacaktır.

            27.14+1 kapasiteli araç aylık 2.000 km yol yapacaktır

            28.15+1 kapasiteli araçlar aylık 10.000 km yol yapacaktır.

             F. Tarsus Devlet Hastanesi Hizmetinde çalışacak olan araç, 2 adet Combi tipi araç ( Fiat Doblo,  Fiorino, Ford Connect v.b. segment araç) olacaktır;

            

         16. Aracın her türlü sigorta, kasko. bakım, tamir, revizyon, yağ. lastik vb. giderleri yükleniciye aittir…

        18. Araç sözleşme süresince 24 saat esasına göre hafta sonu, resmi ve dini bayramlar hariç 08:00-17:00 saatleri arası çalışacak olup haftada toplam 45 saat çalıştırılacaktır.

         

         28.Araçlarda sürücü çalıştırılmayacaktır, araçlar Tarsus Devlet Hastanesi İdaresi tarafından görevlendirilecek Personel/Personeller tarafından kullanılacaktır.

         29. Araçların aylık ortalama 2.000 km yol yapacağı öngörülmüştür. Araç yakıtı idarelerimiz tarafından karşılanacaktır.düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’de 6’ncı kısım için P. Mut Devlet Hastanesi Hizmetinde çalışacak olan araç, 3 adet Combi Tipi Araç ( Fiat Doblo, Fiorino, Ford Connect v.b. segment araç) olacaktır.

 

             16. Aracın her türlü sigorta, kasko, bakım, tamir, revizyon, yağ, lastik vb. giderleri yükleniciye aittir.

            

             27. 2 (iki) adet araçta 1 (bir)‘er sürücü çalıştırılacak olup sürücüler haftanın 6 günü mesai yapacaktır. 2 Aracın yakıtları da yükleniciye ait olacaktır.

             28. 2 (iki)adet araç aylık ortalama 11.250 km yol yapacağı öngörülmüştür.

              29. 1(bir) adet araçta sürücü çalıştırılmayacaktır. Yakıt kuruma ait olacaktır. Mut Devlet Hastanesi İdaresinin görevlendireceği personel/personeller tarafından kullanılacak olup araç 24 saat esaslı hizmet verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece teklifleri aşırı düşük bulunan isteklilere gönderilen 20.11.2015 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazısında “sunmuş olduğunun teklifiniz aşırı düşük olarak değerlendirildiğinden… işçilik ücreti, araçların yakıtı, mali mesuliyet sigortası, kasko sigortası, araç lastikleri ve bakımları vb.  gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir….” ifadelerine yer verilerek açıklamaların sunulmasının istenildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede başvuru sahibi tarafından 5 ve 6’ncı kısımlara ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması sunulduğu,  11.12.2015 tarihli ihale komisyonu kararından ve ilgili idare tarafından ek bilgi ve belge kapsamında Kuruma gönderilen 16.02.2016 tarihli yazıdan,  aşırı düşük teklif açıklaması sunan tüm isteklilerin sunmuş olduğu açıklamaların, mali mesuliyet sigortası ve kasko sigortası ile motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yapmış oldukları belgelendirmelerinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

 Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereği, isteklilerin önemli teklif bileşenleri dışında kalan bileşenler için açıklama sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu çerçevede idarece isteklilere tebliğ edilen 20.11.2015 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazısında motorlu taşıtlar vergisinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği dolayısıyla idarenin söz konusu maliyete ilişkin olarak mevzuata uygun açıklama yapılmadığı yönündeki gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan idarenin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığına ilişkin bir diğer gerekçesi olan mali mesuliyet sigortası ve kasko sigortası için sunulan belgelerin mevzuata aykırı olduğu” hususuna ilişkin olarak ihalenin 5inci kısmında başvuru sahibi Kudret Kara tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,

 

 Anılan istekli tarafından sunulan maliyet cetvelinde araç maliyetinin 82.800,00 TL olarak gösterildiği, söz konusu fiyatı tevsik etmek üzere anılan kısmın her bir kaleminde yer alan araçlar için Cuma Ali Buğdaycı, Dündar Öner, Kara Otobüs İşlet. Tur. Nak. İnş. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cevriye Çevik,  Duran Kara’dan fiyat teklifi alındığı, sunulan fiyat teklifleri ekinde oto kiralama sözleşmesi ve araçlara ilişkin ruhsat ve sigorta poliçelerinin yer aldığı görülmüştür. Söz konusu fiyat tekliflerinde “trafik sigortası, kasko, zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası” bedellerinin dâhil olduğunun belirtildiği, ancak bu gider kalemlerinin tutarlarının ayrı ayrı gösterilmediği anlaşılmıştır.

 

 Bununla birlikte söz konusu araçlardan 1 adet 2015 model 33 P 5229 plaka Volkswagen araca ilişkin Allianz Sigorta A.Ş. acentesi tarafından düzenlenmiş trafik ve kasko poliçesinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin internet sitesinden alındığı anlaşılan çıktılarının sunulduğu, poliçelerin vadesinin 09.10.2015 ile 09.10.2016 tarihleri arasında olduğu ve sigorta bedelinin yer almadığı, zorunlu koltuk ferdi sigortası için Doğa Sigorta acentesi tarafından düzenlenmiş poliçenin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin internet sitesinden alındığı anlaşılan çıktılarının sunulduğu, poliçenin vadesinin 12.10.2015 ile 12.10.2016 tarihleri arasında olduğu ve sigorta bedelinin yer almadığı,

 

1 adet 2015 model 33 PN 339 plaka Volkswagen araca ilişkin Allianz Sigorta A.Ş. acentesi tarafından düzenlenmiş trafik ve zorunlu koltuk ferdi sigortası poliçesinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin internet sitesinden alındığı anlaşılan çıktılarının sunulduğu, poliçelerin vadesinin 11.03.2015 ile 11.03.2016 tarihleri ve 13.03.2015 ile 13.03.2016 tarihleri arasında olduğu ve sigorta bedelinin yer almadığı, ayrıca söz konusu araca ilişkin Sompo Japan Sig. A.Ş. acentesi tarafından düzenlenmiş kasko poliçesinin sunulduğu, poliçenin vadesinin 11.03.2015 ile 11.03.2016 tarihleri arasında olduğu,

 

1 adet 2015 model 33 S 5125 plaka Volkswagen araca ilişkin Allianz Sigorta A.Ş. acentesi tarafından düzenlenmiş kasko poliçesinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin internet sitesinden alındığı anlaşılan çıktılarının sunulduğu, poliçenin vadesinin 14.10.2015 ile 14.10.2016 tarihleri arasında olduğu ve sigorta bedelinin yer almadığı, ayrıca söz konusu araca ilişkin Ak. Sigorta A.Ş. acentesi tarafından düzenlenmiş zorunlu koltuk ferdi sigortası ile AXA Sigorta acentesi tarafından düzenlenmiş zorunlu mali sorumluluk poliçesinin sunulduğu, poliçe vadelerinin 12.10.2015 ile 12.10.2016 tarihleri ve 09.10.2015 ile 09.10.2016 tarihleri arasında olduğu,

 

1 adet 2015 model 33 PG 581 plaka Fiat araca ilişkin Mapfre Genel Sigorta acentesi ile Ak. Sigorta A.Ş. acentesi tarafından düzenlenmiş trafik ve kasko poliçesinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin internet sitesinden alındığı anlaşılan çıktılarının sunulduğu, poliçe vadelerinin 11.11.2015 ile 11.11.2016 tarihleri ve 12.11.2015 ile 12.11.2016 tarihleri arasında olduğu ve sigorta bedelinin yer almadığı,

 

1 adet 2015 model 33 PG 573 plaka Fiat araca ilişkin Mapfre Genel Sigorta acentesi ile Ak. Sigorta A.Ş. acentesi tarafından düzenlenmiş zorunlu mali sorumluluk poliçesi ile kasko poliçesinin sunulduğu, poliçe vadelerinin 10.11.2015 ile 10.11.2016 tarihleri arasında olduğu tespit edilmiş olup bu kapsamda söz konusu istekli tarafından açıklamalar kapsamında sunulan fiyat tekliflerinde sigorta gider kalem tutarlarının ayrı ayrı gösterilmediği, sigorta giderlerinin tevsik için sunulan poliçelerin bir kısmının bedel içermediği ve internet çıktısı niteliğinde sunulduğu, sigorta şirketlerinin acentelerinden alınmış poliçelere ilişkin sigorta şirketlerinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazılarının yer almadığı, ayrıca ihalenin Sözleşme Tasarısı’nda işin süresinin “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2016; işi bitirme tarihi 31.12.2018” şeklinde belirtildiği de dikkate alındığında sunulan poliçe vadelerinin işin süresinin tamamını kapsamadığı, bu nedenle başvuru sahibinin açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan maddeleri uyarınca idare tarafından uygun görülmeme işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

İdarenin “istekliler tarafından sunulan mali mesuliyet sigortası ve kasko sigortası belgelerinin mevzuata aykırı olduğu” yönündeki gerekçesi kapsamında ihalenin 6’ncı kısmında başvuru sahibi Kudret Kara tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,

 

Anılan istekli tarafından sunulan maliyet cetvelinde araç maliyetinin 48.600,00 TL olarak gösterildiği, söz konusu fiyatı tevsik etmek üzere belirtilen kısmın her bir kaleminde yer alan araçlar için Hayri Ünal, Nurettin Sabuncu, Tolga Koyuncu’dan fiyat teklifi alındığı, sunulan fiyat teklifi ekinde oto kiralama sözleşmesi ve araçlara ilişkin ruhsat ve sigorta poliçelerinin yer aldığı görülmüştür. Söz konusu fiyat tekliflerinde “trafik sigortası, kasko, zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası” bedellerinin dâhil olduğunun belirtildiği, ancak bu gider kalemlerinin tutarlarının ayrı ayrı gösterilmediği,

 

 Bununla birlikte söz konusu araçlardan 1 adet 2015 model 07 HMY 05 plaka Fiat araca ilişkin Axa Sigorta A.Ş. ve Allianz Sigorta A.Ş. acentesi tarafından düzenlenmiş trafik ve kasko poliçelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin internet sitesinden alındığı anlaşılan çıktılarının sunulduğu, poliçelerin vadesinin 18.09.2015 ile 18.09.2016 tarihleri ve 04.03.2015 ile 04.03.2016 tarihleri arasında olduğu, poliçelerde sigorta bedelinin yer almadığı,

 

1 adet 2015 model 33 PB 916 plaka Volkswagen araca ilişkin Axa Sigorta A.Ş. acentesi tarafından düzenlenmiş kasko poliçesinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin internet sitesinden alındığı anlaşılan çıktıların sunulduğu, poliçelerin vadesinin 05.01.2015 ile 05.01.2016 tarihleri arasında olduğu ve sigorta bedelinin yer almadığı, ayrıca söz konusu araca ilişkin Eureko Sig. A.Ş. acentesi tarafından düzenlendiği anlaşılan vadesinin 14.09.2015 ile 14.09.2016 tarihleri arasında olduğu trafik poliçesinin sunulduğu, sunulan poliçede teminat bilgilerinin yer almadığı,

 

1 adet 2015 model 34 NP 3175 plaka Dacia araca ilişkin Allianz Sigorta A.Ş. tarafından düzenlenmiş zorunlu mali sorumluluk sigortasının sunulduğu, poliçenin vadesinin 28.08.2015 ile 28.08.2016 tarihleri arasında olduğu, ayrıca söz konusu araca ilişkin Sompo Japan Sig. A.Ş. acentesi tarafından düzenlenmiş kasko poliçesinin sunulduğu, poliçenin vadesinin 28.08.2015 ile 28.08.2016 tarihleri arasında olduğu tespit edilmiş olup bu kapsamda söz konusu istekli tarafından açıklamalar kapsamında sunulan fiyat tekliflerinde sigorta gider kalem tutarlarının ayrı ayrı gösterilmediği, sigorta giderlerini tevsik için sunulan poliçelerin bir kısmının bedel içermediği ve internet çıktısı niteliğinde sunulduğu, sigorta şirketlerinin acentelerinden alınmış poliçelere ilişkin sigorta şirketlerinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazılarının yer almadığı, ayrıca ihalenin Sözleşme Tasarısı’nda işin süresinin “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2016; işi bitirme tarihi 31.12.2018” şeklinde belirtildiği de dikkate alındığında sunulan poliçe vadelerinin işin süresinin tamamını kapsamadığı bu nedenle başvuru sahibinin açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan maddeleri uyarınca idare tarafından uygun görülmeme işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddialarının incelenmesi neticesinde Kurul çoğunluğunca “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

14 kısımdan oluşan ihalede, ihale dokümanı kapsamında bulunan birim fiyat teklif cetveli standart formu her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

1 Kısım Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 8+1 Minübüs

araç/ay

1,000

 

 

2

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sedan Tipi Araç

araç/ay

1,000

 

 

KISIM TOPLAM  TUTARI  (K.D.V Hariç)

 

 

Standart birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, iş kalemlerinin adı ve kısa açıklamaları sütunlarının 36 aylık araç kiralama, miktarının ise “1” olarak belirtilmiştir. Buna göre, birim fiyat teklif cetvelinde miktar ile birim fiyatın çarpımının o iş kaleminin tutarını vermesi gerekmektedir. Bu çerçevede isteklilerce 36 aylık bedelin birim fiyat olarak yazılması gerekmektedir. Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için birim fiyat olarak aylık araç kiralama bedelini teklif eden isteklilerin, birim fiyat olarak teklif edilen bedel miktarı ile miktarın çarpılması sonucunda o iş kaleminin tutarına ulaşılmayacağından bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, yukarıda yapılan açıklama ve değerlendirmeler doğrultusunda birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için birim fiyat olarak aylık araç kiralama bedelini teklif eden isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiğinden Kurul çoğunluğunun “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

 

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi